Полицијски службеници Полицијске управе у Зајечару, изводиће гађање на стрелишту Стрељачког савеза Општине Књажевац. Гађање ће се изводити од 31.10. до 04.11.2022 године, у времену од 09,00 до 15,00 часова, на простору наведеног стрелишта. Наведених дана, у времену од 09,00 до 15,00 часова, на простору и у близини стрелишта забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, животиња, моторних возила и сточних запрега. Стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом "не иди даље, гађа се" и обезбеђен стражарима.

Припадници Службе за обезбеђење Окружног затвора Зајечар, изводиће бојево гађање на стрелишту Стрељачког савеза Општине Књажевац. Гађање ће се изводити дана 25.10. са почетком у 09,00, на простору наведеног стрелишта. Наведеног дана, у времену од 09,00 до 15,00 часова, на простору и у близини стрелишта забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, животиња, моторних возила и сточних запрега. Стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће прописно обележен.

Пoштoвaни, Oбaвeштaвaмo грaђaнe Грaдa Књaжeвцa дa ћe у пeтaк 21. 10. 2022. aгeнциja ДeзИн Књaжeвaц вршити систeмaтску дeрaтизaциjу нa тeритoриjи грaдa Књaжeвцa и тo приoбaљa Сврљишкoг и Tргoвишкoг Tимoкa и кaнaлизaциoних мрeжa. Сузбиjaњe штeтних глoдaрa врши сe излaгaњeм зaтрoвaнoг мaмкa чиja je aктивнa мaтeриja брoмaдиoлoн. Прoтивoтрoв je витaмин К1. Зaтрoвaни мaмaк ћe бити пoстaвљaн нa зa тo прeдвиђeнa мeстa (пoстaвљeнe мaмкe ниje дoзвoљeнo дирaти и прeмeштaти). Пoзивajу сe грaђaни дa сaрaђуjу у aкциjи систeмaтскe дeрaтизaциje и придржaвajу сe прилoжeних упутстaвa кao и дa oмoгућe нeсмeтaн рaд eкипaмa aгeнциje DezIn и пружe нeoпхoднo рaзумeвaњe и сaрaдњу кaкo би aкциja билa штo успeшниja:


У случajу eвeнтуaлнoг трoвaњa пoзвaти Нaциoнaлни цeнтaр зa кoнтрoлу
трoвaњa нa брoj: 011/3608-440.

С пoштoвaњeм,
Влaдимир Дjoрдjeвић ПР
Aгeнциja зa дeзинфeкциjу, дeзинсeкциjу и дeрaтизaциjу "DezIn", Књaжeвaц

На основу одредбе члана 5. Одлуке о накнади трошкова смештаја и исхране у Дому ученика средњих школа Књажевац за ученике са пребивалиштем ван територије општине Књажевац („Сл. лист општина Књажевац“, број 32/2021), и члана 61. тачка 3. Статута општине Књажевац – пречишћен текст („Сл. лист општине Књажевац“, број 6/2019), Општинско веће општине Књажевац , на седници одржаној дана 18.10.2022. године  објављује КОНКУРС ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ТРОШКОВА СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ У ДОМУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У КЊАЖЕВЦУ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ ВАН ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ који можете у целини преузети овде

На основу одредбе члана 63. Одлуке о финансијској подршци породицама са децом („Сл. лист општина Књажевац“, број 31/2020 и 32/2021), и члана 61. тачка 3. Статута општине Књажевац – пречишћен текст („Сл. лист општине Књажевац“, број 6/2019), Општинско веће општине Књажевац , на седници одржаној дана 18.10.2022. године  објављује КОНКУРС ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ТРОШКОВА СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ У ДОМУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У КЊАЖЕВЦУ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ који можете у целини преузети овде

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search