На основу члана 61. став 5. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, број 104/16 и 9/2020 – др. закон), члана 5. став 2. Одлуке о беспроватном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава стамбених и стамбено-пословних зграда на територији општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 3/2022), тачке 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Књажевац и образовању Привременог органа општине Књажевац („Службени гласник РС“, број 13/2022), решавајући из надлежности Општинског већа општине Књажевац, Привремени орган општине Књажевац, именован решењем Решењем Владе Републике Србије, 24 Број 119-832/2022 од 03.02.2022. године („Службени гласник РС“, број 13/2022),  на седници одржаној дана 18.02.2022. године, доноси ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА  БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА СТАМБЕНИХ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ и расписује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА  БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА СТАМБЕНИХ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ који у целини можете преузети овде
Пријавни формулар

На основу члана 14. став 1 и члана 15 Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, број 104/2009 и 99/2011), и тачака 9 и 10 Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, број 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021 и 90/2021 и 16/2022), а у вези са Одлуком о расписивању избора за одборнике скупштине градова и општина у Републици Србији (“Сл.гласник РС 22/2022“) Општинска управа Књажевац, ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА  ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ   

Део Јединственог бирачког списка за територију општине Књажевац на основу кога ће се 03. априла 2022.године одржати избори за одборнике Скупштине општине Књажевац, изложен је у седишту Општинске управе Књажевац - Одељењу за општу управу и заједничке послове, Књажевац улица Милоша Обилића број 1, канцеларија број  24.
Увид у део Јединственог бирачког списка брши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су подаци тачни.
Захтеви за промене у делу  Јединственог бирачког списка грађанин са пребивалиштем на територији општине Књажевац, могу поднети Општинској управи у времену од 07,00 до 15,00 сати сваког радног дана и у нерадне дане од 10:00 до 14:00 најкасније до дана закључења бирачког списка 19. марта 2022.године до 24:00 сати. 
Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилаже овлашћење и потребни докази.
После закључења бирачког списка 31. марта 2022. године у 24:00 сати (најкасније 72 сата пре днаа одређеног за одражавње избора) грађани и подносилац проглашене изборне листе или лице које он овласти могу захтев за промене у Јединственом бирачком списку поднети Министарству државне управе и локалне самоуправе непосредно или преко Општинске управе Књажевац.
У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке Општинске управе Књажевац и овлашћено лице предлагача  дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.
Увид у бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарсва државне управе и локалне самоуправе https://upit.birackispisak.gov.rs , уношењем података о јединственом матичном броју грађана и регистарског броја личне карте.
Бирачи који су први пут стекли право и бирачи који закључно са 03. априлом 2022.године стичу пунолетство, бирачи који су променили адресу становања, као и бирачи који на задњим изборима нису могли да гласају из разлога неевидентирања истиху Јединствени бирачки списак, потребно је да обавезно изврше проверу веродостјности свог уписа, уз обавезно подношење важеће личне карте на увид.

Оригинални документ можете преузети овде

На основу члана 14. став 1 и члана 15 Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, број 104/2009 и 99/2011), и тачака 9 и 10 Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, број 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021 и 90/2021 и 16/2022), а у вези са Одлуком о расписивању избора за народне посланике (“Сл.гласник РС 22/2022“) Општинска управа Књажевац, ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА  ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ   

Део Јединственог бирачког списка за територију општине Књажевац изложен је у седишту Општинске управе Књажевац, улица Милоша Обилића број 1, канцеларија број  24.
Увид у део Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем у општини Књажевац могу непосредно извршити у Општинској управи Књажевац путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађанина и имена и презимена грађанина и других података који омогућавају аутоматску претрагу података о бирачу у Јединственом бирачком списку у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни, у складу са законом који уређује заштиту података о личности.
Захтеви за промене у делу  Јединственог бирачког списка грађанин  са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Књажевац могу поднети Општинској управи у времену од 07,00 до 15,00 сати сваког радног дана и у нерадне дане од 10:00 до 14:00 најкасније до дана закључења бирачког списка 19. марта 2022.године до 24:00 сати. 
Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. уз захтев се прилаже овлашћење и потребни докази.
Грађани могу од расписивања избора за народне посланике до најкасније пет дана пре закључења бирачког списка односно до 14. марта 2022.године до 24:00 сати поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати по месту боравишта на територији општине Књажевац (изабрано место гласања). Овај податак не може се мењати до окончања изборног поступка.
У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке Општинске управе Књажевац и овлашћено лице предлагача  дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.
Увид у бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарсва државне управе и локалне самоуправе https://upit.birackispisak.gov.rs , уношењем података о јединственом матичном броју грађана и регистарског броја личне карте.

Оригинални документ можете преузети овде

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search