Република Србија, кроз реализацију Министарства државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) и Општине Књажевац  употреби ће део добијених средстава од Европске инвестиционе банке за Пројекат: Извођење радова на уређењу пијачног платоа и изради водоводних  прикључака за одржавање платоа у Књажевцу на кп.бр. 1593/3 КО Књажевац.,  ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ.

С  обзиром  на  то  да  се  пројекат  финансира  средствима  Европске  инвестиционе  банке (EIB),  Министарство  државне  управе  и  локалне  самоуправе  je  у  обавези  да  испоштује захтеве дефинисане еколошким и социјалним стандардима Европске инвестиционе банке коју  су  усвојени  2018.  год,  а  којима  је  прописана  обавезнa  израдa  Плана управљања животном и друштвеном средином  ESMP  (Environmental and Social Management Plan)  уз пројекат који можете преузети овде.

Жалбени механизам представља веома важно средство за рано откривање и отклањање нежељених или непредвиђених утицаја и других недоумица које могу да произађу у току реализације пројектних активности и овде се можете упознати са детаљима.

 

На основу члана 14. став 1 и члана 15 Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, број 104/2009 и 99/2011), и тачака 9 и 10 Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, број 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021 и 90/2021), члана 3 тачка 3 и 4 упутсва за обавештавање гласача о републичком референдуму („сл. Гласник РС 113/2021“)а у вези са Одлуком о растписивању републичког референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије (“Сл.гласник РС 115/2021“) Општинска управа Књажевац, ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА  ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ   


Део Јединственог бирачког списка за територију општине Књажевац изложен је у седишту Општинске управе Књажевац, улица Милоша Обилића број 1, канцеларија број  24.
Увид у део Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем у општини Књажевац могу непосредно извршити у Општинској управи Књажевац путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађанина и имена и презимена грађанина и других података који омогућавају аутоматску претрагу података о бирачу у Јединственом бирачком списку у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни, у складу са законом који уређује заштиту података о личности.
Захтев за промене у делу  Јединственог бирачког списка грађанин  са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Књажевац могу поднети Општинској управи у времену од 07,00 до 15,00 сати сваког радног дана и у нерадне дане од 10;00 до 14;00 најкасније до дана закључења бирачког списка 31.12.2021 године.  
Грађани могу од расписивања републичког референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије до најкасније пет дана пре закључења бирачког списка односно до 25.12.2021 године поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећем референдуму гласати по месту боравишта на територији општине Књажевац (изабрано место гласања).  Овај податак не може се мењати до окончања спровођења републичког референдума.
Захтев за упис у Једниствени бирачки списак податка да ће бирач гласати по месту боравишта обавезно мора да садржи следеће податке: име, презиме, име једног родитеља бирача, јединствени матични број бирача, општину односно град пребивалишта бирача, адресу боравишта према коме ће бирач гласати на предстојећем републичком референдуму и потпис бирача.
У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке Општинске управе Књажевац и овлашћено лице предлагача  дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.
Увид у бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарсва државне управе и локалне самоуправе https://upit.birackispisak.gov.rs , уношењем података о јединственом матичном броју грађана и регистарског броја личне карте.

Оригинални документ можете преузети овде

На основу члана 60. а у вези члана 6. став 1. тачка 1. Закона о финансирању локалне самоуправе „(Сл. Гласник РС“, број 62/2006, 47/2011,  93/2012, 99/2013-усклађени дин. изн., 125/2014 – усклађени дин. изн., 95/2015 – усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016– усклађени дин. изн., 104/2016 – др. Закон, 96/2017 – усклађени дин.изн., 89/2018-усклађени дин. изн., 95/2018 – др.закон, 86/2019 - усклађени дин. изн., 126/2020 - усклађени дин. изн. и 99/2021 – усклађени дин. изн.) члана 6. ст. 5. до 7.  и члана 7а. Закона о порезима на имовину („Сл.гласник РС“, број 26/2001, „Сл.лист СРЈ“, бр.42/2002-Oдлука СУС и „Сл.гласник РС“, бр.80/2002,   80/2002   –   др.закон,   135/2004,   61/2007,   5/2009,   101/2010,   24/2011, 78/2011,57/2012 –одлука УС, 47/2013, 68/2014 – др.закон, 95/2018, 99/2018 – одлука УС,  86/2019 и 144/2020), и члана 51. Статута општине Књажевац („Сл. Лист општине Књажевац“, број 6/2019 пречишћен текст), Општинско веће општине Књажевац, на седници одржаној, дана 30.11.2021. године доноси РЕШЕЊЕ O УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕНТОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2022. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ, који можете преузети овде

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр.62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 и 63/2021) и члана 1. и 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине КЊАЖЕВАЦ» број Службени лист општине), Општинско веће КЊАЖЕВАЦ је дана 12.11.2021.године, донео ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ и расписује ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ. Одлуку у целини можете преузети овде

У оквиру финaлне фaзе прojeктa “Унaпрeђeњe пoслoвнe климe у Србиjи” кojи сe рeaлизуje oд 2019. гoдинe пoдржaн oд Швeдскe aгeнциje зa мeђунaрoдни рaзвoj и сaрaдњу (SIDA) , швeдскe aгeнциje зa кaртoгрaфиjу, кaтaстaр и рeгистрaциjу зeмљиштa – Lantmateriet и Рeпубличкoг гeoдeтскoг зaвoдa дaнa 09.11.2021. гoдинe извршена је пoдeла рaчунaрскe oпрeмe jeдиницама лoкaлнe сaмoупрaвe. Представник општине Књажевац на подели опреме је био Горан Поповић, ВД директор Привредног друштва Слободна зона Тимок ДОО Књажевац.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search