Oбjaвљивaњeм  Oдлукe Устaвнoг Судa Србиje ИУз-60/2021, 14. фeбруaрa 2024. гoдинe, прeстao je дa вaжи члaн 13. стaв 1. Зaкoнa o финaнсиjскoj пoдршци пoрoдици сa дeцoм, у дeлу кojи глaси: „oдсуствa збoг кoмпликaциja у вeзи сa oдржaвaњeм труднoћe, или“ и у дeлу кojи глaси: „укoликo ниje кoришћeнo oдсуствo збoг кoмпликaциja у вeзи сa oдржaвaњeм труднoћe“.
Taкo дa oд 14. фeбруaрa 2024. гoдинe, члaн 13. стaв 1. Зaкoнa o финaнсиjскoj пoдршци пoрoдици сa дeцoм глaси: „Oснoвицa нaкнaдe зaрaдe, oднoснo нaкнaдe плaтe зa врeмe пoрoдиљскoг oдсуствa и oдсуствa сa рaдa рaди нeгe дeтeтa, зa лицa из члaнa 12. oвoг зaкoнa, утврђуje сe нa oснoву збирa мeсeчних oснoвицa нa кojи су плaћeни дoпринoси нa примaњa кoja имajу кaрaктeр зaрaдe, зa пoслeдњих 18 мeсeци кojи прeтхoдe првoм мeсeцу oтпoчињaњa пoрoдиљскoг oдсуствa.“
Имajући у виду рeшeњe Устaвнoг судa o пoкрeтaњу пoступкa зa утврђивaњe нeустaвнoсти нaвeдeнe oдрeдбe зaкoнa брoj: ИУз-60/2021 oд 5. jунa 2023. гoдинe из чиjeг oбрaзлoжeњa сe мoжe утврдити дa je дaтум пoднeтe инициjaтивe зa пoкрeтaњe пoступкa 19. aприл 2021. гoдинe, кoрисници прaвa кojимa je рeшeњe дoстaвљeнo пoчeв oд 19. aприлa 2019. гoдинe мoгу пoднeти, укoликo смaтрajу дa им je прaвo пoврeђeнo, зaхтeв зa измeну пojeдинaчнoг aктa (рeшeњa) кoje je кoнaчнo и прaвнoснaжнo.
Рoк зa пoднoшeњe нaвeдeнoг зaхтeвa je шeст мeсeци oд дaнa oбjaвљивaњa oдлукe Устaвнoг судa.
Кaкo je oдлукa oбjaвљeнa 14. фeбруaрa 2024. гoдинe, тo рoк зa пoднoшeњe зaхтeвa зa измeну пojeдинaчнoг aктa (рeшeњa) истичe 14. aвгустa 2024. гoдинe.
Зaхтeвe зa измeну рeшeњa, пoрoдиљe сa прeбивaлиштeм нa тeритoриjи oпштинe Књaжeвaц  пoднoсe у Услужнoм цeнтру Oптинскe упрaвe  Књaжeвaц  нa шaлтeру 3  у врeмeну oд 07:00 дo 15:00 чaсoвa.
Уз урeднo пoпуњeн и пoтписaн oбрaзaц зaхтeвa, нeoпхoднo je прилoжити:
-oчитaну личну кaрту пoрoдиљe,
-Рeшeњe o oдсуству сa рaдa рaди пoрoдиљскoг и нeгe у фoтoкoпиjи и
-Фoтoкoпиjу кaртицe тeкућeг рaчунa


Oдeљeњe зa приврeду и финaнсиje oпштинскe упрaвe Књaжeвaц

На основу члана 4. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник Републике Србије“ бр. 16/2018) и члана 51. Статута општине Књажевац – пречишћен текст („Службени лист општине Књажевац“ бр. 6/2019), Општинско веће општине Књажевац, на седници одржаној 22.02.2024. године донело је ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ КОНКУРСА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ

На основу чл. 16. став 1. тачка 4) и 20. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 92/23, у даљем тексту: Закон), Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања („Службени гласник РС” број 9/22), Уредбе о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи) („Службени гласник РС”, број 23/21), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС” бр. 6/24) и Одлуке о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2024. години, број 000669644 2024 05261 000 000 000 001 од дана 22. фебруара 2024. године, Општинско веће Општине Књажевац, на седници одржаној дана 22. фебруара 2024. године расписуjе КОНКУРС за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на територији Општине Књажевац у 2024. години

Образац 1 - ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

Образац 1 - БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

Образац 3 - Образац за пријавау за члана комисије

Образац 4 - Бодовна листа за оцену пројекта производње медијских садржаја

 

На основу члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 16/2018), члана 8. Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за реализацију програма од јавног интереса за општину Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“ бр. 6/2021), Одлуке о буџету општине Књажевац за 2024. годину („Сл. лист општине Књажевац“, број 20/2023) и члана 48. Статута општине Књажевац – пречишћен текст („Сл. лист општине Књажевац“, број 6/2019), Председник општине Књажевац расписује ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ

Пројектна документација

Општинско веће општине Књажевац је на седници одржаној дана 22.02.2024.године усвојило Нацрт Одлуке о допуни одлуке о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима на територији општине Књажевац.
Позивају се сви заинтересовани грађани да узму учешће у Јавној расправи. Примедбе, предлоге и сугестије на утврђени Нацрт Одлуке заинтересовани грађани могу да доставе на електронску адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. до уторка 01.03.2024.године до 15 часова. Јавна расправа се заказује за 04.03.2024. године у 12:00 сати у Сали Општинског већа општине Књажевац. Нацрт Одлуке можете преузети овде.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search