На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини  ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/20, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 2, 19 и 20. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давањау закуп ствари у јавној својини односно прбављања и устпања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. Гласник РС“ бр. 16/2018), члана 5. и 6. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Књажевац - Пречишћен текст („Сл. лист општине Књажевац“, бр. 17/2019), члана 5. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 10/2015,  5/2017и 15/2019), члана 2. Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине општине бр. 463-78/2021-09 од 22.12.2021. године и члана 51. Статута општине Kњажевац - Пречишћен текст (“Сл. лист општине Књажевац”, број  6/2019), Општинско веће општине Књажевац, на седници одржаној дана, 22.12.2021. године, објављује


О Г Л А С
 О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ


    Отуђење непокретности по овом Огласу, врши општина Књажевац, Књажевац, ул. Милоша Обилића бр. 1, МБ: 07212674. ПИБ: 102106760, као власник непокретности у јавној својини, у поступку јавног надметања.

1.    ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА

    Предмет  отуђења су у целини непокретности у  јавној  својине општине Књажевац уписане  у ЛН. бр. 16615 КО Књажевац,  и то:
Помоћна зграда, бр. Зграде 1, спратности ПР, објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта, површине 356 м2, на кп. бр. 1096/5 КО Књажевац, са припадајућем земљиштем – градско грађевинско земљиште кат. парцела бр. 1096/5 КО Књажевац, укупне површине 0.11,14  ха, од чега  под зградом – објектом површине 0.03,56 ха и земљиште уз зграду- објекат, површине 0.07,58 ха КО Књажевцу, ул. Добривоја Радосављевића - Бобија, Књажевац, у делу 1/1, облик својине – својина јавна, без терета ( у даљем тексту: Предметнa непокретност).
               
2.    УСЛОВИ ОТУЂЕЊА   

     Отуђење Предметнe непокретности се врши у поступку јавног надметања.
     Почетна цена, по којој се Предметна непокретност отуђује из јавне својине општине Књажевац, износи 22.327,84 евра (словима: двадесетдвехиљадетристадвадесетседамевраи осамдесетчетирицента) односно у динарима 2.625.439,16 динара, по званичном средњем курсу Народне банке Србије, на дан 22.12.2021. године,  као дан доношења Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине општине Књажевац у поступку јавног надметања од стране Општинског већа општине Књажевац.
            Обавештавају се учесници Огласа да се у просторијама зграде налазе ствари и документација Стамбене задруге Књажевац, према Записнику ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац, о утврђивању чињеничног стања пословног објекта у Књажевцу у ул. Добривоја Радосављевића бр. 10 на кп. бр. 1096/5 КО Књажевац, бр. 1233/1-21 од 09.12.2021. године, до исељења и преузимања исте, што је купац обавезан да трпи до исељења и без права купца на било који вид накнаде штете и др., као и без икакве материјалне и кривичне одговорности Општине за то.
    Предметна непокретност се отуђује и купује у постојећем- виђеном стању и без права купца на накнадне рекламације.
            Јавно надметање се спроводи у еврима.
    Критеријум за избор најповољнијег понуђача се одређује тако да се предметна непокретност  отуђује лицу које понуди на јавном надметању највиши износ купопродајне цене, а која се накнадно не може умањити.
    Коначна купопродајна цена Предметне непокретности биће утврђена након споведеног поступка јавног надметања.
            Купопородајна цена утврђена у висини најповољније понуде уплатиће се у динарској противвредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, на рачун јавних прихода бр.  840-841151843-84, по моделу бр. 97 с позивом на бр. 60-045, прималац - у корист нивоа општина, сврха примања од продаје непокретности.
    Најповољнији понуђач односно лице коме се предметна непокретност отуђује је дужан да изврши плаћање укупне купопродајне цене, пре закључења Уговора о отуђењу непокретности, о чему је купац дужан доставити продавцу валидан доказ.
            Уговор о отуђењу предметне непокретности се закључује у року од најкасније 30 дана од дана ступања на снагу Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине општине Књажевац.  
    Плаћање купопродајне цене је једнократно тј. у целости.
    Трошкове овере уговора и други евентуални трошкове који могу проистећи из реализације овог правног посла као и обавеза плаћања пореза на пренос апсолутних права падају на терет купца.
    Разгледање предметне непокретности може се извршити сваке среде за време трајања Огласа од 10-12 сати, уз обавезну пријаву на телефон бр. 019/731-623 локал 124.                           
    Увид у докуметацију (акти о власништву) може се извршити сваког радног дана у времену од 07 до 15 часова у канцеларији бр. 49, у просторијама општине Књажевац, ул. Милоша Обилића бр. 1.

На основу члана 1. Одлуке о успостављању обавезе да се у поступку именовања Управних и Надзорних одбора установа и јавних предузећа на територији општине Књажевац, чији је оснивач општина Књажевац, предлози кандидата за председника и чланове Управних и Надзорних одбора са образложењем објављују на званичној интеренет презентацији општине Књажевац („Сл. Лист општине Књажевац“), ОБЈАВЉУЈЕ СЕ предлог кандидата за председника и чланове Надзорног одбора и то представника локалне самоуправе и запослених за ЈКП "Топлана" Књажевац које можете преузети овде
Увид у биографије предложених кандидата може се извршити у Оптинској управи Књажевац, зграда општине Књажевац, ул. Милоша Обилића бр. 1, канцеларија бр. 10.

    На основу члана 9. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) Одељење за буџет и финансије и утврђивање и наплату локалних јавних прихода сачинило је


  ИЗВЕШТАЈ
О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О
НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ И НАЦРТУ КАДРОВСКОГ ПЛАНА У  ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ


    Општинско веће општине Књажевац на седници одржаној 10.12.2021 године усвојило је Нцрт Одлуке о буџету општине Књажевац за 2022 годину и Нацрт кадровског плана у општини Књажевац и исти упутило на јавну расправу.
   
    МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: Општина Књажевац у процесу израде буџета за 2022. годину, после спроведених консултација са грађанима општине и представницима цивилног сектора, организовала је  јавну расправу о буџету, у оквиру које је представљен Нацрт Одлуке о буџету општине Књажевац за 2022. годину.
    Јавна расправа је  због епидемије Covid-19 и неопходности поштовања мера и препорука републичких органа власти, спроведена on-line, а грађанима је  омогућено да дају своје предлоге, сугестије, коментаре и мишљења електронским путем.
    Јавна расправа је спроведена у периоду од тренутка објављивања на сајту општине (http://www.knjazevac.rs/) дана 10.12.2021. године  до понедељка 13.12.2021. године у 10 часова, а за предлоге, сугестије, коментари и мишљења објављена је  мејл адреса .
  

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search