ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНУ РАСПРАВУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕЛА ЋУШТИЦА И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕЛА ЋУШТИЦА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ОПШТИНА  КЊАЖЕВАЦ – ОПШТИНСКА  УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА  УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ОГЛАШАВА ЈАВНИ  УВИД  И  СТРУЧНУ  РАСПРАВУ

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ СЕЛА ЋУШТИЦА И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ СЕЛА ЋУШТИЦА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Јавни увид обавиће се у трајању од 30 дана од 20. септембра  до 20. октобра  2021 године, радним данима од 8 до 15 часова у згради СО Књажевац соба бр.44.
Јавна седница одржаће се 25. октобра 2021 године, у 13 часова у просторијама Скупштине општине Књажевац (сала Општинског већа).
Увид у Нацрт наведеног плана може се извршити и на сајту општине Књажевац www.knjazevac.rs
Примедбе на планирана решења, у току јавног увида, могу се у писаној форми доставити Општинској управи-Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове  општине Књажевац, најкасније до  20. октобра 2021 године.
Правна и физичка лица могу пред Комисијом за планове Скупштине општине Књажевац да образложе своје примедбе, које су у писаном облику послали током јавног увида.
Пре излагања на јавни увид, Комисија за планове Скупштине општине Књажевац је на седници одржаној 01. септембра 2021. године извршила стручну контролу Нацрта  овог  плана.    Јавни увид се организује на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ("Сл. глaсник РС", брoj 72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/2013-одлука УС,  132/2014 , 145/2014 , 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021).
По завршетку јавне седнице Комисија за планове сачињава Извештај који  доставља  носиоцу израде планова.
КОмлетну документацију можете преузети овде

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2021}

Search