ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2025. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/20 и 63/21), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта/надлежни орган јединице локалне самоуправе Књажевац општине Књажевац, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

Јавни позив
Образац захтева за јавни позив
Захтев за излазак Републичке ветеринарске инспекције
Захтев за остваривање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини у 2025. години
Захтев за излазак пољопривредне инспекције на терен ради контроле стања и функционалности инфраструктуре
Захтев за остваривање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини у 2025. години
ОБРАЗАЦ 1
ИЗЈАВА

Рeпубличкa aдминистрaтивнa тaксa: 380,00 динaрa
Сврхa уплaтe: Taксa зa зaхтeв
Примaлaц: Рeпубличкe aдминистрaтивнe тaксe
Шифрa плaћaњa: 153
Рaчун примaoцa: 840-742221843-57
Брoj мoдeлa: 97
Пoзив нa брoj: 60-045

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search