На основу члана 94., члана 102. и 103.Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, број 21/16, 113/17,113/17 –др закон 95/18,и 114/21),   члана 12. става 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама  локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, број 95/16 и 12/22), члана 27к Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 –испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 72/19, 149/20 и 118/21), члана 23. ст. 2. Закона о професионалној  рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, број 36/09, 32/13 и14/22 –др. закон), Кадровског плана у општини Књажевац за 2022. годину („Сл лист општине“, број 37/21 и 7/22) и Правилника о организацији и систематизацији  радних места у Општинској управи Књажевац и Правобранилаштву општине Књажевац - Пречишћени текст број 020-3/2022-03 од 25.01.2022. године  и број 020-16/2022-09 од 28.02.2022. године, начелник Општинске управе Књажевац   оглашава ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи Књажевац који у целини можете преузети овде

На основу члана 10. став 1. Одлуке о беспроватном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава стамбених и стамбено-пословних зграда на територији општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 3/2022) и тачке 8. став 2. Одлуке о расписивању јавног позива за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања и унапређења својстава стамбених и стамбено-пословних зграда на територији општине Књажевац и Јавног позива за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања и унапређења својстава стамбених и стамбено-пословних зграда на територији општине Књажевац, број 312-46/2022-09 од 18.02.2022. године и тачке 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Књажевац и образовању Привременог органа општине Књажевац („Службени гласник РС“, број 13/2022), решавајући из надлежности Општинског већа општине Књажевац, Привремени орган општине Књажевац, именован решењем Решењем Владе Републике Србије, 24 Број 119-832/2022 од 03.02.2022. године („Службени гласник РС“, број 13/2022),  на седници одржаној дана 28.03.2022. године, донео је: ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА СВОЈСТАВА СТАМБЕНИХ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ коју у целини можете преузети овде

Текст Нацрта ранг листе

На нацрт ранг листе подносиоци пријаве на јавни позив за доделу средстава имају право приговора Комисији у року од 3 дана од дана објављивања на званичној интернет страници страници Општине Књажевац.

На основу члана 8. Одлуке о оснивању буџетског Фонда за развој пољопривреде општине Књажевац и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Књажевац за 2022.  годину,  Привремени орган општине Књажевац , на седници одржаној 14.03.2022. године, расписује КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МЛЕЧНОГ ГОВЕДАРСТВА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У 2022. ГОДИНИ

Текст конкурса

Образац захтева

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search