Полицијски службеници Полицијске управе у Зајечару, изводиће гађање на стрелишту Стрељачког савеза Општине Књажевац. Молимо да се благовремено и на поуздан начин о овоме обавести становништво у наведеном рејону. Гађање ће се изводити од 16.05. до 20.05.2022 године, у времену од 09,00 до 15,00 часова, на простору наведеног стрелишта. Наведених дана, у времену од 09,00 до 15,00 часова, на простору и у близини стрелишта забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, животиња, моторних возила и сточних запрега. Стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом "не иди даље, гађа се" и обезбеђен стражарима.

Ha основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима ("Сл. гласник РС", број 83/2014, 58/2015 и 12/2016 - аутент. тумачење), члана 19.-23. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Сл. гласник РС", бр. 126/2014) и члана 48. Статута општине Књажевац- пречишћен текст ("Сл. лист општине Књажевац", бр. 6/2019), председник Привременог органа Општине Књажевац доноси РЕШЕЊЕ о именовању комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс за оцену пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања  на територији општине Књажевац, који можете преузети овде

Обавештавамо бираче са територије Општине Књажевац да могу да гласају ван бирачких места на изборима за народне посланике Народне скупштине Републике Србије, председника Републике и одборнике Скупштине општине Књажевац, који су заказани за 03. април 2022. године, услед тешке болести, старости или инвалидитета. Бирач који жели да гласа ван бирачког места о томе обавештава Општинску изборну комисију Општине Књажевац, почев од четвртка, 31. марта 2022. године у времену од 08.00 до 20.00 часова на бројеве телефона 064/8643324 и 064/8643325, а најкасније на дан избора, 03. априла 2022. године до 11.00 часова.
Бирач може да обавести бирачки одбор на дан гласања, 03. априла 2022. године, непосредно или преко лица које одабере, да жели да гласа ван бирачког места најкасније до 11.00 часова.
Приликом пријављивања, бирач мора да наведе следеће личне податке: име и презиме, ЈМБГ, адресу пребивалишта и контакт телефон, као и разлоге због којих није у могућности да гласа на бирачком месту.


ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

Полицијски службеници Полицијске управе у Зајечару, изводиће гађање на стрелишту Стрељачког савеза Општине Књажевац. Молимо да се благовремено и на поуздан начин о овоме обавести становништво у наведеном рејону. Гађање ће се изводити од 04.04. до 08.04.2022 године, у времену од 09,00 до 15,00 часова, на простору наведеног стрелишта. Наведених дана, у времену од 09,00 до 15,00 часова, на простору и у близини стрелишта забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, животиња, моторних возила и сточних запрега. Стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом "не иди даље, гађа се" и обезбеђен стражарима.

На основу члана 94., члана 102. и 103.Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, број 21/16, 113/17,113/17 –др закон 95/18,и 114/21),   члана 12. става 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама  локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, број 95/16 и 12/22), члана 27к Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 –испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 72/19, 149/20 и 118/21), члана 23. ст. 2. Закона о професионалној  рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, број 36/09, 32/13 и14/22 –др. закон), Кадровског плана у општини Књажевац за 2022. годину („Сл лист општине“, број 37/21 и 7/22) и Правилника о организацији и систематизацији  радних места у Општинској управи Књажевац и Правобранилаштву општине Књажевац - Пречишћени текст број 020-3/2022-03 од 25.01.2022. године  и број 020-16/2022-09 од 28.02.2022. године, начелник Општинске управе Књажевац   оглашава ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи Књажевац који у целини можете преузети овде

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search