Шведска општина Јевле дана 09.06.2021. године одржала је други део радионице везан за ГИС платформу. Радионицу су водили:

    Маркус Мерие, ГИС програмер, општина Јевле
    Ева-Лена Линден, ГИС програмер, општина Јевле

Представници пилот јединица локланих самоуправа су дискутовали на ту тему, сагледавали предности платформе и могућности увођења истих у своје системе.

На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“ број 83/2014, 58/2015 и 12/2016- аутентично тумачење), члана 24. Правилника  о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС,“ број 16/2016 и 8/2017), члана 51. Статута општине Књажевац- пречишћен текст („Службени лист општине Књажевац“ број 6/2019), Одлуке о буџету општине Књажевац за 2021. годину (''Сл. лист општине Књажевац'', бр.31/2020 и 17/2021) и Предлога Комисије за оцену пројеката поднетих на Kонкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у у области јавног информисања на територији Општине Књажевац у 2021. години и подношење Предлога о расподели средстава, број 345-13/2021-02 од дана 03.06.2021. године, Општинско веће општине Књажевац, на седници одржаној дана 07.06.2021. године доноси РЕШЕЊЕ о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Књажевац у 2021. години. Решење у целини можете преузети овде
Предлог о расподели средстава можете преузети овде

На основу члана 17. Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за реализацију програма од јавног интереса за општину Књажевац и Решења о образовању Комисије број 024-6/2021-02 од 29.03.2021. године, Комисија за спровођење Јавног конкурса за доделу средстава за финансирање односно суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења из буџета општине Књажевац (у даљем тексту: Комисија), по спровођењу Јавног конкурса број 024-6/2021-02 од 29.03.2021. године утврдила је Листу вредновања и рангирања пријављених програма.
Листу можете преузети овде

У oквиру прojeктa “Унaпрeђeњe пoслoвнe климe у Србиjи“ дaнa 01.06.2021. гoдинe oдржaнa je рaдиoницa швeдских eкспeрaтa стaмбeнoг прeдузeћa Jeвлe нa кojoj су присиствoвaли прeдстaвници jeдиницa лoкaлних сaмoупрaвa у Србиjи. Идeja рaдиoницe je дa сe нaучи и прихвaти нoв нaчин фoрмирaњa тaквих прeдузeћa у Србиjи.
Teмa рaдиoницe: Прeдстaвљaњe Jeвлejeдeрнe, стaмбeнoг прeдузeћa oпштинe Jeвлe.
Moдeрaтoр рaдиoницe je извршни дирeктoр стaмбeнoг прeдузeћa Кaтeрин Хoлгeрсoн. Рaдиoницу je вoдилa Ирис Кaрaмeхмeдoвић, jугoслoвeнскoг пoрeклa, зaпoслeнa у Стaмбeнoм прeдузeћу oпштинe Jeвлe. Oнa je нa дeтaљaн нaчин oписaлa кoje свe услугe oбaвљa oвo прeдузeћe, нa кojи нaчин грaдe нoвe стaнoвe кao и нaчин гoдишњeг oдржaвaњa истих. Сaмo прeдузeћe функциoнишe зajeднo у дoгoвoру сa стaнaримa тих згрaдa, рeaгуjу нa њихoвe примeдбe зa бoљe стaнoвaњe и пoкушaвajу дa нa eфикaсaн нaчин рeшe истe у штo крaћeм рoку.

Припадници Службе за обезбеђење Окружног затвора Зајечар и Окружног затвора Неготин изводиће бојево гађање на стрелишту Стрељачког савеза Општине Књажевац. Молимо да се благовремено и на поуздан начин о овоме обавести становништво у наведеном рејону. Гађање ће се изводити од 03.06.2021. године, са почетком у од 09,00 часова, на простору наведеног стрелишта. Наведених дана, у времену од 09,00 до 15,00 часова, на простору и у близини стрелишта забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, животиња, моторних возила и сточних запрега. Стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће прописно обележен.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2021}

Search