У складу са одредбама члана  28. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), општина Књажевац објављује захтев за давање сагласности на одлуку о промени цена комуналних услуга, са образложењем.

Захтев са Одлуком о ценама и образложењем можете преузети овде.

СО КЊАЖЕВАЦ – ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ  ЗА  УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ВЕРСКОГ ОБЈЕКТА У КАЛИЧИНИ НА К.П.БР. 851/2 КО КАЛИЧИНА, ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Јавна презентација организује се у трајању од 7 дана, од 05. октобра до 11. октобра 2022. године, радним данима од 8 до 15 часова у Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове СО Књажевац, соба 44, други спрат. Увид у Урбанистички пројекат може се остварити и на сајту општине Књажевац, www.knjazevac.rs .  
Подносилац захтева за потврђивање Урбанистичког пројекта је Општина Књажевац из Књажевца, док је стручна обрада наведеног Урбанистичког пројекта поверена ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“, из Књажевца, а одговорни урбаниста је Небојша Иванковић, дипл.инж.арх. лиценца бр. 200 0387 03.  
На јавној презентацији се евидентирају све примедбе и сугестије заинтересованих лица.
Јавна презентација се организује на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. глaсник РС", брoj 72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/2013-одлука УС,  132/2014 , 145/2014 , 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021), Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је Зоран Ђорђевић, дипл.инж.грађ. тел: 019/731-623, локал 126.

Републички завод за статистику објављује Коначан списак изабраних  пописивача за рад у Попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године.

Списак пописивача можете видети овде

Изабрани пописивачи су обавезни да најкасније до 21. септембра 2022. године до 16,00 часова унесу додатне податке, неопходне за израду уговора о ангажовању на следећем линку

Сви пописивачи ће телефоном/имејлом бити обавештени о термину доласка у просторије Пописне комисије ради потписивања уговора и преузимања опреме и материјала за рад. Приликом доласка на потписивање уговора пописивачи треба да донесу једну фотографију димензија 3,5 cm х 4,5 cm ради израде идентификационе картице.

Кандидати који су завршили обуку али нису изабрани за рад у Попису 2022. сматрају се резервним пописивачима и и по потреби могу бити накнадно позвани с циљем радног ангажовања на Попису 2022. године.

Објавом Коначног списка изабраних пописивача завршен је  поступак избора пописивача у складу са Јавним позивом за пријављивање пописивача објављеним дана 22. јула 2022. године.

Непосредни избори за чланове националних савета националних мањина биће одржани 13. новембра 2022. године.

Изборно право на изборима за чланове националних савета националних мањина имају припадници националне мањине који су уписани у посебан бирачки списак националне мањине.

Право уписа у посебан бирачки списак има сваки припадник  националне мањине који је уписан у јединствени бирачки списак. Упис у посебан бирачки списак се врши на основу писменог захтева, према месту пребивалишта, односно месту боравишта за интерно расељена лица.

Захтев грађани могу предати Општинској управи Књажевац, канцеларија број 24.

Обрасци захтева за упис и брисање из посебног бирачког списка можете преузети:

Захтев за упис у посебан бирачки списак националне мањине


Захтев за брисање из посебног бирачког списка националних мањина

као и у Општинској управи Књажевац, канцеларија број 24.

Потребно је да захтев за упис у посебан бирачки списак буде читко попуњен и својеручно потписан од стране подносиоца захтева. Сви подаци у захтеву морају да буду попуњени идентично као што су уписани у личној карти подносиоца.

Посебан бирачки списак националне мањине се закључује 28. октобра 2022. године у 24:00 часа.

После закључења посебног бирачког списка националне мањине, најкасније 72 часа пре дана одређеног за одржавање избора, захтев  за упис у посебан бирачки списак националне мањине може се поднети Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог, непосредно или преко Општинске управе Књажевац, по месту пребивалишта.

Од проглашења изборне листе право на увид у посебан бирачки списак националне мањине имају овлашћени преставници подносилаца проглашених изборних листа.

Увид у посебан бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичном сајту Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог  https://upit.posebanbirackispisak.gov.rs уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

Позивају се сви бирачи који су поднели захтев за упис у посебан бирачки списак националне мањине да провере да ли су уписани у посебан бирачки списак.

Број: 013-316/2022-03
06.09.2022 године
К њ а ж е в а ц


ОПШТИНСКА УПРАВА  КЊАЖЕВАЦ

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search