Oбaвeштaвaмo лoкaлнo стaнoвништвo дa ћe у среду 27. 07. 2022. у пeриoду oд 18-22х aгeнциja ДeзИн Књaжeвaц и Сигурнoст – Eкo Tим Бeoгрaд вршити систeмaтску дeзинсeкциjу – сузбиjaњe кoмaрaцa мeтoдoм зaдимљaвaњa сa зeмљe (кao и мeтoдoм зaпрaшивaњa нa мeстимa кoja нису дoступнa) нa тeритoриjи грaдa Књaжeвцa. Aкциjoм ћe бити oбухвaћeнe слeдeћe лoкaциje: прoстoр грaдскe дeпoниje, дрвoрeди грaдских улицa и пaркoвa (ул. Књaзa Mилoшa, Вojвoдe Путникa, Дeвeтe бригaдe, Кaплaрoвa, 22. дeцeмбaр, Mилe Jулин, Пaрк Кулa, приoбaљe, Спoмeн пaрк, Грaдски пaрк, Пaрк 88 стaбaлa, Дрвoрeд oкo Дoмa културe, Шeтaлиштe Сврљишки тимoк, Џeрвинoвo нaсeљe, Jeвик, купaлиштe Бaњицa, прoстoр oкo бaзeнa Бaњицa. O нaвeдeним aкциjaмa бићe oбaвeштeни MУП и прeдстaвници лoкaлнe сaмoупрaвe. Moлимo Вaс дa кao мeру прeoстрoжнoсти грaђaни у нaвeдeнoм пeриoду нe бoрaвe нa пoмeнутим лoкaциjaмa, нити дa извoдe кућнe љубимцe. Укoликo имaтe билo кaквих дoдaтних питaњa, будитe слoбoдни дa нaс кoнтaктирaтe нa бр. тeл. 064/215-23-84 или email Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели... С пoштoвaњeм, У Књaжeвцу, 20. 07. 2022. Aгeнциja зa дeзинфeкциjу, дeзинсeкциjу и дeрaтизaциjу "DezIn", Књaжeвaц

Обавештавамо да ће 28.07.2022. године, уколико се стекну неопходни метео услови, предузеће ЕКО-ДЕЗ д.о.о. из Београда, Вукасовићева 55, почети третман сузбијања ларви комараца на територији локалне самоуправе, у складу са Уговором бр. 404-02-34/2022-37/5 од 19.04.2022. године. Радови ће се изводити у периоду од 09 до 18 h. Планирано је да радови трају 1 дан. Третман ће се вршити препаратом за сузбијање ларви комараца LARVASTOP PIRIPROX
0,5 ZG. Координацију рада спровешће шеф стручно оперативног тима извођача, уз пуну сарадњу са надзором третмана испред локалне самоуправе.

Републички завод за статистику на основу Закона о Попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године („Службени гласник РС”, бр. 9/20 и 35/21), GRANT CONTRACT − EXTERNAL ACTIONS OF THE EUROPEAN UNION − 2019/408-825 – EU for Development of Statistics in Serbia, IPA 2018 National Programme, закљученог дана 22. јула 2019. године између Европске уније, Делегације Европске уније у Републици Србији и Републичког завода за статистику 03 број 404-701, Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05,  81/05,  83/05,  64/07,  67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 21/16, 113/17 , 113/17-I - други закон, 95/18 и 114/21) и Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС РС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), објављује


ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧ


пријављивање у периоду од 22. јула до 5. августа (до 20.00 часова)

Републички завод за статистику (у даљем тексту: Завод) упућује јавни позив свим заинтересованим грађанима да се пријаве за посао пописивача у Попису становништва, домаћинстава и станова 2022. (у даљем тексту: Попис), који се спроводи у периоду од 1. до 31. октобра 2022. године.

Пописивачи имају обавезу да пре почетка пописивања присуствују петодневној обуци, савладају методологију Пописа и рад у апликацији за прикупљање података и да обиђу терен са инструктором. Од 1. до 31. октобра дужни су да попишу све јединице пописа (станове, домаћинства и лица), на територији која им је додељена, користећи лаптоп за унос података у електронске упитнике.

Период ангажовања пописивача је од 23. септембра до 31. октобра 2022. године

Напомена: у време обиласка терена пред попис и током теренске реализације пописа, прерасподела радног времена врши се у складу са Планом активности и може укључивати и рад викендом.

Општи услови које кандидат треба да испуни:

   - држављанство Републике Србије;
   - пребивалиште или пријављено боравиште у Републици Србији;
   - најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве;
   - стечено најмање трогодишње средње образовање;
   - да кандидат није осуђиван, да против кандидата није покренута истрага и да се против њега не води кривични поступак.


Посебни услови које кандидат треба да испуни:

   - познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) – предвиђено је тестирање кандидата;
   - могућност приступа интернету током периода ангажовања.


Са изабраним кандидатима закључује се:

  -  Уговор о привременим и повременим пословима (незапослена лица, запослена лица са непуним радним временом, старосни пензионери) или
  -  Уговор о допунском раду (лица запослена са пуним радним временом код другог послодавца)


ВАЖНА НАПОМЕНА: Завод није одговоран за евентуални губитак права радно ангажованог лица до ког може доћи услед промене његовог радноправног статуса и остваривања накнаде за рад (нпр.: обустављање исплате породичне пензије, накнаде за случај незапослености и сл.).  

Кандидати се могу пријавити за рад само на територији општине/града у којем станују (живе).

Изузетно, студенти који се школују ван места становања могу се пријавити за рад у својој општини/граду или у општини/граду у којем привремено живе током студија.

Кандидати се пријављују искључиво попуњавањем електронске пријаве, која је активна од петка 22. јула до петка 5. августа 2022. године (до 20.00 часова).

Кандидат може да попуни само једну пријаву.

Кандидати ће бити рангирани на основу податка из пријаве о насељеном месту у којем живе и остварених бодова.

Пре попуњавања електронске пријаве обавезно прочитати Задатке пописивача и процедуру за њихов избор.

Попуњавање електронске пријаве.

Ранг-листа кандидата који се позивају на предају документације и тестирање објављује се 10. августа 2022. године на сајтовима Завода (stat.gov.rs) и (popis2022.stat.gov.rs).

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search