У оквиру Одлуке о реализацији активности из програма коришћења средстава буџетског фонда за енергетску ефикасност за 2021. годину („Службени лист Општине Књажевац“ бр. 24/21 од 05.07.2021. године), а у складу са чланом  21. Одлуке расписује се ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање мера енергетске ефикасности на стамбеним зградама (објекти за вишепородично становање) на територији Општине Књажевац за 2021. годину. Комплетан документ можете преузети овде

Полицијски службеници Полицијске управе у Зајечару, изводиће гађање на стрелишту Стрељачког савеза Општине Књажевац. Молимо да се благовремено и на поуздан начин о овоме обавести становништво у наведеном рејону. Гађање ће се изводити од 27.09. до 01.10.2021 године, у времену од 09,00 до 15,00 часова, на простору наведеног стрелишта. Наведених дана, у времену од 09,00 до 15,00 часова, на простору и у близини стрелишта забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, животиња, моторних возила и сточних запрега. Стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом "не иди даље, гађа се" и обезбеђен стражарима.

СО КЊАЖЕВАЦ – ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ  ЗА  УРБАНИЗАМ,  КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ  И  ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ  ПОСЛОВЕ

ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 ЗА  ИЗГРАДЊУ  КОМПЛЕКСА  АПАРТ-ХОТЕЛА „ЈЕЛКИЦЕ 2“ на кп.бр. 3960/1, 3960/2, 3961, 3965/12, 3960/3,  3965/11 и на делу кп.бр. 4134,  3961,  3959/15, 3967   КО ЋУШТИЦА, НА ЈАБУЧКОМ РАВНИШТУ, СТАРА ПЛАНИНА.

Јавна презентација организује се у трајању од 7 дана,  од 24 септембра до 01. октобра 2021 године, радним данима од 8 до 15 часова у  Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне  послове   СО Књажевац, соба 44, други спрат.   
На јавној презентацији се евидентирају све примедбе и сугестије заинтересованих лица.
Јавна презентација се организује на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. глaсник РС", брoj 72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/2013-одлука УС,  132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021).

Комлетну документацију можете преузети овде

ОПШТИНА  КЊАЖЕВАЦ – ОПШТИНСКА  УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА  УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОГЛАШАВА ЈАВНИ  УВИД  И  СТРУЧНУ  РАСПРАВУ

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ СЕЛА ЋУШТИЦА И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ СЕЛА ЋУШТИЦА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Јавни увид обавиће се у трајању од 30 дана од 20. септембра  до 20. октобра  2021 године, радним данима од 8 до 15 часова у згради СО Књажевац соба бр.44.
Јавна седница одржаће се 25. октобра 2021 године, у 13 часова у просторијама Скупштине општине Књажевац (сала Општинског већа).
Увид у Нацрт наведеног плана може се извршити и на сајту општине Књажевац www.knjazevac.rs
Примедбе на планирана решења, у току јавног увида, могу се у писаној форми доставити Општинској управи-Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове  општине Књажевац, најкасније до  20. октобра 2021 године.
Правна и физичка лица могу пред Комисијом за планове Скупштине општине Књажевац да образложе своје примедбе, које су у писаном облику послали током јавног увида.
Пре излагања на јавни увид, Комисија за планове Скупштине општине Књажевац је на седници одржаној 01. септембра 2021. године извршила стручну контролу Нацрта  овог  плана.    Јавни увид се организује на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ("Сл. глaсник РС", брoj 72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/2013-одлука УС,  132/2014 , 145/2014 , 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021).
По завршетку јавне седнице Комисија за планове сачињава Извештај који  доставља  носиоцу израде планова.
КОмлетну документацију можете преузети овде

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search