На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи (''Сл. Гласник РС'' број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020), и члана 4. Одлуке о грађевинском земљишту  („Сл. лист општине Књажевац“, бр. 10/2015, 5/2017 и 15/2019), члана 51. Статута општине Kњажевац- Пречишћен текст (“Сл. лист општине Књажевац”, број 6/2019) Општинско веће општине Књажевац, на седници одржаној дана 22.12.2021. године, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС  РАДИ ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ, ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА


    1. Расписује се Оглас за јавно надметање ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта (у даљем тексту: грађевинско земљиште) у јавној својини општине Књажевац, за изградњу објекта у складу са Планом генералне регулације Књажевца (Блок I „Дубрава, Бошево и Трговиште“), („Службени лист општине Књажевац“ бр. 9/1/2011 и 33/2016),  на следећој локацији:
    Адреса: Књажевац, потес/улица: Бошево;
           Број кат. парцеле:   КП бр. 1946/2  КО Књажевац, уписана у ЛН. бр. 17614 КО Књажевац, као јавна својина општине Књажевац;
           Површина катастарске односно грађевинске парцеле: КП бр. 1946/2  КО Књажевац, износи 0.14,14 ха.
           Статус кат. парцеле: Дефинисан Планом генералне регулације Књажевца (Блок I „Дубрава, Бошево и Трговиште“), („Службени лист општине Књажевац“ бр. 9/1/2011 и 33/2016);
           Предвиђена градња : индивидуално становање са пословањем (пословање са магацинским простором, стоваришта и сл.), индивидуално становање, објекти јавног карактера, објекти спортског карактера итд.;               
            Коефицијент изграђености: Ки=1,5
           Коефицијент заузетости: Кз=50%
           Спратност: макс  По+П+2+Пк (за пословно стамбене објекте);
            Саобраћајна повезаност са локалним односно градским центром, радним зонама и другим садржајима у насељу:  добра, асфалтним коловозом.
           Комунална опремљеност објектима друштвеног стандарда: добра.
           Опремљеност комуналном инфраструктуром (В, К, Ел. инст., ПТТ): у целости опремљена.
              Није дозвољена изградња индустријских објеката који угрожавају животну средину (бука, штетни гасови и сл.), у складу са Законом о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон) и уредбама и правилницима истог Закона.

      2.  Почетна цена за отуђење грађевинског земљишта утврђена је у складу са Одлуком о грађевинском земљишту  („Сл. лист општине Књажевац“, бр. 10/2015, 5/2017 и 15/2019) и износи 1.555.400,00 динара.
Гарантни износ одређује се у износу од  800.000,00 динара.
           Будући инвеститор објекта је у обавези да плати допринос за уређивање грађевинског земљишта у складу са одлуком којом се регулише ова област.
            Грађевинско земљиште се отуђује у виђеном стању.
              Заинтересовани могу разгледати предметну локацију према договору са ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац.

           На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини  ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/20, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 2, 19 и 20. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давањау закуп ствари у јавној својини односно прбављања и устпања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. Гласник РС“ бр. 16/2018), члана 5. и 6. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Књажевац - Пречишћен текст („Сл. лист општине Књажевац“, бр. 17/2019), члана 5. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 10/2015,  5/2017и 15/2019), члана 2. Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине општине бр. 463-78/2021-09 од 22.12.2021. године и члана 51. Статута општине Kњажевац - Пречишћен текст (“Сл. лист општине Књажевац”, број  6/2019), Општинско веће општине Књажевац, на седници одржаној дана, 22.12.2021. године, објављује


О Г Л А С
 О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ


    Отуђење непокретности по овом Огласу, врши општина Књажевац, Књажевац, ул. Милоша Обилића бр. 1, МБ: 07212674. ПИБ: 102106760, као власник непокретности у јавној својини, у поступку јавног надметања.

1.    ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА

    Предмет  отуђења су у целини непокретности у  јавној  својине општине Књажевац уписане  у ЛН. бр. 16615 КО Књажевац,  и то:
Помоћна зграда, бр. Зграде 1, спратности ПР, објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта, површине 356 м2, на кп. бр. 1096/5 КО Књажевац, са припадајућем земљиштем – градско грађевинско земљиште кат. парцела бр. 1096/5 КО Књажевац, укупне површине 0.11,14  ха, од чега  под зградом – објектом површине 0.03,56 ха и земљиште уз зграду- објекат, површине 0.07,58 ха КО Књажевцу, ул. Добривоја Радосављевића - Бобија, Књажевац, у делу 1/1, облик својине – својина јавна, без терета ( у даљем тексту: Предметнa непокретност).
               
2.    УСЛОВИ ОТУЂЕЊА   

     Отуђење Предметнe непокретности се врши у поступку јавног надметања.
     Почетна цена, по којој се Предметна непокретност отуђује из јавне својине општине Књажевац, износи 22.327,84 евра (словима: двадесетдвехиљадетристадвадесетседамевраи осамдесетчетирицента) односно у динарима 2.625.439,16 динара, по званичном средњем курсу Народне банке Србије, на дан 22.12.2021. године,  као дан доношења Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине општине Књажевац у поступку јавног надметања од стране Општинског већа општине Књажевац.
            Обавештавају се учесници Огласа да се у просторијама зграде налазе ствари и документација Стамбене задруге Књажевац, према Записнику ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац, о утврђивању чињеничног стања пословног објекта у Књажевцу у ул. Добривоја Радосављевића бр. 10 на кп. бр. 1096/5 КО Књажевац, бр. 1233/1-21 од 09.12.2021. године, до исељења и преузимања исте, што је купац обавезан да трпи до исељења и без права купца на било који вид накнаде штете и др., као и без икакве материјалне и кривичне одговорности Општине за то.
    Предметна непокретност се отуђује и купује у постојећем- виђеном стању и без права купца на накнадне рекламације.
            Јавно надметање се спроводи у еврима.
    Критеријум за избор најповољнијег понуђача се одређује тако да се предметна непокретност  отуђује лицу које понуди на јавном надметању највиши износ купопродајне цене, а која се накнадно не може умањити.
    Коначна купопродајна цена Предметне непокретности биће утврђена након споведеног поступка јавног надметања.
            Купопородајна цена утврђена у висини најповољније понуде уплатиће се у динарској противвредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, на рачун јавних прихода бр.  840-841151843-84, по моделу бр. 97 с позивом на бр. 60-045, прималац - у корист нивоа општина, сврха примања од продаје непокретности.
    Најповољнији понуђач односно лице коме се предметна непокретност отуђује је дужан да изврши плаћање укупне купопродајне цене, пре закључења Уговора о отуђењу непокретности, о чему је купац дужан доставити продавцу валидан доказ.
            Уговор о отуђењу предметне непокретности се закључује у року од најкасније 30 дана од дана ступања на снагу Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине општине Књажевац.  
    Плаћање купопродајне цене је једнократно тј. у целости.
    Трошкове овере уговора и други евентуални трошкове који могу проистећи из реализације овог правног посла као и обавеза плаћања пореза на пренос апсолутних права падају на терет купца.
    Разгледање предметне непокретности може се извршити сваке среде за време трајања Огласа од 10-12 сати, уз обавезну пријаву на телефон бр. 019/731-623 локал 124.                           
    Увид у докуметацију (акти о власништву) може се извршити сваког радног дана у времену од 07 до 15 часова у канцеларији бр. 49, у просторијама општине Књажевац, ул. Милоша Обилића бр. 1.

На основу члана 1. Одлуке о успостављању обавезе да се у поступку именовања Управних и Надзорних одбора установа и јавних предузећа на територији општине Књажевац, чији је оснивач општина Књажевац, предлози кандидата за председника и чланове Управних и Надзорних одбора са образложењем објављују на званичној интеренет презентацији општине Књажевац („Сл. Лист општине Књажевац“), ОБЈАВЉУЈЕ СЕ предлог кандидата за председника и чланове Надзорног одбора и то представника локалне самоуправе и запослених за ЈКП "Топлана" Књажевац које можете преузети овде
Увид у биографије предложених кандидата може се извршити у Оптинској управи Књажевац, зграда општине Књажевац, ул. Милоша Обилића бр. 1, канцеларија бр. 10.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search