Обавештавамо гласаче са територије Општине Књажевац да могу да обавесте гласачки одбор да желе да гласају ван гласачког места почев од петка, 14. јануара 2022. године, а најкасније до 11.00 часова на дан гласања, 16. јануара 2022. године (недеља).
Обавештавање гласача о потреби да гласа ван гласачког места у петак, 14. јануара 2022. године и у суботу, 15. јануара 2022. године, врши се у времену од 08.00 часова до 20.00 часова, на бројеве телефона 064/8643324 и 064/8643325.
Обавештавање гласача о потреби да гласа ван гласачког места на дан гласања, 16. јануара 2022. године врши се најкасније до 11.00 часова, на напред наведене бројеве телефона или непосредно гласачком одбору на гласачком месту где тај гласач гласа, лично или преко лица које сам гласач одабере.
Наглашавамо да ван гласачког места могу да гласају само она лица која нису у могућности да лично дођу на гласачко место из здравствених разлога, особе са инвалидитетом и немоћна стара лица, као и гласач оболео од заразне болести COVID-19, или има симптоме те болести или му је одређена мера карантина. Напомињемо, да гласач оболео од заразне болести COVID-19 не сме да има директан контакт са гласачким материјалом и може да гласа искључиво уз помоћ помагача, који уместо њега преузима и предаје гласачки материјал повереницима гласачког одбора, укључујући и одговарајући идентификациони документ тог гласача. Помагач може бити само лице које није оболело од заразне болести COVID-19.
Приликом пријављивања, гласач мора да наведе следеће личне податке: име и презиме, ЈМБГ, адресу пребивалишта и контакт телефон, као и разлоге због којих није у могућности да гласа на гласачком месту.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

Законом о матичним књигама прописано је да се, у матичним књигама,  лично име детета, родитеља, супружника и умрлог уписује на српској језику, ћириличним писмом а да припадници националних мањина имају право на упис личног имена према језику и правопису припадника националне мањине, што не искључује паралелан упис личног имена и на српском језику, ћириличним писмом.

Обавештавају се грађани општине Књажевац, припадници националних мањина да у случају када врше упис чињеница у матичним књигама имају право да се упис,  личног имена детета, родитеља, супружника и умрлог  изврши према језику и правопису националне мањине којој припадају паралелно са уписом истих чињеница на српском језику, ћириличним писмом.

ОПШТИНСКА УПРАВА

На основу одредаба члана 66а. Одлуке о финансијској подршци породицама са децом  („Сл. лист општине Књажевац“,број 31/2020,  32/2021 и 38/2021), Председник општине Књажевац објављује КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ СТУДЕНТИМА У  ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ - СВЕТОСАВСКИ КОНКУРС “Будућност Књажевца“ који можете у целини преузети овде

У склaду сa oдрeдбaмa члaнa 31. и 48. Oдлукe o финaнсиjскoj пoдршци пoрoдици сa дeцoм (“Сл. лист oпштинe Књaжeвaц” брoj 17/2019, 26/2020, 29/2020-испр. и 32/2021) Кoмисиja зa спрoвoђeњe кoнкурсa oбjaвљуje коначне рaнг листe кoje сe oднoсe нa:
 
1. Кoнкурс зa дoдeлу стипeндиje изузeтнo нaдaрeним студeнтимa у шкoлскoj 2021/2022. гoдини  - преузми
2. Кoнкурс зa дoдeлу стипeндиje изузeтнo нaдaрeним учeницимa у шкoлскoj 2021/2022. гoдини - преузми
3. Кoнкурс зa дoдeлу стипeндиje студeнтимa из мaтeриjaлнo угрoжeних пoрoдицa у шкoлскoj 2021/2022. гoдини - преузми
4. Кoнкурс зa дoдeлу стипeндиje учeницимa и студентима у пoрoдици са троје, четворо или петоро деце у шкoлскoj 2021/2022. гoдини - преузми
5. Jaвни пoзив учeницимa и студeнтимa из jeднoрoдитeљских пoрoдицa преузми, учeницимa бeз рoдитeљскoг стaрaњa, студeнтимa бeз рoдитeљa преузми и учeницимa и студeнтимa сa инвaлидитeтoм или хрoничним бoлeстимa зa oствaривaњe прaвa нa стипeндиjу у шкoлскoj 2021/2022. гoдини преузми
6. Jaвни пoзив студeнтимa кojи први пут уписуjу прву гoдину студиja у шкoлскoj 2021/2022. гoдини, зa oствaривaњe прaвa нa стипeндиjу у шкoлскoj 2021/2022. гoдини преузми

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search