Заштита животне средине

На основу члана 10. став 7 и члана 29 Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/2004 и 36/2009), Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности,О Б А В Е Ш Т А В А

о донетом решењу да није потребна  процена  утицаја на животну средину и

утврђивању минималних услова заштите животне средине Обавештавамо Вас да је донето решење да није потребна  процена  утицаја на животну средину и утврђивању минималних услова заштите животне средине за Пројект затечено стање на животну средину изведеног пројекта реконструисане базне станице мобилне телефоније  ,,ZA65, ZAU65, ZAO65  Gornja Kamenica “општина Књажевац.

Носилац Пројекта је Предузећа за телекомуникације „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АД. Београд,Служба за мрежне операције Ниш-, ул. Вожда Карађорђа 11, 18000 Ниш.

Решење, бр. 501-21/22-06 од 24.06.2022.године, да није потребна  процена  утицаја на животну средину и утврђивању минималних услова заштите животне средине , Општинска управа Књажевац, Одељење  за привреду и друштвене делатности, донело је након спроведеног поступка.

Узимајући у обзир критеријуме за потребу израде студије о процени утицаја на животну средину према Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја  („Службени гласник РС“, бр. 114/08), специфичност пројекта и локације као и мeрe заштите животне средине које је носилац пројекта планирао, након спровеног поступка овај орган је утврдио да  за предметни пројекат  ниje потребна израда студије о процени утицаја на животну средину. Решење у целости је овде.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Министру Министарства заштите животне средине, у року од 15 дана од дана обавештавања односно објављивања у средствима јавног информисања, а преко овог Одељења у три примерка са плаћеном републичком административном таксом у износу од 490, 00 дин. по тарифном бр. 6. Закона.
 

На основу члана 10. став 4. и 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09) ), и члана 136. став1. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“бр. 18/16 и 95/18- аутентично тумачење ), решавајући по захтеву Предузећа за телекомуникације „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АД. Београд, Служба за мрежне операције Ниш-1 ул. Вожда Карађорђа 11, 18000 Ниш у предмету: захтев за одлучивање о потреби проценe утицаја на животну средину Пројекта  реконструисане радио-базне станице мобилне телефоније ,,ZA65, ZAU65, ZAO65  Gornja Kamenica “, на кп.бр.2281 KO Горња Каменица од 09.03.2022.године, Руководилац, Одељења за привреду и друштвене делатности, доноси

Р Е Ш Е Њ Е


1.Утврђује се да за затечено стање пројекта  реконструисане радио-базне станице мобилне телефоније ,,ZA65, ZAU65, ZAO65  Gornja Kamenica “ , носиоца пројекта Предузећа за телекомуникације „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АД. Београд, Служба за мрежне операције Ниш-1, ул. Вожда Карађорђа 11, 18000 Ниш чија је реализација иведена на кп.бр.2281 KO Горња Каменица, општина Књажевац , у обухвату простора еколошке мреже подручја „Стара планина“ (80), није потребна процена утицаја на животну средину и утврђују се минимални услови заштите животне средине.

2. Обавезује се носилац пројекта  да обезбеђује периодична испитивања извора нејонизујућег зрачења на локацији радио базне станице мобилнe телефонијe,,ZA65, ZAU65, ZAO65  Gornja Kamenica “ у складу са Законом о заштити од нејонизујућих зрачења (''Службени гласник РС“, број 36/09) и важећим прописима који регулишу ову област и да податке добијене мониторингом доставља Агенцији за заштиту животне средине, Општинској управи општине Књажевац,Одељењу за инспекцијске послове – Инспектору за заштиту животне средине и Одељењу надлежном за послове заштите животне средине.

3. Налаже се носиоцу пројекта да у случају реконструкције и промене техничких карактеристика радио базне станице из тачке 1. овог решења, поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

О б р а з л о ж е њ е


Носилац пројекта "Телеком Србијa" а.д. Београд, Служба за мрежне операције Ниш-1 ул. Вожда Карађорђа 11, 18000 Ниш,поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта базне станице мобилне телефоније  ,,ZA65, ZAU65, ZAO65  Gornja Kamenica “, који је заведен код овог органа  под бр.501-21/22-06 дана  09.03.2022.године, чија је реализација изведенана катастарској парцелибр. 2281 КО Горња Каменица,општинаКњажевац, на постојећем решеткастом стубу укупне висине 36м у оквиру ограђене локације  у обухвату простора еколошке мреже подручја „Стара планина“ (80).

Постојеће  стање ,,ZA65, ZAU65,  Gornja Kamenica “:

-          За постојеће стање пројекта  радио базна станица мобилне телефоније ,,ZA65, ZAU65 Gornja Kamenica “дата је сагласност на студију о процени утицаја на животну средину, израђенe од стране Института Ватрогас, Д.О.О из Новога Сада, заведена бр. 17-16-3/13 ST од 12.05.2017.године, за пројекат- Радио базна станица мобилне телефоније ,,ZA65, ZAU65,  Gornja Kamenica “,  Решењем 501- 105/2017-06 од 26.10. 2017. године, Одељење за привреду и друштвене делатности;

-          На основу Идејно техничког решења, захтева и Стручне оцене оптерећења животне средине утврђено је да је Пројекат  изведен и постављена је опрема која се састоји од следећих компоненти:

Технички опис - постојеће стање:

На локацији BS налази се 3 H антенска носача са по две антене и RBS платформа у подножју стуба. На антенским носачима постављене су панел антене за систем GSМ 900:

•          антена 80010305 (азимут  30o, х=33,4м)

•          антена 80010305 (азимут 105 o, х=33,4м)

•          антена 80010305 (азимут 315 o, х=33,4м).

Конфигурација примопредајника за систем GSМ 900 је 2+2+2.

 На антенским носачима постављене су панел антене за систем UМТS:

•          антена 80010505 (азимут 60 o, х=34м)

•          антена 80010505 (азимут 140 o, х=34м)

•          антена 80010505 (азимут 310 o, х=31,6м).

Конфигурација примопредајника за систем UМТS је 2+2+2.

 У постојећој челичној платформи монтиран је Елтек кабинет и стацк NSN модула и RО.SP.

Унутар стацк NSN модула налази се:

•          FSМF-системска јединица за UМТS;

•          FSMS-системска јединица за GSМ900;

•          FSMS-плинтх за уземљење.

 Разводни орман RО.SP је на челичном носачу.

Унутар батеријско-исправљачког кабинета Елтек, који је напајан преко три аутоматска осигурача типа B20А каблом PPОО-Y 5x4мм2 , налази се:

•          Осигурачи

•          2 исправљачка модула од 2,0kW

•          Оптички патцх панел

•          Два сета батерија (12V,92Аh).

 
-          Систем преноса на локацији је оптички.

-          За повезивање антенског система са радио модулима се користе антенски прелазни каблови ½  за све системе. За систем UМТS се користи RЕТ. FXDB за ситем GSМ900 и FRGTТ за систем UМТS су повезани оптичким каблом са FSМF системским модулом за GSМ900 и FSMF системским модулом за систем UMTS.

-          Напајање NSN системског модула FSMF (за UMTS) је изведено из Елтек кабинета, са осигурача пд 63А, каблом 2x(P/F 1x25мм2). Напајање RF модула FRGT (за UMTS) изведено је са DC дистрибуције системског модула, NYCY 2x16мм2 каблом.

-          Напајање NSN системског модула FSMF (за GSМ) је изведено из Елтек кабинета, са осигурача од 63А, каблом 2x(P/F 1x25мм2). Напајање RF модула FXDB (за GSМ) изведено је са DC дистрибуције системског модула, NYCY 2x16мм2 каблом.

Технички опис- новопројектовано стање (изведена реконструкција ) „Gornja Kamenica LTE800“- ZAO65

Пројекат је изведен и постављена је опрема која се састоји од следећих компоненти:

На постојећим  Н носачима монтиранe су антене за систем радио модула АRМА ( LTE800 )

-       Сектор 1- нова антена К80010305 ( азимут 60o, h =33,70m);

-       Сектор 2- нова антена К80010505 ( азимут 140o, h =33,70m );

-       Сектор 3- нова антена К80010505 ( азимут 310o, h =33,70m );

Конфигурација примопредајника за систем LTE800 је 1+1+1.

Нови АRМА радио модули( LTE800) су повезани на нове антене новим прелазним кабловима.

Напајање новог радио модула изведено је са новог FSMF модула новим напојним кабловима NYCY 2x ( P/F 1x 16mm2),  преко новог OVP модула.

За нови радио модул постављен је нови оптички кабал.

Уземљење новог радио модула АRМА( LTE800) изведено је уземљивачким каблом P/F-Y 1x16 mm2, дужине 5m, sa postojeće SZU.

Повезиваење (GSM900/UMTS/LTE1800 са станице коришћен је постојећи оптички систем преноса.

Уз захтев је приложена следећа документација:

-          Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја базне станице ,,ZA65, ZAU65, ZAO65  Gornja Kamenica “ на животну средину, Телеком Србија, Београд, број: D 0204-94477/1-2022 од 07.03.2022. године;

-          Подаци уз захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину базне станице ,,ZA65, ZAU65, ZAO65 Gornja Kamenica“;

-          Три примерка Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта Радио-базне станице мобилне телефоније, бр. 2277/ REV1, фебруар, 2022 године, ЛАБИНГ Д.О.О, у писаном облику и један у електронском облику за пројекат који се реализује у општини Гаџин Хан;

-          Решење, о датој сагласности на студију, за пројекат- Радио базна станица мобилне телефоније „ZА65/,ZAU65 Gornja Kamenica“,број: 501-105/2017-06 од 26.10.2017. године, Одељење за привреду и друштвене делатности;

-          Потврда о правоснажности,бр.ROP-KNJ-34193-GR-3/2017.интерни број: 351-1-194/2017-04 од 15.12.2017. године, Одељење за урбанизам, комунално - стамбене и имовинско - правне послове

-          Решење, ,,ЕПС Дистрибуција“  д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зајечар, број: 8U 1 1 0-D-10 11 -240441/3-18 од 23.08.2018. године.

-          Информација о локацији, број: 350-52/2015-04 од 25.11.2015. године,  Одељење за урбанизам, комунално - стамбене и имовинско - правне послове;

-          Копија плана, број: 952-04-66/2016 од 30.12.2016. године, Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности;

-          Решење, бр.ROP-KNJ-34193-           ISAW-2/2017, интерни број:351-1-184/2017-04 од 28.11.2017. године, Одељење за урбанизам, комунално - стамбене и имовинско - правне послове;

-          Потврда, број: ROP-KNJ-34193-WA-4/2018 од 02.02.2018. године, Одељење за урбанизам, комунално - стамбене и имовинско - правне послове;

-          Обавештење, број: 23-4 од 18.01.2017. године, Министарство одбране, Београд;

-          Решење, број: 6/3-09-0001/2017-0002 од 16.01.2017. године, Директорат цивилног ваздухопловства, Београд;

-          Уговор о закупу, број:155060/1-2016 од 18.04.2016. године, Предузеће за телекомуникације ,,Телеком Србија“ А.Д;

-          Анекс бр.1  Уговора о закупу, број:55818/1-2017 од 09.02.2017. године, Предузеће за телекомуникације ,,Телеком Србија“ А.Д;

За три примерка Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта Радио-базне станице мобилне телефоније, бр. 2277/ REV1, фебруар, 2022 године, ЛАБИНГ Д.О.О, у писаном облику и један у електронском облику, ово Одељење је утврдило да није надлежно и уз усмену сагласност дату телефонским путем дана 09.03.2022године од стране представника носиоца пројекта „Телеком Србија“ А.Д.Београд, Служба за мрежне операције Ниш-1 исте  проследило на даљу надлежност Општинској управи Гаџин Хан уз пропратни акт од 10.03.2022године.


Дана 14.03.2022године, овом Одељењу достављена је Стручна оцена оптерећења животне средине, број: 21-9-1/44 S0 од 21.12.2021. године  и Извештај о испитивању нивоа излагања људи  високофрекфентним електромагнетним пољима, број: 21-9-1/44 S0 од 21.12.2021. годин,

Институт Ватрогас ДОО, Нови Сад, за пројекат радио-базне станице мобилне телефоније ,,ZA65, ZAU65, ZAO65  Gornja Kamenica “.

Увидому достављену документацију овај орган је утврдио да је од стране носиоца пројекта  иста прибављена за постојеће стање.

На основу члана 9. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09) и члана 59. Закона о општем управном поступку ( „Сл. гласник РС“ бр. 18/16 и 95/18- аутентично тумачење), у предмету захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта базне станице ,,ZA65, ZAU65, ZAO65 Gornja Kamenica“ чија се реализација планира на кп.бр. 2281 КО Горња Каменица, Одељење за привреду и друштвене делатности, обавестило је носиоца пројекта  обавештењем од 21.03.2022године, са прилогом прописаног обрасца захтева за одлучивање о потреби процене утицаја, да је поднесак примљен код  овог органа дана 09.03.2022 године, заведен под бр. 501-21/22-06 неуредан, а Стручна оцена оптерећења број: 22-36-1/30 S0-ID  од  06.04.2022. године, Институт Ватрогас  ДОО, Нови Сад достављена дана 14.03. 2022године  од Општинске управе Гаџин хан, неуредан и неразумљив па увези са тим потребно је да се захтев прецизира у складу са чланом 3. Закона о процени утицаја на животну средину  ради даљег поступања овог органа по поднетом захтеву.

Рок за поступање по обавештењу је 8 дана од дана пријема обавештења а које је носилац пројекта примио дана 28.03.2022године.

Дана 07.04.2022године носилц пројекта је овом одељењу доставио Молбу,бр. D 204-145368/1-2022 од 05.04.2022године за продужење рока за додатних 60 дана за доставу допуне захтева за одлучивање о потреби процене утицаја базне станице мобилне телефоније ,,ZA65, ZAU65, ZAO65 Gornja Kamenica “

Дописом о продужењу рока од 11.04.2022године, за допуну захтева за одлучивање о потреби процене утицаја Пројекта ,,ZA65, ZAU65, ZAO65 Gornja Kamenica“,  Одељење за привреду и друштвене делатности, одобрило је продужење рока за додатних 60 дана ,који је носилац пројекта примио дана15.04.2022године.

 
Дана 28.04.202године носилац пројекта је у прописаном року доставио следећу документацију:

-          Попуњени прописани образац  захтева за одлучивање о потреби процене утицаја, 28.04.2022. године.

-          Прилог 1: Подаци уз захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину реконстуисане  базне станице ,,ZA65, ZAU65, ZAO65 Gornja Kamenica“

-          Стручна оцена оптерећења животне средине, број: 22-36-1/30 S0-ID  од  06.04.2022. године, Институт Ватрогас  ДОО, Нови Сад;

-          Извештај о испитивању нивоа излагања људи  високофрекфентним електромагнетним пољима, мброј: 22-36-1/30 S0-ID  од  06.04.2022. године, Институт Ватрогас  ДОО, Нови Сад;

-          Идејно  техничко решење, “Gornja Kamenica LTE800” – ZAO65, ROAMING D.O.O,Београд, април 2021. Године.

-          Доказ о уплаћеној Републичкој административној такси

Увидом у документацију достављену уз захтев, по спроведеном поступку разматрања уредног захтева, овај орган је утврдио да се предметни пројекат налази под тачком 12. Инфраструктурни пројекти, подтачка 13. Teлекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице), Листе II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 114/08) као и то да је Пројекат реконструкције изведен- затечено стање.

Реконструисана Базна станица мобилне телефоније ,,ZA65, ZAU65, ZAO65 Gornja Kamenica“ има укупну ефективну израчену снагу већу од 250W на сва три сектора за системе GSM900, UMTS2100 и додате реконструкцијом LTE800.

Након разматрања уредног захтева у складу са чланом 10.став 1 и 2 Закона о процени утицаја на животну средину, о поднетом захтеву јавност је обавештена путем званичне  интернет странице општине Књажевац-www.knjazevac.rs и Народне новине Ниш (у локални лист „Tимoк“ од 07.06.2022године), а заинтересованим органима и организацијама достављено је обавештење oд  18.05.2022.гoдине у писаном облику (“Тимочки клуб“ Књажевац, Центар за одрживу будућност“ Зелена зона“  Књажевац, МЗ - Председник месне заједнице Горња Каменица Милан Глишић).

 У законом прописаном року нису достављена мишљења заинтересованих органа, организација и јавности.

Анализом захтева носиоца пројекта и података о предметној локацији, карактеристика и могућег утицаја наведеног пројекта, а узимајући у обзир прописане критеријуме за пројекте наведене у листи II Уредбе као и Стручну оцену оптерећења животне средине са Извештајем о испитивању нивоа излагања људи  високофрекфентним електромагнетним пољима, број: 22-36-1/30 S0-ID  од  06.04.2022. године, Институт Ватрогас  ДОО, Нови Сад, ово Одељење утврдило је следеће:

Највећа измерена изложеност  тренутном електромагнетном пољу које потиче од свих извора у широкопојасном фреквентном опсегу 27 МHz ¸ 3 GHz знатно је мања од 1, што је сагласно критеријумима из Правилника о границама излагања нејонизујућим зрачењима (,,Службени гласник РС“, бр. 104/2009).

Резултати ускопојасног (фреквенцијски селективног) мерења тренутних вредности ЕMP у предајним фреквентним опсезима радио-система базних станица свих мобилних оператора у окружењу указују да јачина електричног поља ни на једном месту не прелази 10% одговарајућег референтног граничног нивоа.

Тренутна вредност затеченог ЕМP које потиче од оператора предметне базне станице ,,ZA65, ZAU65, ZAO65 Gornja Kamenica “ оператора ,,Телеком Србија а.д Београд“ ни на једном мерном месту не прелази 10% одговарајућег референтног граничног нивоа према Правилнику  о границама излагања нејонизујућим зрачењима (,,Службени гласник РС“, бр. 104/2009.

Екстраполирана јачина електричног поља (при максималном саобраћају) базне станице ,,ZA65, ZAU65, ZAO65 Gornja Kamenica“ оператора ,,Телеком Србија а.д Београд“ за радио-системе GSM900, UMTS2100, LTE800 i LTE1800 не прелазe 10% одговарајућег референтног граничног  нивоа према Правилнику о изворима нејонизујућих  зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања (,,Службени гласник РС“,  бр. 104/2009 и не прелази граничне вредности, према Правилнику о границама излагања нејонизујућим зрачењима (,,Службени гласник РС“, бр. 104/2009.

Уколико носилац пројекта поступa у складу са условима утврђеним тачком 2. диспозитива овог Решења и уколико се примењују мере и услови заштите  животне средине планиране  у захтеву, Стручној оцени оптерећења животне средине, број: 22-36-1/30 S0-ID  од  06.04.2022. године, Институт Ватрогас  ДОО, Нови Сад  и прописане  Решењем о давању сагласности на студију, број: 501-105/2017-06 од 26.10.2017. године, Одељење за привреду и друштвене делатности, рад реконструисане радио базне станице за мобилну телефонију неће значајније угицати на животну средину и здравље људи.

Имајући у виду напред наведено, а посебно локацију предметне базне станице,  удаљеност од стамбених објеката, прорачунате и измерене нивое поља, као и то да је за постојеће стање дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат- Радио базна станица мобилне телефоније ,,ZA65, ZAU65 Gornja Kamenica”, Решењем ,број: 501-105/2017-06 од 26.10.2017. године, Одељење за привреду и друштвене делатности,  решено је као у диспозитиву.

О овој Одлуци, Одељење за привреду и друштвене делатности обавестиће заинтересоване органе, организације и јавност у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09)а у склау са чланом 33. истога закона  носилац пројекта сноси трошкове обавештавања јавности.

Наплаћена републичка административна такса за захтев  2.160,00 динара, по тар. бр. 186.  Закона о републичким административним таксама („Сл.гласник РС“, бр.43/03, 51/03 – испр. ,61/05, 101/05 – др.закон,  5/09, 54/09,50/11,70/11- усклађени дин.изн.,55/12 усклађени дин.изн., 93/12, 47/13- усклађени дин.изн., 65/13 – др. закон, 57/14- усклађени дин.изн., 45/15-усклађени дин.изн.,83/15,112/15,50/16-усклађени дин.изн.,61/17 усклађени дин.изн.,113/17,3/18-испр.,50/18 усклађени дин.изн.,95/18,38/19-усклађени дин.изн.,86/19,90/19-испр.98/20-усклађени дин.изн.,144/20 и 61/21-усклађени дин.изн.).

ПРАВНА ПОУКА : Против овог Решења носилац пројекта и заинтересована јавност могу изјавити жалбу Министру Министарства заштите животне средине, у року од 15 дана од дана његовог достављања, односно објављивања у средствима јавног информисања, а преко овог Одељења у три примерка са плаћеном републичком административном таксом у износу од 490, 00 дин по тарифном бр. 6. Закона.

Датум објаве: 27.06.2022године


На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/04, 36/09), Одељење за привреду и друштвене делатности, Општинске управе Књажевац, даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е


Обавештавају  се заинтересовани органи и организације и јавност да је овај орган донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат Когенеративно постројење за производњу електричне енергије из БИОГАСА, на к.п.бр. 1742,1743,1744,1748,1749/1 КО Каличина ,општина Књажевац.
Носиоци пројекта Вукашин Вучић, село Шести Габар бб, Кална и AGRO STAR ENERGY D.O.O KNJAŽEVAC, ул. 22 Децембар бр.7, поднели су  захтев  за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат Когенеративно постројење за производњу електричне енергије из БИОГАСА, капацитета 635kW електричне и 700 kW топлотне енергије на укупној површини парцеле од 2.16.22ха и укупне бруто изграђене површине објекта 1.081,775ха.

У складу са чланом 24. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09), Општинска управа Књажевац Одељење за привреду и друштвене делатности дало је сагласност на предметну студију.

 У складу са чланом 24. став 2.  Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09), носиоци пројекта дужани су да за предметни пројекат, у свему испоштују мере заштите животне средине утврђене у предметној студији . Обавезују се носиоци Пројекта да:

 - пројекат изведу у складу са техничком документацијом и са условима и мерама заштите које су утврдили други овлашћени органи и организације а дати су у прилогу Студије;

- обезбеде услове и спроведу мере за спречавање, смањење или отклањање штетних утицаја на животну средину, садржане у Студији, поглавље 8. ''Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и где је то могуће отклањање сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину'' и обезбеде извршавање програма праћења у складу са важећим прописима дефинисаним поглављем 9. "Програм праћења утицаја на животну“ средину као и услове надлежних органа и организација.

На одлуку о сагласности на предметну студију није дозвољена жалба. Носилац пројекта и заинтересованa јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном Управном суду у року од 30 дана од дана објављивања у средствима информисања.


Датум објаве: 24.06.2022године

 
 На основу члана 24. и 33.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09) и члана 136.  став 1. Закона о општем управном поступку ( „Сл. гласник РС“, број 18/16), поступајући по поднетом захтеву за давање сагласности на студију,носиоцa пројекта , Вукашинa Вучићa, село Шести Габар бб, Кална и AGRO STAR ENERGY D.O.O KNJAŽEVAC, ул. 22 Децембар бр.7 Књажевац, од 18.02.2022 године, Општинска управа Књажевац - Одељење за привреду и друштвене делатности , након спроведеног поступка и Извештаја техничке комисије, доноси

РЕШЕЊЕ


1.Даје се сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину бр. П-006-2022 од јануар/мај  2022 године, израђене од стране Предузећа за производњу, промет, градњу и пројектовање инжењеринг и надзор „БОР-ИНГ“ Д.О.О. Кула за Пројекат Когенеративно постројење за производњу електричне енергије из БИОГАСА , капацитета 635kW електричне и 700 kW топлотне енергије носиоцa пројекта , Вукашинa Вучићa, село Шести Габар бб, Кална и AGRO STAR ENERGY D.O.O KNJAŽEVAC, ул. 22 Децембар бр.7 Књажевац, од 18.02.2022 године, чија се реализација планира на к.п.бр. 1742,1743,1744,1748,1749/1 КО Каличина ,општина Књажевац.

 2. Обавезују се носиоци Пројекта да:

 - пројекат изведу у складу са техничком документацијом и са условима и мерама заштите које су утврдили други овлашћени органи и организације а дати су у прилогу Студије;

- обезбеде услове и спроведу мере за спречавање, смањење или отклањање штетних утицаја на животну средину, садржане у Студији, поглавље 8. ''Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и где је то могуће отклањање сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину''.

 3.Носиоци пројекта су дужни да обезбеде извршавање програма праћења у складу са важећим прописима дефинисаним поглављем 9. "Програм праћења утицаја на животну средину" и да податке добијене мониторингом достављају Агенцији за заштиту животне средине, Општинској управи Књажевац, Одељењу надлежном за заштиту животне средине и Инспектору за заштиту животне средине Општинске управе Књажевац;

4.Носиoци пројекта је дужан да у року од две године од дана пријема овог решења о давању сагласности, отпочне са извођењем пројекта. Решење о датој сагласности на студију и предметна Студија о процени утицаја, саставни су део техничке документације;

 5.У року од 10 дана, од дана доношења  овога решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја обавестиће се заинтересовани органи, организације и јавност. Трошкове обавештења и учешћа јавности, сносе носиоци пројекта.

 О б р а з л о ж е њ е


Од стране носиоца пројекта Вукашинa Вучићa, село Шести Габар бб, Кална и AGRO STAR ENERGY D.O.O KNJAŽEVAC, ул. 22 Децембар бр.7 Књажевац, поднет је  захтев, дана 18.02.2022 године године за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину, Пројекта Когенеративно постројење за производњу електричне енергије из БИОГАСА капацитета 635kW електричне и 700 kW топлотне енергије,чија се реализација планира на к.п.бр. 1742,1743,1744,1748,1749/1 КО Каличина ,општина Књажевац, коју је израдило   Предузеће за производњу,промет,градњу и пројектовање инжењеринг и надзор „БОР-ИНГ“ Д.О.О. Кула, бр. П-006-2022 од јануара 2022 године.

На предметној локацији у оквиру Пројекта Когенеративно постројење за производњу електричне енергије из БИОГАСА планира се изградња следећих објеката: ферментатор,усипни кош,пумпна станица,предскладиште, процесни резервоар гаса, простор за гасне вентиле, сепаратор са складиштем чврсте фазе, генераторско - трансформаторска зграда са бакљом,управна зграда,плато за припрему гаса, објекат места прикључења ОМП, колска вага, резервоар пожарне и техничке воде,резервоар питке воде,тренч силос са складиштењем сировина, бетонски плато, пошљунчани плато, паркинг-(шљунак), портирница-плато, лагуна, септичка јама,саобраћајне површине-асвалт и плато око лагуне-шљунак, све на укупној површини парцеле од 2.16.22ха и укупне бруто изграђене површине објекта 1.081,775ха.

Уз захтев је  приложено:

Три примерка Студије у писаном облику и један у електронском облику бр. П-006-2022 од јануара 2022 године, Предузеће за производњу,промет,градњу и пројектовање инжењеринг и надзор „БОР-ИНГ“ Д.О.О. Кула;

Три примерка Нетехнички краћи приказ података наведених у студији о процени утицаја на животну средину бр. П-006-2022 од јануара 2022 године, Предузеће за производњу,промет,градњу и пројектовање инжењеринг и надзор „БОР-ИНГ“ Д.О.О. Кула;

Уз Студију је приложена следећа документација:

      -    Локацијске услове, бр. ROP-KNJ-36912-LOC-1/2019 од 24.12.2019 године, Одељ. за урбанизам, комуналне-стамбене и имовинско –правне послове;

 -            Услови за пројектовање и прикључење, бр. В.У.1.1.0-Д-10.08-241191/2-2019 од 24.10.2019године, Огранак „Електродистрибуција Зајечар“

 -       Копију плана парцела, бр. 952-04-153-19317/2019 од 05.12.2019 године, РГЗ Служба за катастар непокретности;

-       Препис листа непокретности, бр. 635 К.О. : Каличина, бр.952-1/2019-1731 од 17.12.2019године, РГЗ Служба за катастар непокретности Књажевац;

 -       Решење, бр.320-228/2019-06 од 24.12.2019.године Одељ. за урбанизам, комуналне-стамбене и имовинско –правне послове;

-       Решење о грађевинској дозволи, бр. ROP-KNJ-36912- CPI-/19 од 30.12.2019. године Одељ. за урбанизам, комуналне-стамбене и имовинско –правне послове;

-       Потврда о правоснажности, бр. ROP-KNJ-36912- GR-3/19 од 30.12.2019. године, Одељ. за урбанизам, комуналне-стамбене и имовинско –правне послове;

-       Уговор о заједничкој изградњи грађевинског објекта и суинвеститорским односима, OVI бр. 4244/2019 од 17.12.2019 године, Основни суд у Књажевцу;

-       Ситуациони план – кабловске трасе,Технолошка шема процеса, Диспозиција цеви за грејање ферментаторе и цеви  за биогас,Процесни резервоар гаса,Диспозиција опреме за грејање, хлађење и вентилацију, техничка документација израђена од стране „ПРО – ЕНЕРГО“Д.О.О Нови Сад.

Обавештењем о потреби достављања додатне документације, бр. 501-17/22-06 од 07.03.2022 године на основу члана 9. и 33. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), носиоци пројекта обавештени су о потреби достављања доказа о уплати Републичке административне таксе по тарифном броју 9. и 186. Закона о републичким администартивним таксама.

Носиоци пројекта у прописаном року доставили су доказ о уплати Републичке административне таксе за предметни поступак.

У складу са чланом 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и Правилником о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 69/05) спроведен је поступак процене утицаја и обезбеђено учешће заинтересованих органа и организација и јавности на следећи начин:

-          У законском року , предвиђеном за јавни увид , Студија о процени утицаја пројекта на животну средину била је изложена  у просторији Општинске управе Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности бр.42.од  21.02.  до 18.03.2022.године.

-          О поднетом захтеву, времену и месту јавног увида, презентације и јавне расправе, обавештена је јавност путем званичне  интернет странице општине Књажевац-  wwknjazevac.rs, средстава јавног информисања, Народне новине Ниш (у локални лист „Tимoк“ од 25.02.2022 године), а заинтересованим органима и организацијама достављено је обавештење oд  21.02.2022.гoдине у писаном облику (“Тимочки клуб“ Књажевац, Центар за одрживу будућност“ Зелена зона“  Књажевац, „Едукативни центар“Књажевац, ЈП „Предузеће за урбанизм и изградњу општине Књажевац“ Председник месне заједнице Каличина Миљан Стефановић и постављањем обавештења на огласној табли на улазу у Општинску управу Књажевац ).

 У складу са чланом 22. и члановима 23. и 24. Закона о процени утицаја на животну средину, Решењем број 501-17/2022-06 од 28.02.2022 године, Одељења за привреду и друштвене делатности образована је Техничка комисија са задатком,  да испитује Студију о процени утицаја, разматра извештај са систематизованим прегледом мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности и извештај о спроведеном поступку процене утицаја и оцењује подобност предвиђених мера за спречавање, смањење и отклањање могућих штетних утицаја пројекта на стање животне средине на локацији и ближој околини, у току извођења пројекта, рада пројекта, у случају удеса и по престанку рада пројекта, а по потреби да изврши и обилазак локације и ближе околине у погледу процене утицаја на животну средину.

Ово одељење је доставило Студију Техничкој комисији дана 03.03.2022.године.

Јавна презентација и јавна расправа предметне Студије одржана је дана 21.03.2022 године у просторији Општинске управе Књажевац.

На поднети  захтев за давање сагласности на предметну Студију  за време трајања јавног увида нису   достављена  мишљења  и  примедбе  у  писаној форми  од  стране  заинтересованих   органа, организација  и  јавности, а јавној презентацији и јавној расправи, присуствовала је Техничка комисија и заинтересовано лице Вучић Зоран, није било представника заинтересованих органа, организација и јавности, што је констатовано у записнику са јавне расправе,  од 21. 03. 2022. године.

О организованом јавном увиду и јавној расправи ово дељење је сачинило извештај, бр.501-17/22-06 од 21.03.2022године  и доставило  Техничкој комисији дана 21.03.2022 године.

Техничка комисија је након завршетка јавне расправе 21.03.2022 године у 11:40 у наставку друге седнице, на којој су присуствовали носилац пројекта Вукашин Вучић, заинтересовано лице Вучић Зоран, представник израђивача Студије,  и службено лице за послове заштите животне средине. По завршетку седнице Техничка комисија је сачинила записник бр.4 од 21.03.2022године   у складу са  чланом 2. став 2. Правилника о раду  Техничке комисије за оцену студије о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС», број  69/05,)  и Решењм о образовању Техничке комисије бр. 501-17/2022-06 од 28.02.2022 године и овом Одељењу доставила дана 21.03.2022године Предлог за измену и допуну  Студије,бр. 5 од 21.03.2022.године.

Ово одељење је на предлог Техничке комисије  носиоцу  пројекта упутило  захтев  бр. 501- 17/2022-06  од  04.04. 2022 године  за измену и допуну предметне Студије у року од  15 дана од дана пријема захтева а који су носиоци пројекта примили дана  05.04.2022.године.

Дана 18.04.2022године, у прописаном року носиоци пројекта поднели су захтев за продужење рока за измену и допуну Студије, за 60 дана .

Дана 18.04.2022године ово одељење доставило је Техничкој комисији захтев носиоца пројекта за одобравање додатног рока за измену и допуну студије ради прибављања предлога комисије у складу са чланом23.став 4. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09).

Дана 28.04.2022 године Техничка комисија доставила је овом одељењу  Предлог о одобравању једног додатног рока за 60 дана од дана пријема акта надлежног органа о продужењу рока за измену и допуну студије, бр. 9.од 26,04.2022 године.

У складу са чланом 23. став 4.Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09) и чланом 79. став 3 Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење) након разматрања поднетог захтева, узевши у обзир обим измене и допуне студије овај орган је на предлог техничке комисије бр.9  од 26.04.2022 године, одобрио  продужење за један додатни рок за додатних 60 дана од дана пријема дописа бр. 501-17 722-06 од 04.05.2022године о продужењу рока, који су носиоци пројекта примили дана 04.05.2022 године.

У прописаном року, дана 31.05.2022.године носилац пројекта је овом одељењу доставио измењену и допуњену Студију, 3 примерка у  писаној и један у електронској форми са нетехнички краћим приказом (бр. П-006-2022 од јануар/мај  2022 године, израђене од стране Предузеће за производњу,промет,градњу и пројектовање инжењеринг и надзор „БОР-ИНГ“ Д.О.О. Кула.

Ово одељење је Техничкој комисији доставило предметну измењену и допуњену студију на даљи поступак оцене, дана 01.06.2022 године.

Техничка комисија за оцену предметне студије, која је испитала измењену и допуњену Студију и након спроведеног законом утврђеног поступка, о свом раду овом одељењу доставила Извештај број бр.12 од 10.06.2022 године, са оценом студије и предлогом да се на исту да сагласност, целокупном документацијом о свом раду дана 13.06.2022 године.

Увидом у комплетну документацију, након спроведеног поступка и Извештај техничке комисије ово одељење је утврдило да је Техничка комисија  спровела поступак оцењивања на основу законски прописаних критеријума, те да је навела да је Студија измењена и допуњена у складу са захтевом, те као таква  задовољава критеријуме прописане  Законом о процени утицаја на животну средину(„Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09)  ,  Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 69/05) и Решењем о потреби процене утицаја и одређивању обима и садржаја студије бр. 501-116/2021-06 од 28.12.2021.године,Одељење за привреду  и друштвене делатности, Општинске управе Књажевац, као и да су мере за спречавање, смањење и отклањање могућих штетних утицаја на стање животне средине на локацији и ближој околини,у току извођења пројекта, рада пројекта, у случају удеса и по престанку рада пројекта, предвиђене у Студији подобне .

Уколико  се Пројекат  изведе у  складу са техничком  документацијом и ако се  испоштују  све предвиђене мере за смањење или спречавање штетних утицаја на животну средину из тачке 2. - 4.овог решења,услови, мишљења и сагласности прибављени у склау са посебним законима, који су у прилогу студије рад пројекта неће значајније утицати на  животну средину.

Носилац пројекта је дужан, да у складу са чланом 28 став 1. Закона о процени утицаја на животну средину у року од две године  од дана  добијања овог решења започне извођење пројекта из тачке 1 овог решења.

Студија о процени утицаја  и сагласност на студију о процени утицаја на животну средину су саставни део документације, која се прилаже  уз захтев за издавање одобрења за пријаву почетка извођења пројекта ( изградња, извођење радова ) у складу са чланом 18. Закона о процени утицаја на животну средину.

На основу члана 33. Закона о процени утицаја на животну  и члана 87.став 2.  Закона о општем управном поступку, донето је решење, бр.501-17/2022-06 од  13.06.2022.године о накнади за рад Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја пројекта на животну средину.

Трошкове обавештавања и учешћа јавности у поступку процене утицаја и рада техничке комисије сноси носилац пројекта.

Општинска управа – Одељење привреду и друштвене делатности у року од 10 дана, од дана доношења решења, о давању сагласности на Студију о процени утицаја обавестиће заинтересоване органе, организације и јавност у складу са чл. 25. и 29 Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), а према чл. 33. истог Закона, трошкове обавештења и учешћа јавности сноси носилац пројекта.

Одељење за привреду и друштвене делатности, Општинске управе Књажевац на основу спроведеног поступка утврђеног Законом о процени утицаја на животну средину и Извештаја Техничке комисије, одлучило је као у диспозитиву.

Такса по тарифном броју 9. и 186. Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, br. 43/03, 51/03 - испр., 61/05, 101/05 - др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 - усклађени дин. изн., 55/12 - усклађени дин. изн., 93/12, 47/13 - усклађени дин. изн., 65/13 - др. закон, 57/14 - усклађени дин. изн., 45/15 - усклађени дин. изн., 83/15, 112/15, 50/16 - усклађени дин. изн., 61/17 - усклађени дин. изн., 113/17, 3/18 – испр. и 50/18 – усклађени дин. изн,95/18, 38/19, 86/19, 90/19 – исправка, 98/20 и 144/20) и члана 45. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, број 144/20) наплаћена је у износу од 570,00динара за решење и  139.280,00 динара за захтев у корист буџета Републике Србије, рачуна број 840-742221843–57 по моделу 97, позив на број 60 -045.

ПРАВНА ПОУКА: Ово решење је коначно у управном поступку. Носилац пројекта може покренути управни спор подношењем тужбе надлежним суду у року од 30 дана, од дана пријема овог решења, а заинтересована јавност у року од 30 дана од дана објављивања обавештења о донетом решењу у средствима јавног информисања.


На основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/2004 и 36/2009), Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, објављуј

 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби
процене утицаја на животну срединуНосилац пројекта "Телеком Србијa" а.д. Београд, Служба за мрежне операције Ниш-1, Вожда Карађорђа 11, 18 000Ниш, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројекта ( реконструисане базне станице мобилне телефоније ) “ЗА65,ЗАУ65,ЗАО65“ Горња Каменица, који је заведен код овог органа  под бр.501-21/22-06 дана  09.03.2022.године, чија је реализација изведена на катастарској парцели бр. 2281 КО ГорњаКаменица,општинаКњажевац.

Увид у податке , обавештења и документацију из захтева носиоца Пројекта, може се извршити у просторији број 42, надлежног органа Општинске управе Књажевац – Одељење за привреду и друштвене делатности, ул. Милоша Обилића, бр.1. Књажевац, у року од 10 дана од дана објављивања обавештења , радним данима у времену од 12 до 14 часова.

Заинтересовани  органи, организације и јавност  у року од 10 дана од дана пријема обавештења,  могу  доставити  своје мишљењe о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину у писаној форми овом органу, лично или поштом на адреси ул. Милоша Обилића, бр.1. Књажевац.

Датум објаве: 18.05.2022године


Одељење за привреду и друштвене делатности, Општинске управе Књажевац , на основу члана 20. и 29 Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр: 135/04 и 36/09) и Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), објављује

 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да суносиоци пројекта Вукашин Вучић, село Шести Габар бб, Кална и AGRO STAR ENERGY D.O.O KNJAŽEVAC, ул. 22 Децембар бр.7 Књажевац, поднели Општина Књажевац, Општинској  управи,Одељењу за привреду и друштвене делатности , захтев за давање сагласности на Студијуо процени утицаја на животну средину пројекта Когенеративно постројење за производњу електричне енергије из БИОГАСА, на к.п.бр. 1742,1743,1744,1748,1749/1 КО Каличина ,општина Књажевац.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просториј бр. 42, Општинске управе ,општине Књажевац,Милоша Обилића, бр.1, 19350 Књажевац. , радним данима у времену од 10.00 до 15.00 часова, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења и на службеном сајту општине, Књажевац, овде

За време трајања јавног увида,примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Општина Књажевац, Општинској  управи, Одељењу за привреду и друштвене делатности, Милоша Обилића, бр.1, 19350 Књажевац.

Дана 21.03.2022. године са почетком у 11:00 часова, у складу са инструкцијама Владе и Кризног штаба формираног за сузбијање епидемије корона вируса у Републици Србији, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама општине Књажевац, Милоша Обилића 1, 19350 Књажевац.


Датум објаве: 21.02.2022године


Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, на основу члана 63. став 3, Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закон) објављује

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о пријему захтева за издавање  дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на територији општине Књажевац            Надлежни орган обавештава јавност да је оператер постројења „МАРАК“ Д.О.О Књажевац, ул. Књаза Милоша 149, (Матични број 20013982, ПИБ 103863168), претежна делатност 3832 – Поновна употреба разврстаних материјала, поднео захтев, заведен код овог органа под  број 501-6/22 дана 20.01.2022. године, за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада у постројењу које се налази у улици Спасоја Милкића 11, Књажевац, на катастарској парцели број 7358 К.О.Књажевац. Планирано је складиштење неопасног  отпада у циљу механичке  припреме (разврставање, пресовање, балирање, сецканје и друго) за транспорт  неопасног отпада као секударне сировине.
Максимални пројектовани капацитет складишта за све врсте неопасног отпада износи 6.801 t на отвореном простору, 144 t у затвореном простору и 288 t у полузатвореном простору испод натстрешнице. Укупна једновремена количина отпада у постројењу износи максимум 7.233 t.
Увид у поднети Захтев заинтересована јавност може извршити у Општинској управи Књажевац у Одељењу за привреду и друштвене делатности, Ул. Милоша Обилића, бр.1 у канцеларији бр. 42, сваког радног дана од 11 до 15 часова.
Рок за достављање мишљења и предлога Одељењу за привреду и друштвене делатности је 30 дана од дана објављивања овог обавештења, односно до 21.02.2022.године.

Датум објаве:20.01.2022.године


На основу члана 10. став 7. и члана  29. Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/04 и 36/09), Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


О донетом решењу о потреби  процене  утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја Студије

    Обавештавамо вас да је донето Решење  о  потреби  процене  утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја Студије за Пројекат Когенеративно постројење за производњу електричне енергије из БИОГАСА, чија се реализацији планира на к.п. бр. 1742,1743,1744,1748,1749/1 КО Каличина, на територији општине Књажевац, носиоци пројекта су Вукашин Вучић, село Шести Габар бб Кална и AGRO STAR ENERGY D.O.O KNJAŽEVAC, ул. 22 Децембар бр.7 Књажевац.
    Решење бр. 501-116/2021-06 од 29.12.2021. године, о потреби процене утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја Студије, Општинска управа Књажевац , Одељење за привреду и друштвене делатности, донело је након спроведеног поступка.
    Увидом у приложену документацију уз захтев и по спроведеном поступку разматрања захтева узимајући у обзир специфичност пројекта, локације и оцене могућих утицаја предметног пројекта на животну средину ,Уредбу о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја („Службени гласник РС“, бр. 114/08) и критеријуме за пројекте наведене у Листи II, тачка 14. – Остали пројекти, под тачка 11) Постројења за производњу био гаса, којима је дефинисано да се за постројења за производњу биогаса може захтевати процена утицаја на животну средину за све пројекте, па у вези са тим надлежни орган је утврдио да је за предметни пројекат потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.
Решење у целости је овде.

Заинтересовани органи, организације и јавност могу изјавити жалбу  против овог решења Министру Министарства   заштите  животне средине, у року од 15 дана од дана пријема обавештења односно објављивања  а преко овог одељења у три примерка са плаћеном републичком  административном таксом у износу од 490,00 динара по тарифном бр. 6. Закона о републичким административним таксама.


Датум објаве: 29.12 2021годинеНа основу члана 10. став 1 Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/2004 и 36/2009), Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби

процене утицаја на животну срединуНосиоци Пројекта,  Вукашин Вучић, село Шести Габар бб и AGRO STAR ENERGY DOO KNJAŽEVAC, ул. 22 Децембар бр.7 Књажевац, заведен код овог органа  под бр.501-116/21-06 дана  10.12.2021.године, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат, Когенеративно постројење за производњу електричне енергије из БИОГАСА, на катастарским парцелама бр. 1742,1743,1744,1748,1749/1 КО Каличина, општина Књажевац.

Увид у податке , обавештења и документацију из захтева носиоца Пројекта, може се извршити у просторији број 42, надлежног органа Општинске управе Књажевац – Одељење за привреду и друштвене делатности, ул. Милоша Обилића, бр.1. Књажевац, у року од 10 дана од дана објављивања обавештења , радним даном у времену од 12 до 14 часова.

Заинтересовани  органи, организације и јавност  у року од 10 дана од дана пријема обавештења,  могу  доставити  своје мишљењe о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину у писаној форми овом органу, лично или поштом на адреси ул. Милоша Обилића, бр.1. Књажевац.

 
Датум објаве: 14.12 2021године


На основу чл. 20. и  29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), чл. 3, 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), Министарство заштите животне средине даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта Горан Антић, Краља Милутина бр. 52, 38227 Звечан, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студије о процени утицаја на животну средину пројекта фазне изградње дела комплекса апарт хотела „Јелкице“ на Јабучком Равништу на Старој планини, три апарт хотела Ј-2, УАС 2.2.А и УАС-2.2.Б са приступним саобраћајницама, паркингом, пешачким стазама и платоима на КП бр. 3959/15, 3959/2, 3959/7 и 3965/1 КО Ћуштица, на територији општине Књажевац.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 424, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама општине Књажевац, Милоша Обилића 1, 19350 Књажевац, и на службеном сајту Министарства.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 21.12.2021. године са почетком у 12:00 часова, у складу са инструкцијама Владе и Кризног штаба формираног за сузбијање епидемије корона вируса у Републици Србији, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама општине Књажевац, Милоша Обилића 1, 19350 Књажевац.

Датум објаве: 24.11.2021године


Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, на основу члана 63. став 1, Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закон) објављује


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


о донетом решењу o издавању обновљене интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији општине Књажевц, оператеру постројења „СИРОВИНА“Д.О.О Књажевац, ул. Доситејева, бб,Књажевац
 
Оператер „СИРОВИНА“Д.О.О Књажевац, ул. Доситејева бб, поднео је захтев за издавање обновљене интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији општине Књажевац, број 501-64/21, дана  20. јула 2021. године.
Након спроведеног поступка, Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности је дана 12. новембра 2021. године донело решење број 501-64/21, о издавању обновљене интегралне дозволе регистарски број 1/3, за обављање делатности сакупљања и  транспорта неопасног отпада на територији општине Књажевац.
У циљу обавештавања заинтересоване јавности интегрални текст решења објављује се у целости овде.
На основу чл. 59., 60. и 70. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др. закон), члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", број 18/16) а решавајући по захтеву oператера постројења Предузеће за сакупљање, примарну прераду и промет секундарних сировина, „СИРОВИНА“Д.О.О Књажевац у ул Доситејева бб за издавање обновљене  интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада , број 501- 64/2021-06 од 20.07.2021. године, Одељење за привреду и друштвене делатности, доноси
Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, на основу члана 63. став 1, Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закон) објављује


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


О донетом решењу о издавању обновљене дозволе за складиштење неопасног отпада на територији општине Књажевц, на катастарској парцели 1250 К.О.Књажевац, оператеру постројења „СИРОВИНА“Д.О.О Књажевац, ул. Доситејева, бб,Књажевац.

Оператер постројења „СИРОВИНА“Д.О.О Књажевац, ул. Доситејева бб, поднео је дана 20. јула 2021. године, захтев број 501-64/21-06 за издавање обновљене дозволе за складиштење неопасног отпада, на локацији у Књажевцу, ул. Доситејева, бб на катастарској парцели број 1250К.О.Књажевац .

Након спроведеног поступка, Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности је дана 12. новембра 2021. године, донело решење број 501-64/21-06, о издавању обновљене дозволе регистарски број 1/2, за обављање делатности складиштења неопасног отпада у предметном постројењу.

У циљу обавештавања заинтересоване јавности интегрални текст решења објављује се у целости:

 Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности на основу чл. 60., 64. и 66 Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) и члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РСˮ, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), решавајући по захтеву Оператера постројења, Предузеће за сакупљање, примарну прераду и промет секундарних сировина, „СИРОВИНА“Д.О.О Књажевац у ул Доситејева бб за издавање обновљене  дозволе за складиштење неопасног металног отпада, заведеног под бројем 501- 64/2021-06, од 20.07.2021. године, доноси


 Р Е Ш Е Њ Е


Издаје се обновљена дозвола за складиштење неопасног отпада, регистарског броја - 1/2 оператеру постројења Предузеће за сакупљање, примарну прераду и промет секундарних сировина, „СИРОВИНА“Д.О.О Књажевац, ул Доситејева бб, Књажевац, ( матични број оператера 17617273,ПИБ 103641726)претежне делатности 4690 - Неспецијализована трговина на велико(у даљем тексту: Оператер постројења) и власника постројења Славољуба Павловића, на кп.бр.1250КО Књажевац на којој се налази постројење и власника парцеле Павловић ( Ненада ) Мирјане, у Књажевцу и утврђује се следеће:

 A. ОПШТИ ПОДАЦИ

1. Општи подаци о дозволи

Оператеру постројења „СИРОВИНА“Д.О.О Књажевац се издаје обновљена дозвола регистарског броја -1/2  за обављање делатности складиштења неопасног отпада уз примену R13 операције поновног искоришћења отпада (складиштење отпада намењених за било коју операцију  од R1 до R12) - у циљу припреме за  транспорт материјала који могу поново да се употребе као  секундарне сировине уз планирани инсталисани капацитет у једном тренутку од 100тона и то 90 тона гвожђа, 7 тона алуминијума и 3 тоне бакра. Планирани капацитет на годишњем нивоу је 35 тона и то 30 тона гвожђа, 3 тоне алуминијума и 2 тоне бакра на локацији у Књажевцу у ул. Доситејевој бб,  кп.бр.1250КО Књажевац у складу са Законом о управљању отпадом и Правилником о садржини и изгледу дозволе за управљање отпадом ( „Сл. гласник РС „ бр. 93/19).

Отпад се разврстава у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада ( „Службени гласник РС“, бр. 56/10 и 93/21)и то као:
 
1.1. Неопасан отпад

Опреатер складишти следећи неопасан отпад у постројењу:

-17 04 01--- бакар;

-17 04 02---алуминијум;

-17 04 05---гвожђе;

Примена R13 операције поновног искоришћења отпада (складиштење отпада намењених за било коју операцију  од R1 до R12) - у циљу припреме за  транспорт материјала који могу поново да се употребе као  секундарне сировине.

2. Подаци о капацитету постројења, oдносно о количинама отпада за:

2.1. Складиштење отпада:

2.1.1. Пројектовани капацитет складишта, за све врсте отпада  100 тона на  на годишњем нивоу у једном тренутку.

Пројектовани капацитет складишта по врстама отпада: гвожђе 90 тона; алуминијум 7 тона и бакар 3 тоне.

2.1.2. Планирана годишња количина отпада за складиштење:

Укупни годишњи капацитет  односно количина отпада која ће се складиштити за годину дана за све врсте отпада износи 35 тона.

Годишњи капацитет за сваку врсту метлног отпада односно количина отпада која ће се складиштити за годину дана у постројењу износи:

-17 04 05---гвожђе 30 тона;

-17 04 02---алуминијум 3 тона;

-17 04 01--- бакар 2 тоне;

Годишњи капацитет за сваку врсту отпада је променљива категорија.

3. Општи подаци о локацији на којој се налази постројење за управљање отпадом

3.1. Краћи опис локације постројења;

Комплетан процес складиштења и припрема за транспорт и дистрибуцију неопасног металног отпада са сепаративним одвајањем по врстама  организован је у оквиру пословног објекта- постројења „СИРОВИНА“Д.О.О Књажевац, ул Доситејева бб, Књажевац  на кп.бр.1250КО Књажевац у Књажевцу. Географске кординате 43.562708 и 22.258647. Терен на локацији је у нагибу према улици Доситејева бб. У оквиру постројења у пословном кругу објекта постоји прилазни плато делимично покривен за пријем и дистрибуцију секундарних сировина и плато са дводелном надстрешницом за сакупљање и примарну обраду односно припрему неопасног отпада за транспорт. Објекат  представља просторно функциону целину за обављање делатности за коју се издаје дозвола.Пословни објекат се граничи са приватно породичним стамбеним објектима са три стране и са четврте стране је локална саобраћајница, повришна постројења 250м2.

3.2. Удаљеност постројења од објеката у околини на које може утицати рад постројења за управљање отпадом.

На предметној локацији и у њеном непосредном окружењу нема осетљивих објеката ( школе, предшколске установе, стамбене зграде и сл.) који би могли бити угрожени негативним дејством предметног постројења. У непосредној близини се налазе индивидуални породични стамбени објекти и локална саобраћајница  на коју се повезује локација постројења, ул. Доситејева бб у Књажевцу. Индивидуални стамбени објекти  одвојени су армирано бетонским зидом од постројења.

На предметној локацији нема заштићеног биљног и животињског света, заштићених објеката,  арехеолошких налазишта као ни заштићених природних целина.

Постројење нема утицај на стање климе на микро и макро плану а такође се не очекују  утицаји на демографска кретања.

4. Технички и технолошки услови за рад постројења

Прилаз постројењу је са северо-источне  стране  из улице Доситејева бб. у Књажевцу.

Укупна површина постројењаје 250м2 а на парцели је изведен објекат у функцији складиштења неопасног металног отпада покривен надстрежницом са бетонираним водонепропусним платомза складиштење. На локацији се налазе и помоћне просторије ( шупе, магацин и сл. )

Постројење је са три стране ограђено армираним бетонским зидовима а са предње улазне стране индустријском непровидном металном оградом.

Постројење за складиштење постављено је као просторно функциона целина у оквиру које се врши ( допрема, пријем, мерење, откуп , третман ручним путем уз механички ручни алат и отпад довои  у стање секундарних сировина уз примарно разврставање паковање, означавање и складиштење а затим отпрема оператерима који имају одговарајућу дозволу за сакупљање, транспр, складиштење и третман. У оквиру предметног постројења послује се са неопасним металним отпадом који се процесом сортирања и примарне дораде  користити као секундарна сировинеа.

Простор у постројењу подељен је на:

Плато за пријем и разврставање и плато за складиштење разврстаних  материјала.

Предметни објекат се снабдева  водом са јавне водоводне мреже док се санитарно фекалне  отпадне воде одводе градском канализационом мрежом.

У самом процесу рада вода се користи само за одржавање хигијене запослених и пиће. Отпадних технолошких вода нема.

4.1. Подаци о постројењу за складиштење отпада и то о:

4.1.1. Запремини корисног простора складишта која ће служити за складиштење отпада и која може да обухвати максимално 75% запремине укупног простора складишта;

Током складиштења неопасног отпада оператер постројења неће заузети више од 75% запремине укупног корисног простора складишта односно 1875м3.

4.1.2. Врста подлоге на којој ће се вршити складиштење отпада;

Простор у коме се обавља складиштење отпада је на платоу отвореног типа са надстрешницом димензије 25х10м, подови су од армираног бетона водо непропусни. Носивост подлоге на којој се врши складиштење отпада је 30т/м2.

4.1.3. Тип складишта (отворено/затворено) са димензијама појединих делова складишта, сепаратора, канала за одвођење течности, уз опис зидова, крова, прикључка на водовод, канализацију, електричну енергију;

Постројење за складиштење налази се на кп.бр.1250 КО Књажевац, са прилазом из улице Доситејеве бб, спратност П+0 ( приземље ). Простор у коме се обавља складиштење отпада је на платоу отвореног типа са надстрешницом димензије 25х10м .Терен на локацији је у нагибу према улици Доситјевој. Састоји се од прилазног пута комплетно покривеног за пријем, привремено складиштење и дистрибуцију секундарних сировина. Објекат за складиштење је ограђен зидовима од армираног бетона са три стране док је према улици Доситејевој индустријска метална огрда, обложена непровидним матреијалом и покривен надстрешницом од челичне конструкције а покривач је салонит.Објекат је прикључен на градски водовод, градску канализацију, електро мрежу а постоји и сепаратор - таложник.

4.1.4. Техничкој опремљености складишта (опреми и посудама које ће се користити за складиштење);

За складиштење неопасног отпада користе се челична бурад запремине 200л, кутије, вага индустријска носивости 1000кг као и ситан ручни и механички алат по потреби.

4.1.5. Опис поступка пријема, разврставања, паковања, складиштења и припреме отпада за  третман односно за транспорт,

Преузимање, физичко растављање ручним алатима, класификовање отпада, паковање и отпремање оператерима који имају дозволу за третман ове врсте отпада.

 По доласку теретног возилароба се истовара имери на ваги  за мерење тежине до 1000 kg која се налази испод надстрешнице где се потом врши ручна сепарација и припрема за транспрт.

Отпад се  чисти и класификује према индексним бројевима ( гвожђе, бакар и алуминијум).

Сав неопасан отпад који се отпрема из предметног постројења за складиштење се претходно мери, обележава и пакује у складу са будућим третманом. Сва возила се пре утовара мере празна и након утовара опет мере пуна на ваги ван постројења,како би се утврдила укупна маса неопасног отпада који се отпрема, уз оверени документ о кретању отпада.

Б. УСЛОВИ ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА

1. Важење дозволе и рок за подношење захтева за обнављање и/или измену услова у дозволи;

1.1. Важење дозволе за обављање делатности складиштења неопасног отпада:

Од 29.11.2021године до 29.11.2031године.

1.2. Рок за подношење захтева за обнављање дозволе.

120 дана пре истека важења дозволе за складиштење неопасног отпада

2. Процедуре за контролу рада постројења и мониторинг животне средине

2.1. Рад и управљање

Обавезује се оператер постројења да управљање постројењем врши у складу са Радним планом који је оператер постројења доставио уз захтев за издавање дозволе и са условима прописаним овом дозволом.

Обавезује се оператер постројења, да ажурирани или измењени Радми план доставља надлежном органу за издавање дозволе и надлежном инспекцијском органу, у року од 15 дана од дана ажурирања.

У постројењу је запослено 2 радника са основном школском спремом.

2.2. Радно време постројења

Постројење ради од 8 до 16 часова радним данима док су субота и недеља нерадни дани.

2.3. Квалификовано лице одговорно за стручни рад у постројењу за управљање неопасним отпадом је:

Славољуб Павловић, економиста- VI степен, Директор предузећа.

Обавезује се квалификовано лице одговорно за стручни рад да прати поступање са неопасним отпадом приликом складиштења, у складу са законом којим се уређује управљање отпадом.

3. Локација постројења и инфраструктура

3.1. Услови на локацији;

Постројење за складиштење налази се на делу кп.бр.1250 КО Књажевац, са прилазом из улице Доситејеве, спратност П+0 ( приземље ). Простор у коме се обавља складиштење отпада је на платоу отвореног типа трапезастог облика са надстрешницом димензије 25х10м .Терен на локацији је у нагибу према улици Доситјевој. Састоји се од прилазног пута за пријем, привремено складиштење и дистрибуцију секундарних сировина. Плац се налази између две улице. Висинска разлика између ове две улице је сса 4м. Део кп. на коме је успостављено предметно постројење је раван и уздигнут је у односу на улицу Доситјеву 0,15м. Стране парцеле према вишљим зонама  околног земљишта и суседним објектима  су осигурани од обрушавања  подигнутим армирано бетонским зидовима. Објекат за складиштење је ограђен зидовима од армираног бетона са три стране док је према улици Доситејевој индустријска метална огрда, обложена непровидним матреијалом и покривен надстрешницом од челичне конструкције а покривач је салонит.Објекат је прикључен на градски водовод, градску канализацију, електро мрежу а постоји и сепаратор уља - таложник.

Извршена процена утицаја пројекта на животну средину и дата сагласност на Студију.

3.2. Табла са подацима о оператеру постројења (називу и врсти постројења поставља на улазу у постројење);

Обавезује се оператер постројења да одржава таблу постављену на улазу у постројење за складиштење неопасног отпада на локацији у Књажевцу у ул. Доситејевој бб, на катастарској парцели бр. 1250 КО Књажевац, а која садржи јасно видљиве податке о називу и врсти постројења за управљање отпадом, врстама отпада за складиштење, радном времену постројења, као и контактима власника односно лица задуженог за управљање овим постројењем.

3.3. Начин обезбеђења локације (постављање ограде око постројења, успостављање сталног надзора, како би се спречио приступ неовлашћеним лицима и сл.);

Обавезује се оператер постројења да постројење за складиштење неопасног отпада на локацији у Књжевцу, у ул. Доситејевој бб, на катастарској парцели бр. 1250 КО Књажевац, којим управља , држи ограђено и под надзором како би се спречио приступ неовлашћеним лицима.

Обавезује се оператер постројења, да одржава саобраћајну инфраструктуру, како на прилазу постројења, тако и пролазне путеве на самој локацији постројења, проходном за безбедан и несметан пролаз и приступ локацији.

3.4 Приступ локацији, саобраћајна инфраструктура (путеви до постројења и на локацији),

Постројење за складиштење налази се на кп.бр.1250 КО Књажевац, са прилазом из улице Доситејеве бб Књажевац којом се предметно постројење повезује са саобраћајницом Књажевац -Ниш.

3.5. Hачин, простор/место чувања, рок чувања документације о количинама, врстама примљеног, ускладиштеног, документа о кретању отпада и остале документације.

Обавезује се оператер постројења, да у оквиру комплекса постројења за складиштење, обезбеди адекватни простор у коме се чува документација о локацији, постројењу и документацији о вођењу евиденције о управљању отпадом. Простор мора бити јасно обележен и документација мора бити сортирана, обележена и приступачна.

Обавезује се оператер постројења, да омогући стални увид у документацију о локацији, постројењу и евиденцији коју води, надлежном инспекцијском органу, на локацији постројења.

Обавезује се оператер постројења, да води и чува евиденцију о врстама отпада који је прихваћен, који се складишти и отпремљен у постројењу, као и сву другу документацију, у складу са законом.

Обавезује се оператер постројења, да уредно води и чува дневну евиденцију о отпаду и годишњи извештај о отпаду и да предметне евиденције редовно доставља надлежном органу у складу са Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање ("Службени гласник РС", бр. 7 /20 и  79/21).

3.6. Заштита од пожара (опис инсталиране опреме за заштиту од пожара).

Обавезује се оператер постројења, да у току обављања рада у предметном постројењу поступа у складу са Законом о заштити од пожара, посебним прописима из области заштите од пожара и Правилима заштите од пожара за предметно постројење у складу са III. категоријом угрожености од пожара – Хладан магацин за преузимање, разврставање, привремено складиштење и отпрему секундарних сировина од метала. Противпожарна заштита је планирана уз употребу против пожарних апарата уз обавезу вршења редовног прегледа ПП апарата и правовременог пријављивања уочених недостатака овлашћеном сервису.

Обавезује се оператер постројења да врши редовну обуку радника из области заштите од пожара.

4. Управљање отпадом

Обавезује се оператер постројења, да се у току процеса рада у постројењу за складиштење неопасног отпада на локацији у Књажевцу у ул. Доситејевој бб, на катастарској парцели бр. 1250 КО Књажевац, придржава Радног плана постројења за управљање отпадом и редовно врши ажурирање истог на сваке три године, као и у случају битних измена у раду постројења, у складу са Законом о управљању отпадом.

4.1. Узорковање и карактеризација отпада;

Оператер постројења на локацији у Књажевцу у ул. Доситејевој бб, на катастарској парцели бр. 1250 КО Књажевац, искључиво врши складиштење следећих врста неопасног отпада према каталогу отпада:17 04 01--- бакар;17 04 02---алуминијум;17 04 05---гвожђе

Обавезује се оператер постројења за складиштење, да отпад разврстава према каталогу отпада у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада( „Сл. гласник РС „ бр. 56/10,93/19 и 39/21 ).

4.2. Складиштење отпада

4.2.1. Услови за складиштење неопасног отпада (примљеног отпада ), у складу са законом;

Обавезује се оператер постројења, да у постројењу за складиштење неопасног отпада на локацији у Књажевцу у ул. Доситејевој бб, на катастарској парцели бр. 1250 КО Књажевац, врши складиштење неопасног отпада ( наведеног у тачки А 1) 1.1) на начин којим се обезбеђује заштита животне средине и здравље људи у складу са Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени гласник РС“, број 98/10).

Обавезује се оператер постројења да обезбеди да складиште отпада који се користи као секундарна сировина  има:

Стабилну и непропусну подлогу са одговарајућом заштитом од атмосферских утицаја;

Систем за потпуни контролисани прихват атмосферске воде са свих манипулативних површина;

Систем за заштиту од пожара који спроводи у складу са Законом о заштити од пожара и припадајућим подзаконским актима донетих на основу овог закона.

Обавезује се оператер постројења да складиште отпада који се користи као секундарна сировина  обезбеди да је ограђено и под сталним надзором.

Обавезује се оператер постројења, да врши складиштење неопасног отпада у складу са Законом о управљању отпадом.

Обавезује се оператер да неопасан отпад разврстава, обележава и привремено складишти на тачно означеном месту према просторно функционалним целинама тако да омогући несметан пролаз запосленима у складишту као и транспортним средствима којима се врши транспорт неопасног отпада.

Обавезује се оператер постројења да  неопасан отпад складишти на местима која су технички опремљена за чување отпада на локацији.

Обавезује се оператер постројења да  обезбеди да се отпад не складишти на простору, као и на манипулативним површинама које нису намењене за складиштење.

Забрањује се оператеру постројења да  допреми већу количину неопасног отпада, у односу на складишне капацитете складишта .

Обавезује се оператер постројења да неопасан отпад преда оператеру који има одговарајућу дозволу са којим је закључио уговор о пословно техничкој сарадњи уз документ о кретању неопасног отпада.

У складишту неопасног отпада забрањен је третман предметног отпада.

Прибављен Записник о инспекцијском надзору, број 501-86/21-08 од 04.октобра 2021. године, о испуњености услова за рад постројења за складиштење неопасног отпада, којим је утврђено да оператер испуњава услове за складиштење предметног неопасног отпада.

5. Мере заштите животне средине и контрола загађивања

Анализирајући све параметре који утичу на квалитет животне средине, а имајући у виду капацитет и локацију као и предвиђене мере заштите Студијом о процени утицаја пројекта на животну средину,бр.456/07 од 28.12.2007године „ТЕХНИКУМ“д.о.о Врњачка бања, може се закључити да неће доћи до значајнијег погоршања квалитета животне средине радом овог постројења.

5.1. Услови и мере заштите животне средине

Обавезује се оператер постројења да у току складиштења неопасног отпада на локацији у  Књажевцу, у ул. Доситејевој бб, на катастарској парцели бр. 1250 КО Књажевац, обезбеди заштиту животне средине, применом и спровођењем прописа о заштити животне средине, вођењем евиденције на прописан начин о прикупљеним и предатим количинама неопасног отпада, врши контролу активности и рада у циљу спречавања ризика или опасности по животну средину предузимањем мера превенције.

5.2. Граничне вредности емисија у ваздуху

Приликом складиштења неопасног отпада у постројењу нема пројектованог и инсталираног емитера за емитовање загађујућих материја у ваздух. Обзиром на врсту неопасног отпада која се привремено складишти у постројењу, нема негативног утицаја на животну средину.

На овој локацији нема хемијске нити металуршке прераде отпадних материјала тако да нема генерисања штетних материја и опасних материја у ваздуху односно у животној средини. Радом транспортних средстава јављају се продукти сагоревања локалног карактера  занемарљивих вредности.

 5.3. Заштита земљишта и подземних вода од загађења

Обавезује се оператер постројења, да у току рада постројења за складиштење неопасног отпада на локацији у  Књажевцу, у ул. Доситејевој бб, на катастарској парцели бр. 1250 КО Књажевац, предузме одговарајуће мере ради спречавања евентуалних загађења земљишта и подземних вода.

Све манипулативне површине и платои у оквиру комплекса су бетониране и водонепропусне.

Технолошких отпадних вода нема јер оператер не користи воду у технолошком поступку.

Санитарном водом предметни објекат се снабдева са постојеће водоводне мреже из градског водовода а одвођење санитарно фекалних отпадних вода врши се прикључењем на градску канализациону мрежу.

У току редовног рада постројења нема загађења земљишта, јер нема загађења воде, отпад и секундарне сировине се правилно лагерују испод надстрешнице.

5.4. Бука

На предметној локацији се јавља бука при манипулативним пословима и од транспортних возила, како при довожењу и истовару, тако и при одвожењу неопасног отпада.

Ово постројење не доводи до повећања буке у околини локације применом организационо техничких мера самог рада на локацији ( рад само у току дана ).

С обзиром да се предметни објекат налази у близини стамбених објеката, неопходно је предузимати мере заштите од буке предвиђене у Радном плану постројења и Студији о процени утицаја пројекта на животну средину.

Обавезује се оператер постројења, да управља процесом рада на начин који омогућава да ниво буке у животној средини на граници постројења не прелази вредности прописане у Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (Сл. Гласник РС бр. 75/2010) .

У случају прекорачења дозвољеног нивоа буке, оператер постројења,  је у обавези да спроведе мере у циљу смањења и постизања дозвољеног нивоа буке у складу са Законом о заштити од буке у животној средини (''Сл. Гласник РС'' бр. 96/21).

        5.5. Мониторинг ( контрола и мерење )          

Оператер постројења,  је дужан да:

    спроводи и ажурира радни план постројења за складиштење неопасног отпада;
    води  евиденцију о преузетом отпаду;
    води  евиденцију ускладиштеног  и предатог отпада;
    омогући инспекцијски надзор преко инспектора за заштиту животне средине над процедурама и наведеном документацијом;

Придржавати се мера заштите животне средине предвиђене Студијом о процени утицаја предметног пројекта на животну средину

       5.6. Заштита од удеса укључујући услове за спречавање удеса и смањење последица удеса као и процедуре за затварање постројења у складу са посебним прописом.            

 У постројењу се врши складиштење искључиво неопасног отпада и не обављају се активности у којима је присутна једна или више опасних материја у једнаким или већим количинама од прописаних, па сходно томе а у складу са чланом 58. Закона о заштити животне средине, (''Службени гласник РС'', бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон и 72/09 - др. Закон, 43/2011-одлука УС, 14/2016 и 95/18-др.закон), оператер постројења није у обавези да изради план заштите од удеса и прибави сагласност на исти.

        5.7. Прелазни начин рада (услови за прелазни начин рада – пуштање у рад постројења и заустављање постројења).

За нестабилне ( прелазне) начине рада се сматрају: почетак рада постројења ако постоји ризик по животну средину, дефект цурења, тренутно заустављање рада постројења, обустава рада.           

Обавезује се оператер постројења,  да у свим нестабилним и прелазним начинима рада поступа у складу са предвиђеним мерама наведеним у Радном плану и Правилима заштите од пожара, који су достављени у прилогу захтева  и мерама предвиђеним Студијом о процени утицаја предметног пројекта на животну средину.

6. Престанак рада постројења или његових делова (услови за престанак рада постројења или његових делова).

На локацији у  Књажевцу, у ул. Доситејевој бб, на катастарској парцели бр. 1250 КО Књажевац, оператер постројења, може затворити складиште предметног неопасног отпада и престати са радом када оствари услове за затварање и након одобрења надлежног инспекцијског органа за зажтиту животне средиен општине Књажевац. Дефинитивни престанак рада постројења или његовог дела спровести по предложеном плану за затварање постројења, који је оператер приложио уз захтев за издавање дозволе као пратећу документацију.

Обавезује се оператер постројења, да по престанку рада постројења или његовог дела, локацију доведе у стање пре пуштања у рад.

 7. Финансијска гаранција

Оператер постројења је уз Захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада, на локацији у  Књажевцу, у ул. Доситејевој бб, на катастарској парцели бр. 1250 КО Књаца у складу са чланом 62. став 3. тачка 9) Закона о управљању отпадом, приложио копију полисе осигурања, бр.  00037364 5 од 26.07.2021године, са почетком осигурања од 27.08.2021. године до 27. 08.2031. године, издате од компаније „Дунав осигурање“а.д.о. и осигурава се за:

Законска грађанска одговорност осигураника за штете услед смрти, повреде тела или здравља, као и оштећења или уништења ствари трећих лица ( члан 3 Услова);

Одговорност за штету која је настала из послова и активности осигураника или поседовања ствари (члан 3 Услова);

Уговара се основно покриће према (члану 3 Услова);

Осигураник прихватио доплатак за штете настале загађивањем тла и воде.

Обавезује се оператер постројења,  да редовно плаћа премију осигурања за сваку годину, по полиси осигурања одговорности у току обављања делатности складиштења неопасног отпада, и доставља је редовно надлежном органу који је издао ову дозволу, до краја периода важења дозволе.

8. Извештавање-Услови за извештавање према надлежним органима и институцијама, у складу са законом и посебним прописима.

Обавезује се оператер постројења, да се придржава прописане динамике извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са чланом 46. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', бр.36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон) и посебним прописима.

 Оператер  постројења, је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (''Службени гласник РС'', бр.114/13) и исти чува 2 године.

Оператер је дужан да води и чува дневну евиденцију о отпаду (ДЕО 6) и доставља редовни годишњи извештај (ГИО 6) Агенцији за животну средину, где се води Национални регистар извора загађења животне средине. Оператер је дужан да достави извештај најкасније до 31. марта текуће године за предходну годину у складу са Правилником о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање ("Службени гласник РС", бр. 7 /20 и  79/21).

9. Нетехнички приказ података на којима се захтев заснива

9.1. Нетехнички опис

На предметној локацији нема заштићеног биљног и животињског света, заштићених објеката, археолошких налазишта као ни заштићених природних целина. Радом постројења на овој локацији не долази до угрожавања постојећег стања животне средине.

Постројење за складиштење неопасног отпада нема никакав утицај на стање климе на микро и макро плану. Такође се не очекују никакви утицаји на демографска кретања.

Постројење за складиштење неопасног отпада је комплетно ограђено, све манипулативне површине и платои су бетонирани и водонепропусни,  прикључено је на водоводну, канализациону и електро мрежу а унутар постројења је инсталисан и сепаратор уља.

Надкривено отворено бетонирано складиште – плато је димензија  25m х 10m  и укупне површине 250м2. Постројење је ограђено армираним бетонским зидом са три стране док је према улици Доситејевој индустријска метална ограда обложена непровидним материјалом, а објекат у целини покривен  надстрешницом од челичне конструкције са салонитом, заједно са прилазним платом.

У једном тренутку у постројењу за складиштење је могуће ускладиштити укупно 100 тметалног отпада ( гвожђ, алуминијум и бакар ).

Укупни годишњи капацитет за све врсте отпада износи 35т, од чега 30т гвожђа, 3 т алуминијума и 2 т бакра.

На основу напред изнесеног може се закључити да предметно складиштење неопасног отпада у постројењу које се налази у  Књажевцу, у ул. Доситејевој бб, на катастарској парцели бр. 1250 КО Књажевац уз примену свих прописаних мера заштите овом дозволом и (Студијом бр.456/07 од 28.12.2007.године, израђене од стране „ТЕХНИКУМ“ Д.О.О Брњачка бања) неће угрожавати постојеће стање животне средине.

9.2. Коментари/мишљења локалне самоуправе и заинтересоване јавности: Органа локалне самоуправе (општина/град)

Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности  надлежно за издавање дозволеје у складу са чланом 63. став 3. Закона о управљању отпадом, захтевом број 501-64/21-06 од 27. септембра 2021. године захтевало од Одељења за инспекцијске послове, Инспектора за заштиту животне средине, да достави овом органу  записник о испуњености услова за рад предметног постројења.

У складу са спроведеном процедуром, Општинска управа, Одељења за инспекцијске послове, Инспектора за заштиту животне средине,доставио је Записник о инспекцијском надзору,број 501-86/21-08 од 04.октобра 2021. године, о испуњености услова за рад постројења за складиштење неопасног отпада које се налази у улици Доситејевој бб, на катастарској парцели бр. 1250 КО Књажевац, општина Књажевац, оператера постројења Предузеће за сакупљање, примарну прераду и промет секундарних сировина, „СИРОВИНА“Д.О.О Књажевац у коме је утврђенода постројење испуњава услове за складиштења неопасног отпада.

9.3. Представника заинтересоване јавности.

Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности  надлежно за издавање дозволе је у складу са чланом 63.став 3. и чланом 69. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закон), обавестило јавност о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада у постројењу које се налази у улици Доситејева бб, на катастарској парцели бр. 1250 КО Књажевац, општина Књажевац, оператера постројења  Предузеће за сакупљање, примарну прераду и промет секундарних сировина, „СИРОВИНА“Д.О.О Књажевац, обавештењм од 27.09.2021 године, на огласној табли ове управе и својој интернет страници www.knjazevac.rs.

У датом року до 27.10 2021.године, није било представника заинтересоване јавност за вршење увида у поднети захтев те надлежном органу за издавање предметне дозволе нису достављена мишљења представника заинтересоване јавнсти.

II. Трошкове поступка издавања дозволе за складиштење неопасног отпада сноси оператер постројења, у складу са законом којим се прописују републичке административне таксе.

Таксе за трошкове поступка издавања дозволе за складиштење неопасног отпада (такса за подношење захтева за издавање дозволе у износу од 330,00 динара и такса за издавање дозволе за складиштење отпада у износу од 67.320,00 динара), наплаћене су Оператеру постројења, сходно тарифном броју 1. став 1. и тарифном броју 197. став 11. Закона о републичким административним таксама (''Службени гласник РС'' бр. 43/03, 51/03 - испр., 61/05, 101/05 - др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 - усклађени дин. изн., 55/12 - усклађени дин. изн., 93/12, 47/13 - усклађени дин. изн., 65/13-др. закон, 57/14 - усклађени дин. изн. и 45/15 - усклађени дин. изн., 83/15, 112/15 и 50/16 - усклађени дин.износи, 61/17 - усклађени дин. износи, 113/17, 3/18 - испр. 50/18 усклађени дин. изн., 95/18, 38/19 - усклађени дин. Изн, 98/20 - усклађени дин. изн и 144/20)


О б р а з л о ж е њ е


Оператера постројења Предузеће за сакупљање, примарну прераду и промет секундарних сировина, „СИРОВИНА“Д.О.О Књажевац, Доситејевој бб , Књажевац је дана 20.07.2021године , поднео Општинској управи Књажевац, Одељењу за привреду и друштвене делатности, као надлежном органу за животну средину и издавање дозволе за управљање отпадом у овом поступку захтев,  заведен код овог органа под бр.501-64/21-06 за издавање обновљене дозволе за складиштење неопасног отпада у постројењу које се налази у улици Доситејевој бб., Књажевац, на катастарској парцели бр. 1250 КО Књажевац, општина Књажевац.

Приликом разматрања захтева, овај орган је ценећи документацију коју је оператер постројења „СИРОВИНА“Д.О.О Књажевац“, Доситејева бб, поднео уз захтев, спровео предвиђени поступак сходно Закону о управљању отпадом, у коме је обезбеђено учешће заинтересованих органа, организација и заинтересоване јавности.  У датом року до 27.10. 2021. године није било достављених мишљења заинтересоване јавности. Прибављен је  записник о инспекцијском надзору, Општинске управе, Одељења за инспекцијске послове,  Инспектора за заштиту животне средине, број 501-86/21-08 од 04.октобра 2021. године, о испуњености услова за рад постројења за складиштење неопасног отпада на основу кога је утврђено да Оператер постројења испуњава услове за рад постројења за складиштење неопасног отпада.

Услови прописани овим Решењем су усклађени са чланом 64. Закона о управљању отпадом, а односе се на податке о постројењу за складиштење, врсти и количини неопасног отпада, као и процедурама за контролу и рад постројења.

У поступку припреме обновљене дозволе за складиштење неопасног отпада, регистарског броја 1/2, оператеру постројења, узети су у обзир:

1.      Захтев оператера постројења за издавање обновљене дозволе за складиштење неопасног отпада од 20.07.2021 године, у складу са Правилником о обрасцу захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада ("Службени гласник РС",број 38 /18);

2.      Извод из АПР-а , БД 145333/2008 од11.12.2008године и БД14989/21 од 01.03.2021године;

3.      Одлука о именовању квалификованог лица одговорног за стручни рад од 20.07.2021године;

4.      Диплома о стручном образовању одговорног лица, бр.01-765 од 08.11.1982године, Виша економско-комерцијална школа Нови Сад;

5.      Решење о употребној дозволи, бр.351-365/2010-04 од 24.06.2011године, Општинске управе Књажевац,Одељења за урбанизам комуналне делатности и инспекцијске послове;

6.      План заштите од удеса са мерама које ће се предузети у случају удеса;

7.      Радни план постројења за управљање отпадом од 01.01.2021године;

8.      Доказ о уплати Републичке административне таксе по тарифном броју 1за захтев 330 динара и по тарифном броју 197 тачка 11 за издавање дозволе за  складиштење отпада у укупном износу од 67.320 динара.

9.      Решење,БД 14989/21 од 01.03.2021 године, АПР;

10.  Уверење Министарства унутрашњих послова, бр.235-1/2986/21 од 07.09.2021године;

11.  Извод из пореске пријаве о обрачунатим доприносима за обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва од 08.09.2021 године.

12.   Записник о инспекцијском надзору,Одсека за превентивну заштиту, 09.11.1 бр. 217.171-144/21 од 03.09.2021 године;

13.   Решење 09.11.1 бр. 217.17-1-144-1/21 од 09.09.2021 године, о разврставању објекта у III. категорију угроженост од пожара, Одсека за превентивнузаштиту;

14.   Правила заштите од пожара од 01.09.2021године,„СИРОВИНА“Д.О.О Књажевац;

15.   Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара, ,„СИРОВИНА“Д.О.О Књажевац;

16.   Решење 09.11.1 бр. 217.9-1-146/21 од 08.09.2021 године, о давању сагласност на Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара,  „СИРОВИНА“Д.О.О Књажевац;

17.   Анекс уговора о закупу, Ов бр. 2970/06 од 20.10.2006 године, Општински суд у    Књажевцу;

18.   Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за   „СИРОВИНА“Д.О.О Књажевац,501-105/07-07 од 14.04. 2008. године,  Одељења за општу управу и скупштинске ;

19.  Записник о инспекцијском надзору, Општинске управе, Одељења за инспекцијске послове,    Инспектора за заштиту животне средине, број 501-86/21-08 од 04.октобра 2021. године;

20.  Копија полисе осигурања, бр.  00037364 5 од 26.07.2021године, издате од компаније „Дунав    

осигурање“ а.д.о.

У вези са напред изнетим Општинскауправа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности надлежно за послове заштите животне средине је оценило да су испуњени услови за издавање обновљене дозволе за складиштење неопасног отпада (наведеног у тачки  А 1) 1.1.) у постројењу које се налази на катастарској парцели 1250 К.О. Књажевац, оператера постројења  „СИРОВИНА“Д.О.О Књажевац“, ул. Доситејева бб, те се од 29.11. 2021. године уписује у Јавни регистар издатих дозвола за управљање отпадом, под регистарским бројем 31/2.

 

Поука о правном средству: против овог решења може се изјавити жалба Министру  Министарства за животну средину, у року од 15 дана од дана пријема решења а преко овог органа. Жалба се предаје у три примерка са плаћеном Републичком администартивном таксом по тар.бр. 6 у износу од 490 динара у складу са Законом о републичким административним таксама,

Датум објаве: 12.11.2021године


На основу члана 10. став 7 и члана 29 Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/2004 и 36/2009), Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности,


О Б А В Е Ш Т А В А
о донетом решењу да није потребна  процена  утицаја на животну средину и
утврђивању минималних услова заштите животне срединеОбавештавамо Вас да је донето решење да није потребна  процена  утицаја на животну средину и утврђивању минималних услова заштите животне средине за Пројект радио-базне станице мобилне телефоније “NI4370_02 ZA_Jalovik“ на кп.бр.8332 KO Јаловик Извор,општина Књажевац
Носилац Пројекта је „А1 Србија“ д.о.о. Београд Ул. Милутина Миланковића , бр., 1ж,11 070 Нови Београд.
Решење, бр. 501-76/21-06 од 29.09.2021.године, да није потребна  процена  утицаја на животну средину и утврђивању минималних услова заштите животне средине , Општинска управа Књажевац, Одељење  за привреду и друштвене делатности, донело је након спроведеног поступка.
Узимајући у обзир критеријуме за потребу израде студије о процени утицаја на животну средину према Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја  („Службени гласник РС“, бр. 114/08), специфичност пројекта и локације као и мeрe заштите животне средине које је носилац пројекта планирао, након спровеног поступка овај орган је утврдио да  за предметни пројекат  ниje потребна израда студије о процени утицаја на животну средину. Решење у целости је овде.
Заинтересована јавност може изјавити жалбу Министру Министарства заштите животне средине, у року од 15 дана од дана обавештавања односно објављивања у средствима јавног информисања, а преко овог Одељења у три примерка са плаћеном републичком административном таксом у износу од 490, 00 дин. по тарифном бр. 6. Закона.

 Датум објаве: 30.09.2021.годинеОпштинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, на основу члана 63. став 3, Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закон) објављује


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о пријему захтева за издавање обновљене интегралне дозволе за сакупљање и итранспорт и обновљење дозволе за складиштење неопасног отпада на територији општине Књажевац


            Надлежни орган обавештава јавност да је оператер постројења  Предузеће за сакупљање, примарну прераду и промет секундарних сировина, „СИРОВИНА“Д.О.О Књажевац, ул. Доситејева, бб,Књажевац, (Матични број 17617273, ПИБ 103641726), претежна делатност 51700 – Остала трговина на велико, поднео захтев, заведен код овог органа под  број 501-64/21 од 27. јула 2021. године, за издавање обновљене ( интегралне дозволе за сакупљање и транспорт регистарски број 01/1 ) и обновљене  ( дозволе за складиштење, регистарски број 1) неопасног отпада у постројењу које се налази у улици Доситејева, бб,Књажевац, на катастарској парцели број 1250 К.О.Књажевац. Планирано је складиштење неопасног отпада у циљу припреме (разврставање) за транспорт  неопасног отпада као секударне сировине.
Максимални капацитет складишта износи 100 t металног отпада и 90 t гвожђа, 7t алуминијума и 3 t бакра. На годишњем нивоу складиштиће се 35 металног неопасног отпада.
Оператер планира да у постројењу врши складиштење ради даље продаје следеће врсте отпада: бакар, индексног броја 17 04 01; алуминијум, индексног броја 17 04 02 и гвожђе и челик, индексног броја 17 04 05.
Увид у поднети Захтев заинтересована јавност може извршити у Општинској управи Књажевац у Одељењу за привреду и друштвене делатности, Ул. Милоша Обилића, бр.1 у канцеларији бр. 42, сваког радног дана од 11 до 15 часова
Рок за достављање мишљења и предлога је 30 дана од дана објављивања овог обавештења, односно до 27.10.2021.год., на email:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Датум објаве:27.09.2021.године


 На основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл.гласник РС“, број: 135/04 и 36/09), Општинска управа Књажевац – Одељење за привреду и друштвене делатности


О Б А В Е Ш Т А В А

Заинтересоване органе и организације и јавност
о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја


Обавештавамо Вас да је овом органу поднет захтев за одлучивање о потреби   процене утицаја Пројекта  радио-базне станице мобилне телефоније “NI4370_02 ZA_Jalovik“, на животну средину од стране овлашћеног лица KODAR ENERGOMONTAŽA D.O.O, у име и за рачун носиоца пројекта „А1 Србија“ д.о.о. Београд, Ул. Милутина Миланковића , бр., 1ж,11 070 Нови Београд, чија се реализација планира на к.п. бр. 8332 KO Јаловик Извор, општина Књажевац.Увид у податке и документацију из захтева носиоца Пројекта може се извршити у просторији број 42 надлежног органа Општинске управе Књажевац – Одељење за привреду и друштвене делатности, ул. Милоша Обилића 1., Књажевац у року од 10 дана од дана објављивања обавештења у времену од 12 до 14 сати, радним данима.Мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја  предметног Пројекта на животну средину у писаној форми овом органу можете доставити у року од 10 дана од дана објављивања обавештења.

Датум објаве:07.09.2021.године


На основу члана 10. став 7. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/2004 и 36/2009), Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, објављује


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу да није потребна  процена  утицаја на животну средину и
утврђивању минималних услова заштите животне средине


Обавештавамо Вас да је донето решење да није потребна  процена  утицаја на животну средину и утврђивању минималних услова заштите животне средине за Пројекат изградње трансфер станице са рециклажним двориштем, на кп.бр.3415/5КО Књажевац.
Носилац Пројекта је Јaвнo кoмунaлнo прeдузeћe „СТАНДАРД“ Књажевац , ул Кaплaрoвa, бр. 8A, Књaжeвaц.
Решење, бр. 501-13/20-06 од 07 .07.2020.године, да није потребна  процена  утицаја на животну средину и утврђивању минималних услова заштите животне средине , Општинска управа, Одељење  за привреду и друштвене делатности, донело је након анализе специфичности пројекта, локације и спроведеног поступка процене утицаја.
Узимајући у обзир критеријуме за потребу израде студије о процени утицаја на животну средину према Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја  („Службени гласник РС“, бр. 114/08), специфичност пројекта и локације као и мeрe заштите животне средине које је носилац пројекта планирао, након спровеног поступка овај орган је утврдио да  за предметни пројекат  ниje потребна израда студије о процени утицаја на животну средину и утврдио минималне услове заштите животне средине. Решење у целости можете погледати  овде
Заинтересована јавност може изјавити жалбу  против овог решења Министру Министарства   заштите  животне средине, у року од 15 дана од дана објављивања а преко овог одељења у три примерка са плаћеном републичком  административном таксом у износу од 480,00 динара по тарифном бр. 6. Закона о републичким административним таксама.
Датум објаве:07.07.2020године


На основу члана 10. став 1 и 2.,  Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/2004 и 36/2009), Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, објављује

 

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби

 

процене утицаја на животну средину

 

Јaвнo кoмунaлнo прeдузeћe „Сандард“ Књажевац, ул Кaплaрoвa, бр. 8A, Књaжeвaц, поднело је захтев, заведен код овог органа  под бр. 501-13/20-06 дана  13.02.2020.године, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат за изградњу трансфер станице са халом за рециклажу на кп.3415/5КО Књажевац.

 

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева  сваког радног дана од 12 до 14 часова у просторији број 42, надлежног органа Општинске управе Књажевац – Одељења за привреду и друштвене делатности, ул. Милоша Обилића, бр.1. Књажевац, у року од 10 дана од дана објављивања обавештења  и на службеном сајту општине Књажевац, www.knjazevac.rs овде

 

Заинтересовани  органи и организације и јавност  у року од 10 дана од дана објављивања,  могу  доставити  своје мишљењe о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину у писаној форми овом органу, лично или поштом на наведеној адреси овог органа.

 Дана 19.06.2020.године


 

На основу члана 10. став 7 Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/2004 и 36/2009), Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, објављује


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


о донетом решењу да није потребна  процена  утицаја на животну средину са
утврђивањем минималних услова заштите животне срединеОбавештавамо Вас да је донето решење да није потребна  процена  утицаја на животну средину са утврђивањем минималних услова заштите животне средине за Пројекат постројење за управљање неопасним отпадом ( проширење складиштења и механичког третмана за додатне врсте отпада које по карактеру представљају неопасан отпад ) у оквиру постојећег Откупно сабирног центра секундарних сировина са променом назива у(Постројење за управљање неопасним отпадом), у Књажевцу, у улици Спасоја Милкића, 1, на катастарској парцели број 7358 К.О Књажевац, носиоца пројекта „MARAK“ D.O.O KNJAŽEVAC, са седиштем у ул. Књаза Милоша бр. 149, Књажевац.
Узимајући у обзир критеријуме за потребу израде студије о процени утицаја на животну средину према Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја  („Службени гласник РС“, бр. 114/08), специфичност пројекта, локације, мeрe заштите животне средине које је носилац пројекта планирао, решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину затеченог стања, бр. 501-59/08-07 од 17. новембра, 2008. године, након спровеног поступка овај орган је утврдио да  за предметни пројекат  ниje потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.
Решење, бр. 501-3/20-06 од 18.02.2020.године, да није потребна  процена  утицаја на животну средину са утврђивањем минималних услова заштите животне средине , Општинска управа, Одељење  за привреду и друштвене делатности, донело је након спроведеног поступка.
За Решење у целости је кликни овде

Заинтересовани органи, организације и јавност могу изјавити жалбу  против овог решења Министру Министарства   заштите  животне средине, у року од 15 дана од дана објављивања решења а преко овог одељења у три примерка са плаћеном републичком  административном таксом у износу од 480,00 динара по тарифном бр. 6. Закона о републичким административним таксама.

Датум објаве : 20.02.2020 године


На основу члана 10. став 1 Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/2004 и 36/2009), Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, објављујеО Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о поднетом захтеву за одлучивање о потреби
процене утицаја на животну срединуНосилац Пројекта, MARAK DOO KNJAŽEVAC, ул. Књаза Милоша , бр. 149, Књажевац, поднео је захтев, заведен код овог органа  под бр.501-103/20-06 дана  24.01.2020.године, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат постројење за управљање неопасним отпадом , чија се реализација планира на адреси ул. Спасоја Милкића, бр. бб на катастарској парцели бр. 7358 КО  Књажевац у Књажевцу.
Увид у податке , обавештења и документацију из захтева носиоца Пројекта, може се извршити у просторији број 42, надлежног органа Општинске управе Књажевац – Одељења за привреду и друштвене делатности, ул. Милоша Обилића, бр.1. Књажевац, у року од 10 дана од дана објављивања обавештења , радним даном у времену од 12 до 14 часова.
Заинтересовани  органи, организације и јавност  у року од 10 дана од дана пријема обавештења,  могу  доставити  своје мишљењe о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину у писаној форми овом органу, лично или поштом на наведеној адреси овог органа, или електронски на адресу , Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

Датум објаве: 29.01.2020 године


 На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/04, 36/09), Одељење за привреду и друштвене делатности, Општинске управе Књажевац, даје следеће


О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е


Обавештавају  се заинтересовани органи и организације и јавност да је овај орган донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину  Пројекта реконструкције  радио – базне станице мобилне телефоније „NI4112_01 ZA_Knjaževac Centar“, чија се реализација планира на к.п. бр. 443/1,443/3 и 444 КО Књажевац, на крову стамбеног објекта у улици Добривоја Радосављевића, бр. 2 у Књажевцу.
Овлашћено лице, LABING D.O.O, Beograd, Булевар Кнеза Александра Карађорђевића , бр.68, 11000 Београд је у име и за рачун носиоца пројекта, Vip mobile d.o.o Beograd, ул. Mилутинa Mилaнкoвићa , бр. 1ж, 11 070 Нови Београд, поднело  захтев  за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину,Пројекта  реконструкције  радио – базне станице мобилне телефоније „NI4112_01 ZA_Knjaževac Centar“.
Након спроведеног поступка и предлога Техничке комисије, Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности  је дана 24.12 2019. године, донело решење број 501-134/19-06, којим је дата сагласност на предметну Студију.
Увид у донето решење може се извршити у просторији бр. 42, Општинске управе Књажевац,   Милоша Обилића, бр.1,  Књажевац   и на службеном сајту Општине  и на линку овде.
Против овог Решења није допуштена жалба.Носилац пројекта и заинтересована јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана пријема односно објављивања овог Обавештења  у средствима информисања.

Комплетан текст обавештења, решења и образложења можете преузети овде.

 


Одељење за привреду и друштвене делатности, Општинске управе Књажевац  на основу члана 20. и 29 Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр: 135/04 и 36/09)објављујеОБАВЕШТЕЊЕ
О јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи
о Студији о процени утицаја на животну средину       Овлашћено лице, LABING D.O.O, ул.Булевар Кнеза Александра Карађорђевића , бр.68, 11000 Београд је у име и за рачун носиоца пројекта, Vip mobile d.o.o Beograd, ул. Mилутинa Mилaнкoвићa , бр. 1ж, 11 070 Нови Београд, поднело  захтев  заведен код овог органа под бр. 501-134/2019-06 дана 20.11.2019 године  за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину, за Пројекат  реконструкције  радио – базне станице мобилне телефоније „NI4112_01 ZA_Knjaževac Centar“, чија се реализацијa планира  на к.п. бр. 443/1,443/3 и 444 КО Књажевац, на крову стамбеног објекта у улици Добривоја Радосављевића, бр.2, Књaжeвaц.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид у просторији бр. 42, Општинске управе Књажевац, Милоша Обилића, бр.1, 19350 Књажевац. , радним данима у времену од 10.00 до 15.00 часова до 20, децембра, 2019. године и на линку овде

У складу са чланом 6. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 69/05) заинтересовани органи, организације и јавност за време трајања јавног увида могу поднети примедбе и мишљења на студију о процени утицаја у писаном облику, Одељењу за привреду и друштвене делатности, Општинске управе, Књажевац., Милоша Обилића 1, 19350 Књажевац.
Јавна расправа и презентација одржаће се 23, децембра, 2019. године, у просторијама Општинске  управе Књажевац  са почетком у 11.00 часова.

Датум објаве: 28.11.2019.године


На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/04, 36/09),

 

Одељење за привреду и друштвене делатности, Општинске управе Књажевац, даје следеће


 О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е


Обавештавају  се заинтересовани органи и организације и јавност да је овај орган донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину  Пројекта реконструкције магистралног цевовода DN-500 у Књажевцу, чија се реализација планира од Сињег вира према низводним насељима до Књажевца у дужини трасе дистрибутивног  цевовода од  7.269,00 м, носиоца пројекта Јaвнo кoмунaлнoг  прeдузeћа „Стандард“ Књажевац, ул Кaплaрoвa, бр. 8A, Књaжeвaц.

Носилац Пројекта Јaвнo кoмунaлнo  прeдузeће „Стандард“ Књажевац, ул Кaплaрoвa, бр. 8A, Књaжeвaц, поднео је захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта реконструкције магистралног цевовода DN-500 у Књажевцу.

Након спроведеног поступка и предлога Техничке комисије, Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности  је дана 16. јула 2019. године, донело решење број 501-71/19-06, којим је дата сагласност на предметну Студију.

Увид у решење може се извршити у просторији бр. 42, Општинске управе Књажевац,   Милоша Обилића, бр.1,  Књажевац   и на линку

Против овог Решења није допуштена жалба.Носилац пројекта и заинтересована јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана пријема односно објављивања овог обавештења  у средствима информисања.

 

 


Одељење за привреду и друштвене делатности, Општинске управе Књажевац  на основу члана 20. и 29 Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр: 135/04 и 36/09)објављује


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


О јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи о


Студији о процени утицаја на животну средину

Обавештава се јавност и заинтересовани  органи и организације да је носилац Пројекта, ЈКП„Стандард“Књажевац,ул.Капларова,бр.8А,19350Књажевац,поднеозахтев заведен код овог органа под бр. 501-71/2019-06 дана 14.06.2019 године  за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат  реконструкције магистралног цевовода DN-500 у Књажевцу, чија се реализација планира од Сињег вира према низводним насељима до Књажевца у дужини трасе дистрибутивног  цевовода од  7.269,00 м.


У складу са чланом 3. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'', број 69/05) увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину заинтересована јавност може извршити у просторији бр. 42, Општинске управе Књажевац, Милоша Обилића, бр.1, 19350 Књажева, радним данима у времену од 10.00 до 15.00 часова , као и на службеном сајту Општине линк у рoку oд 20 дaнa oд дaнa објављивања овог обавештења.

У складу са чланом 4. став 2. и чланом  6.  наведеног правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе  и достављају у писаном облику, Одељењу за привреду и друштвене делатности, Општинске управе Књажевац., ул. Милоша Обилића, бр.1. Књажевац.


Јавна расправа и презентација Студије биће одржана  у просторијама Општинске управе Књажевац  дана, 15. 07. 2019.  године са почетком у 11:00 часова.


Датум објаве: 17.06.2019 године


На основу члана 10. став 7 и члана 29 Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/2004 и 36/2009), Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о донетом решењу да није потребна процена утицаја на животну средину и

утврђивању минималних услова заштите животне срединеОбавештавамо Вас да је донето решење да није потребна  процена  утицаја на животну средину и утврђивању минималних услова заштите животне средине за Пројект  реконструкције дистрибутивне мреже у центру градског насеља Књажевац, који обухвата следеће улице: Бранка Металца, Светозара Марковића, Југ Богданову, Хајдук Вељкову, Његошеву, Лоле Рибара  и Војводе Путника, на катастарским парцелама бр. 1601, 1602, 1603, 1605, 818/10, 1606, 942, 1612, 2917/1, 6185/2, 333 и 7054 све у  КО Књажевац. Носилац Пројекта је Јaвнo кoмунaлнo прeдузeћe „СТАНДАРД“ Књажевац , ул Кaплaрoвa, бр. 8A, Књaжeвaц.

Решење, бр. 501-47/19-06 од 09.04.2019.године, да није потребна  процена  утицаја на животну средину и утврђивању минималних услова заштите животне средине , Општинска управа, Одељење  за привреду и друштвене делатности, донело је након спроведеног поступка

Узимајући у обзир критеријуме за потребу израде студије о процени утицаја на животну средину према Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја  („Службени гласник РС“, бр. 114/08), специфичност пројекта и локације као и мeрe заштите животне средине које је носилац пројекта планирао, након спровеног поступка овај орган је утврдио да  за предметни пројекат  ниje потребна израда студије о процени утицаја на животну средину. За  Решење у целости кликни овде

Заинтересована јавност може изјавити жалбу  против овог решења Министру Министарства   заштите  животне средине, у року од 15 дана од дана објављивања  а преко овог одељења у три примерка са плаћеном републичком  административном таксом у износу од 470,00 динара по тарифном бр. 6. Закона о републичким административним таксама.


Датум објаве: 09.05.2019године

На основу члана 10. став 7 и члана  29. Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/04 и 36/09), Општинска управа, Одељење за привреду и друштвене делатности општине Књажевац , објављује


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О донетом решењу о потреби  процене  утицаја на животну средину и

одређивању обима и садржаја студије

Обавештавамо вас да је донето Решење  о  потреби  процене  утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја студије за Пројекaт реконструкције  радио – базне станице мобилне телефоније „NI4112_01 ZA_Knjaževac Centar“, чија се реализацијa планира  на к.п. бр. 443/1,443/3 и 444 КО Књажевац, на крову објекта у улици Добривоја Радосављевића, бр.2, Књaжeвaц. Носилац пројекта је Vip mobile d.o.o Beograd, ул. Mилутинa Mилaнкoвићa , бр. 1ж, 11 070 Нови Београд.

Решење бр. 501-154/2018-06 од 06.05.2019. год., да је потребна процена утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја студије, Општинска управа , Одељење за привреду и друштвене делатности, донело је након спроведеног поступка.

Анализом захтева носиоца пројекта, података о предметној локацији,  као и то да је околина предметне локације, зона повећане осетљивости ( густo нaсeљeнa стaмбeнa зoнa) а узимајући у обзир прописане критеријуме за пројекте наведене у листи II уредбе о утврђивању Листе пројекта за које је  обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Сл. гласник РС“ бр.114/08) тачка 12. „Инфраструктурни пројекти“, под тачком 13. Телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице), Општинска управа – Одељење за привреду и друштвене делатности донело је Решење  о  потреби процене утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја студије. За Решење у целости кликни овде

Заинтересована јавност може изјавити жалбу  против овог решења Министру Министарства   заштите  животне средине, у року од 15 дана од дана објављивања  а преко овог одељења у три примерка са плаћеном републичком  административном таксом у износу од 470,00 динара по тарифном бр. 6. Закона о републичким административним таксама.


Датум објаве: 09.05.2019године

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/04, 36/09), Одељење за привреду и друштвене делатности, Општинске управе Књажевац, даје следеће


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се  заинтеросовани органи и организације и јавност  да је овај орган донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину  пројекта базна станица мобилне телефоније „ Књажевац 4“, чиja сe рeaлизaциja плaнирa на адреси у ул. Илије Бирчанина бр.1А, на катастарској парцели бр. 4966 КО  Књажевац у Књажевцу.

Носилац Пројекта "Теленор" д.o.o. Београд, ул.Oмладинских бригада , бр. 90, 11070 Нови Београд, поднео је захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта базне станице мобилне телефоније "Књажевац 4“.

Након спроведеног поступка и предлога Техничке комисије, Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности  је дана 23. априла 2019. године, донело решење број 501-37/19-06, којим је дата сагласност на предметну Студију.

Увид у донето решење може се извршити у просторији, бр. 42 Општинске управе Књажевац, Милоша Обилића, бр.1,  Књажевац и на службеном сајту Општине , www.knjazevac.rs.

За решење у целости кликните овде

Против овог Решења није допуштена жалба. Носилац пројекта и заинтересована јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана  објављивања овог Обавештења  у средствима информисања.


Дaту oбjaвe , 24.04.2019 гoдинe

а основу члана 10. став 1 Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/2004 и 36/2009), Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, објављујеО Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о поднетом захтеву за одлучивање о потреби
процене утицаја на животну средину


Oвлaшћeнo лицe Привредно друштво LABING DOO, у име и за рачун носиоца пројекта Привредног друштва, VIP MOBILE DOO BEOGRAD, ул. Милутина Миланковића бр.1ж.,11 000 Београд, поднело је захтев заведен код овог органа  под бр.501-154/18-06 дана  28.12.2018.године, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекaт  реконструкције  радио – базне станице мобилне телефоније „NI4112_01 ZA_Knjaževac Centar“, чија се реализација планира на крову постојећег објекта , на адреси ул. Добривоја Радосављевића , бр.2. на к.п. бр. 443/1,443/3 и 444 КО  Књажевац у Књажевцу.
Увид у податке , обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторији број 42, надлежног органа Општинске управе Књажевац – Одељења за привреду и друштвене делатности, ул. Милоша Обилића, бр.1. Књажевац, у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења , радним даном у времену од 12 до 14 часова.
Заинтересовани  органи и организације и јавност  у року од 10 дана од дана објављивања,  могу  доставити  своје мишљењe о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину у писаној форми овом органу, лично или поштом на наведеној адреси овог органа, или електронски на адресу , Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..
С поштовањем ,

Датум објаве: 12.04.2019 годинеНа основу члана 10. став 1 Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/2004 и 36/2009), Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, објављује


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о поднетом захтеву за одлучивање о потреби
процене утицаја на животну срединуOвлaшћeнo лицe PREDUZEĆE ZA PLANIRANJE, PROJEKTOVANJE I EKOLOGIJU „ECOLogica Urbo“ DOO KRAGUJEVAC, у име и за рачун носиоца Пројекта, Јaвнo кoмунaлнo прeдузeћe „СТАНДАРД“, ул Кaплaрoвa, бр. 8A, Књaжeвaц, поднело је захтев, заведен код овог органа  под бр. 501-47/19-06 дана  09.04.2019.године, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројект  реконструкције дистрибутивне мреже у центру градског насеља Књажевац који обухвата следеће улице: Бранка Металца, Светозара Марковића, Југ Богданову, Хајдук Вељкову, Његошеву, Лоле Рибара  и Војводе Путника.
Увид у податке , обавештења и документацију из захтева носиоца Пројекта, може се извршити у просторији број 42, надлежног органа Општинске управе Књажевац – Одељења за привреду и друштвене делатности, ул. Милоша Обилића, бр.1. Књажевац, у року од 10 дана од дана објављивања обавештења , радним даном у времену од 12 до 14 часова.
Заинтересовани  органи и организације и јавност  у року од 10 дана од дана објављивања,  могу  доставити  своје мишљењe о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину у писаној форми овом органу, лично или поштом на наведеној адреси овог органа, или електронски на адресу , Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..
С поштовањем ,


Датум објаве: 12.04.2019 године

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/04, 36/09), Одељење за привреду и друштвене делатности, Општинске управе Књажевац, даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештава се јавност и заинтеросовани органи и организације да је овај орган донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину  пројекта базна станица мобилне телефоније „ Књажевац 3“, чиja сe рeaлизaциja плaнирa на адреси ул. 9. Бригаде, бр.21, на катастарској парцели бр. 6831/2 КО  Књажевац у Књажевцу.

Носилац Пројекта "ТEЛEНOР" д.o.o. Београд, ул.Oмладинских бригада 90, Нови Београд, поднео је захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта базне станице мобилне телефоније "Књажевац3“.

Након спроведеног поступка и предлога Техничке комисије, Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности  је дана 04. марта 2019. године донело решење број 501-11/19-06, којим је дата сагласност на предметну Студију.

Против овог Решења није допуштена жалба. Носилац пројекта и заинтересована јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана  објављивања овог Обавештења  у средствима информисања.

У циљу обавештавања заинтересоване јавности текст решења објављује се у целости.

За решење у целости кликните овде

Дaтум oбjaвe:  05. марта 2019.

Одељење за привреду и друштвене делатности, Општинске управе Књажевац  на основу члана 20. и 29 Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр: 135/04 и 36/09) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја

на животну средину за Пројекат базне станице мобилне телефоније „Књажевац 4“

Обавештава се јавност и заинтересовани  органи и организације да је носилац Пројекта, „Теленор“ д.о.о Београд, ул. Омладинских бригада , бр. 90, 11 070 Нови Београд, поднео  захтев, заведен код овог органа под бр. 501-37/2019-06 дана 25.03.2019 године  за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину, за Пројекат  базне станице мобилне телефоније    „ Књажевац 4 “, чија се реализација планира на врху објекта ( инсталација антена на крову  објекта а инсталација кабинета  у поткровљу ) , на адреси ул. Илије Бирчанина 1А, на катастарској парцели бр. 4966 КО Књажевац у Књажевцу.

У складу са чланом 3. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'', број 69/05) увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину заинтересована јавност може извршити у просторији бр. 42, Општинске управе Књажевац, Милоша Обилића, бр.1, 19350 Књажевац. , радним данима у времену од 10.00 до 15.00 часова , као и на службеном сајту Општине www.knjazevac.rs у рoку oд 20 дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa oвoг oбaвeштeњa.

У складу са чланом 4. став 2. и чланом  6.  Горе наведеног правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе  и достављају у писаном облику, Одељењу за привреду и друштвене делатности, Општинске управе Књажевац., ул. Милоша Обилића,бр.1.Књажевац.                  
Јавна расправа и презентација предметне Студије биће одржана  у просторијама Општинске управе Књажевац , дана  19.  априла, 2019.  године са почетком у 11:00 часова.


Датум објаве: 26.03.2018 године

На основу члана 10. став 7. и члана  29. Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/04 и 36/09), Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, објављује


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О донетом решењу о потреби  процене  утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја Студије

Обавештавамо вас да је донето Решење  о  потреби  процене  утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја Студије за Пројекат  Базна станица мобилне телефоније „Књажевац 4“, чија се реализацији планира на к.п. бр.4966 КО Књажевац, у улици Илије Бирчанина, бр. 1A, Књaжeвaц, носилац пројекта је Предузеће за телекомуникације „Теленор д.о.о“, Београд, ул. Омладинских бригада , бр. 90, 11 070 Нови Београд

Решење бр. 501-1/2019-06 од 08.02.2019. год., о потреби процене утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја Студије, Општинска управа Књажевац , Одељење за привреду и друштвене делатности, донело је након спроведеног поступка.

Анализом захтева носиоца пројекта, података о локацији, и специфичности предметне локације, зона повећане осетљивости (густо насељена стамбена зона) а узимајући у обзир прописане критеријуме за пројекте наведене у листи II Уредбе о утврђивању Листе пројекта за које је  обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Сл. гласник РС“ бр.114/08) тачка 12. „Инфраструктурни пројекти“, под тачком 13. Телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице), Општинска управа Књажевац – Одељење за привреду и друштвене делатности донело је Решење  о  потреби процене утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја Студије.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу  против овог решења Министру Министарства   заштите  животне средине, у року од 15 дана од дана објављивања обавештења  а преко овог одељења у три примерка са плаћеном републичком  административном таксом у износу од 470,00 динара по тарифном бр. 6. Закона о републичким административним таксама.

За Решење у целости кликни овде.

Датум објаве, 08.02.2018.годинеОпштинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, на основу члана 63. став 1, Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закон) објављује

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О донетом решењу о издавању обновљене дозволе за складиштење неопасног отпада на територији општине Књажевц, на катастарској парцели 1250 К.О.Књажевац, оператеру постројења „СИРОВИНА“Д.О.О Књажевац, ул. Доситејева, бб,Књажевац.

Оператер постројења „СИРОВИНА“Д.О.О Књажевац, ул. Доситејева бб, поднео је дана 20. јула 2021. године, захтев број 501-64/21-06 за издавање обновљене дозволе за складиштење неопасног отпада, на локацији у Књажевцу, ул. Доситејева, бб на катастарској парцели број 1250К.О.Књажевац .

Након спроведеног поступка, Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене

делатности је дана 12. новембра 2021. године, донело решење број 501-64/21-06, о издавању обновљене дозволе регистарски број 1/2, за обављање делатности складиштења неопасног отпада у предметном постројењу.

У циљу обавештавања заинтересоване јавности интегрални текст решења објављује се у целости:

 

Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности на основу чл. 60., 64. и 66 Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) и члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РСˮ, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), решавајући по захтеву Оператера постројења, Предузеће за сакупљање, примарну прераду и промет секундарних сировина, „СИРОВИНА“Д.О.О Књажевац у ул Доситејева бб за издавање обновљене  дозволе за складиштење неопасног металног отпада, заведеног под бројем 501- 64/2021-06, од 20.07.2021. године, доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е

Издаје се обновљена дозвола за складиштење неопасног отпада, регистарског броја - 1/2 оператеру постројења Предузеће за сакупљање, примарну прераду и промет секундарних сировина, „СИРОВИНА“Д.О.О Књажевац, ул Доситејева бб, Књажевац, ( матични број оператера 17617273,ПИБ 103641726)претежне делатности 4690 - Неспецијализована трговина на велико(у даљем тексту: Оператер постројења) и власника постројења Славољуба Павловића, на кп.бр.1250КО Књажевац на којој се налази постројење и власника парцеле Павловић ( Ненада ) Мирјане, у Књажевцу и утврђује се следеће:

 

A. ОПШТИ ПОДАЦИ

1. Општи подаци о дозволи

Оператеру постројења „СИРОВИНА“Д.О.О Књажевац се издаје обновљена дозвола регистарског броја -1/2  за обављање делатности складиштења неопасног отпада уз примену R13 операције поновног искоришћења отпада (складиштење отпада намењених за било коју операцију  од R1 до R12) - у циљу припреме за  транспорт материјала који могу поново да се употребе као  секундарне сировине уз планирани инсталисани капацитет у једном тренутку од 100тона и то 90 тона гвожђа, 7 тона алуминијума и 3 тоне бакра. Планирани капацитет на годишњем нивоу је 35 тона и то 30 тона гвожђа, 3 тоне алуминијума и 2 тоне бакра на локацији у Књажевцу у ул. Доситејевој бб,  кп.бр.1250КО Књажевац у складу са Законом о управљању отпадом и Правилником о садржини и изгледу дозволе за управљање отпадом ( „Сл. гласник РС „ бр. 93/19).

Отпад се разврстава у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада ( „Службени гласник РС“, бр. 56/10 и 93/21)и то као:

 

1.1. Неопасан отпад

Опреатер складишти следећи неопасан отпад у постројењу:

-17 04 01--- бакар;

-17 04 02---алуминијум;

-17 04 05---гвожђе;

Примена R13 операције поновног искоришћења отпада (складиштење отпада намењених за било коју операцију  од R1 до R12) - у циљу припреме за  транспорт материјала који могу поново да се употребе као  секундарне сировине.

2. Подаци о капацитету постројења, oдносно о количинама отпада за:

2.1. Складиштење отпада:

2.1.1. Пројектовани капацитет складишта, за све врсте отпада  100 тона на  на годишњем нивоу у једном тренутку.

Пројектовани капацитет складишта по врстама отпада: гвожђе 90 тона; алуминијум 7 тона и бакар 3 тоне.

2.1.2. Планирана годишња количина отпада за складиштење:

Укупни годишњи капацитет  односно количина отпада која ће се складиштити за годину дана за све врсте отпада износи 35 тона.

Годишњи капацитет за сваку врсту метлног отпада односно количина отпада која ће се складиштити за годину дана у постројењу износи:

-17 04 05---гвожђе 30 тона;

-17 04 02---алуминијум 3 тона;

-17 04 01--- бакар 2 тоне;

Годишњи капацитет за сваку врсту отпада је променљива категорија.

3. Општи подаци о локацији на којој се налази постројење за управљање отпадом

3.1. Краћи опис локације постројења;

Комплетан процес складиштења и припрема за транспорт и дистрибуцију неопасног металног отпада са сепаративним одвајањем по врстама  организован је у оквиру пословног објекта- постројења „СИРОВИНА“Д.О.О Књажевац, ул Доситејева бб, Књажевац  на кп.бр.1250КО Књажевац у Књажевцу. Географске кординате 43.562708 и 22.258647. Терен на локацији је у нагибу према улици Доситејева бб. У оквиру постројења у пословном кругу објекта постоји прилазни плато делимично покривен за пријем и дистрибуцију секундарних сировина и плато са дводелном надстрешницом за сакупљање и примарну обраду односно припрему неопасног отпада за транспорт. Објекат  представља просторно функциону целину за обављање делатности за коју се издаје дозвола.Пословни објекат се граничи са приватно породичним стамбеним објектима са три стране и са четврте стране је локална саобраћајница, повришна постројења 250м2.

3.2. Удаљеност постројења од објеката у околини на које може утицати рад постројења за управљање отпадом.

На предметној локацији и у њеном непосредном окружењу нема осетљивих објеката ( школе, предшколске установе, стамбене зграде и сл.) који би могли бити угрожени негативним дејством предметног постројења. У непосредној близини се налазе индивидуални породични стамбени објекти и локална саобраћајница  на коју се повезује локација постројења, ул. Доситејева бб у Књажевцу. Индивидуални стамбени објекти  одвојени су армирано бетонским зидом од постројења.

На предметној локацији нема заштићеног биљног и животињског света, заштићених објеката,  арехеолошких налазишта као ни заштићених природних целина.

Постројење нема утицај на стање климе на микро и макро плану а такође се не очекују  утицаји на демографска кретања.

 

4. Технички и технолошки услови за рад постројења

 

Прилаз постројењу је са северо-источне  стране  из улице Доситејева бб. у Књажевцу.

Укупна површина постројењаје 250м2 а на парцели је изведен објекат у функцији складиштења неопасног металног отпада покривен надстрежницом са бетонираним водонепропусним платомза складиштење. На локацији се налазе и помоћне просторије ( шупе, магацин и сл. )

Постројење је са три стране ограђено армираним бетонским зидовима а са предње улазне стране индустријском непровидном металном оградом.

Постројење за складиштење постављено је као просторно функциона целина у оквиру које се врши ( допрема, пријем, мерење, откуп , третман ручним путем уз механички ручни алат и отпад довои  у стање секундарних сировина уз примарно разврставање паковање, означавање и складиштење а затим отпрема оператерима који имају одговарајућу дозволу за сакупљање, транспр, складиштење и третман. У оквиру предметног постројења послује се са неопасним металним отпадом који се процесом сортирања и примарне дораде  користити као секундарна сировинеа.

Простор у постројењу подељен је на:

Плато за пријем и разврставање и плато за складиштење разврстаних  материјала.

Предметни објекат се снабдева  водом са јавне водоводне мреже док се санитарно фекалне  отпадне воде одводе градском канализационом мрежом.

У самом процесу рада вода се користи само за одржавање хигијене запослених и пиће. Отпадних технолошких вода нема.

 

4.1. Подаци о постројењу за складиштење отпада и то о:

4.1.1. Запремини корисног простора складишта која ће служити за складиштење отпада и која може да обухвати максимално 75% запремине укупног простора складишта;

Током складиштења неопасног отпада оператер постројења неће заузети више од 75% запремине укупног корисног простора складишта односно 1875м3.

4.1.2. Врста подлоге на којој ће се вршити складиштење отпада;

Простор у коме се обавља складиштење отпада је на платоу отвореног типа са надстрешницом димензије 25х10м, подови су од армираног бетона водо непропусни. Носивост подлоге на којој се врши складиштење отпада је 30т/м2.

4.1.3. Тип складишта (отворено/затворено) са димензијама појединих делова складишта, сепаратора, канала за одвођење течности, уз опис зидова, крова, прикључка на водовод, канализацију, електричну енергију;

Постројење за складиштење налази се на кп.бр.1250 КО Књажевац, са прилазом из улице Доситејеве бб, спратност П+0 ( приземље ). Простор у коме се обавља складиштење отпада је на платоу отвореног типа са надстрешницом димензије 25х10м .Терен на локацији је у нагибу према улици Доситјевој. Састоји се од прилазног пута комплетно покривеног за пријем, привремено складиштење и дистрибуцију секундарних сировина. Објекат за складиштење је ограђен зидовима од армираног бетона са три стране док је према улици Доситејевој индустријска метална огрда, обложена непровидним матреијалом и покривен надстрешницом од челичне конструкције а покривач је салонит.Објекат је прикључен на градски водовод, градску канализацију, електро мрежу а постоји и сепаратор - таложник.

4.1.4. Техничкој опремљености складишта (опреми и посудама које ће се користити за складиштење);

За складиштење неопасног отпада користе се челична бурад запремине 200л, кутије, вага индустријска носивости 1000кг као и ситан ручни и механички алат по потреби.

 

4.1.5. Опис поступка пријема, разврставања, паковања, складиштења и припреме отпада за  третман односно за транспорт,

Преузимање, физичко растављање ручним алатима, класификовање отпада, паковање и отпремање оператерима који имају дозволу за третман ове врсте отпада.

 

По доласку теретног возилароба се истовара имери на ваги  за мерење тежине до 1000 kg која се налази испод надстрешнице где се потом врши ручна сепарација и припрема за транспрт.

Отпад се  чисти и класификује према индексним бројевима ( гвожђе, бакар и алуминијум).

 

Сав неопасан отпад који се отпрема из предметног постројења за складиштење се претходно мери, обележава и пакује у складу са будућим третманом. Сва возила се пре утовара мере празна и након утовара опет мере пуна на ваги ван постројења,како би се утврдила укупна маса неопасног отпада који се отпрема, уз оверени документ о кретању отпада.

 

Б. УСЛОВИ ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА

1. Важење дозволе и рок за подношење захтева за обнављање и/или измену услова у дозволи;

1.1. Важење дозволе за обављање делатности складиштења неопасног отпада:

Од 29.11.2021године до 29.11.2031године.

1.2. Рок за подношење захтева за обнављање дозволе.

120 дана пре истека важења дозволе за складиштење неопасног отпада

2. Процедуре за контролу рада постројења и мониторинг животне средине

2.1. Рад и управљање

Обавезује се оператер постројења да управљање постројењем врши у складу са Радним планом који је оператер постројења доставио уз захтев за издавање дозволе и са условима прописаним овом дозволом.

Обавезује се оператер постројења, да ажурирани или измењени Радми план доставља надлежном органу за издавање дозволе и надлежном инспекцијском органу, у року од 15 дана од дана ажурирања.

У постројењу је запослено 2 радника са основном школском спремом.

2.2. Радно време постројења

Постројење ради од 8 до 16 часова радним данима док су субота и недеља нерадни дани.

2.3. Квалификовано лице одговорно за стручни рад у постројењу за управљање неопасним отпадом је:

Славољуб Павловић, економиста- VI степен, Директор предузећа.

Обавезује се квалификовано лице одговорно за стручни рад да прати поступање са неопасним отпадом приликом складиштења, у складу са законом којим се уређује управљање отпадом.

3. Локација постројења и инфраструктура

3.1. Услови на локацији;

Постројење за складиштење налази се на делу кп.бр.1250 КО Књажевац, са прилазом из улице Доситејеве, спратност П+0 ( приземље ). Простор у коме се обавља складиштење отпада је на платоу отвореног типа трапезастог облика са надстрешницом димензије 25х10м .Терен на локацији је у нагибу према улици Доситјевој. Састоји се од прилазног пута за пријем, привремено складиштење и дистрибуцију секундарних сировина. Плац се налази између две улице. Висинска разлика између ове две улице је сса 4м. Део кп. на коме је успостављено предметно постројење је раван и уздигнут је у односу на улицу Доситјеву 0,15м. Стране парцеле према вишљим зонама  околног земљишта и суседним објектима  су осигурани од обрушавања  подигнутим армирано бетонским зидовима. Објекат за складиштење је ограђен зидовима од армираног бетона са три стране док је према улици Доситејевој индустријска метална огрда, обложена непровидним матреијалом и покривен надстрешницом од челичне конструкције а покривач је салонит.Објекат је прикључен на градски водовод, градску канализацију, електро мрежу а постоји и сепаратор уља - таложник.

Извршена процена утицаја пројекта на животну средину и дата сагласност на Студију.

3.2. Табла са подацима о оператеру постројења (називу и врсти постројења поставља на улазу у постројење);

Обавезује се оператер постројења да одржава таблу постављену на улазу у постројење за складиштење неопасног отпада на локацији у Књажевцу у ул. Доситејевој бб, на катастарској парцели бр. 1250 КО Књажевац, а која садржи јасно видљиве податке о називу и врсти постројења за управљање отпадом, врстама отпада за складиштење, радном времену постројења, као и контактима власника односно лица задуженог за управљање овим постројењем.

3.3. Начин обезбеђења локације (постављање ограде око постројења, успостављање сталног надзора, како би се спречио приступ неовлашћеним лицима и сл.);

Обавезује се оператер постројења да постројење за складиштење неопасног отпада на локацији у Књжевцу, у ул. Доситејевој бб, на катастарској парцели бр. 1250 КО Књажевац, којим управља , држи ограђено и под надзором како би се спречио приступ неовлашћеним лицима.

Обавезује се оператер постројења, да одржава саобраћајну инфраструктуру, како на прилазу постројења, тако и пролазне путеве на самој локацији постројења, проходном за безбедан и несметан пролаз и приступ локацији.

3.4 Приступ локацији, саобраћајна инфраструктура (путеви до постројења и на локацији),

Постројење за складиштење налази се на кп.бр.1250 КО Књажевац, са прилазом из улице Доситејеве бб Књажевац којом се предметно постројење повезује са саобраћајницом Књажевац -Ниш.

3.5. Hачин, простор/место чувања, рок чувања документације о количинама, врстама примљеног, ускладиштеног, документа о кретању отпада и остале документације.

Обавезује се оператер постројења, да у оквиру комплекса постројења за складиштење, обезбеди адекватни простор у коме се чува документација о локацији, постројењу и документацији о вођењу евиденције о управљању отпадом. Простор мора бити јасно обележен и документација мора бити сортирана, обележена и приступачна.

Обавезује се оператер постројења, да омогући стални увид у документацију о локацији, постројењу и евиденцији коју води, надлежном инспекцијском органу, на локацији постројења.

Обавезује се оператер постројења, да води и чува евиденцију о врстама отпада који је прихваћен, који се складишти и отпремљен у постројењу, као и сву другу документацију, у складу са законом.

Обавезује се оператер постројења, да уредно води и чува дневну евиденцију о отпаду и годишњи извештај о отпаду и да предметне евиденције редовно доставља надлежном органу у складу са Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање ("Службени гласник РС", бр. 7 /20 и  79/21).

3.6. Заштита од пожара (опис инсталиране опреме за заштиту од пожара).

Обавезује се оператер постројења, да у току обављања рада у предметном постројењу поступа у складу са Законом о заштити од пожара, посебним прописима из области заштите од пожара и Правилима заштите од пожара за предметно постројење у складу са III. категоријом угрожености од пожара – Хладан магацин за преузимање, разврставање, привремено складиштење и отпрему секундарних сировина од метала. Противпожарна заштита је планирана уз употребу против пожарних апарата уз обавезу вршења редовног прегледа ПП апарата и правовременог пријављивања уочених недостатака овлашћеном сервису.

Обавезује се оператер постројења да врши редовну обуку радника из области заштите од пожара.

4. Управљање отпадом

Обавезује се оператер постројења, да се у току процеса рада у постројењу за складиштење неопасног отпада на локацији у Књажевцу у ул. Доситејевој бб, на катастарској парцели бр. 1250 КО Књажевац, придржава Радног плана постројења за управљање отпадом и редовно врши ажурирање истог на сваке три године, као и у случају битних измена у раду постројења, у складу са Законом о управљању отпадом.

4.1. Узорковање и карактеризација отпада;

Оператер постројења на локацији у Књажевцу у ул. Доситејевој бб, на катастарској парцели бр. 1250 КО Књажевац, искључиво врши складиштење следећих врста неопасног отпада према каталогу отпада:17 04 01--- бакар;17 04 02---алуминијум;17 04 05---гвожђе

Обавезује се оператер постројења за складиштење, да отпад разврстава према каталогу отпада у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада( „Сл. гласник РС „ бр. 56/10,93/19 и 39/21 ).

 

4.2. Складиштење отпада

4.2.1. Услови за складиштење неопасног отпада (примљеног отпада ), у складу са законом;

Обавезује се оператер постројења, да у постројењу за складиштење неопасног отпада на локацији у Књажевцу у ул. Доситејевој бб, на катастарској парцели бр. 1250 КО Књажевац, врши складиштење неопасног отпада ( наведеног у тачки А 1) 1.1) на начин којим се обезбеђује заштита животне средине и здравље људи у складу са Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени гласник РС“, број 98/10).

Обавезује се оператер постројења да обезбеди да складиште отпада који се користи као секундарна сировина  има:

Стабилну и непропусну подлогу са одговарајућом заштитом од атмосферских утицаја;

Систем за потпуни контролисани прихват атмосферске воде са свих манипулативних површина;

Систем за заштиту од пожара који спроводи у складу са Законом о заштити од пожара и припадајућим подзаконским актима донетих на основу овог закона.

Обавезује се оператер постројења да складиште отпада који се користи као секундарна сировина  обезбеди да је ограђено и под сталним надзором.

Обавезује се оператер постројења, да врши складиштење неопасног отпада у складу са Законом о управљању отпадом.

Обавезује се оператер да неопасан отпад разврстава, обележава и привремено складишти на тачно означеном месту према просторно функционалним целинама тако да омогући несметан пролаз запосленима у складишту као и транспортним средствима којима се врши транспорт неопасног отпада.

Обавезује се оператер постројења да  неопасан отпад складишти на местима која су технички опремљена за чување отпада на локацији.

Обавезује се оператер постројења да  обезбеди да се отпад не складишти на простору, као и на манипулативним површинама које нису намењене за складиштење.

Забрањује се оператеру постројења да  допреми већу количину неопасног отпада, у односу на складишне капацитете складишта .

Обавезује се оператер постројења да неопасан отпад преда оператеру који има одговарајућу дозволу са којим је закључио уговор о пословно техничкој сарадњи уз документ о кретању неопасног отпада.

У складишту неопасног отпада забрањен је третман предметног отпада.

Прибављен Записник о инспекцијском надзору, број 501-86/21-08 од 04.октобра 2021. године, о испуњености услова за рад постројења за складиштење неопасног отпада, којим је утврђено да оператер испуњава услове за складиштење предметног неопасног отпада.

5. Мере заштите животне средине и контрола загађивања

Анализирајући све параметре који утичу на квалитет животне средине, а имајући у виду капацитет и локацију као и предвиђене мере заштите Студијом о процени утицаја пројекта на животну средину,бр.456/07 од 28.12.2007године „ТЕХНИКУМ“д.о.о Врњачка бања, може се закључити да неће доћи до значајнијег погоршања квалитета животне средине радом овог постројења.

5.1. Услови и мере заштите животне средине

Обавезује се оператер постројења да у току складиштења неопасног отпада на локацији у  Књажевцу, у ул. Доситејевој бб, на катастарској парцели бр. 1250 КО Књажевац, обезбеди заштиту животне средине, применом и спровођењем прописа о заштити животне средине, вођењем евиденције на прописан начин о прикупљеним и предатим количинама неопасног отпада, врши контролу активности и рада у циљу спречавања ризика или опасности по животну средину предузимањем мера превенције.

5.2. Граничне вредности емисија у ваздуху

Приликом складиштења неопасног отпада у постројењу нема пројектованог и инсталираног емитера за емитовање загађујућих материја у ваздух. Обзиром на врсту неопасног отпада која се привремено складишти у постројењу, нема негативног утицаја на животну средину.

На овој локацији нема хемијске нити металуршке прераде отпадних материјала тако да нема генерисања штетних материја и опасних материја у ваздуху односно у животној средини. Радом транспортних средстава јављају се продукти сагоревања локалног карактера  занемарљивих вредности.

 5.3. Заштита земљишта и подземних вода од загађења

Обавезује се оператер постројења, да у току рада постројења за складиштење неопасног отпада на локацији у  Књажевцу, у ул. Доситејевој бб, на катастарској парцели бр. 1250 КО Књажевац, предузме одговарајуће мере ради спречавања евентуалних загађења земљишта и подземних вода.

Све манипулативне површине и платои у оквиру комплекса су бетониране и водонепропусне.

Технолошких отпадних вода нема јер оператер не користи воду у технолошком поступку.

Санитарном водом предметни објекат се снабдева са постојеће водоводне мреже из градског водовода а одвођење санитарно фекалних отпадних вода врши се прикључењем на градску канализациону мрежу.

У току редовног рада постројења нема загађења земљишта, јер нема загађења воде, отпад и секундарне сировине се правилно лагерују испод надстрешнице.

5.4. Бука

На предметној локацији се јавља бука при манипулативним пословима и од транспортних возила, како при довожењу и истовару, тако и при одвожењу неопасног отпада.

Ово постројење не доводи до повећања буке у околини локације применом организационо техничких мера самог рада на локацији ( рад само у току дана ).

С обзиром да се предметни објекат налази у близини стамбених објеката, неопходно је предузимати мере заштите од буке предвиђене у Радном плану постројења и Студији о процени утицаја пројекта на животну средину.

Обавезује се оператер постројења, да управља процесом рада на начин који омогућава да ниво буке у животној средини на граници постројења не прелази вредности прописане у Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (Сл. Гласник РС бр. 75/2010) .

У случају прекорачења дозвољеног нивоа буке, оператер постројења,  је у обавези да спроведе мере у циљу смањења и постизања дозвољеног нивоа буке у складу са Законом о заштити од буке у животној средини (''Сл. Гласник РС'' бр. 96/21).

    

        5.5. Мониторинг ( контрола и мерење )          

Оператер постројења,  је дужан да:

    спроводи и ажурира радни план постројења за складиштење неопасног отпада;
    води  евиденцију о преузетом отпаду;
    води  евиденцију ускладиштеног  и предатог отпада;
    омогући инспекцијски надзор преко инспектора за заштиту животне средине над процедурама и наведеном документацијом;

Придржавати се мера заштите животне средине предвиђене Студијом о процени утицаја предметног пројекта на животну средину

       5.6. Заштита од удеса укључујући услове за спречавање удеса и смањење последица удеса као и процедуре за затварање постројења у складу са посебним прописом.            

 

У постројењу се врши складиштење искључиво неопасног отпада и не обављају се активности у којима је присутна једна или више опасних материја у једнаким или већим количинама од прописаних, па сходно томе а у складу са чланом 58. Закона о заштити животне средине, (''Службени гласник РС'', бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон и 72/09 - др. Закон, 43/2011-одлука УС, 14/2016 и 95/18-др.закон), оператер постројења није у обавези да изради план заштите од удеса и прибави сагласност на исти.

 

       5.7. Прелазни начин рада (услови за прелазни начин рада – пуштање у рад постројења и заустављање постројења).

За нестабилне ( прелазне) начине рада се сматрају: почетак рада постројења ако постоји ризик по животну средину, дефект цурења, тренутно заустављање рада постројења, обустава рада.           

Обавезује се оператер постројења,  да у свим нестабилним и прелазним начинима рада поступа у складу са предвиђеним мерама наведеним у Радном плану и Правилима заштите од пожара, који су достављени у прилогу захтева  и мерама предвиђеним Студијом о процени утицаја предметног пројекта на животну средину.

6. Престанак рада постројења или његових делова (услови за престанак рада постројења или његових делова).

На локацији у  Књажевцу, у ул. Доситејевој бб, на катастарској парцели бр. 1250 КО Књажевац, оператер постројења, може затворити складиште предметног неопасног отпада и престати са радом када оствари услове за затварање и након одобрења надлежног инспекцијског органа за зажтиту животне средиен општине Књажевац. Дефинитивни престанак рада постројења или његовог дела спровести по предложеном плану за затварање постројења, који је оператер приложио уз захтев за издавање дозволе као пратећу документацију.

Обавезује се оператер постројења, да по престанку рада постројења или његовог дела, локацију доведе у стање пре пуштања у рад.

 

7. Финансијска гаранција

 

Оператер постројења је уз Захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада, на локацији у  Књажевцу, у ул. Доситејевој бб, на катастарској парцели бр. 1250 КО Књаца у складу са чланом 62. став 3. тачка 9) Закона о управљању отпадом, приложио копију полисе осигурања, бр.  00037364 5 од 26.07.2021године, са почетком осигурања од 27.08.2021. године до 27. 08.2031. године, издате од компаније „Дунав осигурање“а.д.о. и осигурава се за:

Законска грађанска одговорност осигураника за штете услед смрти, повреде тела или здравља, као и оштећења или уништења ствари трећих лица ( члан 3 Услова);

Одговорност за штету која је настала из послова и активности осигураника или поседовања ствари (члан 3 Услова);

Уговара се основно покриће према (члану 3 Услова);

Осигураник прихватио доплатак за штете настале загађивањем тла и воде.

Обавезује се оператер постројења,  да редовно плаћа премију осигурања за сваку годину, по полиси осигурања одговорности у току обављања делатности складиштења неопасног отпада, и доставља је редовно надлежном органу који је издао ову дозволу, до краја периода важења дозволе.

 

8. Извештавање-Услови за извештавање према надлежним органима и институцијама, у складу са законом и посебним прописима.

Обавезује се оператер постројења, да се придржава прописане динамике извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са чланом 46. Закона о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', бр.36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон) и посебним прописима.

 

Оператер  постројења, је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (''Службени гласник РС'', бр.114/13) и исти чува 2 године.

Оператер је дужан да води и чува дневну евиденцију о отпаду (ДЕО 6) и доставља редовни годишњи извештај (ГИО 6) Агенцији за животну средину, где се води Национални регистар извора загађења животне средине. Оператер је дужан да достави извештај најкасније до 31. марта текуће године за предходну годину у складу са Правилником о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање ("Службени гласник РС", бр. 7 /20 и  79/21).

9. Нетехнички приказ података на којима се захтев заснива

9.1. Нетехнички опис

На предметној локацији нема заштићеног биљног и животињског света, заштићених објеката, археолошких налазишта као ни заштићених природних целина. Радом постројења на овој локацији не долази до угрожавања постојећег стања животне средине.

Постројење за складиштење неопасног отпада нема никакав утицај на стање климе на микро и макро плану. Такође се не очекују никакви утицаји на демографска кретања.

Постројење за складиштење неопасног отпада је комплетно ограђено, све манипулативне површине и платои су бетонирани и водонепропусни,  прикључено је на водоводну, канализациону и електро мрежу а унутар постројења је инсталисан и сепаратор уља.

Надкривено отворено бетонирано складиште – плато је димензија  25m х 10m  и укупне површине 250м2. Постројење је ограђено армираним бетонским зидом са три стране док је према улици Доситејевој индустријска метална ограда обложена непровидним материјалом, а објекат у целини покривен  надстрешницом од челичне конструкције са салонитом, заједно са прилазним платом.

У једном тренутку у постројењу за складиштење је могуће ускладиштити укупно 100 тметалног отпада ( гвожђ, алуминијум и бакар ).

Укупни годишњи капацитет за све врсте отпада износи 35т, од чега 30т гвожђа, 3 т алуминијума и 2 т бакра.

На основу напред изнесеног може се закључити да предметно складиштење неопасног отпада у постројењу које се налази у  Књажевцу, у ул. Доситејевој бб, на катастарској парцели бр. 1250 КО Књажевац уз примену свих прописаних мера заштите овом дозволом и (Студијом бр.456/07 од 28.12.2007.године, израђене од стране „ТЕХНИКУМ“ Д.О.О Брњачка бања) неће угрожавати постојеће стање животне средине.

 

9.2. Коментари/мишљења локалне самоуправе и заинтересоване јавности: Органа локалне самоуправе (општина/град)

Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности  надлежно за издавање дозволеје у складу са чланом 63. став 3. Закона о управљању отпадом, захтевом број 501-64/21-06 од 27. септембра 2021. године захтевало од Одељења за инспекцијске послове, Инспектора за заштиту животне средине, да достави овом органу  записник о испуњености услова за рад предметног постројења.

У складу са спроведеном процедуром, Општинска управа, Одељења за инспекцијске послове, Инспектора за заштиту животне средине,доставио је Записник о инспекцијском надзору,број 501-86/21-08 од 04.октобра 2021. године, о испуњености услова за рад постројења за складиштење неопасног отпада које се налази у улици Доситејевој бб, на катастарској парцели бр. 1250 КО Књажевац, општина Књажевац, оператера постројења Предузеће за сакупљање, примарну прераду и промет секундарних сировина, „СИРОВИНА“Д.О.О Књажевац у коме је утврђенода постројење испуњава услове за складиштења неопасног отпада.

 

9.3. Представника заинтересоване јавности.

Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности  надлежно за издавање дозволе је у складу са чланом 63.став 3. и чланом 69. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закон), обавестило јавност о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада у постројењу које се налази у улици Доситејева бб, на катастарској парцели бр. 1250 КО Књажевац, општина Књажевац, оператера постројења  Предузеће за сакупљање, примарну прераду и промет секундарних сировина, „СИРОВИНА“Д.О.О Књажевац, обавештењм од 27.09.2021 године, на огласној табли ове управе и својој интернет страници www.knjazevac.rs.

У датом року до 27.10 2021.године, није било представника заинтересоване јавност за вршење увида у поднети захтев те надлежном органу за издавање предметне дозволе нису достављена мишљења представника заинтересоване јавнсти.

II. Трошкове поступка издавања дозволе за складиштење неопасног отпада сноси оператер постројења, у складу са законом којим се прописују републичке административне таксе.

Таксе за трошкове поступка издавања дозволе за складиштење неопасног отпада (такса за подношење захтева за издавање дозволе у износу од 330,00 динара и такса за издавање дозволе за складиштење отпада у износу од 67.320,00 динара), наплаћене су Оператеру постројења, сходно тарифном броју 1. став 1. и тарифном броју 197. став 11. Закона о републичким административним таксама (''Службени гласник РС'' бр. 43/03, 51/03 - испр., 61/05, 101/05 - др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 - усклађени дин. изн., 55/12 - усклађени дин. изн., 93/12, 47/13 - усклађени дин. изн., 65/13-др. закон, 57/14 - усклађени дин. изн. и 45/15 - усклађени дин. изн., 83/15, 112/15 и 50/16 - усклађени дин.износи, 61/17 - усклађени дин. износи, 113/17, 3/18 - испр. 50/18 усклађени дин. изн., 95/18, 38/19 - усклађени дин. Изн, 98/20 - усклађени дин. изн и 144/20)

 

О б р а з л о ж е њ е

Оператера постројења Предузеће за сакупљање, примарну прераду и промет секундарних сировина, „СИРОВИНА“Д.О.О Књажевац, Доситејевој бб , Књажевац је дана 20.07.2021године , поднео Општинској управи Књажевац, Одељењу за привреду и друштвене делатности, као надлежном органу за животну средину и издавање дозволе за управљање отпадом у овом поступку захтев,  заведен код овог органа под бр.501-64/21-06 за издавање обновљене дозволе за складиштење неопасног отпада у постројењу које се налази у улици Доситејевој бб., Књажевац, на катастарској парцели бр. 1250 КО Књажевац, општина Књажевац.

Приликом разматрања захтева, овај орган је ценећи документацију коју је оператер постројења „СИРОВИНА“Д.О.О Књажевац“, Доситејева бб, поднео уз захтев, спровео предвиђени поступак сходно Закону о управљању отпадом, у коме је обезбеђено учешће заинтересованих органа, организација и заинтересоване јавности.  У датом року до 27.10. 2021. године није било достављених мишљења заинтересоване јавности. Прибављен је  записник о инспекцијском надзору, Општинске управе, Одељења за инспекцијске послове,  Инспектора за заштиту животне средине, број 501-86/21-08 од 04.октобра 2021. године, о испуњености услова за рад постројења за складиштење неопасног отпада на основу кога је утврђено да Оператер постројења испуњава услове за рад постројења за складиштење неопасног отпада.

Услови прописани овим Решењем су усклађени са чланом 64. Закона о управљању отпадом, а односе се на податке о постројењу за складиштење, врсти и количини неопасног отпада, као и процедурама за контролу и рад постројења.

У поступку припреме обновљене дозволе за складиштење неопасног отпада, регистарског броја 1/2, оператеру постројења, узети су у обзир:

1.      Захтев оператера постројења за издавање обновљене дозволе за складиштење неопасног отпада од 20.07.2021 године, у складу са Правилником о обрасцу захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада ("Службени гласник РС",број 38 /18);

2.      Извод из АПР-а , БД 145333/2008 од11.12.2008године и БД14989/21 од 01.03.2021године;

3.      Одлука о именовању квалификованог лица одговорног за стручни рад од 20.07.2021године;

4.      Диплома о стручном образовању одговорног лица, бр.01-765 од 08.11.1982године, Виша економско-комерцијална школа Нови Сад;

5.      Решење о употребној дозволи, бр.351-365/2010-04 од 24.06.2011године, Општинске управе Књажевац,Одељења за урбанизам комуналне делатности и инспекцијске послове;

6.      План заштите од удеса са мерама које ће се предузети у случају удеса;

7.      Радни план постројења за управљање отпадом од 01.01.2021године;

8.      Доказ о уплати Републичке административне таксе по тарифном броју 1за захтев 330 динара и по тарифном броју 197 тачка 11 за издавање дозволе за  складиштење отпада у укупном износу од 67.320 динара.

9.      Решење,БД 14989/21 од 01.03.2021 године, АПР;

10.  Уверење Министарства унутрашњих послова, бр.235-1/2986/21 од 07.09.2021године;

11.  Извод из пореске пријаве о обрачунатим доприносима за обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва од 08.09.2021 године.

12.   Записник о инспекцијском надзору,Одсека за превентивну заштиту, 09.11.1 бр. 217.171-144/21 од 03.09.2021 године;

13.   Решење 09.11.1 бр. 217.17-1-144-1/21 од 09.09.2021 године, о разврставању објекта у III. категорију угроженост од пожара, Одсека за превентивнузаштиту;

14.   Правила заштите од пожара од 01.09.2021године,„СИРОВИНА“Д.О.О Књажевац;

15.   Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара, ,„СИРОВИНА“Д.О.О Књажевац;

16.   Решење 09.11.1 бр. 217.9-1-146/21 од 08.09.2021 године, о давању сагласност на Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара,  „СИРОВИНА“Д.О.О Књажевац;

17.   Анекс уговора о закупу, Ов бр. 2970/06 од 20.10.2006 године, Општински суд у    Књажевцу;

18.   Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за   „СИРОВИНА“Д.О.О Књажевац,501-105/07-07 од 14.04. 2008. године,  Одељења за општу управу и скупштинске ;

19.  Записник о инспекцијском надзору, Општинске управе, Одељења за инспекцијске послове,    Инспектора за заштиту животне средине, број 501-86/21-08 од 04.октобра 2021. године;

20.  Копија полисе осигурања, бр.  00037364 5 од 26.07.2021године, издате од компаније „Дунав    

осигурање“ а.д.о.

У вези са напред изнетим Општинскауправа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности надлежно за послове заштите животне средине је оценило да су испуњени услови за издавање обновљене дозволе за складиштење неопасног отпада (наведеног у тачки  А 1) 1.1.) у постројењу које се налази на катастарској парцели 1250 К.О. Књажевац, оператера постројења  „СИРОВИНА“Д.О.О Књажевац“, ул. Доситејева бб, те се од 29.11. 2021. године уписује у Јавни регистар издатих дозвола за управљање отпадом, под регистарским бројем 31/2.

 

Поука о правном средству: против овог решења може се изјавити жалба Министру  Министарства за животну средину, у року од 15 дана од дана пријема решења а преко овог органа. Жалба се предаје у три примерка са плаћеном Републичком администартивном таксом по тар.бр. 6 у износу од 490 динара у складу са Законом о републичким административним таксама,

Датум објаве: 12.11.2021године

На основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/04 и 36/09), Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности , објављујеО Б А В Е Ш Т Е Њ Е


о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја Студије

Обавештавамо вас да је донето Решење, о потреби процене утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја Студије за Пројекат замене магистралног вода ДН 500, замене старих ПВЦ ДН 400 цеви и реконструкција дистрибутивне мреже у центру града у Књaжeвцу. Носилац пројекта је Јaвнo кoмунaлнo прeдузeће „СТАНДАРД“ Књажевац.

Решење бр. 501-75/2018-06 од 04.02.2019. год., о потреби процене утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја Студије, Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, донело је након спроведеног поступка.

Примењујући начело превенције и предострожности, члан. 9 став 1. тачка 2. Закона о заштити животне средине („Сл.гласник РС“, бр:135/04, 36/09, 36/09-др: закон, 72/09 –др: закон, 43/11-одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18 – др: закон)), којим је прописано да свaкa aктивнoст мoрa бити плaнирaнa и спрoвeдeнa нa нaчин дa између осталог прoузрoкуje нajмaњу мoгућу прoмeну у живoтнoj срeдини, прeдстaвљa нajмaњи ризик пo живoтну срeдину и здрaвљe људи , анализом захтева носиоца пројекта, узимајући у обзир прописане критеријуме за пројекте наведене у листи II Уредбе о утврђивању Листе пројекта за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Сл. гласник РС“ бр.114/08) тачка 12. Инфраструктурни пројекти, под тачка 9) Објекти за јавно водоснабдевање – изворишта водоснабдевања са водозахватима, транспорт воде за пиће, постројења за прераду воде ( сви пројекти ) за које се може захтевати израда Студије о процени утицаја на животну средину, као и специфичности пројекта и локације и достављено мишљење Савета МЗ Подвис,Општинска управа – Одељење за привреду и друштвене делатности донело је Решење о потреби процене утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја Студије.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу против овог решења Министру Министарства заштите животне средине, у року од 15 дана од дана објављивања обавештења а преко овог одељења у три примерка са плаћеном републичком административном таксом у износу од 470,00 динара по тарифном бр. 6. Закона о републичким административним таксама

Зa рeшeњe у цeлoсти кликни oвдe.


Дaтум oбjaвe: 04.02.2019.гoдинe

Одељење за привреду и друштвене делатности, Општинске управе Књажевац  на основу члана 20. и 29 Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр: 135/04 и 36/09) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину Пројекта, базна станица мобилне телефоније „ Књажевац 3“


Носилац Пројекта, „Теленор д.о.о“, ул. Омладинских бригада , бр. 90, 11 070 Нови Београд, поднео је захтев, заведен код овог органа под бр. 501-11/2019-06 дана 24.01.2019године  за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину, за Пројекат  базне станице мобилне телефоније    „ Књажевац 3“, чија се реализација планира на подесту степеништа на нивоу тавана стамбеног објекта , на адреси ул. 9. Бригаде, бр.21, на катастарској парцели бр. 6831/2 КО  Књажевац у Књажевцу.

Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид у просторији бр. 42, Општинске управе Књажевац, Милоша Обилића, бр.1, 19350 Књажевац. , радним данима у времену од 10.00 до 15.00 часова до 22, фебруара, 2019. године.

У складу са чланом 6. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 69/05) заинтересовани органи, организације и јавност за време трајања јавног увида могу поднети примедбе и мишљења на студију о процени утицаја у писаном облику, Одељењу за привреду и друштвене делатности, Општинске управе, Књажевац., Милоша Обилића 1, 19350 Књажевац.
Јавна расправа и презентација одржаће се 25, фебруара, 2019. године, у просторијама Општинске  управе Књажевац  са почетком у 11.00 часова.

Датум објаве:25.01.2019

На основу члана 10. став 1 Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/2004 и 36/2009), Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, објављује


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби

процене утицаја на животну средину

Носилац Пројекта, „Теленор д.о.о“, ул. Омладинских бригада , бр. 90, 11 070 Београд, поднео је захтев, заведен код овог органа  под бр.501-1/19-06 дана  10.01.2019.године, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат  базне станице мобилне телефоније    „ Књажевац 4“, чија се реализација планира у oквиру стaмбeнoг oбjeктa , на адреси у ул. Илиje Бирчaнинa, бр.1A, на катастарској парцели бр. 4966 КО  Књажевац у Књажевцу.

Увид у податке , обавештења и документацију из захтева носиоца Пројекта, може се извршити у просторији број 42, надлежног органа Општинске управе Књажевац – Одељења за привреду и друштвене делатности, ул. Милоша Обилића, бр.1. Књажевац, у року од 10 дана од дана објављивања обавештења , радним даном у времену од 12 до 14 часова.

Заинтересовани  органи, организације и јавност  у року од 10 дана од дана објављивања обавештења,  могу  доставити  своје мишљењe о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину у писаној форми овом органу, лично или поштом на наведеној адреси овог органа, или електронски на адресу , Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..


Датум објаве:14.01.2019 године

На основу члана 10. став 1 Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/2004 и 36/2009), Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби

процене утицаја на животну средину

Носилац Пројекта, Јaвнo кoмунaлнo прeдузeћe „СТАНДАРД“, ул Кaплaрoвa, бр. 8A, Књaжeвaц, поднео је захтев, заведен код овог органа  под бр. 501-75/18-06 дана  29.05.2018.године, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројект замене магистралног вода ДН 500, замене старих ПВЦ  ДН 400 цеви и реконструкција дистрибутивне мреже у центру града у Књажевцу.

Увид у податке , обавештења и документацију из захтева носиоца Пројекта, може се извршити у просторији број 42, надлежног органа Општинске управе Књажевац – Одељења за привреду и друштвене делатности, ул. Милоша Обилића, бр.1. Књажевац, у року од 10 дана од дана објављивања обавештења , радним даном у времену од 12 до 14 часова.

Заинтересовани  органи и организације  у року од 10 дана од дана пријема обавештења,  могу  доставити  своје мишљењe о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину у писаној форми овом органу, лично или поштом на  адресу Општинска управа Књажевац – Одељење за привреду и друштвене делатности, ул. Милоша Обилића, бр.1. Књажевац


Датум објаве: 28.12.2018.године

На основу члана 10. став 7 и члана  29. Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/04 и 36/09), Општинска управа, Одељење за привреду и друштвене делатности општине Књажевац , објављује


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О донетом решењу о потреби  процене  утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја студије

Обавештавамо вас да је донето Решење,  о  потреби  процене  утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја студије за Пројекат  Базна станица мобилне телефоније „Књажевац3“, чија се реализацији планира на к.п. бр. 6831 КО Књажевац у ул. 9. Бригaдe , бр. 21, Књaжeвaц,. Носилац пројекта је Предузеће за телекомуникације „Теленор д.о.о“, Београд, ул. Омладинских бригада , бр. 90, 11 070 Нови Београд

Решење бр. 501-141/2018-06 од 17.12.2018. год., да је потребна процена утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја студије, Општинска управа , Одељење за привреду и друштвене делатности, донело је након спроведеног поступка.

Анализом захтева носиоца пројекта, података о предметној локацији,  као и то да је околина предметне локације, зона повећане осетљивости ( стамбени објекти, шкoла, прeдшкoлска устaнoва, дeчja игрaлиштa) а узимајући у обзир прописане критеријуме за пројекте наведене у листи II уредбе о утврђивању Листе пројекта за које је  обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Сл. гласник РС“ бр.114/08) тачка 12. „Инфраструктурни пројекти“, под тачком 13. Телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице), Општинска управа – Одељење за привреду и друштвене делатности донело је Решење  о  потреби процене утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја студије. Решење у целости је на сајту www.knjazevac.rs .

Заинтересована јавност може изјавити жалбу  против овог решења Министру Министарства   заштите  животне средине, у року од 15 дана од дана објављивања  а преко овог одељења у три примерка са плаћеном републичком  административном таксом у износу од 470,00 динара по тарифном бр. 6. Закона о републичким административним таксама.

Зa рeшeњe у цeлoсти кликни oвдe.


Дaтум oбjaвe: 17.12.2018.гoдинe
На основу члана 10. став 1 Закона о процени утицаја на животну средину ( „Сл. гласник РС“, број: 135/2004 и 36/2009), Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, објављује


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о поднетом захтеву за одлучивање о потреби
процене утицаја на животну средину


Носилац Пројекта, „Теленор д.о.о“, ул. Омладинских бригада , бр. 90, 11 070 Београд, поднео је захтев, заведен код овог органа  под бр.501-141/18-06 дана  22.11.2018.године, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат  базне станице мобилне телефоније    „ Књажевац 3“, чија се реализација планира на подесту степеништа на нивоу тавана стамбеног објекта , на адреси ул. 9. Бригаде, бр.21, на катастарској парцели бр. 6831/2 КО  Књажевац у Књажевцу.
Увид у податке , обавештења и документацију из захтева носиоца Пројекта, може се извршити у просторији број 42, надлежног органа Општинске управе Књажевац – Одељења за привреду и друштвене делатности, ул. Милоша Обилића, бр.1. Књажевац, у року од 10 дана од дана објављивања обавештења , радним даном у времену од 12 до 14 часова.
Заинтересовани  органи, организације и јавност  у року од 10 дана од дана објављивања обавештења,  могу  доставити  своје мишљењe о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину у писаној форми овом органу, лично или поштом на наведеној адреси овог органа, или електронски на адресу , Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

Датум објаве 27.11.2018.године
На основу чл.69 став 1 Закона о управљању отпадом («Сл. гласник РС», бр. 36/09, 88/10 и 14/16) Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности објављује:ОБАВЕШТЕЊЕ


Да је на захтев оператера  постројења за  управљање отпадом ЈКП „СТАНДАРД“ Књажевац, са седиштем у ул. Капларова, бр. 8,Књажевац, издато решење о измени решења о издавању интегралне дозволе за сакупљање и складиштење неопасног отпада,  индексног броја 15 01 02 ( ПЕТ - комунални амбалажни отпад ) за локацију у  ул. 9 –те Бригаде, бб, на кп.бр. 3462/1 КО Књажевац , регистарског броја 4, коју је 14.05.2012.год. под бројем 501-96/11-07 издало Одељење за општу управу и скупштинске послове, Општинске управе, општине Књажевац.
Решење о измени Решења издаје се оператеру ЈКП „СТАНДАРД“ Књажевац, под бројем 501-75/18-06, сходно Закону о управљању отпадом („Службени глкасник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16).
Измена решења односи се на промену квалификованог лица одговорно за стручни рад у постројењу.
Увид у издато Решење заинтересована јавност може извршити у Општинској управи Књажевац, Одељењу за привреду и друштвене делатности, Ул. Милоша Обилића, бр.1 у канцеларији бр. 42, сваког радног дана од 11 до 15 часова.

Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жлба се изјављује Министру министарства заштите животне средине, Републике Србије, а подноси се преко овог органа са плаћеном таксом , Тар.. бр.6 у износу од 460,00 динара, ( број текућег рачуна: 840 – 742221843 -57, Корисник Буџет Републике Србије, по моделу  97, са позив на број 68 – 107, сврха уплате „Републичка административна такса“).


Датум објаве 02.07.2018.године
На основу чл.69 став 1 Закона о управљању отпадом («Сл. гласник РС», бр. 36/09, 88/10 и 14/16) Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности објављује:


ОБАВЕШТЕЊЕ


О пријему захтева дана 07.06.2018.год за измену  интегралне дозволе за сакупљање и складиштење неопасног отпада, на територији општине Књажевац,  индексног броја 15 01 02 (ПЕТ - комунални амбалажни отпад) , оператера ЈКП „СТАНДАРД“ Књажевац, са седиштем у ул. Капларова, бр. 8, за локацију у  ул. 9 –те Бригаде, бб  Књажевац, на кп.бр. 3462/1 КО Књажевац , регистарског броја 4, коју је 14.05.2012.год. под бројем 501-96/11-07 издало Одељење за општу управу и скупштинске послове, Општинске управе, општине Књажевац.
У Захтеву је наведено да постојећа дозвола треба да се измени у делу који се односи на квалификовано лице одговорно за стручни рад у постројењу – промена лица.
Оператер је регистрован код АПР-а, (матични бр. 07208324), претежна делатност  3600-  Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.
Рок за достављање мишљења и предлога је 15 дана од дана објављивања овог обавештења, односно до 28.06.2018.год., на е-маил: lastic.milivojevic knjazevac.rs
Увид у поднети Захтев заинтересована јавност може извршити у Општинској управи Књажевац, Одељењу за привреду и друштвене делатности, Ул. Милоша Обилића, бр.1 у канцеларији бр. 42, сваког радног дана од 11 до 15 часова.

Датум објаве 13.06.2018.године
Општинска управа, Одељење за привреду и друштвене делатности, на основу члана 69 Закона о управљању отпадом («Сл. гласник РС», бр. 36/09, 88/10 и 14/16) објављује


О б а в е ш т е њ е

О донетом решењу о издавању дозволе за транспорт неопасног отпада. Општинска управа Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, обавештава јавност да је на захтев оператера ЈКП „СТАНДАРД“ КЊАЖЕВАЦ са седиштем у Књажевцу , ул.Капларова 8А, издато Решење о издавању дозволе за транспорт неопасног отпада РЕГИСТАРСКОГ БРОЈА 07.
У спроведеном поступку донето је Решење бр.501-85/2017-06 од 27.12.2017.год., којим је оператеру ЈКП „СТАНДАРД“ КЊАЖЕВАЦ из Књажевца издата дозвола за транспорт неопасног отпада, на територији општине Књажевац, на основу захтева и достављене документације од стране оператера, а у складу са чл. 59 и чл. 60 став 3 и чл. 70 Закона о управљању отпадом («Сл. гласник РС», бр. 36/09, 88/10 и 14/16).
Увид у издату дозволу може се извршити у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, радним даном у просторији Општинске управе Књажевац, Одељење за привреду и друштвене делатности, канцеларија бр. 42, у времену од 7 до 15 часова.
Представници заинтересоване јавности могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министру пољопривреде и заштите животне средине, Републике Србије, а подноси се преко овог органа са плаћеном Републичком административном таксом од 440 дин., на жиро рачун бр. 840-742221-843-57 са позивом на број 97-41-116.


Дана. 26.10.2017.године


Одељење за привреду и друштвене делатности, Општинске управе Књажевац , на основу члана 25. а у вези са чланом 29. Закона о процени  утицаја на животну средину («Сл. гласник РС», број 135/04  и  36/09) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


О донетом Решењу о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта Радио базна станица мобилне телефоније „ ЗА65/ЗАУ65 Горња Каменица“

Обавештавамо Вас да је донето Решење о давању сагласности на Студију о проценти утицаја на животну средину Пројекта Радио базна станица мобилне телефоније „ЗА65/ЗАУ65 Горња Каменица“, чија се реализација планира на кат. парц. бр.2281 КО Горња Каменица, носилац Пројекта је предузеће за телекомуникације „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АД. Београд, ул. Таковска 2.


Решење о давању сагласности је донето на основу спроведеног поступка и Предлога одлуке која је саставни део Извештаја Техничке комисије. У току поступка утврђено је да Пројекат Радио базна станица мобилне телефоније „ЗА65/ЗАУ65 Горња Каменица“ у току реализације неће имати негативног утицаја на животну средину уз примену прописаних мера.

Носилац Пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АД. Београд, је дужан да примењује све мере заштите животне средине Студијом предвиђене у поглављима:


8. Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и где је то могуће, отклањања сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину и то:

- Мере које су предвиђене законом и другим прописима, нормативима и стандардима и роковима за њихово спровођење;

- Мере које ће се предузети у случају удеса;

- Планови и техничка решења заштите животне средине (рециклажа, третман и диспозиција отпадних материја, рекултивација, санација и др.);

- Друге мере које могу утицати на спречавање или смањење штетних утицаја на животну средину;

- Мере током извођења грађевинских радова;

- Мере током редовног рада;

- Обавезне мере заштите по престанку рада базне станице

- Контролисана зона;

Носилац Пројекта је дужан да обезбеди извршење Програма праћења утицаја на животну средину у свему према поглављу :

9. Програм праћења утицаја на животну средину и то:

- Приказ стања животне средине пре почетка функционисања пројекта на локацијама где се очекује утицај на животну средину;

- Параметре на основу којих се могу утврдити штетни утицаји на животну средину;

- Места, начин и учесталост мерења утврђених параметара.

Текст Решења у целости можете преузети овде


Одељење за привреду и друштвене делатности, Општинске управе, Књажевац , на основу члана 20. и 29 Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр: 135/04 и 36/09) објављује


ОБАВЕШТЕЊЕ

О јавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину, Пројекта Радио базна станица мобилне телефоније „ЗА65/ЗАУ65 Горња Каменица“, Горња Каменица,

Носилац пројекта Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ А.Д., Београд, Ул. Таковска 2, 11000 Београд, поднео је захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину, Пројекта Радио базна станица мобилне телефоније „ЗА65/ЗАУ65 Горња Каменица“ , на катастарској парцели број 2281,Горња Каменица,општина Књажевац

Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид у просториј бр. 42, Општинске управе ,општине Књажевац,Милоша Обилића, бр.1, 19350 Књажевац. , радним данима у времену од 10.00 до 15.00 часова до 02, октобра, 2017. године.

У складу са чланом 6. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 69/05) заинтересовани органи, организације и јавност за време трајања јавног увида могу поднети примедбе и мишљења на студију о процени утицаја у писаном облику, Одељењу за привреду и друштвене делатности, Општинске управе, Књажевац., Милоша Обилића 1, 19350Књажевац.
Јавна расправа и презентација одржаће се 03, октобра, 2017. године, у просторијама Општинске управе општине Књажевац са почетком у 11.00 часова.

Објављено дана: 07.09.2017.годинеОпштинска управа, Одељење за привреду и друштвене делатности, на основу чл.69 Закона о управљању отпадом («Сл. гласник РС», бр. 36/09, 88/10 и 14/16) објављује:

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search