24. Седница скупштине општине Књажевац

На  XXIV седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 16.06.2014. године, разматрана су и донета следећа акта:

    Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине општине Књажевац.
    Одлука о Завршном рачуну буџета општине Књажевац за 2013. годину.
    Одлука о усвајању Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда општине Књажевац за 2014. годину.
    Одлука о изради Плана детаљне регулације Спортско – рекреативног комплекса „Бараница“.
    Одлука о изради Плана детаљне регулације прве фазе цевовода и пратећих објеката водоснабдевања деоница „Зупска река – Јабучко равниште“.
    Одлука о промени оснивачког акта Центра за социјални рад „др Михајло Ступар“ у Књажевцу ради усклађивања са законским прописима.
    Одлука о смањењу основног капитала Јавног предузећа „Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац.
    Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа „Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац ради усклађивања са законским прописима.
    Одлука о измени и допуни Одлуке о финансијској подршци породици са децом.
    Одлука о измени и допуни Одлуке о изменама и допунама одлука којима су одређене новчане казне за прекршаје.
    Одлука о обављању комуналне делатности управљања гробљима и погребне услуге.
    Одлука о додели Повеље почасног грађанина општине.
    Одлука о стављању ван снаге Одлуке о исплати помоћи запосленим, изабраним и постављеним лицима у органима општине Књажевац.
    Решење о давању сагласности на Статут о изменама и допунама Статута Дома здравља Књажевац, број 1776, од 30.04.2014. године.
    Решење о давању сагласности на Статут о изменама и допунама Статута Завичајног музеја општине Књажевац, број 631-147/14, од 28.05.2014. године.
    Извештај о раду Фондације за повећање наталитета општине Књажевац за 2013. годину.
    Правилник о накнадама за рад Комисије за спровођење поступка комасације у делу катастарске општине Влашко Поље, општина Књажевац.
    Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП „Топлана“ Књажевац.
    Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП „Спортско туристички ресурси Књажевац“ Књажевац.


logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search