На основу члана 1. Одлуке о успостављању обавезе да се у поступку именовања Управних и Надзорних одбора установа и јавних предузећа на територији општине Књажевац, чији је оснивач општина Књажевац, предлози кандидата за председника и чланове Управних и Надзорних одбора са образложењем објављују на званичној интеренет презентацији општине Књажевац („Сл. Лист општине Књажевац“), ОБЈАВЉУЈЕ СЕ Обавештење о избору чланова ОУ ПУ Бајка из реда Савета родитеља које можете преузети овде

На основу члана 1. Одлуке о успостављању обавезе да се у поступку именовања Управних и Надзорних одбора установа и јавних предузећа на територији општине Књажевац, чији је оснивач општина Књажевац, предлози кандидата за председника и чланове Управних и Надзорних одбора са образложењем објављују на званичној интеренет презентацији општине Књажевац („Сл. Лист општине Књажевац“), ОБЈАВЉУЈЕ СЕ предлог кандидата за члана Управног одбора и то представника локалне самоуправе за Народну библиотеку "Његош" Књажевац које можете преузети овде
Увид у биографију предложеног кандидата може се извршити у Оптинској управи Књажевац, зграда општине Књажевац, ул. Милоша Обилића бр. 1, канцеларија бр. 10.

              На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи (''Сл. Гласник РС'' број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020), и члана 4. Одлуке о грађевинском земљишту  („Сл. лист општине Књажевац“, бр. 10/2015, 5/2017 и 15/2019), члана 51. Статута општине Kњажевац- Пречишћен текст (“Сл. лист општине Књажевац”, број 6/2019) Општинско веће општине Књажевац, на седници одржаној дана 22.12.2021. године, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС  РАДИ ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ, ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА


    1. Расписује се Оглас за јавно надметање ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта (у даљем тексту: грађевинско земљиште) у јавној својини општине Књажевац, за изградњу објекта у складу са Планом генералне регулације Књажевца (Блок I „Дубрава, Бошево и Трговиште“), („Службени лист општине Књажевац“ бр. 9/1/2011 и 33/2016),  на следећој локацији:
    Адреса: Књажевац, потес/улица: Бошево;
           Број кат. парцеле:   КП бр. 1946/2  КО Књажевац, уписана у ЛН. бр. 17614 КО Књажевац, као јавна својина општине Књажевац;
           Површина катастарске односно грађевинске парцеле: КП бр. 1946/2  КО Књажевац, износи 0.14,14 ха.
           Статус кат. парцеле: Дефинисан Планом генералне регулације Књажевца (Блок I „Дубрава, Бошево и Трговиште“), („Службени лист општине Књажевац“ бр. 9/1/2011 и 33/2016);
           Предвиђена градња : индивидуално становање са пословањем (пословање са магацинским простором, стоваришта и сл.), индивидуално становање, објекти јавног карактера, објекти спортског карактера итд.;               
            Коефицијент изграђености: Ки=1,5
           Коефицијент заузетости: Кз=50%
           Спратност: макс  По+П+2+Пк (за пословно стамбене објекте);
            Саобраћајна повезаност са локалним односно градским центром, радним зонама и другим садржајима у насељу:  добра, асфалтним коловозом.
           Комунална опремљеност објектима друштвеног стандарда: добра.
           Опремљеност комуналном инфраструктуром (В, К, Ел. инст., ПТТ): у целости опремљена.
              Није дозвољена изградња индустријских објеката који угрожавају животну средину (бука, штетни гасови и сл.), у складу са Законом о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон) и уредбама и правилницима истог Закона.

      2.  Почетна цена за отуђење грађевинског земљишта утврђена је у складу са Одлуком о грађевинском земљишту  („Сл. лист општине Књажевац“, бр. 10/2015, 5/2017 и 15/2019) и износи 1.555.400,00 динара.
Гарантни износ одређује се у износу од  800.000,00 динара.
           Будући инвеститор објекта је у обавези да плати допринос за уређивање грађевинског земљишта у складу са одлуком којом се регулише ова област.
            Грађевинско земљиште се отуђује у виђеном стању.
              Заинтересовани могу разгледати предметну локацију према договору са ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search