33. Седница скупштине општине Књажевац

На 33. седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 27.03.2019. године усвојена су и донета следећа акта:


1.    Решење о давању сагласности на План рада Црвеног крста Књажевац, за 2019. годину.
2.    Извештај о раду Завичајног музеја у Књажевцу за 2018. годину.
3.    Извештај о раду Народне библиотеке „Његош“ у Књажевцу за 2018. годину.
4.    Извештај о раду Дома културе „Књажевац“ у Књажевцу за 2018. годину.
5.    Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач општина Књажевац за период 01.01. до 31.12.2018. године.
6.    Одлука о избору најповољније понуде и додели Уговора у отвореном поступку јавне набавке број 404/1-46/2018-02 за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије-реконструкције и дугогодишњег одржавања дела система јавног осветљења на територији општине Књажевац применом мера уштеде енергије и Извештај о стручној оцени понуда.
7.    Одлука о давању сагласности на Коначни нацрт јавног уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије о енергетској услузи за примену мере побољшавања енергетске ефикасности и уштеде енергије са ЛЕД технологијом – реконструкција и дугогодишње одржавање дела система јавног осветљења на територији општине Књажевац.
8.    Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Књажевац за 2019. годину и Измена Кадровског плана у општини Књажевац. 
9.    Одлука о ангажовању ревизора за екстерну ревизију консолидованог Завршног рачуна буџета општине Књажевац за 2018. годину.
10.    Статут о измени и допуни Статута општине Књажевац.
11.    Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац ради усклађивања са зконским прописима.
12.    Одлука о измени Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Књажевац.
13.    Одлука о прибављању у јавну својину Општине Књажевац изградњом, без накнаде, пословни објекат.
14.    Одлука о доношењу Програма о допуни Програма отуђења, прибављања, давања у закуп и одржавања пословног простора општине Књажевац за 2019. годину.
15.    Одлука о доношењу Програма о допуни Програма отуђења, давања у закуп и прибављања грађевинског земљишта за 2019. годину.
16.    Решење о одређивању мртвозорника општине Књажевац.
17.    Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне музичке школе „Предраг Милошевић“ Књажевац.
18.    Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Младост“ Књажевац.
19.    Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Књажевац. 
20.    Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Управног и Надзорног  одбора Дома културе „Књажевац“ у Књажевцу.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search