СКУПШТИНА ОШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ на основу члана 36. став 3 и 4  и  члана 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 И 88/19) и  Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац  бр. 023-21/2021-01 од 29.04.2021. године, на седници одржаној дана 29.04.2021. године, расписује


ОГЛАС
о  јавном конкурсу   за избор директора
Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац


Расписује се јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац, чији је оснивач општина Књажевац.

СКУПШТИНА ОШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ на основу члана 36. став 3. и 4. и члана 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 И 88/19),  и  Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац,  бр. 023-19/2021-01 од 29.04.2021.године, на седници одржаној дана 29.04.2021. године,  расписује


ОГЛАС
о  јавном конкурсу  за избор директора  Јавног  предузећа
„Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац


Расписује се јавни конкурс за избор директора  Јавног  предузећа „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац, чији је оснивач општина Књажевац.

На основу члана 9. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) Одељење за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове сачинило је  ИЗВЕШТАЈ
О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРВЕ ФАЗЕ ЦЕВОВОДА И ПРАТЕЋИХ ОБЈЕКАТА ВОДОСНАБДЕВАЊА, ДЕОНИЦА  “ЗУБСКА РЕКА-ЈАБУЧКО РАВНШТЕ”    Општинско веће општине Књажевац на седници одржаној 22.04.2021. године усвојило је НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРВЕ ФАЗЕ ЦЕВОВОДА И ПРАТЕЋИХ ОБЈЕКАТА ВОДОСНАБДЕВАЊА, ДЕОНИЦА  “ЗУБСКА РЕКА-ЈАБУЧКО РАВНШТЕ”и исти упутило на јавну расправу.
   
    МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: Јавна расправа одржана је 29. априла 2021. године у сали Општинског већа Општине Књажевац – улица Милоша Обилића број 1  са почетком у 12,00 сати.

    ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ОРГАНА ОПШТИНЕ: Јавну расправу водио је овлашћени службеник Одељења за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове у име предлагача акта
    
    БРОЈ И СТРУКТУРА УЧЕСНИКА У РАСПРАВИ: Јавној расправи није присуство нико од обавештених представника заинтересоване јавности.

    БРОЈ И СТРУКТУРА ДОСТАВЉЕНИХ ПРЕДЛОГА, СУГЕСТИЈА И КОМЕНТАРА: До остављеног рока за примедбе, предлоге и сугестије односно до 28.априла 2021. године није било достављених предлога, сугестија и коментара.

    ПРЕДЛОЗИ И СУГЕСТИЈЕ КОЈИ СУ/НИСУ ПРИХВАЋЕНИ: нема
   
    У складу са чланом 9 став 2 Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) овај Извештај се доставља Општинском већу општине Књажевац и објављује на званичној интернет страници Општине Књажевац.

Број: 350-27/2014-04
Дана: 29.04.2021. године
К њ а ж е в а ц

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search