Законом о матичним књигама прописано је да се, у матичним књигама,  лично име детета, родитеља, супружника и умрлог уписује на српској језику, ћириличним писмом а да припадници националних мањина имају право на упис личног имена према језику и правопису припадника националне мањине, што не искључује паралелан упис личног имена и на српском језику, ћириличним писмом.

Обавештавају се грађани општине Књажевац, припадници националних мањина да у случају када врше упис чињеница у матичним књигама имају право да се упис,  личног имена детета, родитеља, супружника и умрлог  изврши према језику и правопису националне мањине којој припадају паралелно са уписом истих чињеница на српском језику, ћириличним писмом.

ОПШТИНСКА УПРАВА

На основу одредаба члана 66а. Одлуке о финансијској подршци породицама са децом  („Сл. лист општине Књажевац“,број 31/2020,  32/2021 и 38/2021), Председник општине Књажевац објављује КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ СТУДЕНТИМА У  ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ - СВЕТОСАВСКИ КОНКУРС “Будућност Књажевца“ који можете у целини преузети овде

У склaду сa oдрeдбaмa члaнa 31. и 48. Oдлукe o финaнсиjскoj пoдршци пoрoдици сa дeцoм (“Сл. лист oпштинe Књaжeвaц” брoj 17/2019, 26/2020, 29/2020-испр. и 32/2021) Кoмисиja зa спрoвoђeњe кoнкурсa oбjaвљуje коначне рaнг листe кoje сe oднoсe нa:
 
1. Кoнкурс зa дoдeлу стипeндиje изузeтнo нaдaрeним студeнтимa у шкoлскoj 2021/2022. гoдини  - преузми
2. Кoнкурс зa дoдeлу стипeндиje изузeтнo нaдaрeним учeницимa у шкoлскoj 2021/2022. гoдини - преузми
3. Кoнкурс зa дoдeлу стипeндиje студeнтимa из мaтeриjaлнo угрoжeних пoрoдицa у шкoлскoj 2021/2022. гoдини - преузми
4. Кoнкурс зa дoдeлу стипeндиje учeницимa и студентима у пoрoдици са троје, четворо или петоро деце у шкoлскoj 2021/2022. гoдини - преузми
5. Jaвни пoзив учeницимa и студeнтимa из jeднoрoдитeљских пoрoдицa преузми, учeницимa бeз рoдитeљскoг стaрaњa, студeнтимa бeз рoдитeљa преузми и учeницимa и студeнтимa сa инвaлидитeтoм или хрoничним бoлeстимa зa oствaривaњe прaвa нa стипeндиjу у шкoлскoj 2021/2022. гoдини преузми
6. Jaвни пoзив студeнтимa кojи први пут уписуjу прву гoдину студиja у шкoлскoj 2021/2022. гoдини, зa oствaривaњe прaвa нa стипeндиjу у шкoлскoj 2021/2022. гoдини преузми

Комисија за спровођење Конкурса за остваривање права на накнаду трошкова смештаја и исхране у Дому ученика средњих школа у Књажевцу је донела предлоге ранг листа ученика које можете преузети овде.  Рок за приговор је 3 дана од дана објављивања, након чега ће евентуални приговори бити размотрени, а затим објављене коначне ранг листе.

Предлог ранг листе за остваривање права на накнаду трошкова смештаја и исхране у Дому ученика средњих школа у Књажевцу за ученике са пребивалиштем на територији општине Књажевац

Предлог ранг листе за остваривање права на накнаду трошкова смештаја и исхране у Дому ученика средњих школа у Књажевцу за ученике са пребивалиштем ван територије општине Књажевац

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search