На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини  ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/20, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 2, 19. и 20. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. Гласник РС“ бр. 16/2018 и 79/2023), члана 5. и 6. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Књажевац - Пречишћен текст („Сл. лист општине Књажевац“, бр. 17/2019), члана 5. и 16. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 10/2015, 5/2017и 15/2019), члана 3. Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине општине бр. 416-46/2023-09 од 02.11.2023. године и члана 51. Статута општине Kњажевац - Пречишћен текст (“Сл. лист општине Књажевац”, број  6/2019), Општинско веће oпштине Књажевац, на седници одржаној дана 02.11.2023. године, објављује

О Г Л А С
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

    Отуђење непокретности по овом Огласу врши Општина Књажевац, Књажевац, ул. Милоша Обилића бр. 1, МБ: 07212674. ПИБ: 102106760, као носилац права јавне својине на непокретностима које се отуђују, у поступку прикупљања писмених понуда.

I ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА

    Предмет отуђења су непокретности из јавне својине Општине Књажевац – објекти са припадајућим земљиштем под објектима и око објеката, који се налазе у Књажевцу, на кп. бр. 3420/11 КО Књажевац, потес/улица: „22. децембар“, уписане у Лист непокретности број 17941 КО Књажевац, прикупљањем писмених понуда, одређених као ЦЕЛИНА 1 и ЦЕЛИНА 2 (у даљем тексту: Предметне непокретности), и то:                                   
ЦЕЛИНА 1 обухвата следеће непокретности:
-    „Објекат металопрерађивачке индустрије – Фабрика озубљења“ – зграда број 2, уписане површине под објектом 8.007м2, уписане спратности Пр, правни статус – објекат има одобрење за употребу, врста права: својина, облик својине: јавна својина Општине Књажевац, обим удела 1/1,
-     „Остале зграде – гардероба 2“ – зграда број 11, уписане површине под објектом  721м2, уписане спратности Пр, правни статус – објекат има одобрење за употребу, врста права: својина , облик својине : јавна својина Општине Књажевац, обим удела 1/1,
-    „Остале зграде – Пескирница, трафостаница, подстаница и црпна пумпа“ – зграда број 19, уписане површине  под објектом 280м2, уписане спратности Пр, правни статус  - објекат има  одобрење за употребу, врста права: својина, облик својине: јавна својина Општине Књажевац, обим удела 1/1,
-    Земљиште на катастарској парцели бр. 3420/11 КО Књажевац уписано у Лист непокретности број 17941 КО Књажевац, врста земљишта: земљиште у грађевинском подручју,  као јавна својина општине Књажевац уписана у делу од 19258/19296, а предмет продаје је удео земљишта у укупној површини од 16305 м2, односно удео од 16305/19296 м2, од чега је земљиште испод објеката наведених у претходним алинејама ове тачке у површини од 9008 м2, и земљиште око објеката наведених у претходним алинејама у површини од 7297 м2.
ЦЕЛИНА 2 обухвата следеће непокретности:
-    „Остале зграде – ресторан са кухињом 2“ – зграда број 9, уписане површине под објектом 638м2, уписане спратности Пр+Сп, правни статус  - објекат има одобрење за употребу, врста права: својина, облик својине: јавна својина Општине Књажевац, обим удела 1/1,
-    „Зграда пословних услуга – управна зграда 2“ – зграда број 5, уписане површине испод објекта 1.060м2, уписане спратности ПР+2, правни статус – објекат има одобрење за употребу , врста права: својина, облик својине: јавна својина Општине Књажевац, обим удела 1/1, и
-    Земљиште на катастарској парцели бр. 3420/11 КО Књажевац уписано у Лист непокретности број 17941 КО Књажевац, врста земљишта: земљиште у грађевинском подручју,  као јавна својина општине Књажевац уписана у делу од 19258/19296, а предмет продаје је удео  земљишта у укупној површини од 2953 м2, односно удео од 2953/19296 м2, од чега је земљиште испод објеката наведених у претходним алинејама ове тачке у површини од 1698 м2, и земљиште око објеката наведених у претходним алинејама у површини од 1255 м2.   

СКУПШТИНА ОШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ на основу члана 36. став 3 и 4  и члана 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 И 88/19) и  Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац , број 303 - 25/2023-01 од  08.09.2023. године, на седници одржаној дана 08.09.2023. године,  расписује

ОГЛАС
о  јавном конкурсу  за избор директора
Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац


Расписује се јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац, чији је оснивач општина Књажевац.

    I Подаци о јавном  комуналном предузећу:
    Пословно име предузећа гласи: Јавно  комунално предузеће „Стандард“ Књажевац
    Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП „Стандард“ Књажевац
    Седиште предузећа је у Књажевцу, ул. Капларова бр. 8
    Претежна делатност предузећа је: 36.00 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.
    Порески идентификациони број:  100630696
    Матични број:  07208324
Пословање и рад уређени су Одлуком о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац ради усклађивања са законским прописима („Сл. лист општине Књажевац“ бр. 23/2016, 27/2016, 28/2016, 2/2019, 4/2019и 9/2019) и Статутом Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац од 01.12.2016. године, на који је Скупштина општине Књажевац, дала сагласност Решењем бр. 023-92/2016-01 од 29.12.2016. године
    

На основу члана 1. Одлуке о успостављању обавезе да се у поступку именовања Управних и Надзорних одбора установа и јавних предузећа на територији општине Књажевац, чији је оснивач општина Књажевац, предлози кандидата за председнике и чланове Управних и Надзорних одбора са образложењима објављују на званичној интеренет презентацији општине Књажевац („Сл. Лист општине Књажевац бр 15/19“), ОБЈАВЉУЈУ СЕ предлози кандидата за председнике и чланове Надзорних одбора и то представници локалне самоуправе и запослених за:

ЈКП „Стандард“ Књажевац
ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац

које можете преузети овде

Увид у биографије предложених кандидата може се извршити у Оптинској управи Књажевац, зграда општине Књажевац, ул. Милоша Обилића бр. 1, канцеларија бр. 10.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search