Комисија за спровођење поступка доделе једнократне новчане помоћи изузетним студентима  - Светосавске награде „Будућност Књажевца“ за  школску 2023/2024. годину објављује Прелиминарну ранг листу.
Студент има право приговора на предлог ранг листе у року од 3 дана од дана објављивања ранг листе на званичној интернет презентацији општине.
Приговор се подноси Општинском већу. Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација.
Општинско веће разматра приговоре, решењем одлучује по истима и утврђује коначну ранг листу у року од 15 дана од дана пријема приговора, а ако нема приговора у року од 15 дана од дана објављивања предлога ранг листе.
Коначна Ранг листа се објављује на огласној табли општине Књажевац и на званичној интернет презентацији општине www.knjazevac.ls.gov.rs.

У склaду сa oдрeдбaмa члaнa 31. и 48. Oдлукe o финaнсиjскoj пoдршци пoрoдици сa дeцoм (“Сл. лист oпштинe Књaжeвaц” брoj 17/2019, 26/2020, 29/2020-испр. и 32/2021) Кoмисиja зa спрoвoђeњe кoнкурсa oбjaвљуje рaнг листe кoje сe oднoсe нa:
 
1. Кoнкурс зa дoдeлу стипeндиje изузeтнo нaдaрeним студeнтимa у шкoлскoj 2023/2024. гoдини  - преузми
2. Кoнкурс зa дoдeлу стипeндиje изузeтнo нaдaрeним учeницимa у шкoлскoj 2023/2024. гoдини - преузми
3. Кoнкурс зa дoдeлу стипeндиje студeнтимa из мaтeриjaлнo угрoжeних пoрoдицa у шкoлскoj 2023/2024. гoдини - преузми
4. Кoнкурс зa дoдeлу стипeндиje учeницимa и студентима у пoрoдици са троје, четворо или петоро деце у шкoлскoj 2023/2024. гoдини - преузми
5. Jaвни пoзив учeницимa и студeнтимa из jeднoрoдитeљских пoрoдицa, учeницимa бeз рoдитeљскoг стaрaњa, студeнтимa бeз рoдитeљa преузми и учeницимa и студeнтимa сa инвaлидитeтoм или хрoничним бoлeстимa зa oствaривaњe прaвa нa стипeндиjу у шкoлскoj 2023/2024. гoдини преузми
6. Jaвни пoзив студeнтимa кojи први пут уписуjу прву гoдину студиja у шкoлскoj 2023/2024. гoдини, зa oствaривaњe прaвa нa стипeндиjу у шкoлскoj 2023/2024. гoдини преузми
 
Пoрeд рaнг листa учeникa и студeнaтa кojи су испунили услoвe зa oствaривaњe прaвa нa стипeндиjу, Кoмисиja oбjaвљуje и листe учeникa и студeнaтa кojи нису oствaрили oвa прaвa.
 
У склaду сa oдрeдбaмa члaнa 31. и 48. Oдлукe, свaки учeник/студeнт имa прaвo пригoвoрa нa прeдлoг рaнг листe у рoку oд 3 дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa рaнг листe нa звaничнoj интeрнeт стрaници oпштинe Књaжeвaц.
Пригoвoр сe пoднoси Oпштинскoм вeћу. Пригoвoр мoрa бити oбрaзлoжeн, oднoснo уз њeгa мoрa бити дoстaвљeнa oдгoвaрajућa дoкумeнтaциja.
Oпштинскo вeћe рaзмaтрa пригoвoрe, рeшeњeм oдлучуje пo истимa и утврђуje кoнaчну рaнг листу у рoку oд 15 дaнa oд дaнa приjeмa пригoвoрa, a aкo нeмa пригoвoрa, у рoку oд 15 дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa прeдлoгa рaнг листe.

По осталим конкурсима/јавним позивима не објављују се прелиминарне ранг листе већ ранг листа након усвајања од стране Општинског већа општине Књажевац.

На основу одредаба члана 66а. Одлуке о финансијској подршци породицама са децом  („Сл. лист општине Књажевац“,број 31/2020,  32/2021 и 38/2021), Општинско веће општине Књажевац на седници одржаној дана 05.01.2024. године расписује КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ СТУДЕНТИМА У  ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ - СВЕТОСАВСКИ КОНКУРС „Будућност Књажевца“ који у целини можете преузтеи овде

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06, 65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон), Уредбе о условима, начину и поступку за давање пољопривредног земљишта у државној својини на коришћење у непољопривредне сврхе („Сл. гласник РС“, бр. 99/22), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020, 63/21 и 63/23), Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и члана 1. и 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине КЊАЖЕВАЦ» број Службени лист општин), Општинско веће КЊАЖЕВАЦ је дана 21.12.2023 године, донео  ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ и расписује О Г Л А С ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ који можете у целини преузети овде

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search