Припадници Службе за обезбеђење Окружног затвора Зајечар и Окружног затвора Неготин изводиће бојево гађање на стрелишту Стрељачког савеза Општине Књажевац. Молимо да се благовремено и на поуздан начин о овоме обавести становништво у наведеном рејону. Гађање ће се изводити од 16.09.2021. године, са почетком у од 09,00 часова, на простору наведеног стрелишта. Наведених дана, у времену од 09,00 до 15,00 часова, на простору и у близини стрелишта забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, животиња, моторних возила и сточних запрега. Стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће прописно обележен.

На основу члана 51. Статута општине Књажевац („Службени лист општине Књажевац“, број 6/2019-пречишћени текст), члана 20. став 8. Одлуке о реализацији активности из програма коришћења средстава буџетског фонда за енергетску ефикасност за 2021. годину („Службени лист општине Књажевац“, број 24/21 од 05.07.2021. године) и тачке IX став 8. Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда (објекти за вишепородично становање) на територији општине Књажевац од 13.08.2021. године,  Општинско веће општине Књажевац на седници одржаној дана 08.09.2021. године, донело је: РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ које у целини можете преузети овде

На основу члана 51. Статута општине Књажевац („Службени лист општине Књажевац“, број 6/2019-пречишћени текст), члана 9. став 1. Одлуке о реализацији активности из Програма коришћења средстава Буџетског фонда за енергетску ефикасност за 2020. годину („Службени лист општине Књажевац“, број 17/2020), Општинско веће општине Књажевац на седници одржаној дана 08.09.2021. године, донело је  РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА које у целини можете преузтеи овде

На основу члана 50., члана 80., члана 95., члана 102. и 103.Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. Гласник РС”, број 21/16, 113/17, 113/17- др. закон,  95/18, 95/18 –др. закон и 86/19 –др. закон),  члана11. става 3,  члана 12. става 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама  локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, број 95/16), члана 46. став 1 тачка 7, члана 55. став 2 и члана 56. став 3 Закона о локалној самоуправи  („Сл. гласник РС“, број 129/07, 83/14 –др закон) и члана 51. став  1 тач. 10) Статута општине Књажевац  - Пречишћени текст („Сл. лист општине Књажевац, бр. 6/19) и Одлуке о расписивању  јавног конкурса за попуњавање положаја у другој групи - заменика начелника Општинске  управе Књажевац, број 111-1/2021-09 од 08.09.2021. године,  Општинско веће општине Књажевац  на седници одржаној дана 08.09.2021. године,  оглашава ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У ДРУГОЈ ГРУПИ - ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЊАЖЕВАЦ.
Комплетан текст Конкурса можете преузтеи овде

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search