На основу члана 17. Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за реализацију програма од јавног интереса за општину Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“ број 6/2021) и Решења о образовању Комисије број 024-3/2022-02 од 19.01.2022. године, Комисија за спровођење Јавног конкурса за доделу средстава за финансирање односно суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења из буџета општине Књажевац (у даљем тексту: Комисија), по спровођењу Јавног конкурса број 024-3/2022-02 од 19.01.2022. године утврдила  ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА коју можете преузети овде

Одредбама члана 28. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018) прописано је да уз захтев за давање сагласности вршилац комуналне делатности надлежном органу јединице локалне самоуправе доставља образложење које нарочито садржи разлоге за промену и детаљну структуру предложене цене.

Јединица локалне самоуправе објављује захтев за давање сагласности на одлуку о промени цена комуналних услуга, са образложењем, на огласној табли у седишту јединице локалне самоуправе, као и у електронском облику путем интернета, најмање 15 дана пре доношења одлуке.

Текст одлуке

Образложење

На основу члана 27. став 14. Одлуке о реализацији активности из програма коришћења средстава буџетског фонда за енергетску ефикасност за 2021. годину („Службени лист општине Књажевац“, број 24/21 од 05.07.2021. године) и тачке IX став 14. Јавног позива за суфинансирање мера енергетске ефикасности на стамбеним зградама (објекти за вишепородично становање) на територији Општине Књажевац за 2021. годину, тачке 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Књажевац и образовању Привременог органа општине Књажевац („Службени гласник РС“, број 13/2022), решавајући из надлежности Општинског већа општине Књажевац, Привремени орган општине Књажевац, именован решењем Решењем Владе Републике Србије, 24 Број 119-832/2022 од 03.02.2022. године („Службени гласник РС“, број 13/2022),  на седници одржаној дана 28.02.2022. године, донео је: РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА КРАЈЊИМ КОРИСНИЦИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ које у целини можете преузети овде

На основу члана 14. став 1 и члана 15 Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, број 104/2009 и 99/2011), и тачака 9 и 10 Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, број 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021 и 90/2021 и 16/2022), а у вези са Одлуком о расписивању избора за председника Републике (“Сл.гласник РС 29/2022“) Општинска управа Књажевац, ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА  ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ   

Део Јединственог бирачког списка за територију општине Књажевац изложен је у седишту Општинске управе Књажевац, улица Милоша Обилића број 1, канцеларија број  24.
Увид у део Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем у општини Књажевац могу непосредно извршити у Општинској управи Књажевац путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађанина и имена и презимена грађанина и других података који омогућавају аутоматску претрагу података о бирачу у Јединственом бирачком списку у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни, у складу са законом који уређује заштиту података о личности.
Захтеви за промене у делу  Јединственог бирачког списка грађанин  са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Књажевац могу поднети Општинској управи у времену од 07,00 до 15,00 сати сваког радног дана и у нерадне дане од 10:00 до 14:00 најкасније до дана закључења бирачког списка 19. марта 2022.године до 24:00 сати.
Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. уз захтев се прилаже овлашћење и потребни докази.
Грађани могу од расписивања избора за председника Републике до најкасније пет дана пре закључења бирачког списка односно до 14. марта 2022.године у 24:00 сата поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати по месту боравишта на територији општине Књажевац (изабрано место гласања). Овај податак не може се мењати до окончања изборног поступка.
Захтев за упис у Јединствени бирачки систем податка да ће бирач гласати по месту боравишта обавезно мора да садржи следеће податке: име, презиме, име једног родитеља бирача, јединствени матични број бирача, општину односно град пребивалишта бирача, адресу боравишта према коме ће бирач гласати на предстојећем избору за председнбика Републике и потпис бирача.
У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке Општинске управе Књажевац и овлашћено лице предлагача  дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.
Увид у бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарсва државне управе и локалне самоуправе https://upit.birackispisak.gov.rs , уношењем података о јединственом матичном броју грађана и регистарског броја личне карте.

Оригинални документ можете преузети овде

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search