ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

Предмет  отуђења су у целини непокретности у  јавној  својине општине Књажевац уписане  ЛН. бр. 16177 КО Књажевац,  и то:
Остале зграде- складиште резервних делова Увоз- извоз, бр. Зграде 1, спратности ПР, објекат има одобрење за градњу, површине 555м2, на кп. бр. 3420/4, са припадајућем земљиштем у грађевинском подручју кат. парцела бр. 3420/4, укупне површине 0.17,18  ха, од чега  под зградом – објектом површине 0.05,55 ха и земљиште уз зграду- објекат, површине 0.11,63 ха КО Књажевцу, ул. 22. децембар, Књажевац, у делу 1/1, облик својине – својина јавна, без терета ( у даљем тексту: Предметнa непокретност).

Текст огласа можете преузети овде

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search