Текуће јавне набавке

Предмет јавне набавке су угоститељске услуге, услуге хотела и ресторана. Поступак је обликован у 7 партија, и то:

Партија 1 Услуга ресторана са роштиљем
Партија 2 Посни оброк
Партија 3 Услуга ресторана са печењем
Партија 4 Услуга ресторана са куваним јелом
Партија 5 Услуга ресторана са италијанском кухињом
Партија 6 Услуга смештаја
Партија 7 Услуга ресторана са традиционалном кухињом-

Назив и ознака из општег речника набавке: 55100000- хотелске услуге, 55300000- услуге ресторана и услуге послуживања храном

Предмет јавне набавке су добра- канцеларијски материјал. Поступак је обликован у две партије:

1. Партија 1- Канцеларијски материјал, процењена вредност 1.291.666,67 динара без ПДВ-а и
2. Партија 2- Пуњење и сервисирање тонера, процењена вредност 583.333,33 динара без ПДВ-а.

Назив и ознака из општег речника набавке: 30190000- разна канцеларијска опрема и потрепштине       

Предмет јавне набавке су добра- рачунарска и електронска опрема. Поступак је обликован у две партије:
1.Партија 1- Набавка мреже и комуникационе опреме, скенера са штампачем формата А3, штампача и два лап топа, процењена вредност 1.083.333,33 динара без ПДВ-а и
2.Партија 2- Набавка копир апарата, процењена вредност 333.333,33 динара без ПДВ-а.
Назив и ознака из општег речника набавке: 30121100- машине за фотокопирање, 30200000- рачунарска опрема и материјал.

Назив и шифра из општег речника набавки: 45133222- Радови на поплочавању и асфалтирању површина
Предмет јавне набавке је обликован у две партије и то:
Партија 1 – Партерно уређење простора између стамбених зграда у ул. Капларова, Милана Пунчића, Бранка Радичевића и Цара Душана
Партија 2 – Асфалтирање паркинга у ул. Милана Пунчића и простора око зграде у ул. Цара Душана.

Предмет јавне набавке су услуге одржавања рачунара- набавка лиценце Microsoft office за постојеће рачунаре.
48000000- програмски пакети и информациони системи

Предмет јавне набавке бр. 404/1-2/2020-02 су радови - Редовно одржавање и санација некатегорисаних, пољских и сеоских путева
Назив и шифра из општег речника набавки: 45233140 - Радови на путевима

Предмет јавне набавке, број ЈН 1.1.1 која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности су добра – стубови за уличну расвету у месној заједници Каличина.
Назив и шифра из општег речника набавки : 34928510 - Стубови за уличну расвету

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search