РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕНТОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

На основу члана 60. а у вези члана 6. став 1. тачка 1. Закона о финансирању локалне самоуправе „(Сл. Гласник РС“, број 62/06, 47/2011 и 93/2012, 99/2013-усклађени дин. Изн., 125/2014 – усклађени дин. Изн., 95/2015 – усклађени дин. Изн., 83/2016, 91/2016 – усклађени дин. Изн., 104/2016 – др. Закон и 96/2017 – усклађени дин.изн.), 89/2018- усклађени дин. Изн., 95/2018 – др.закон, 86/2019 - усклађени дин. Изн. И 126/2020 -  усклађени дин. Изн.) члана 6. ст. 5. до 7,  члана 7а. Закона о порезима на имовину („Сл.гласник РС“, број 26/2001, „Сл.лист СРЈ“, бр.42/2002-одлука СУС и „Сл.гласник РС“, бр.80/2002, 80/2002 – др.закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011,57/2012 –одлука УС, 47/2013 и 68/2014 – др.закон, 95/2018, 99/2018 – одлука УС и 86/2019), и члана 51. Статута општине Књажевац („Сл. Лист општине Књажевац“, број 4/2019,6/2019), Општинско веће општине Књажевац, на седници одржаној, дана 30.11.2020. године доноси: РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕНТОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ које можете преузети овде

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search