На основу члана 9 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене делатности и имовинско-правне послове  сачинило је


  ИЗВЕШТАЈ
О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
НАЦРТА ПРОГРАМА ЕНЕРЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА ПЕРИОД
2022-2024. ГОДИНА    Општинско веће општине Књажевац на седници одржаној 22.09.2022 године усвојило је НАЦРТ   ПРОГРАМА ЕНЕРЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА ПЕРИОД 2022-2024. ГОДИНЕ и исти упутило на јавну расправу.
   
    МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: Јавна расправа одржана је 14..октобра 2022.године у сали Општинског већа Општине Књажевац – улица Милоша Обилића број 1  са почетком у 12,00 сати.

    ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ОРГАНА ОПШТИНЕ: Јавну расправу водио је  шеф Одељења  за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене делатности и имовинско правне послове за у име предлагача акта.
    
    БРОЈ И СТРУКТУРА УЧЕСНИКА У РАСПРАВИ: Јавној расправи није присуство нико од обавештених представника заинтересоване јавности.
   
    БРОЈ И СТРУКТУРА ДОСТАВЉЕНИХ ПРЕДЛОГА, СУГЕСТИЈА И КОМЕНТАРА: До остављеног рока за примедбе, предлоге и сугестије  није било поднетих предлога  нити примедби на Нацрт ове Одлуке. 
   
    У складу са чланом 9 став 2 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) овај Извештај се доставља Општинском већу општине Књажевац и објављује на званичној интернет страници Општине Књажевац.

Број: 312-178/2022-07
Дана: 14.10.2012 године
К њ а ж е в а ц

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, КОМУНАЛНО- СТАМБЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
И ИМОВИНСКО -ПРАВНЕ ПОСЛОВЕНа основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. Закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон), 24. став 3. члана 30. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019 ),  члана 30. став 1. алинеја 13. Статута општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 6/2019- Пречишћен текст)  и члана 14. став 1. тачка 5 .Одлуке о промени  оснивачког Јавног  комуналног предузећа за производњу и снабдевање паром и топлом водом „Топлана“ Књажевац ради усклађивања са законским прописима („Сл. лист општине Књажевац“ бр. 23/2016 и 3/2018), Скупштина општине Књажевац, на седници одржаној 29.09.2022. године, донела је РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног  комуналног предузећа за производњу и снабдевање паром и топлом водом „Топлана“ Књажевац које у целини можете преузети овде

             На основу члана 10. и 11. став. 3. Одлуке о давању у закуп пословног простора општине Књажевац (“Сл. лист општине Књажевац“, број 9/2016, 15/2019, 28/2021, 37/2021-Пречишћени текст и 8/2022), и члана 51. Статута општине Kњажевац- Пречишћен текст (“Сл. лист општине Књажевац”, број 6/2019), Општинско веће општине Књажевац, на седници одржаној дана, 22.09.2022. године, расписало је

 О Г Л А С

О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search