На основу члана 10. и 11. став. 3. Одлуке о давању у закуп пословног простора општине Књажевац (“Сл. лист општине Књажевац“, број 9/2016, 15/2019 и 28/2021), и члана 51. Статута општине Kњажевац- Пречишћен текст (“Сл. лист општине Књажевац”, број 6/2019), Општинско веће општине Књажевац, на седници одржаној дана, 11.10.2021. године, расписало је

О Г Л А С
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ               1.    Општина Књажевац, МБ 07212674, ПИБ 102106760, ул. Милоша Обилића бр. 1, даје у закуп
јавним надметањем следећи пословни простор:
-    пословни простор у Књажевцу, у улици Књаза Милоша бр. 30, у приземљу зграде, на кп. бр. 475 КО Књажевац, корисне површине од 46,12 м2,
на одређено време на период од 5 година, са наменом за продавнице, канцеларије и др. намене.
               
               2. Пословни простор из тачке 1. овог Огласа даје се у виђеном стању.
                   Заинтересовани могу разгледати пословни простор из тачке 1. овог Огласа, сваког радног дана у периоду од 9,00 сати до 14,00 сати у договору са ЈП “Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац” Књажевац.             
                   

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини  ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/20, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 2, 19 и 20. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давањау закуп ствари у јавној својини односно прбављања и устпања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. Гласник РС“ бр. 16/2018), члана 5. и 6. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Књажевац - Пречишћен текст („Сл. лист општине Књажевац“, бр. 17/2019), члана 5. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 10/2015,  5/2017и 15/2019), члана 2. Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине општине бр. 361-19/2021-09 од 27.09.2021. године и члана 51. Статута општине Kњажевац - Пречишћен текст (“Сл. лист општине Књажевац”, број  6/2019), Општинско веће општине Књажевац, на седници одржаној дана, 27.09.2021. године, објављује

О Г Л А С
 О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

    На основу члана 9. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) Одељење за привреду и друштвене делатности сачинило је


  ИЗВЕШТАЈ
О ОДРЖАНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
НАЦРТА ОДЛУКЕ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ


Општинско веће општине Књажевац на седници одржаној 9.9.2021. године усвојило је НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ и исти упутило на јавну расправу.


МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: Јавна расправа одржана је 9.9.2021. године у сали Општинског већа у згради општине Књажевац – улица Милоша Обилића 1  са почетком у 12,00 сати.


ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ОРГАНА ОПШТИНЕ: Јавну расправу водио је руководилац Одељења за привреду и друштвене делатности у име предлагача акта


БРОЈ И СТРУКТУРА УЧЕСНИКА У РАСПРАВИ: Јавној расправи није присуствовао нико од грађана.
    
БРОЈ И СТРУКТУРА ДОСТАВЉЕНИХ ПРЕДЛОГА, СУГЕСТИЈА И КОМЕНТАРА: /.

ПРЕДЛОЗИ И СУГЕСТИЈЕ КОЈИ СУ / НИСУ ПРИХВАЋЕНИ:
У складу са чланом 9. став 2. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Књажевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Сл. Лист општине Књажевац“ бр. 19/2017) овај Извештај се доставља Општинском већу општине Књажевац и објављује на званичној интернет страници Општине Књажевац.


Број: 025-112/2021-06
Дана: 9.9..2021. године
Књажевац


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search