УВИД ДЕЛА ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНА

На основу члана 14. став 1 и члана 15 Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, број 104/2009 и 99/2011), и тачака 9 и 10 Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, број 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021 и 90/2021 и 16/2022), а у вези са Одлуком о расписивању избора за одборнике скупштине градова и општина у Републици Србији (“Сл.гласник РС 22/2022“) Општинска управа Књажевац, ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА  ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ   

Део Јединственог бирачког списка за територију општине Књажевац на основу кога ће се 03. априла 2022.године одржати избори за одборнике Скупштине општине Књажевац, изложен је у седишту Општинске управе Књажевац - Одељењу за општу управу и заједничке послове, Књажевац улица Милоша Обилића број 1, канцеларија број  24.
Увид у део Јединственог бирачког списка брши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су подаци тачни.
Захтеви за промене у делу  Јединственог бирачког списка грађанин са пребивалиштем на територији општине Књажевац, могу поднети Општинској управи у времену од 07,00 до 15,00 сати сваког радног дана и у нерадне дане од 10:00 до 14:00 најкасније до дана закључења бирачког списка 19. марта 2022.године до 24:00 сати. 
Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилаже овлашћење и потребни докази.
После закључења бирачког списка 31. марта 2022. године у 24:00 сати (најкасније 72 сата пре днаа одређеног за одражавње избора) грађани и подносилац проглашене изборне листе или лице које он овласти могу захтев за промене у Јединственом бирачком списку поднети Министарству државне управе и локалне самоуправе непосредно или преко Општинске управе Књажевац.
У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке Општинске управе Књажевац и овлашћено лице предлагача  дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.
Увид у бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарсва државне управе и локалне самоуправе https://upit.birackispisak.gov.rs , уношењем података о јединственом матичном броју грађана и регистарског броја личне карте.
Бирачи који су први пут стекли право и бирачи који закључно са 03. априлом 2022.године стичу пунолетство, бирачи који су променили адресу становања, као и бирачи који на задњим изборима нису могли да гласају из разлога неевидентирања истиху Јединствени бирачки списак, потребно је да обавезно изврше проверу веродостјности свог уписа, уз обавезно подношење важеће личне карте на увид.

Оригинални документ можете преузети овде

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search