Заштита животне средине

Oвде можете преузети Регистар издатих дозвола

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ 1.

 

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ,ТРАНСПОРТ,СКЛАДИШТЕЊЕ,ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА

 

 

 

 

 

1.

Регистарски број: 4

2.

Број досијеа: 501-96/2011-07

3.

Врста дозволе за управљање отпадом;

Сакупљање ....................................х

Транспорт

Складиште .....................................х

Третман

Одлагање

4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања ,односно лица које има својство превозника коме је издата дозвола:

ЈКП „СТАНДАРД“ КЊАЖЕВАЦ

Регистарски број или име и лични број: БД. 31071/2005

5.

Назив оператера постројења за складиштење,третман и одлагање отпада коме је издата дозвола: ЈКП „СТАНДАРД“ КЊАЖЕВАЦ

Регистарски број или име и лични број:

6.

Назив постројења или активности за које је дозвола издата:

Сакупљање и складиштење неопасног комуналног амбалажног отпада

7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Општина Књажевац, Општинска управа, Одељење за општу управу и скупштинске послове,

8.

Број и датум издавања дозволе: 501-96/2011-07 од 14.05. 2012. год

9.

Рок

Важности

дозволе

од

 

од

 

14.05.2012. год

 

14.05.2012. год

 

од

 

до

 

14.05.2022. год за складиштење

и

14.05.2012. год.

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање,транспорт,складиштење,третман и одлагање отпада:

Сакупљање отпада

Сакупљање неопасног комуналног амбалажног отпада на територији Општине Књажевац  вршити  на прописан начин, са опремом за сакупљање, утовар и истовар предметног отпада у складу са законом.

Обавезује се оператер ЈКП „ СТАНДАРД “ Књажевац да води уредну евиденцију о сакупљеним и предатим количинама отпада. и да сакупљене количине отпада предаје оператерима који имају дозволу надлежног органа за транспорт,складиштење и/или третман отпада у складу са  претходно закљученим Уговором..

Складиштење

Оператер се обавезује да:

- Складиште отпада мора бити ограђено и под сталним надзором а количина отпада буде уредно разврстана  и одложена према обележеним просторно функционалним целинама;

- Складиштење буде са одговарајућом заштитом од атмосверских утицаја а подлога складишта да је стабилна и непропусна;

- Да прикупљени отпад не складишти на простору, као и на манипулативним површинама које нису намењене за складиштење;

- Систем заштите од пожара спроводити у складу са Законом о заштити од пожара односно у зависности од категорије угрожености од пожара у којој је постројење за управљање комуналним амбалажним отпадом ЈКП „ СТАНДАРД “ Књажевац, разврстао Решењем надлежног органа министарства унутрашњих послова РС;

- Обавезује се оператер да у прописаном року реализује меру заштите од пожара дату у Решењу, МУП- РС, Сектора за ванредне ситуације, Одељење за  ванредне ситуације,07/14 бр.

217 -1 -20/12 од 13.02.2012.год. под тачком 1.

- У циљу спречавања удеса поступати у складу са Планом  заштите од удеса

Третман отпада (физички и механички)

Процес третмана комуналног амбалажног отпада у предметном постројењу за управљање отпадом је:

- Класирање (поступак разврставања отпада према боји, ручним одабиром и разврставањем );

- Поступци физичко-механичког третмана отпада;

Физичко механички третман  комуналног амбалажног отпада у овом постројењу обухвата следеће операције: пресовање и балирање вертикалном пресом димензија 1500 x 800 x 2500 мм, сила пресовања 10т, тежина бале до 70 кг, димензије 800 x 600 x 700мм, снага мотора 4 Кw.

Пресовање и балирање се врши у циљу смањења габарита отпада а ради лакшег транспорта.

Балирање се врши са пресама које оператер ангажује од других правних лица и то само по потреби око два пута месечно а на локацији се задржавају највише 6 сати. Наведени радни процес се врши у делу простора затвореног типа.

У овом постројењу  се не врше други поступци третмана, нема хемијске и термичке и др. прераде  које захтевају обавезу прибављања дозволе за третман.

Обавезује се оператер ЈКП „ СТАНДАРД “ Књажевац,  да третман неопасног отпада врши на начин којим се не угрожава животна средина и здравље људи.

Обавезује се оператер да врши физичко – механички третман отпада у складу са постојећом законском регулативом.

Контрола отпада и мере

Обавезује се оператер да управља отпадом, тако да обезбеди смањење свих могућих негативних утицаја на животну средину у току обављања своје делатности као и након престанка рада.

Забрањено је мешати предметни отпад са комуналним отпадом.

Обавезује се оператер да по пријему отпадног материјала исти разврста, обележи и складишти на одговарајуће место.

Обавезује се оператер да у складу са Законом о управљању отпадом, спроводи и  ажурира Радни план постројења за управљање сваке треће године као и у случају битних измена у раду постројења.

Врста и количина отпада:

Врста и количина отпада према пореклу и опасним карактеристикама

Неопасан отпад:

1. Отпадна пластична амбалажа……………...15 01 02,

Укупна планирана годишња количина наведеног отпада је око 15 тона.

Локација,капацитет постројења и кратак опис:

Предметно постројење успостављено је на кп. бр 3462/1 КО Књажевац, која је у државној својини са правом коришћења од стране  ЈКП „ СТАНДАРД “ КЊАЖЕВАЦ , према поседовном листу, бр.15983  издатом од стране РГЗ, Службе за катастар непокретности Књажевац, бр: 952-1/2012-77 од 27.01.2012.год.

Укупна површина комплекса постројења је око 200м2, од чега је 35м2 под надстрешницом.

У непосредној близини локације постројења постоје и други објекти, осим предметног објекта у оквиру издвојеног комплекса међу којима и објекат са санитарним чвором, који ће бити у функцији предметног пројекта, за потребе запослених.

Обавезује се оператер да на локацији ул. 9 -те Бригаде бб., у Књажевцу . постави таблу са подацима о називу и врсти постројења за управљање комуналним амбалажним отпадом као и контактима квалификованог лица одговорног за стручни рад за управљање неопасним отпадом и таблу – (легенда - опреме, контејнера и платоа за складиштење) према којој се врши кретање отпада у кругу постројења.

Обезбеђење локације

Локација постројења обезбеђена је постављеном заштитном оградом на којој је приступ обезбеђен са две двокрилне капије. Једна страна парцеле на којој је организовано постројење граничи се са објектима Машинског парка ЈКП „Стандард“ и при томе чини целину пословних објеката ЈКП „Стандард“. Надзор над постројењем у нерадним даним врши радник обезбеђења.

Обавезује се оператер ЈКП „ СТАНДАРД “ Књажевац да обезбеди да постројење  буде стално ограђено и под сталним надзором како би се спречио приступ неовлашћеним лицима са обавезом примене мера заштите од пожара у складу са посебним прописима.

Приступ локацији , саобраћајна инфраструктура ( путеви до постројења и на локацији)

Саобраћајну везу  са магистралним путем  Ниш- Књажевац – Зајечар оператер остварује преко улице 9 -те Бригаде бб. од кога је оператер удаљен око 250 м. У пословном кругу постројења  прилаз је са улице 9-те Бригаде бб.

 

 

 

Начин управљања отпадом:

Управљање отпадом: Обавезује се оператер ЈКП „ СТАНДАРД “ Књажевац да се у постројењу за управљање отпадом у току процеса рада придржава Радног плана постројења за управљање отпадом и да га ажурира редовно сваке треће године у складу са Законом о управљању отпадом .

Пријем отпада на локацији и истовар;

Пријем комуналног амбалажног отпада обухвата:

-          Допремање транспортним средствима ( камионом ),

-          Мерење,

-          Истовар и разврставање.

Допремање се врши транспортним средствима оператера. Отпад се допрема на локацији постројења на простор за пријем и разврставање у жичаним контејнерима. На том простору лице задужено за пријем организује истовар, разврставање према боји, пресовање и балирање.

Мерење отпада врши се техничком вагом која је власништво трећих лица и налази се на њиховим локацијама.

Приспели отпад се истовара на простор за пријем и разврставање материјала, ручно. Одмах по истовару организује се разврставање отпада према боји.  Разврставање отпада врше запослени који су распоређени на овим пословима, под контролом квалификованог лица одговорног за стручни рад за управљање неопасним комуналним амбалажним отпадом.

Након разврставања приступа се процесу пресовања и балирања.

Балирани материјал након краћег времена преузима купац који сам врши транспорт уз документ о кретању отпада.

Обавезује се оператер да приспели неопасан отпад одмах по пријему  у постројење за управљање отпадом, односно у складиште, адекватно складишти односно разврстава и  води уредну евиденцију о примљеним количинама неопасног отпада ( наведеног у тачки 4.3 )

Простор за складиштење се мора одржавати у уредном и чистом стању.

Разношење и одвожење отпада

Обавезује се оператер да настале излазне фракције у зависности од квалитета, облика и димензије, предаје оператерима који имају дозволу за сакупљање, транспорт,складиштење и/или третман предметног отпада  у складу са Законом о управљању отпадом.

Пре отпочињања кретања отпада, отпад се класификује пресује и балира.

Балирани материјал ( секундарне сировине ) након краћег времена преузима купац који сам врши транспорт уз документ о кретању отпада.

Обавезује се оператер да приликом предаје отпада попуни и овери Документ о кретању отпада  а комплетирани Документ  о кретању отпада чува најмање две године .

Превозно средство: Камион за транспорт сакупљеног отпада  ( теретно Застава 50.8 АН – РК, АутосмећарV = 11м 3;

Мере заштите животне средине контрола загађења:

Граничне вредности емисија (ваздух, вода, бука),

- Емисија у ваздуху

-          Нема загађења ваздуха у околини постројења јер нема хемијске нити металуршке прераде отпадних материјала.

Радом транспортних средстава која довозе и одвозе предметни отпад настаје емисија загађујућих материја занемарљиве вредности коју није могуће поуздано одредити на годишњем нивоу те увези с напред наведеним нема потребе за третманом ваздуха.

- Емисија у воду

У току редовног рада постројења не долази до загађења воде. Радом постројења не

стварају се технолошке отпадне воде. Запослени користе санитарни чвор на суседној

парцели ЈКП „СТАНДАРД“ КЊАЖЕВАЦ из кога се фекалне воде каналишу и одводе у градску канализацију.

Атмосферске воде условно незагађене се разливају по околном земљишту .

- Бука

Извори буке у постројењу су следећи:

-     Транспортна средства,

-          Рад пресе,

Ово постројење не доприноси повећању нивоа интензитета буке изнад прописаних  граничних вредности собзиром на изворе буке који се користе у овом постројењу  а уз примену организационо техничких мера.

Обавезује се оператер да на предметној локацији одржава ниво буке у  границама прописаних.

Обавезује се оператер да поштује минималне услове заштите животне средине дате у Решењу, бр. 501 – 8/2012 – 07 од 23.02.2012.год, Општинске управе Књажевац, Одељења за општу управу и скупштинске послове.

- Заштита земљишта и подземних вода од загађења

Обавезује се оператер да у току обављања наведених делатности управља процесом рада тако да не може доћи до загађивања земљишта и подземних вода.

- Мониторинг (контрола и мерење)

Обавезује се оператер постројења да контролу и мониторинг у животној средини врши и прати у складу са Решењем, бр. 501 – 8/2012 – 07 од 23.02.2012.год, Општинске управе Књажевац, Одељења за општу управу и скупштинске послове, Законом и подзаконским актима.

Спречавање удеса и одговор на удес:

У циљу спречавања удеса и адекватног одговора на удес обавезује се Оператер да примењује минималне услове заштите животне средине дате у Решењу бр. 501 – 8/2012 – 07 од 23.02.2012.год, Општинске управе Књажевац, Одељења за општу управу и скупштинске послове и мере предвиђене Планом заштите од удеса.

Мере у случају коначног престанка рада постројења:

Обавезује се оператер да у  случају коначног престанка рада постројења  спроведе следеће:

- Све заостале депоноване отпадане материјале, које су биле предмет пословања одстрани са локације на безбедан и законом прописан начин  уз попуњавање Документа о кретању отпада.

- Да о намери напуштања локације обавести инспектора заштите животне средине, који ће записнички констатовати испуњеност мера по престанку рада постројења.

Извештавање: Обавезује се оператер ЈКП „ СТАНДАРД “ Књажевац  да се придржава прописане динамике извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са Законом о управљању отпадом и посебним прописима.

Оператер ЈКП „ СТАНДАРД “ Књажевац, приликом преузимања и предаје предметног отпада је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање.

 

11.

Промене:

а) измене дозволе

б)одузимање дозволе

12.

Напомене

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Име и презиме овлашћеног лица

 

____________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ 1.

 

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ,ТРАНСПОРТ,СКЛАДИШТЕЊЕ,ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА

 

 

 

 

 

1.

Регистарски број: 5

2.

Број досијеа:501-60/2012-07

3.

Врста дозволе за управљање отпадом;

Сакупљање                                     ٱ

Транспорт ٱ

Складиште .................................. х

Третман                                          ٱ

Одлагање ٱ

4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања ,односно лица које има својство превозника коме је издата дозвола:     /

 

Регистарски број или име и лични број:    /

5.

Назив оператера постројења за складиштење,третман и одлагање отпада коме је издата дозвола: Д.О.О „Антонио комерц“ Књажевац

Регистарски број или име и лични број: БД 141536/2011

6.

Назив постројења или активности за које је дозвола издата: Дозвола за складиштење инертног и неопасног отпада.

 

7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу: Општина Књажевац, Општинска управа, Одељење за општу управу и скупштинске послове.

8.

Број и датум издавања дозволе:

9.

Рок

Важности

дозволе

од

 

 

09.10.2012.год

 

 

до

09.10.2022.год.

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање,транспорт,складиштење,третман и одлагање отпада: Складиштење

Оператер се обавезује да при складиштењу отпада:

- Складиште отпада мора бити ограђено и под сталним надзором а количина отпада буде уредно разврстана  и одложена према обележеним просторно функционалним целинама;

- Складиштење буде заштићено од атмосферских утицаја са стабилном и непропусном подлогом;

- Отпад не складишти на простору и манипулативним површинама које нису намењене за складиштење;

- Обавезује се оператер да у догледно време успостави систем за потпуни контролисани прихват атмосверске воде са свих манипулативних површина;

-Отпадне материје буду  збринуте на начин захтеван законским прописима;

-Систем заштите од пожара спроводити у складу са Законом о заштити од пожара односно у зависности од категорије угрожености од пожара у којој је Д.О.О „Антонио комерц“  Књажевац   разврстан Решењем надлежног органа министарства унутрашњих послова РС;

Обавезује се оператер да у прописаним роковима реализује мере заштите од пожара дате у Записнику о извршеном основном  инспекцијском прегледу објеката 07/04 Број 217-38611 од

28.12.2012.год  МУП, Сектор за ванредне ситуације, Одсек за превентивну заштиту под тачком 2.3. издате дозволе.

- Складиштење отпада у течном стању који настаје у процесу рада при декомпозицији отпадног материјала вршити у посуди за складиштење са непропусном танкавом која може да прими целокупну количину отпадфа у случају удеса ( процуривања);

- Складиштење вршити на начин којим се обезбеђује заштита животне средине и здравље људи;

 

Третман отпада (физички и механички)

Процеси третмана отпадних материјала на предметном постројењу за управљање отпадом су:

Класирање, ( класирање је поступак разврставања отпада по врстама).

Метални отпадни материјал се класира према врсти и боји на црне и обојене метале,

Поступци физичко-механичког третмана отпада,

Челични метали стижу у постројење заједно или одвојено са обојеним металима. Они се разврставају према врсти у стању у којем су дошли на локацију.

Третман отпадних материјала у овом постројењу обухвата следеће операције: касацију - механичко сечење ( сечење ручним алатом и пламено сечење), декомпозицију ( растављање делова) пресовање и балирање.

Сечење материјала се на предметном комплексу врши ручно, пламеним и механичким методама.

Ручно сечење врши се ручном тестером, ручном брусилицом  и ручним маказама.

Пламено резање се изводи помоћу бренера са кисеоником и природним гасом.

Пресовање (балирање) се врши у циљу смањења габарита металног отпада а ради лакшег паковања за транспорт.

Декомпозиција се врши у оквиру простора за декомпозицију на отвореном. При декомпозицији настају склопови, обојени метали, неметални склопови и ферозни метали. Поред платоа за деконпозицију планирани су контејнери за прихват разнородних материјала ( обојени метали, текстил, дрво и сл.) који настају у процесу декомпозиције.

Материјали који се јављају у процесу декомпозиције откупљених отпадних материјала, који имају употребну вредност отпремају се у специјализоване откупне центре према врсти материјала а према Уговору о пословно техничкој сарадњи са лицем које поседује дозволу за управљање одређеном врстом отпада.

Из напред наведеног се константује да оператер врши механичку припрему неопасног отпада за транспорт  за коју се изузима од обавезе прибављања дозволе за третман у складу са чл. 61 тачка 5. Закона о управљању отпадом.

Обавезује се оператер  да третман неопасног отпада врши на начин којим се не угрожава животна средина и здравље људи.

Обавезује се оператер да врши физичко – механички третман отпада у складу са постојећом законском регулативом.

Контрола отпада и мере:

Обавезује се оператер да управља отпадом, тако да обезбеди смањење свих могућих негативних утицаја на животну средину у току обављања своје делатности као и након престанка рада.

Забрањено је мешати предметни отпад са комуналним отпадом.

Обавезује се оператер да по пријему отпадног материјала исти разврста, обележи и складишти на одговарајуће место у складу са његовим карактеристикама.

Обавезује се оператер да у складу са Законом о управљању отпадом припрема, спроводи и  ажурира Радни план постројења за управљање отпадом сваке три године као и у случају битних измена у раду постројења.

Врста и количина отпада:

Неопасан отпад:

1.обојени метали, индексног броја 16 01 18,

2.метали који садрже гвожђе, индексног броја 19 12 02,

Укупна планирана годишња количина наведеног отпада је око 1.200 тона.

Локација, капацитет постројења и кратак опис:

Предметни откупно сабирни центар секундарних сировина успостављен је на делу катастарске парцеле КП 3733 КО Књажевац. Парцела са објектима узета је у закуп по Уговору о закупу простора од 10.10.2011.год;власништво, Парцела са објектима налази се у улици Миле Јулин бр.52, у Књажевцу. Локациа се налази у југоисточном делу периферије Књажевца, непосредно уз саобраћајницу Књажевац-Кална. Терен локације је неправилног облика са висинском разликом средишњег комплекса 2м испод висинске коте пута Књажевац-Кална. Комплекс је неправилног облика са дужом средишном осом усмерен у правцу југозапад-североисток. Простор комплекса дефинисан је, са североисточне стране улицом Миле Јулин, а са осталим странама катастарским парцелама бр. 3731, 3739, 3732/1 и 3745.

Површина на којој се простире постројење је око 773м2, део парцеле- Кућа- зграда и двориште и неће имати потребе за већим ангажовањем од постојеће површине. Грађевинско- архитектонске и просторно – функционалне целине на предметној локацији се глобално могу поделити на следеће целине:

1. управно административна зграда димензије10х 5м, спратност објекта је П са две канцеларије,

2. помоћни објекат са надстрешницом је димензије 16х10м, спратност објекта је П+1. Помоћни објекат ће се користити само у приземном делу и то у у једној просторији смештаће се обојени метали а у другој алат и опрема за рад. Испод надстрешнице су следећа садржаји:

- Простор за посебне токове отпада настале у процесу рада,

- Простор за прихват и разврставање обојених метала са вагом за мерење,

- Простор за декомпозицију,

3. Платои - простори за складиштење и третман отпадног материјала и секундарних сировина.:

- Плато за пријем и разврставање отпада, површине око 110м2,

- Плато за касацију, површине 50м2,

- Плато за складиштење ферозног разврстаног материјала, површине око 200м2. Обележавање

Платоа  врши се таблама обележавања.

Капацитет површина за складиштење је променљива категорија, у зависности од потреба за појединим врстама отпада

На предметној локацији стање садржаја инфраструктуре је следеће: - саобраћајну везу ће Пројекат остварити преко улице Миле Јулин. Главни улаз у постројење је преко металне капије.  Пројекат је прикључен на нисконапонску дистрибутивну мрежу, на ПТТ мрежу а није прикључен на градску канализациону мрежу.

Наведени објекти на наведеној парцели пре успостављања предметног пројекта коришћени су за обављање исте делатности другог правног лица.

Начин управљања отпадом:

Пријем отпадних материја обухвата:

Допремање транспортним средствима добавлјача,

Мерење,

Истовар и разврставање

Допремање отпадних материјала врше добављачи по захтеву лица задуженог за набавку , својим транспортним средствима. Отпадни материјали се допремају на простору за пријем и разврставање. На том простору лице задужено за пријем организује мерење, истовар и разврставање.У случају када се визуелним путем утврди да отпадни материјали не одговарају условима из захтева или потребама предузећа исти се одмах враћају добављачу, коришћењем возила којим су допремљени.

 

Мерење отпадних материја врши се техничком вагом која се налази у оквиру простора за пријем и разврставање. Мерење већих количина отпадног материјала и секундарних сировина обавља се колском вагом која није власништво носиоца пројекта и не налази се на локацији постројења.

Приспели материјал се након мерења истовара на простор за пријем и разврставање. материјала ручно или уз помоћ грајфера. Одмах по истовару организује се разврставање отпада према врсти.  Разврставање отпада врше радници који су оспособљени за ове послове,под контролом лица задуженог за пријем отпада које обезбеђује да се разврставање изврши квалитетно и одобрава пренос различитих врста отпада на простор за одређену врсту.

Обавезује се оператер да приликом преузимања отпада попуни и овери једн примерак Документа о кретању отпада и исти чува најмање две године

Обавезује се оператер да приспели неопасан отпад одмах по пријему  у постројење за управљање отпадом, односно у складиште, адекватно складишти односно разврстава и  води уредну евиденцију о примљеним количинама неопасног отпада ( наведеног у тачки 4.3 )

Простор за складиштење се мора одржавати у уредном и чистом стању.

Превозно средство:

Нема дозволу за транспорт

Мере заштите животне средине контрола загађења:

Граничне вредности емисија (ваздух, вода, бука),

Емисија у ваздуху

Нема загађења ваздуха у околини постројења јер нема хемијске нити металуршке прераде отпадних материјала.

Радом транспортних средстава која за погон користе D2 и пламеним сечењем материјала настаје емисија продуката сагоревања која је локалног карактер и занемарљиве вредности коју није могуће поуздано одредити на годишњем нивоу те увези с напред наведеним нема потребе за третманом ваздуха.

Емисија у воду

Радом постројења не генеришу се технолошке отпадне воде. Санитарно фекалне

воде се одводе у водо-непропусну септичку јаму до прикључења на систем градске канализационе мреже.

Атмосферске воде које су условно незагађене се разливају по околном земљишту.

Обавезује се Оператер да отпадни материјал складишти у одговарајуће контејнере – еко конејнери који су водо непропусни тако да отпадни материјал не дође у контакт са атмосверском водом.

Обавезује се Оператер да декомпозицију склопова врши на бетонској  водонепропусној подлози, под надстрешницом и тако спречити контакт атмосверских  вода са евентуално зауљаним и замашћеним склоповима а водонепропусни бетон ће спречити да  уља и мазива и сл. доспеју у околно земљиште.

Бука

Извори буке у постројењу су следећи:

Манипулација са отпадним материјалима и секундарним сировинама ( утовар, истовар, премештање и др.) уз коришћење камиона са утоварном руком;

Сечење делова ватреним тоцилом;

Рад ауто-пресе која врши балирање метала ( повремено и која се изнајмљује ;

Дефинисање карактера емитоване буке на месту извора извршено је фрекфенцијском анализом применом терцних филтера у непосредној близини свих потенцијалних извора буке,за случај када су појединачно били активни на отвореном простору центра. Анализом резултата мерења и упоређивањем законских вредности закључено је да извори буке који се користе у овом постројењу не доприносе значајно укупном нивоу буке. Поред овога локација на којој је постројење где се обављају операције при којима се генерише бука је на довољној раздаљини  од суседних објеката а технолошки процес се обавља само дању. Због напред наведеног нису предвиђене посебне мере заштите. Ове процене не ослобађају носиоца пројекта обавезе да за предметну локацију одржава ниво буке у прописаним границама.

Заштита земљишта и подземних вода од загађења

Обавезује се оператер да у току обављања наведених делатности управља процесом рада тако да не може доћи до загађивања земљишта и подземних вода.

Мониторинг (контрола и мерење)

Обавезује се оператер постројења да контролу и мониторинг у животној средини врши и прати у складу са Радним планом постројења за управљање отпадом и тачком 9.  Студије о процени утицаја на животну средину за предметни пројекат.

Спречавање удеса и одговор на удес:

У циљу спречавања удеса и адекватног одговора на удес обавезује се Оператер да примењује мере предвиђене Студијом о процени утицаја пројекта на животну средину као и мере предвиђене Планом заштите од удеса.

Мере у случају коначног престанка рада постројења:

Оператер се обавезује да у  случају коначног престанка рада постројења :

- Поступа у складу са Мерама за случај престанка рада постројења датим у Студији о процени утицаја пројекта на животну средину и Радном плану постројења за управљање отпадом;

- Све депоноване отпадане материје, које су биле предмет пословања, одстрани на адекватан начин са локације;

- Да о намери напуштања локације обавести инспектора заштите животне средине, који ће записнички констатовати испуњеност мера по престанку рада постројења

Извештавања:

Обавезује се оператер Д.О.О „Антонио комерц“  Књажевац из Књажевца  да се придржава прописане динамике извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са Законом о управљању отпадом и посебним прописима.

Оператер Д.О.О „Антонио комерц“  Књажевац је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање.

 

11.

Промене:

а) измене дозволе

б)одузимање дозволе

12.

Напомене

           

 

 

 

 

 

Име и презиме овлашћеног лица

 

____________________________________

 

 

 

ОБРАЗАЦ 1.

 

РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ,ТРАНСПОРТ,СКЛАДИШТЕЊЕ,ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА

 

 

 

 

 

1.

Регистарски број:6

2.

Број досијеа: 501-98/2011-07

3.

Врста дозволе за управљање отпадом;

Сакупљање …................................x

Транспорт …..................................x

Складиште......................................x

Третман

Одлагање

4.

Назив лица регистрованог за обављање делатности сакупљања ,односно лица које има својство превозника коме је издата дозвола:

ПР „МИКИ И МАКИ“

Регистарски број или име и лични број:БП 50082/2013

5.

Назив оператера постројења за складиштење, третман и одлагање отпада коме је издата дозвола: ПР „МИКИ И МАКИ“

Регистарски број или име и лични број:

6.

Назив постројења или активности за које је дозвола издата:

Сакупљање, транспорт и складиштење неопасног отпада

7.

Назив надлежног органа који је издао дозволу:Општина Књажевац, Општинска управа, Одељење за општу управу и скупштинске послове.

8.

Број и датум издавања дозволе: 501-98/2011-07 од 14.10.2013.год.

9.

Рок

Важности

дозволе

од

 

од

14.10.2013.год.

 

14.10.2013.год

до

 

до

17.10.2013.год. за складиштење и

17.10.2016.год. за сакупљање и транспорт

10.

Услови утврђени дозволом за сакупљање,транспорт,складиштење,третман и одлагање отпада:

Сакупљање отпада

Обавезује се оператер да сакупљање неопасног отпада на територији Општине Књажевац  вршити  на прописан начин, са опремом за сакупљање, утовар и истовар предметног отпада у складу са законом.

Обавезује се оператер ПР. „МИКИ И МАКИ“ КЊАЖЕВАЦ да води уредну евиденцију о сакупљеним и предатим количинама отпада. и да сакупљене количине отпада предаје оператерима који имају дозволу надлежног органа за транспорт,складиштење и/или третман отпада у складу са  претходно закљученим Уговором..

Складиштење

Оператер се обавезује да:

- Складиште отпада мора бити ограђено и под сталним надзором а прикупљена количина отпада буде уредно разврстана  и одложена према обележеним просторно функционалним целинама;

- Складиштење буде са одговарајућом заштитом од атмосверских утицаја а подлога складишта да је стабилна и непропусна;

- Да прикупљени отпад не складишти на простору, као и на манипулативним површинама које нису намењене за складиштење;

- Систем заштите од пожара спроводити у складу са Законом о заштити од пожара односно у зависности од категорије угрожености од пожара у којој је постројење за управљање комуналним амбалажним отпадом ПР. „МИКИ И МАКИ“ КЊАЖЕВАЦ, разврстао Решењем надлежног органа министарства унутрашњих послова РС;

- Обавезује се оператер да у прописаном року реализује мере заштите од пожара дате у предлогу мера који је саставни део Записника о извршеном ванредном инспекцијском прегледу објееееееееееееееееката, МУП- РС, Сектора за ванредне ситуације, Одељење за  ванредне ситуације, Одсек за превентивну заштиту, 07/14 бр. 217 -1 - 273/13 од 24.09.2013.год.

- У циљу спречавања удеса поступати у складу са Планом  заштите од удеса.

Третман отпада (физички и механички)

Процес третмана отпада у предметном постројењу за управљање отпадом је:

- Класирање (поступак разврставања отпада,  ручним одабиром );

- Поступци физичко-механичког третмана отпада;

Физичко механички третман отпада у овом постројењу обухвата следеће операције: пресовање и балирање хидрауличном пресом.

Пресовање и балирање се врши у циљу смањења габарита отпада а ради лакшег транспорта.

Наведени радни процес се врши у делу простора затвореног типа.

У овом постројењу  се не врше други поступци третмана, нема хемијске и термичке и др. прераде  које захтевају обавезу прибављања дозволе за третман.

Обавезује се оператер ПР. „МИКИ И МАКИ“ КЊАЖЕВАЦ ,  да третман неопасног отпада врши на начин којим се не угрожава животна средина и здравље људи.

Обавезује се оператер да врши физичко – механички третман отпада у складу са постојећом законском регулативом.

Транспорт отпада

Оператеру ПР. „МИКИ И МАКИ“ Књажевац ,одобрава се транспорт неопасног отпада на територији општине Књажевац у складу  са Законом о управљању отпадом, почев од дана издавања дозволе.

Транспорт неопасног отпада ће се обављати друмским саобраћајем са адекватно опремљеним возилима за превоз неопасног отпада,односно на начин да се спречи расипање или испадање отпада приликом транспорта, утовара и истовара, како би се спречило загађење ваздуха,воде,земљишта и животне средине.

У случају загађења насталог током транспорта превозник отпада је одговоран за чишћење и отклањање загађења подручја.

Превозник отпада се обавезује да за време превоза отпада предузме све мере опреза у складу са прописима као и да превоз и руковање обављају пунолетна и стручно оспособљена лица..

Контрола отпада и мере

Обавезује се оператер да управља отпадом, тако да обезбеди смањење свих могућих негативних утицаја на животну средину у току обављања своје делатности као и након престанка рада.

Забрањено је мешати предметни отпад са комуналним отпадом.

Обавезује се оператер да по пријему отпадног материјала исти разврста, обележи и складишти на одговарајуће место.

Обавезује се оператер да у складу са Законом о управљању отпадом, спроводи и  ажурира Радни план постројења за управљање сваке треће године као и у случају битних измена у раду постројења.

Узорковање отпада

Узорковање - карактеризацију и категоризацију отпада по потреби обавља лабораторија акредитована од стране Министарства животне средине, рударства и просторног планирања.

Врста и количина отпада:

- папир и картон - 20 01 01; стакло - 20 01 02; пластика – 20 01 39; и остале фракције које нису друкчије специфициране-фолија – 20 01 99) папир и картон - 20 01 01; стакло - 20 01 02; пластика – 20 01 39; и остале фракције које нису друкчије специфициране-фолија – 20 01 99)

Укупна планирана годишња количина наведеног отпада је око 25 тона.

Локација,капацитет постројења и кратак опис:

Локација постројења обезбеђена је постављеном мрежастом заштитном оградом висине до 1,5м на којој је приступ обезбеђен са једне капије

Укупна планирана годишња количина наведеног отпада је око 25 тона.Процес рада обавља се у пословном објекту  са употрбном дозволом бр. 351-179/2004 – III/05  од 12.01.2005.год. издате од Општинске управе – Одељења за општу управу и комунално стамбене делатности, општине Књажевац. На парцели површине 500м2 налази се зидани  пословни објекат површине 80м2 са комплетном инфраструктуром и 50м2 бетонираних површина за прихват и складиштење предметног отпада. Двороишна површина је поплочана каменим плочицама. Пословни круг објекта је ограђен жичаном оградом, висине 1,5м и има улазну капију, са натписом назива фирме.

Начин управљања отпадом:

Пријем комуналног амбалажног отпада обухвата:

-          Допремање транспортним средством ( Застава поли са прикључним возилом),

-          Мерење,

-          Истовар и разврставање.

Допремање се врши транспортним средством оператера. Отпад се допрема на локацији постројења на простор за пријем и разврставање у жичаним контејнерима.

Мерење отпада врши се техничком вагом која је власништво трећих лица и налази се на њиховим локацијама.

Приспели отпад се истовара на простор за пријем и разврставање материјала, ручно. Одмах по истовару организује се разврставање отпада. Разврставање отпада врше запослени Милојић Дејанкоји који је квалификовано лице одговорно за стручни рад за управљање неопасним  иотпадом.

Након разврставања приступа се процесу пресовања и балирања.

Балирани материјал након краћег времена преузима купац који сам врши транспорт и има дозволу за  сакупљање итранспрт  уз документ о кретању отпада.

Обавезује се оператер да приспели неопасан отпад одмах по пријему  у постројење за управљање отпадом, односно у складиште, адекватно складишти односно разврстава и  води уредну евиденцију о примљеним количинама неопасног отпада ( наведеног у тачки 4.3 )

Простор за складиштење се мора одржавати у уредном и чистом стању.

Превозно средство:

Застава југо 1,1GX ПОЛИ,теретно возило,број мотора 128АС0003257546, број шасије.VX1128A0000967173 и Прикључно возило,  марке АГРОМАЛИ, модел РА 22 АР 500.

Мере заштите животне средине контрола загађења:

Емисија у ваздуху

-         Нема загађења ваздуха у околини постројења јер нема хемијске нити металуршке прераде отпадних материјала.

Радом транспортног средстава којим се довози и одвози предметни отпад настаје емисија загађујућих материја занемарљиве вредности коју није могуће поуздано одредити на годишњем нивоу те увези с напред наведеним нема потребе за третманом ваздуха.

Емисија у воду

У току редовног рада постројења не долази до загађења воде. радом постројења не

стварају се технолошке отпадне воде. Запослени користе санитарни чвор  у пословном објекту из кога се фекалне воде каналишу и одводе у градску канализацију.

Атмосферске воде условно незагађене се разливају по околном земљишту .

Бука

Извори буке у постројењу су следећи:

-     Транспортна средства,

-         Рад пресе,

Ово постројење не доприноси повећању нивоа интензитета буке изнад прописаних  граничних вредности собзиром на изворе буке који се користе у овом постројењу  а уз примену организационо техничких мера.

Обавезује се оператер да на предметној локацији одржава ниво буке у  границама прописаних.

Обавезује се оператер да поштује минималне услове заштите животне средине дате у Решењу, бр. 501 – 74/2013 – 07 од 30.07.2013.год, Општинске управе Књажевац, Одељења за општу управу и скупштинске послове.

5.2. Заштита земљишта и подземних вода од загађења

Обавезује се оператер да у току обављања наведених делатности управља процесом рада тако да не може доћи до загађивања земљишта и подземних вода.

5.3. Мониторинг (контрола и мерење)

Емисија у ваздуху

-         Нема загађења ваздуха у околини постројења јер нема хемијске нити металуршке прераде отпадних материјала.

Радом транспортног средстава којим се довози и одвози предметни отпад настаје емисија загађујућих материја занемарљиве вредности коју није могуће поуздано одредити на годишњем нивоу те увези с напред наведеним нема потребе за третманом ваздуха.

Емисија у воду

У току редовног рада постројења не долази до загађења воде. радом постројења не

стварају се технолошке отпадне воде. Запослени користе санитарни чвор  у пословном објекту из кога се фекалне воде каналишу и одводе у градску канализацију.

Атмосферске воде условно незагађене се разливају по околном земљишту .

Бука

Извори буке у постројењу су следећи:

-     Транспортна средства,

-         Рад пресе,

Ово постројење не доприноси повећању нивоа интензитета буке изнад прописаних  граничних вредности собзиром на изворе буке који се користе у овом постројењу  а уз примену организационо техничких мера.

Обавезује се оператер да на предметној локацији одржава ниво буке у  границама прописаних.

Обавезује се оператер да поштује минималне услове заштите животне средине дате у Решењу, бр. 501 – 74/2013 – 07 од 30.07.2013.год, Општинске управе Књажевац, Одељења за општу управу и скупштинске послове.

Заштита земљишта и подземних вода од загађења

Обавезује се оператер да у току обављања наведених делатности управља процесом рада тако да не може доћи до загађивања земљишта и подземних вода.

Мониторинг (контрола и мерење)

Обавезује се оператер постројења да контролу и мониторинг у животној средини врши и прати у складу са Решењем, бр. 501 – 74/2013– 07 од 30.07.2013.год, Општинске управе Књажевац, Одељења за општу управу и скупштинске послове, Законом и подзаконским актима.

Спречавање удеса и одговор на удес:

У циљу спречавања удеса и адекватног одговора на удес обавезује се Оператер да примењује минималне услове заштите животне средине дате у Решењу бр: 501-74/2013-07 од 30.07.2013 год.,Општинске управе Књажевац, Одељења за општу управу и скупштинске послове, мере предвиђене Планом заштите од удеса и  мере у тврђене Записником са предлогом мера и рокова о извршеном ванредном инспекцијском прегледу објеката , МУП - РС, Сектора за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације, Одсек за превентивну заштиту, 07/14 бр. 217-  1-272/13 од  24.09.2013.год.  и плана заштите од удеса .

Мере у случају коначног престанка рада постројења:

Обавезује се оператер да у  случају коначног престанка рада постројења  спроведе следеће:

-         Све заостале депоноване отпадане материјале, које су биле предмет пословања одстрани са локације на безбедан и законом прописан начин  уз попуњавање Документа о кретању отпада.

-         Да о намери напуштања локације обавести инспектора заштите животне средине, који ће записнички констатовати испуњеност мера по престанку рада постројења.

Извештавања:

Обавезује се оператер ПР. „МИКИ И МАКИ “ Књажевац  да се придржава прописане динамике извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са Законом о управљању отпадом и посебним прописима.

Оператер ПР. „МИКИ И МАКИ“ Књажевац, приликом преузимања и предаје предметног отпада је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање.

 

11.

Промене:

а) измене дозволе

б)одузимање дозволе

12.

Напомене

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Име и презиме овлашћеног лица

 

____________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search