Обавештавамо вас да ће дана 27.06.2021.године, у времену од 09 до 15 часова, на Старој Планини изнад гондоле односно од десне ивице скијашке стазе према шуми на око 200 метара изнад хотела Стара Планина, оджати треће такмичење у стреличарству - стационарно гађање, у организацији УС Торлаци, из Књажевца, под покровитељством општине Књажевац и СС Књажевац.

Преузели смо све неопходне мере безбедности, па ће се ангажовати 6 редара који ће бити видно обележени на тачкама гађања. На такмичењу ће бити присутан доктор ЗЦ Књажевац.

Очекујемо око 30 такмичара из целе Србије. Тачан број знаћемо непосредно пред такмичење. 

До сада на такмичењима  није било већег присуства публике тако да и овог пута неће бити више од двадесетак гледалаца.

Удружење стреличара "Торлаци"

Председник клуба

Миљан Дрљача

Шведска општина Јевле дана 09.06.2021. године одржала је други део радионице везан за ГИС платформу. Радионицу су водили:

    Маркус Мерие, ГИС програмер, општина Јевле
    Ева-Лена Линден, ГИС програмер, општина Јевле

Представници пилот јединица локланих самоуправа су дискутовали на ту тему, сагледавали предности платформе и могућности увођења истих у своје системе.

На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“ број 83/2014, 58/2015 и 12/2016- аутентично тумачење), члана 24. Правилника  о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС,“ број 16/2016 и 8/2017), члана 51. Статута општине Књажевац- пречишћен текст („Службени лист општине Књажевац“ број 6/2019), Одлуке о буџету општине Књажевац за 2021. годину (''Сл. лист општине Књажевац'', бр.31/2020 и 17/2021) и Предлога Комисије за оцену пројеката поднетих на Kонкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у у области јавног информисања на територији Општине Књажевац у 2021. години и подношење Предлога о расподели средстава, број 345-13/2021-02 од дана 03.06.2021. године, Општинско веће општине Књажевац, на седници одржаној дана 07.06.2021. године доноси РЕШЕЊЕ о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Књажевац у 2021. години. Решење у целини можете преузети овде
Предлог о расподели средстава можете преузети овде

На основу члана 17. Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за реализацију програма од јавног интереса за општину Књажевац и Решења о образовању Комисије број 024-6/2021-02 од 29.03.2021. године, Комисија за спровођење Јавног конкурса за доделу средстава за финансирање односно суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења из буџета општине Књажевац (у даљем тексту: Комисија), по спровођењу Јавног конкурса број 024-6/2021-02 од 29.03.2021. године утврдила је Листу вредновања и рангирања пријављених програма.
Листу можете преузети овде

У oквиру прojeктa “Унaпрeђeњe пoслoвнe климe у Србиjи“ дaнa 01.06.2021. гoдинe oдржaнa je рaдиoницa швeдских eкспeрaтa стaмбeнoг прeдузeћa Jeвлe нa кojoj су присиствoвaли прeдстaвници jeдиницa лoкaлних сaмoупрaвa у Србиjи. Идeja рaдиoницe je дa сe нaучи и прихвaти нoв нaчин фoрмирaњa тaквих прeдузeћa у Србиjи.
Teмa рaдиoницe: Прeдстaвљaњe Jeвлejeдeрнe, стaмбeнoг прeдузeћa oпштинe Jeвлe.
Moдeрaтoр рaдиoницe je извршни дирeктoр стaмбeнoг прeдузeћa Кaтeрин Хoлгeрсoн. Рaдиoницу je вoдилa Ирис Кaрaмeхмeдoвић, jугoслoвeнскoг пoрeклa, зaпoслeнa у Стaмбeнoм прeдузeћу oпштинe Jeвлe. Oнa je нa дeтaљaн нaчин oписaлa кoje свe услугe oбaвљa oвo прeдузeћe, нa кojи нaчин грaдe нoвe стaнoвe кao и нaчин гoдишњeг oдржaвaњa истих. Сaмo прeдузeћe функциoнишe зajeднo у дoгoвoру сa стaнaримa тих згрaдa, рeaгуjу нa њихoвe примeдбe зa бoљe стaнoвaњe и пoкушaвajу дa нa eфикaсaн нaчин рeшe истe у штo крaћeм рoку.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2021}

Search