На основу одредаба члана 53а. Одлуке о финансијској подршци породицама са децом („Сл. лист општине Књажевац“, број 17/19 и 26/2020), Председник општине Књажевац објављује ЈАВНИ ПОЗИВ студeнтима  који први пут уписују прву годину студија

На основу одредаба члана 49. Одлуке о финансијској подршци породицама са децом („Сл. лист општине Књажевац“, број 17/19 и 26/2020), Председник општине Књажевац објављује ЈАВНИ ПОЗИВ ученицима и студентима из једнородитељских породица, ученицима без родитељског старања, студентима без родитеља и ученицима и студентима са инвалидитетом или хроничним болестима

Пoштoвaни сугрaђaни, Oпштинскo вeћe oбjaвљуje кoнкурсe зa дoдeлу стипeндиja учeницимa и студeнтимa у шкoлскoj 2020/2021. гoдини:

1. Кoнкурс зa дoдeлу стипeндиja изузeтнo нaдaрeним учeницимa
2. Кoнкурс зa дoдeлу стипeдиja изузeтнo нaдaрeним студeнтимa
3. Кoнкурс зa дoдeлу стипeндиja студeнтимa из мaтeриjaлнo угрoжeних пoрoдицa
4. Кoнкурс зa дoдeлу стипeндиja учeницимa и студeнтимa у пoрoдици сa трoje, чeтвoрo или пeтoрo дeцe
 
Рoк зa дoстaву приjaвa сa прaтeћoм дoкумeнтaциjoм je 12.12.2020. гoдинe.

Предмет  отуђења су у целини непокретности у  јавној  својине општине Књажевац уписане  ЛН. бр. 16177 КО Књажевац,  и то:
Остале зграде- складиште резервних делова Увоз- извоз, бр. Зграде 1, спратности ПР, објекат има одобрење за градњу, површине 555м2, на кп. бр. 3420/4, са припадајућем земљиштем у грађевинском подручју кат. парцела бр. 3420/4, укупне површине 0.17,18  ха, од чега  под зградом – објектом површине 0.05,55 ха и земљиште уз зграду- објекат, површине 0.11,63 ха КО Књажевцу, ул. 22. децембар, Књажевац, у делу 1/1, облик својине – својина јавна, без терета ( у даљем тексту: Предметнa непокретност).

Текст огласа можете преузети овде

Расписује се Оглас за јавно надметање ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта (у даљем тексту: грађевинско земљиште) у јавној својини општине Књажевац, за изградњу пословног или пословно-стамбеног објекта, у складу са Планом генералне регулације Књажевца („Службени лист општине Књажевац“ бр. 9/1/2011 и 33/2016),  на следећој локацији: Адреса: Књажевац, Књаза Милоша; Број кат. парцеле:   КП бр. 433  КО Књажевац, уписана у ЛН. бр. 16297 КО Књажевац, као јавна својина општине Књажевац;

Текст огласа можете преузети овде

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2021}

Search