ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи Књажевац

На основу члана 94., члана 102. и 103.Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, број 21/16, 113/17,113/17 –др закон 95/18,и 114/21),   члана 12. става 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама  локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, број 95/16 и 12/22), члана 27к Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 –испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 72/19, 149/20 и 118/21), члана 23. ст. 2. Закона о професионалној  рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, број 36/09, 32/13 и14/22 –др. закон), Кадровског плана у општини Књажевац за 2022. годину („Сл лист општине“, број 37/21 и 7/22) и Правилника о организацији и систематизацији  радних места у Општинској управи Књажевац и Правобранилаштву општине Књажевац - Пречишћени текст број 020-3/2022-03 од 25.01.2022. године  и број 020-16/2022-09 од 28.02.2022. године, начелник Општинске управе Књажевац   оглашава ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи Књажевац који у целини можете преузети овде

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search