На основу члана 52. Закона о јавним предузећима, („Службени гласник РС”, број 15/2016 88/2019), члана 30. став 1. алинеја 13. Статута општине Књажевац („Службени лист општине Књажевац”, број 6/2019 – Пречишћен текст) и члана 58. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за снабдевање паром и топлом водом „Топлана“ Књажевац ради усклађивања са законским прописима („Сл. лист општине Књажевац“ бр. 23/2016 и 3/2018) Скупштина општине Књажевац , на седници одржаној дана 30.06.2021. године, донела је


Р Е Ш Е Њ Е
o именовању вршиоца дужности директора
Јавног комуналног предузећа за снабдевање паром и топлом водом „Топлана“ Књажевац    1. Небојша Цветковић, дипломирани машински инжењер из Књажевца, ул. 9.те бригаде бр. 21/31, именује се за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за снабдевање паром и топлом водом „Топлана“ Књажевац, до именовања директора по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже до једне године.
    2.  Решење ступа на снагу даном доношења.
    3. Решење објавити у “Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу општине Књажевац” и на интернет страници општине Књажевац.

                    О б р а з л о ж е њ е


    Одредбама члана 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/2016 88/2019), прописано је, да се вршилац дужности директора може именовати до именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу (став 1), те да период обављања функције вршиоца дужности не може бити дужи од једне године (став 2) и да вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења која има директор јавног предузећа (став 5).
    Одредбама члана 30. став 1. алинеја 13.  Статута општине Књажевац („Службени лист општине Књажевац”, број 6/2019 – Пречишћен текст), прописано је да Скупштина општине, у складу са законом, именује и разрешава Управни и Надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом.
    Чланом 58. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за снабдевање паром и топлом водом „Топлана“ Књажевац ради усклађивања са законским прописима („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 23/2016 и 3/2018), између осталог је прописано да  Скупштина општине може именовати вршиоца дужности директора до именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу или у случају суспензије директора, као и то да период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне  године.
    Скупштина општине Књажевац, је на седници одржаној дана 29. 04.2021. године             донела Одлуку о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за производњу и снабдевање паром и топлом водом „Топлана“ Књажевац и расписала Оглас о јавном конкурсу. Досадашњи директор овог јавног предузећа, Љубодраг Тричковић је дана 25.06.2021. године, поднео неопозиву оставку на место директора, из личних разлога, тј. због одласка у пензију.
    Чланом 53. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за снабдевање паром и топлом водом „Топлана“ Књажевац ради усклађивања са законским прописима („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 23/2016 и 3/2018) је прописано да директор може поднети оставку, да се оставка  подноси у писменом облику Скупштини општине, и да  по пријему оставке директора Јавног предузећа, председник Скупштине исту увршћује у дневни ред Скупштине општине за прву наредну седницу.   
    Како поступак по расписаном јавном конкурсу за избор директора није окончан, у складу са одредбама члана 53. ове Одлуке и обавезом увршћавања оставке директора у дневни ред прве наредне седнице Скупштине општине, неопходно је, у циљу обезбеђивања услова за несметано функционисање овог јавног предузећа, именовање вршиоца дужности директора.
    Одборничка група Александар Вучић – за нашу децу, поднела је предлог  за именовање вршиоца дужности директора и то да се за вршиоца дужности именује кандидат  Небојша Цветковић Из Књажевца, дипломирани машински инжењер.
     Небојша Цветковић је рођен 26.07.1963. године, завршио је Машински факултет Универзитета у Нишу 1989. године. Од 1989. године, био је запослен у ИМТ-у Књажевац као технолог у Одељењу техничке припреме, где је руководио Одељењем за обраду метала, расписивао, технолошки поступак за израду производа, вршио нормирање времена, праћење процеса израде и контролу процеса  производње. Од 1998. до 1999. године, радио је у Електронској индустрији Ниш као програмер на ЦНЦ машини и израђивао програме за обраду делова алата. Од 1999. до 2000. године,  радио је такође као прграмер на ЦНЦ машини у предузећу Моган, из Турске. Од 2000. до 2001. године, био је руководилац производње и уградње у предузећу Мермер и Гранити Вучић Књажевац, а  од 2001 до 2003. године, обављао је послове професора стручних предмета у Техничкој школи у Књажевцу. Од 2005. године основао је успешно водио фирму СЗР „Мој профил“, организовао је и управљао свим пословним процесима, организовао рад запослених и вршио унапређење пословања и проширење производње. У међувремену је од 2014. до 2018. године, радио на пословима пројектовања, производње топловодних и парних котлова на чврсто и течно гориво, у функцији консултанта за техничка питања. Сада тренутно обавља послове техничког директора у ЈКП „Топлана“ Књажевац, где организује процес рада, врши контролу и анализу рада на целокупном систему грејања, учествује у изради програма, пословања и обавља и друге послове.
    Комисија за именовања и постављења, одликовања и награде је разматрала поднети предлог са прилозима и достављеном документацијом, утврдила испуњеност услова за именовање на место вршиоца дужности директора, прописаних Законом, оснивачким актом и Статутом предузећа и предлаже Скупштини општине доношење Решења као у предлогу.
    Правна поука: Ово Решење је коначно. Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од дана пријема решења.
    Решење доставити: Небојши Цветковићу из Књажевца, Јавном комуналном предузећу за снабдевање паром и топлом водом „Топлана“ Књажевац  и архиви општине Књажевац.

Број: 023 - 36/2021-01                                                                      ПРЕДСЕДНИК СО,
Дана 30.06.2021. године                                                                 Марко Стојановић, с.р.
У Књажевцу

На основу члана 46. став 1. и 47. Закона о јавним предузећима, („Службени гласник РС”, број 15/2016 88/2019), члана 30. став 1. алинеја 13. Статута општине Књажевац („Службени лист општине Књажевац”, број 6/2019 – Пречишћен текст) и члана 53. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за снабдевање паром и топлом водом „Топлана“ Књажевац ради усклађивања са законским прописима („Сл. лист општине Књажевац“ бр. 23/2016 и 3/2018) Скупштина општине Књажевац, на седници одржаној дана 30.06.2021. године, донела је


Р Е Ш Е Њ Е
о престанку мандата директора
Јавног комуналног предузећа за снабдевање паром и топлом водом „Топлана“ Књажевац


    1. Љубодрагу Тричковићу, дипломираном машинском инжењеру из Књажевца, престаје мандат директора  Јавног комуналног предузећа за снабдевање паром и топлом водом „Топлана“ Књажевац, због подношења оставке.
    2. Решење ступа на снагу даном доношења.
    3. Решење објавити у „Службеном листу општине Књажевац” и на званичној интернет страници општине Књажевац.

О б р а з л о ж е њ е


     Чланом 46. став 1. Закона о јавним предузећима, („Службени гласник РС”, број 15/2016 88/2019), прописано је да мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком и разрешењем, а чланом 47. истог Закона је прописано да се оставка подноси у писменој форми органу за именовање директора.
     Одредбама члана 30. став 1. алинеја 13.  Статута општине Књажевац („Службени лист општине Књажевац”, број 6/2019 – Пречишћен текст), прописано је да Скупштина општине, у складу са законом, именује и разрешава Управни и Надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом.
    Досадашњи директор овог Јавног предузећа, Љубодраг Тричковић је дана 25.06.2021. године, поднео неопозиву оставку на место директора из личних разлога, тј. због одласка у пензију.
    Чланом 53. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за снабдевање паром и топлом водом „Топлана“ Књажевац ради усклађивања са законским прописима („Сл. лист општине Књажевац“ бр. 23/2016 и 3/2018) је прописано да директор може поднети оставку, да се оставка  подноси у писменом облику Скупштини општине, и да  по пријему оставке директора Јавног предузећа, председник  Скупштине исту увршћује у дневни ред Скупштине општине за прву наредну седницу.
    На основу напред наведених одредби Закона, Статута општине и 0длуке, а  поводом поднете оставке од стране директора, Комисија за именовања и постављења, одликовања и награде је разматрала исту, утврдила Предлог решења  и предлаже Скупштини доношење Решења као у предлогу.   
Решење  доставити: Љубодрагу Тричковићу из Књажевца, Јавном комуналном предузећу за снабдевање паром и топлом водом „Топлана“ Књажевац  и архиви општине Књажевац.

Број: 023 - 34/2021-01                                                                    ПРЕДСЕДНИК СО,
Дана 30.06.2021. године                                                                Марко Стојановић, с.р.
у Књажевцу    

На основу члана 9. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) Одељење за привреду и друштвене делатности сачинило је


ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
НАЦРТА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 2021 - 2025


Општинско веће општине Књажевац на седници одржаној 22.04.2021. године усвојило је НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 2021 - 2025 и исти упутило на јавну расправу.

МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: Јавна расправа одржана је 20.05.2021. године у сали Општинског већа, општина Књажевац – улица Милоша Обилића бр. 1, са почетком у 12,00 часова.

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ОРГАНА ОПШТИНЕ: Јавну расправу водио је Милан Јеленковић, запослени у Одељењу за привреду и друштвене делатности у име предлагача акта.

БРОЈ И СТРУКТУРА УЧЕСНИКА У РАСПРАВИ: Јавној расправи присуствовали су: Љиља Миленковић, секретар Скупштине општине Књажевац, Бранислав Јосифовић, заменик председника општине Књажевац, Синиша Ђорђевић, члан Општинског већа и Иван Петрашиновић, екстерни сарадник на изради Стратегије развоја општине Књажевац у оквиру пројекта „Релоф 2 – реформа локалних финансија“. Представника удружења грађана и шире јавности није било.

БРОЈ И СТРУКТУРА ДОСТАВЉЕНИХ ПРЕДЛОГА, СУГЕСТИЈА И КОМЕНТАРА:
Предлога и сугестија путем електронске поште и у писаном облику није било на Нацрт Стратегије развоја општине Књажевац за период од 2021 – 2025.

ПРЕДЛОЗИ И СУГЕСТИЈЕ КОЈИ СУ / НИСУ ПРИХВАЋЕНИ:
Није било предлога и сугестија.


У складу са чланом 9. став 2. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) овај Извештај се доставља Општинском већу општине Књажевац и објављује на званичној интернет страници Општине Књажевац.


Број: 020-50/2021-06
Дана: 20.05.2021. године
КњажевацОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search