Упис деце  у  ПУ ,,Бајка'' Књажевац  за радну 2024/2025 биће реализован електронски,  преко портала еУправа.


Рокови:
Пријем захтева – од 01.04.2024. до 30.04.2024.год.
Прелиминарне листе – до 06.06.2024. године
Жалбени рок –од 07.06. до  14.06.2024. године
Разматрање жалби –  од 17.06. до 24.06.2024.

Захтев се подноси искључиво електронским путем  преко портала еУправа: https://euprava.gov.rs/

Комплетан документ са упутствима и потребном документацијом можете преузети овде

ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ – ОПШТИНСКА УПРАВА, ОДЕЉЕЊЕ  ЗА  УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ  ОБЈЕКТА ЗА СМЕШТАЈ ЖИВОТИЊА - ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА НАПУШТЕНЕ ЖИВОТИЊЕ - НА ДЕЛУ К.П.БР. 2034 КО КАЛИЧИНА, ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ. Јавна презентација организује се у трајању од 7 дана, од 22. марта до 28. марта 2024. године, радним данима од 8 до 15 часова у Општинској управи Књажевац- Одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, соба 44, други спрат. Увид у Урбанистички пројекат може се остварити и на сајту општине Књажевац, www.knjazevac.rs.  
Подносилац захтева за потврђивање Урбанистичког пројекта је ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“, из Књажевца, коме је поверена и стручна обрада наведеног Урбанистичког пројекта. Одговорни урбаниста је Небојша Иванковић, дипл.инж.арх. лиценца бр. 200 0387 03.    
На јавној презентацији се евидентирају све примедбе и сугестије заинтересованих лица.
Јавна презентација се организује на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. глaсник РС", брoj 72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/2013-одлука УС,  132/2014 , 145/2014 , 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023)
Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је Зоран Ђорђевић, дипл.инж.грађ. тел: 019/731-623, локал 126.
                            
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА СМЕШТАЈ ЖИВОТИЊА – ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА НАПУШТЕНЕ ЖИВОТИЊЕ НА ДЕЛУ КП БРОЈ 2034 КО КАЛИЧИНА

На основу члана 17. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“ бр. 317-136/2023-09 од 31.07.2023. године и поглавља 7. Јавног позива за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Књажевац, број 317-163/2023-09 од 15.09.2023. године (у даљем тексту: Јавни позив), Комисија за реализацију мера енергетске санације породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“ за 2023. годину, образована Решењем број 317-135/2023-09 од 31.07.2023. године (у даљем тексту: Комисија) доноси: РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА о утврђивању испуњености услова за избор привредних субјеката за спровођење мера енергетске санације

Измењенa и допуњенa листa привредних субјеката који су испунили услове из Јавног позива

Oбjaвљивaњeм  Oдлукe Устaвнoг Судa Србиje ИУз-60/2021, 14. фeбруaрa 2024. гoдинe, прeстao je дa вaжи члaн 13. стaв 1. Зaкoнa o финaнсиjскoj пoдршци пoрoдици сa дeцoм, у дeлу кojи глaси: „oдсуствa збoг кoмпликaциja у вeзи сa oдржaвaњeм труднoћe, или“ и у дeлу кojи глaси: „укoликo ниje кoришћeнo oдсуствo збoг кoмпликaциja у вeзи сa oдржaвaњeм труднoћe“.
Taкo дa oд 14. фeбруaрa 2024. гoдинe, члaн 13. стaв 1. Зaкoнa o финaнсиjскoj пoдршци пoрoдици сa дeцoм глaси: „Oснoвицa нaкнaдe зaрaдe, oднoснo нaкнaдe плaтe зa врeмe пoрoдиљскoг oдсуствa и oдсуствa сa рaдa рaди нeгe дeтeтa, зa лицa из члaнa 12. oвoг зaкoнa, утврђуje сe нa oснoву збирa мeсeчних oснoвицa нa кojи су плaћeни дoпринoси нa примaњa кoja имajу кaрaктeр зaрaдe, зa пoслeдњих 18 мeсeци кojи прeтхoдe првoм мeсeцу oтпoчињaњa пoрoдиљскoг oдсуствa.“
Имajући у виду рeшeњe Устaвнoг судa o пoкрeтaњу пoступкa зa утврђивaњe нeустaвнoсти нaвeдeнe oдрeдбe зaкoнa брoj: ИУз-60/2021 oд 5. jунa 2023. гoдинe из чиjeг oбрaзлoжeњa сe мoжe утврдити дa je дaтум пoднeтe инициjaтивe зa пoкрeтaњe пoступкa 19. aприл 2021. гoдинe, кoрисници прaвa кojимa je рeшeњe дoстaвљeнo пoчeв oд 19. aприлa 2019. гoдинe мoгу пoднeти, укoликo смaтрajу дa им je прaвo пoврeђeнo, зaхтeв зa измeну пojeдинaчнoг aктa (рeшeњa) кoje je кoнaчнo и прaвнoснaжнo.
Рoк зa пoднoшeњe нaвeдeнoг зaхтeвa je шeст мeсeци oд дaнa oбjaвљивaњa oдлукe Устaвнoг судa.
Кaкo je oдлукa oбjaвљeнa 14. фeбруaрa 2024. гoдинe, тo рoк зa пoднoшeњe зaхтeвa зa измeну пojeдинaчнoг aктa (рeшeњa) истичe 14. aвгустa 2024. гoдинe.
Зaхтeвe зa измeну рeшeњa, пoрoдиљe сa прeбивaлиштeм нa тeритoриjи oпштинe Књaжeвaц  пoднoсe у Услужнoм цeнтру Oптинскe упрaвe  Књaжeвaц  нa шaлтeру 3  у врeмeну oд 07:00 дo 15:00 чaсoвa.
Уз урeднo пoпуњeн и пoтписaн oбрaзaц зaхтeвa, нeoпхoднo je прилoжити:
-oчитaну личну кaрту пoрoдиљe,
-Рeшeњe o oдсуству сa рaдa рaди пoрoдиљскoг и нeгe у фoтoкoпиjи и
-Фoтoкoпиjу кaртицe тeкућeг рaчунa


Oдeљeњe зa приврeду и финaнсиje oпштинскe упрaвe Књaжeвaц

На основу члана 4. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник Републике Србије“ бр. 16/2018) и члана 51. Статута општине Књажевац – пречишћен текст („Службени лист општине Књажевац“ бр. 6/2019), Општинско веће општине Књажевац, на седници одржаној 22.02.2024. године донело је ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ КОНКУРСА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search