ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА АПАРТ-ХОТЕЛА „ЈЕЛКИЦЕ 2“

СО КЊАЖЕВАЦ – ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ  ЗА  УРБАНИЗАМ,  КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ  И  ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ  ПОСЛОВЕ

ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 ЗА  ИЗГРАДЊУ  КОМПЛЕКСА  АПАРТ-ХОТЕЛА „ЈЕЛКИЦЕ 2“ на кп.бр. 3960/1, 3960/2, 3961, 3965/12, 3960/3,  3965/11 и на делу кп.бр. 4134,  3961,  3959/15, 3967   КО ЋУШТИЦА, НА ЈАБУЧКОМ РАВНИШТУ, СТАРА ПЛАНИНА.

Јавна презентација организује се у трајању од 7 дана,  од 24 септембра до 01. октобра 2021 године, радним данима од 8 до 15 часова у  Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне  послове   СО Књажевац, соба 44, други спрат.   
На јавној презентацији се евидентирају све примедбе и сугестије заинтересованих лица.
Јавна презентација се организује на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. глaсник РС", брoj 72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/2013-одлука УС,  132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021).

Комлетну документацију можете преузети овде

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search