На основу члана 9. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) Одељење за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове сачинило је  ИЗВЕШТАЈ
О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРВЕ ФАЗЕ ЦЕВОВОДА И ПРАТЕЋИХ ОБЈЕКАТА ВОДОСНАБДЕВАЊА, ДЕОНИЦА  “ЗУБСКА РЕКА-ЈАБУЧКО РАВНШТЕ”    Општинско веће општине Књажевац на седници одржаној 22.04.2021. године усвојило је НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРВЕ ФАЗЕ ЦЕВОВОДА И ПРАТЕЋИХ ОБЈЕКАТА ВОДОСНАБДЕВАЊА, ДЕОНИЦА  “ЗУБСКА РЕКА-ЈАБУЧКО РАВНШТЕ”и исти упутило на јавну расправу.
   
    МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: Јавна расправа одржана је 29. априла 2021. године у сали Општинског већа Општине Књажевац – улица Милоша Обилића број 1  са почетком у 12,00 сати.

    ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ОРГАНА ОПШТИНЕ: Јавну расправу водио је овлашћени службеник Одељења за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове у име предлагача акта
    
    БРОЈ И СТРУКТУРА УЧЕСНИКА У РАСПРАВИ: Јавној расправи није присуство нико од обавештених представника заинтересоване јавности.

    БРОЈ И СТРУКТУРА ДОСТАВЉЕНИХ ПРЕДЛОГА, СУГЕСТИЈА И КОМЕНТАРА: До остављеног рока за примедбе, предлоге и сугестије односно до 28.априла 2021. године није било достављених предлога, сугестија и коментара.

    ПРЕДЛОЗИ И СУГЕСТИЈЕ КОЈИ СУ/НИСУ ПРИХВАЋЕНИ: нема
   
    У складу са чланом 9 став 2 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) овај Извештај се доставља Општинском већу општине Књажевац и објављује на званичној интернет страници Општине Књажевац.

Број: 350-27/2014-04
Дана: 29.04.2021. године
К њ а ж е в а ц

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

 

Oбajвљуjу сe прeдлoзи кaндидaтa зa члaновe Упрaвнoг oдбoрa Прeдшкoлскe устaнoвe "Бajкa" Књaжeвaц a схoднo  члaну 1. Oдлукe, кojoм сe успoстaвљa oбaвeзa, дa сe у пoступку имeнoвaњa Упрaвних и Нaдзoрних oдбoрa устaнoвa и jaвних прeдузeћa нa тeритoриjи oпштинe Књaжeвaц, чиjи je oснивaч oпштинa Књaжeвaц, прeдлoзи кaндидaтa зa прeдсeдникa и члaнoвe Упрaвних и Нaдзoрних oдбoрa сa oбaзлoжeњимa можете видети овде

 


    На основу члана 9 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) Одељење за приврeду и друштвeнe дeлaтнoсти сaчинилo je 


  ИЗВЕШТАЈ
О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
НАЦРТА ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ


Општинско веће општине Књажевац на седници одржаној 25.03.2021 године усвојило је Нацрт локалног плана управљања отпадом Општине Књажевац, за период 2021-2031 године, израђеног од стране „Текон“ Техноконсалтинг д.о.о, Београд, бр.0832- пл-01 од 16.03.2021 године и исти упутило на јавну расправу.
МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: Јавна расправа одржана је 13. aприла 2021 године у сали Општинског већа Општине Књажевац – улица Милоша Обилића број 1  са почетком у 12,00 сати.
ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ОРГАНА ОПШТИНЕ: Јавну расправу водио је овлашћени службеник Одељења за приврeду и друштвeнe дeлaтнoсти у име предлагача акта.
БРОЈ И СТРУКТУРА УЧЕСНИКА У РАСПРАВИ: Јавној расправи присуствовала је Катарина Живић од  заинтересоване јавности и представници стручних служби општине Књажевац и ЈКП „Стандард“ Књажевац  и ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац.
БРОЈ И СТРУКТУРА ДОСТАВЉЕНИХ ПРЕДЛОГА, СУГЕСТИЈА И КОМЕНТАРА: До остављеног рока за примедбе, предлоге и сугестије односно до 09. априла 2021 године  достављен је Предлог за изменом  Нацрта локалног плана за управљање отпадом од стране  стручних служби општине Књажевац, ЈКП „Стандард“ Књажевац и ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“. Предлог се односи на измену “Табеле 35. Табеларни приказ мера и активности при спровођењу плана са роковима и динамиком спровођења“ као и то да се Табела 36.“  брише.
ПРЕДЛОЗИ И СУГЕСТИЈЕ КОЈИ СУ/НИСУ ПРИХВАЋЕНИ: Предлог   је прихваћен.
У складу са чланом 9 став 2 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) овај Извештај се доставља Општинском већу општине Књажевац и објављује на званичној интернет страници Општине Књажевац.

Број: 501-18/2021-06
Дана: 14.04.2021 године
К њ а ж е в а ц


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search