Пројекти

2013/2014

 

У првој половини 2013. године завршена су два пројекта финансирана из донаторских средстава добијених од међународних организација, и то пројекат “Развој услуга за децу са сметњама у развоју” и пројекат  “ Помоћ у кући за старе и особе са инвалидитетом у општини Књажевац”.

Пројекат  “Развој услуга за децу са сметњама у развоју” започет је средином  2011. године и  трајао је  две године. Укупна вредност пројекта је 322.238,00 ЕУР, од чега  Европска Унија финансира  285.886,00 ЕУР. Пројекат је реализован у сарадњи са општинама Пирот, Сврљиг и Бољевац које су партнери на пројекту. У 2011. години донатор је уплатио  прву траншу  у износу од 115.755,44 ЕУР. Део ових средстава реализован је током 2011. године, а преостали део реализован је до средине маја 2012. године. Донатору је поднет извештај о реализацији пројекта и употреби добијених средстава. Утврђено је да су средства наменски утрошена,  извештај је прихваћен , и дана  20.09.2012. године   пренета је друга транша у износу  од 141.541,95 ЕУР за даљи наставак пројекта. Од ових средстава  до краја 2012. године утрошено је 96.294,56 ЕУР, а преосталих  45.247,39 ЕУР реализовано је до  краја јуна 2013. године, до када је био предвиђен рок за завршетак пројекта. У складу са  одредбама уговора о релизацији пројекта, закљученим између општине Књажевац и донатора, општина Књажевац извршила је предфинансирање пројекта, а средства ће бити рефундирана од стране донатора након извршене ревизије и прихваћеног извештаја о реализацији пројекта.

Пројекат “ Помоћ у кући за старе и особе са инвалидитетом у општини Књажевац” финансирала је Европска делегација у Србији са    99.606,58     ЕУР.  Почетком 2012. године  донатор је на посебан девизни рачун пренео   72.782,93 ЕУР.  Током године, а у складу са динамиком реализације пројекта,  сукцесивно су повлачена средства са девизног рачуна и уплаћивана на посебан наменски рачун  пројекта који се води код Управе за трезор. До краја  2012. године пренето је  72.700,00 ЕУР. Пројекат је завршен крајем јануара 2013. године,  и општина Књажевац  је и за овај пројекат извршила предфинансирање, односно ангажовала је своја средства, која су крајем јуна рефундирана од стране  Европске делегације у износу од 20.013,96  ЕУР.

Поред наведених пројеката који су реализовани преко буџета општине Књажевац,  индиректни корисник ЈП “Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац,  закључило је Уговор о имплементацији Пројекта “NegrOM – Nova energija za Staru Planinu”. Предузеће је након тога, закључило Уговор о партнерској сарадњи на реализацији наведеног пројекта са другим партнерима. На основу наведених Уговора, донатор је извршио трансфер средстава у корист Предузећа у износу од 25.232,32 евра. Део ових средстава Предузеће је пренело партнерима на пројекту, док је износ од 6.864,00 евра, у динарској противвредности, пренело на свој динарски текући рачун до краја 2013. године.
Индиректни корисник - Регионални центар за стручно усавршавање Књажевац, у 2013. години једним делом је финансиран  на основу Пројекта Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC). Пројекат (SDC) у Србији траје од 2003. године. SDC је сваке године Центрима донирао средства за реализацију стручног усавршавања. Регионални центар за стручно усавршавање Књажевац у 2013. години добио је средства у висини од 29.000 chf (2.678.056,00 рсд) и та средства су наменски утрошена за реализацију семинара, набавку информатичке опреме и технике за потребе Центра, адаптацију тоалета као и за промоцију Центра.
У првој половини 2014. године радило се на реализацији два пројекта финансирана из донаторских средстава добијених од међународних организација, и то пројекат “Општински економски развој у источној Србији” и пројекат  “ Превенција и гашење шумских пожара”.

Пројекат “Општински економски развој у источној Србији” започет је крајем  2013. и трајао је до краја марта 2014. Године.
На основу Споразума о сарадњи закљученог између Националне службе за запошљавање и Deutsche Gesellschaft fur internationale Zusammenarbeit GmbH ( GIZ), broj 0015-9-3/20130 од 16.08.2013. године, о спровођењу Пројекта  “Општински економски развој у источној Србији”, Општина Књажевац склопила је Уговор са Националном службом за запошљавање. Предмет овог уговора је уређивање међусобних права и обавеза између Националне службе за запошљавање и Општине, у вези радног ангажовања лица са евиденције  Националне службе на пословима ажурирања и проширења базе обвезника пореза на имовину у трајању од три месеца, односно регистровање до сада нерегистрованих пореских обвезника и објеката и успостављање ажуриране базе података о имовини пореских обвезника у циљу финансијског јачања и веће самосталности локалне самоуправе захваљујући редовним приходима од пореза на имовину.
Национална служба је у складу са приливом финансијских средстава, која обезбеђује GIZ, намењена за накнаде лицима која је Општина радно ангажовала ради реализације Пројекта, у укупном износу од 5.400 евра, уплаћивала месечно  у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате средстава од стране GIZ –а на наменски рачун Општине.
Општина Књажевац потписала је дана 01.11.2013. године Уговор о реализацији пројекта  “ Превенција и гашење шумских пожара” у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија са Министарством регионалног развоја и јавних радова Републике Бугарске и општином Белограчик, Бугарска, којим су утврђена права и обавезе уговорних страна на реализацији наведеног пројекта. Укупан износ Уговора (донације) процењен је на 125.258,69 евра, што представља максималан укупан износ доприноса ИПА и националног доприноса Бугарске. Период имплементације активности је дванаест месеци.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search