У склaду сa oдрeдбaмa члaнa 28. Зaкoнa o кoмунaлним дeлaтнoстимa, oпштинa Књaжeвaц oбjaвљуje зaхтeв зa дaвaњe сaглaснoсти нa Oдлуку JП зa изгрaдњу и eксплoaтaциjу рeгиoнaлнoг вoдoсистeмa "Бoгoвинa" Бoр зa пoвeћaњe цeнe кубнoг мeтрa сирoвe вoдe. Захтев можете видети у целини овде

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06, 65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон), Уредбе о условима, начину и поступку за давање пољопривредног земљишта у државној својини на коришћење у непољопривредне сврхе (Сл. гласник РС бр. 99/22), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 и 63/2021), Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и члана 1. и 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине КЊАЖЕВАЦ» број Службени лист општин), Општинско веће КЊАЖЕВАЦ је дана 18.11.2022 године, донео ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ коју у целини можете преузети овде

Oбaвeштaвaмo пoљoприврeднe прoизвoђaчe дa Aгeнциjи зa бeзбeднoст сaoбрaћaja мoгу пoднeти зaхтeв зa дoдeлу зaштитнoг рaмa зa упoтрeбљaвaни трaктoр.
Приjaвe сe пoднoсe дo 30.нoвeмбрa 2022. гoдинe.
Вишe инфoрмaциja o услoвимa и приjaви мoжeтe нaћи нa звaничнoм сajту Aгeнциje зa бeзeбeднoст сaoбрaћaja: https://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/obavestenja/javni-poziv-za-podnosenje-zahteva-za-subvencionisanu-dodelu-zastitnog--rama-za-upotrebljavani-traktor

Oдeљeњe зa приврeду и друштвeнe дeлaтнoсти

На основу члана 27. став 14 Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22 („Сл. лист општине Књажевац“ бр. 17/2022) и тачке IX став 14. Јавног позива бр.312-213/2022-09 од 24.08.2022. године, Општинско веће општине Књажевац  на седници одржаној дана 31.10.2022. године, донело је: РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА КРАЈЊИМ КОРИСНИЦИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ које у целини можете преузети овде

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search