4. Седница скупштине општине Књажевац

На  4. седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 29.09.2022. године усвојена су и донета следећа акта:

1.    Решење о давању сагласности на План и Програм рада о измени и допуни Плана и Програма рада Туристичке организације општине Књажевац за 2022. годину.
2.    Решење о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма рада Дома културе „Књажевац“ Књажевац са финансијским планом за 2022. годину.
3.    Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и дургих облика организовања на која се примењује закон о јавним предузећима чији је оснивач општина Књажевац за период од 01.01. до 30.06.2022. године.
4.    Годишњи извештај о раду Предшколске установе „Бајка“ Књажевац за радну 2021/2022. годину.
5.    Решење о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Бајка“ Књажевац за радну 2022/2023. годину.
6.    Одлука о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи „Бајка“ Књажевац.
7.    Одлука о утврђивању броја деце у васпитним групама у Предшколској установи „Бајка“ Књажевац.
8.    Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Предшколске установе „Бајка“ Књажевац ради усклађивања са законским прописима.
9.    Одлука о приступању изради Стратегије  развоја урбаног подручја града Зајечара и општина Књажевац, Сокобања и Бољевац.
10.    Одлука о изменама и допунама Одлуке о Општинској управи Књажевац.
11.    Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Књажевац за 2022. годину за период 01.01. – 30.06.2022. године.
12.    Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Књажевац за 2022. годину.
13.    Одлука о давању сагласности на нацрт Анекса II уговора о поверавању  обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника у копненом друмском саобраћају на територији општине Књажевац.
14.    Одлука о доношењу Програма о измени и допуни Програма уређивања грађевинског земљишта општине Књажевац за 2022. годину.
15.    Одлука о отуђењу непосредном погодбом, грађевинско земљиште у јавној својини општине Књажевац  део катастарске парцеле број 3420/6 КО Књажевац.
16.    Одлука о отуђењу непосредном погодбом, грађевинско земљиште у јавној својини општине Књажевац део катастарске парцеле број 4805 КО Црни Врх.
17.    Одлука о давању на коришћење Центру за социјални рад „др Михајло Ступар“ у Књажевцу, просторије у Књажевцу у улици Добривоја Радосављевића број 10/5.
18.    Одлука о давању на коришћење Центру за социјални рад „др Михајло Ступар“ у Књажевцу, просторије у Књажевцу у улици Добривоја Радосављевића број 10/6.
19.    Одлука о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац са Предлогом огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног предузећа „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац.
20.    Одлука о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац са Предлогом јавног огласа са Предлогом огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац.
21.    Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа за производњу и снабдевање паром и топлом водом „Топлана“ Књажевац.
22.    Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Центру за социјални рад „др Михајло Ступар“ у Књажевцу.
23.    Одлука о измени Одлуке о разрешењу и именовању чланова  и заменика чланова Општинске изборне комисије општине Књажевац у сталном саставу.
24.    Решење о измени решења о именовању другостепене изборне комисије за спровођење избора у месним заједницама на територији општине Књажевац.
25.    Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Дубрава“ Књажевац.
26.    Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Димитрије Тодоровић Каплар“ Књажевац.
27.    Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Техничке школе у Књажевцу.
28.    Закључак о давању позитивног мишљења секретару Скупштине општине Књажевац. logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search