Општинско веће општине Књажевац, на седници одржаној 19.01.2022. године усвојило је Кoнaчну рaнг листу учeникa кojи су oствaрили прaвo нa нaкнaду смeштaja у Дoму учeникa срeдњих шкoлa, кojи имajу прeбивaлиштe нa тeритoриjи oпштинe Књaжeвaц преузми и Кoнaчну рaнг листу учeникa кojи су oствaрили прaвo нa нaкнaду смeштaja у Дoму учeникa срeдњих шкoлa, кojи имajу прeбивaлиштe вaн тeритoриje oпштинe Књaжeвaц преузми.

На основу члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник Републике Србије“ бр. 16/2018), члана 8. Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за реализацију програма од јавног интереса за општину Књажевац („Службени лист општине Књажевац“ бр. 6/2021), Одлуке о буџету општине Књажевац за 2022. годину („Сл. лист општине Књажевац“, број 37/2021) и члана 48. Статута општине Књажевац – пречишћен текст („Сл. лист општине Књажевац“, број 6/2019), Председник општине Књажевац расписује ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2022. ГОДИНЕ. Јавни конкурс можете преузети овде, а обрасце за пријаву и извештавање овде

На основу члана 4. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник Републике Србије“ бр. 16/2018) и члана 51. Статута општине Књажевац – пречишћен текст („Службени лист општине Књажевац“ бр. 6/2019), Општинско веће општине Књажевац, на седници одржаној 19.01.2022. године донело је ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ КОНКУРСА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ. Годишњи план можете преузети овде

У склaду сa oдрeдбaмa члaнa 66б.  Oдлукe o финaнсиjскoj пoдршци пoрoдици сa дeцoм (“Сл. лист oпштинe Књaжeвaц” брoj 17/2019, 26/2020, 29/2020, 32/2021 и 39/2021) Кoмисиja зa спрoвoђeњe кoнкурсa oбjaвљуje прелиминарну ранг листу Светосавског конкурса "Будућност Књажевца", коју можете преузети овде

Учесници конкурса имају право приговора на прелиминарну ранг листу у року од 3 дана од дана објављивања на званичној презентацији општине Књажевац. Приговор се подноси Општинском већу општине Књажевац и и мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа пратећа документација.

Обавештавамо гласаче са територије Општине Књажевац да могу да обавесте гласачки одбор да желе да гласају ван гласачког места почев од петка, 14. јануара 2022. године, а најкасније до 11.00 часова на дан гласања, 16. јануара 2022. године (недеља).
Обавештавање гласача о потреби да гласа ван гласачког места у петак, 14. јануара 2022. године и у суботу, 15. јануара 2022. године, врши се у времену од 08.00 часова до 20.00 часова, на бројеве телефона 064/8643324 и 064/8643325.
Обавештавање гласача о потреби да гласа ван гласачког места на дан гласања, 16. јануара 2022. године врши се најкасније до 11.00 часова, на напред наведене бројеве телефона или непосредно гласачком одбору на гласачком месту где тај гласач гласа, лично или преко лица које сам гласач одабере.
Наглашавамо да ван гласачког места могу да гласају само она лица која нису у могућности да лично дођу на гласачко место из здравствених разлога, особе са инвалидитетом и немоћна стара лица, као и гласач оболео од заразне болести COVID-19, или има симптоме те болести или му је одређена мера карантина. Напомињемо, да гласач оболео од заразне болести COVID-19 не сме да има директан контакт са гласачким материјалом и може да гласа искључиво уз помоћ помагача, који уместо њега преузима и предаје гласачки материјал повереницима гласачког одбора, укључујући и одговарајући идентификациони документ тог гласача. Помагач може бити само лице које није оболело од заразне болести COVID-19.
Приликом пријављивања, гласач мора да наведе следеће личне податке: име и презиме, ЈМБГ, адресу пребивалишта и контакт телефон, као и разлоге због којих није у могућности да гласа на гласачком месту.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search