У Општинској управи образује се основне организационе јединице - одељења и посебна организациона јединица - Кабинет председника Општине:1. Кабинет председника Општине;

тел. 019 733 119
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Кабинет председника  Општине образује се да би вршио саветодавне и протоколарне послове, послове за односе с јавношћу и административно-техничке послове који су значајни за рад председника Општине. који се односе на непосредно извршавање и старање о извршавању политике извршне власти Општине, односно представљање Општине у односима према правним и физичким лицима у земљи и иностранству. 
Кабинет покреће иницијативе, предлаже пројекте и сачињава мишљења у вези са питањима која су од значаја за општину; врши  припрему (сазивање и одржавање) за радне колегијуме и друге састанке  председника и заменика председника општине; припрема програм рада председника и заменика председника општине; прати активности на реализацији утврђених обавеза; евидентира и прати извршавања донетих аката; координира активности на остваривању јавности рада, односно послове комуникације са јавношћу председника и заменика председника  Општине, као и послове на остваривању јавности рада Скупштине општине и Општинске управе о ставовима и мишљењима која се износе у јавности поводом донетих општинских прописа и других општих аката; врши пријем странака који се непосредно обраћају председнику и заменику председника Општине; врши протоколарне послове поводом пријема домаћих и страних представника градова, општина, културних, спортских и других представника, поводом додељивања јавних признања и друге протоколарне послове које одреди председник и заменик председника Општине; врши интерно информисање председника и заменика председника Општине; врши организацију конференција за штампу за потребе председника и заменика председника Општине; врши распоређивање аката и предмета који се односе на председника и заменика председника Општине и сређује документацију везану за њихове активности; врши поједине послове у вези са уређивањем званичне интернет презентације Општине (www.knjazevac.rs), као и друге организационе и административно техничке послове.
Кабинет врши и друге послове, по налогу председника и заменика председника Општине.
У Кабинету могу се поставити три помоћника председника општине за поједине области (међународни односи, урбанизам, примарна здравствена заштита, заштита животне средине, пољопривреда и рурални развој, економски развој, привреда, месне заједнице и други облици месне самоуправе, образовање, спорт и омладина и друго).
Помоћници председника Општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у области за које су постављени и врше друге послове утврђене актом о унутрашњем уређењу и систематизацији  радних места Општинске управе.
Помоћнике председника Општине поставља и разрешава председник Општине.
Кабинет врши и друге послове у складу са законом, Статутом општине и општим актима.

2. Одељење за општу управу, информационе технологије и  заједничке послове;

Руководилац Одељења Горица Петровић, дипл. правник,
канцеларија број 37,
тел. 019 731 623, лок.137
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Одељење за општу управу, информационе технологије и  заједничке послове обавља управне и стручне послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено Општини у области личних стања, држављанства, матичних књига, личног имена, брака (породичних односа); бирачких спискова и оверу потписа, рукописа и преписа; праћење изворних послова локалне самоуправе и стања остваривања права и обавезе грађана и правних лица пред Општинском управом (ажурност решавања у управним стварима); врши послове који се односе на унапређење организације рада и модернизацију Општинске управе, припрему програма и утврђивања развоја методолошких решења од интереса за Општинску управу;  врши пријем захтева за потребе Агенције за привредне регистре; врши послове из области формирања збирки података и у вези са збирком података, води евиденцију о истом  и стара се о примени и спровођењу прописа заштите података о личности; води евиденцију поклона функционера и запослених; врши послове који се односе на организацију и рад услужног информационог центра, писарнице и архиве (давање информација грађанима и обавештења странкама, пријем захтева, докумената и сл, примање, прегледање, распоређивање поште од достављача и достављачима, вођење евиденције о управним и вануправним предметима, архивирање и чување архивираних предмета и др.).

Врши послове који се односе на израду основа и програма развоја јединственог информационог система, организацију и рад на увођењу, развоју и коришћењу информатичке технологије за Општинску управу, одржавање и коришћење заједничких и специфичних база података и информација, оперативну експлоатацију рачунарске опреме, послове информатике и аутоматске обраде података, одржавање информационог система и модернизацију истог; обавезну садржину званичне интернет презентације општине послове у вези са објављивањем Службеног листа општине Књажевац, као и послове из области одбране.

Припрема нацрте аката које усваја надлежни орган из области цивилне заштите на територији Општине у складу са јединственим системом заштите и спасавања, прати и усклађује своје планове и програме  заштите и спасавања са планским документима Републике Србије,  припрема нацрте докумената Процене угрожености и Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за територију општине, обавља стручне, оперативне, планске и организационе послове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за територију општине и обавља и друге послове у складу са Законом.

Прати и стара се о примени и спровођењу прописа о управи, општем управном поступку и канцеларијском пословању; прати прописе, указује на усклађеност односно неусклађеност аката и иницира усаглашавање аката  из надлежности Општинске управе; израђује општа и појединачна акта из надлежности Општинске управе; предлаже и припрема нацрте општих аката које доноси начелник Општинске управе; припреме и израђује општа и појединачна акта  из свих других области које нису предвиђене делокругом рада других одељења.

Пружа правну помоћ грађанима давањем усмених правних савета и састављањем  поднесака за покретање поступка и у току поступка, у складу са законом.

Врши послове управљања кадровима- људским ресурсима, и то: планирање (израда нацрта кадровског плана попуне радних места за сваку годину), селекција и пријем (на основу јасних и јавно објављених критеријума), обука (почетна и у току трајања радног односа на основу осмишљеног плана), израда нацрта посебног програма стручног усавршавања, вођење уредне кадровске евиденције, радни односи (израда одлука о унапређењима, премештајима, зарадама, дисциплинским мерама, правима и обавезама из радног односа изабраних и постављених лица и запослених у Општинској управи), као и друге послове управљања кадровима-људским ресурсима.

Врши и послове који се односе на загревање пословних (радних) просторија, одржавање и руковање средствима опреме и средствима везе, превоз моторним возилима у службене сврхе  и одржавање службених моторних возила, доставне послове, дактилографске послове, пружање услуга послужења (топлих и хладних напитака) за потребе органа Општине и запослене у Општинској управи, послове економата, умножавање писаних материјала, као и друге послове у складу са законом.

Одељење може да врши и послове који се односе на физичко-техничко обезбеђивање објекта и редовно одржавање хигијене (чишћење и спремање) пословних (радних) просторија, у зависности од потребе процеса и организације рада.

Врши стручно административне послове за потребе месних заједница образованих на територији општине Књажевац.

Врши општи надзор над радом месних канцеларија које су саставни део овог Одељења.

За обављање  одређених послова из изворне надлежности Општине, као и поверених послова државне управе и стварање услова да се ти послови обављају ефикасније и ближе месту становања и рада грађана, односно за обављање одређених напред наведених послова, образују се месне канцеларије.

Месне канцеларије се образују за следећа подручја:

1. Месна канцеларија Кална са седиштем у Кални- за насељена места Кална, Иново, Стањинац, Габровница, Татрасница, Шести Габар, Јаловик Извор, Вртовац, Балта Бериловац, Ћуштица, Јања, Црни врх, Алдина Река и Равно Бучје;

2. Месна канцеларија Минићево са седиштем у Минићеву- за насељена места Минићево, Витковац, Петруша, Дреновац, Трновац, Кожељ, Радичевац, Шарбановац, Јаковац, Јелашница, Ошљане, Ново Корито, Дебелица и Мањинац;

3. Месна канцеларија Трговиште са седиштем у Трговишту- за насељена места Трговиште, Видовац и Штитарац.

Месне канцеларије врше послове који се односе на лична стања грађана, вођење матичних књига и издавање извода из матичних књига и уверења из књига држављана за насељена места која покрива месна канцеларија, прикупљање и ажурирање података за ажурирање бирачког списка, оверу рукописа, преписа и потписа, издавање уверења о чињеницама када је то одређено законом, вршење послова пријемне канцеларије за општинске органе управе, вођење других евиденција када је то предвиђено законом и другим прописима.

Месне канцеларије могу да врше и друге послове које им из своје надлежности повери Општинска управа, у складу са законом.

У месним канцеларијама се могу обављати одређени послови за друге органе, организације и установе на основу уговора који закључује начелник Општинске управе, односно лице које он овласти са представницима органа, организација и установа за које обављају послове.

Месне канцеларије врше одређене послове за месне заједнице у насељеним местима Општине, које им повери Скупштина општине и Председник општине.

Месне канцеларије учествују у изради нормативних аката из наведених области Одељења и врше и друге стручне послове за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа из напред наведених области.

Месне канцеларије врше и друге послове у складу са Законом, Статутом општине и општим актима.

3. Одељење за стручне и нормативно-правне послове општинских органа;

Одељење за стручне и нормативно-правне послове општинских органа обавља правне и друге стручне, организационе и административно-техничке  послове за потребе Скупштине општине, одборничких група, одборника, председника општине, Општинског већа и свих сталних и повремених радних тела.
Прати прописе за које је надлежна локална самоуправа и иницира усаглашавање аката са новонасталим променама.
Врши израду  нормативних и других аката које доноси Скупштина општине, председник општине и Општинско веће.
Даје правна мишљења Скупштини општине, председнику општине и Општинском већу  о законитости правних и других општих аката које доносе.
Врши стручне, организационе и административно-техничке послове за Скупштину општине, председника општине и Општинско веће који се односе на припрему седница (правно-техничку обраду материјала за седнице) и обраду аката и материјала са седница; чување изворних аката и  докумената о раду Скупштине општине; председника општине и Општинског већа; прибављање одговора на одборничка питања; вођење записника и евиденције о одржаним седницама.
Врши административне и стручне послове који се односе на представке и предлоге грађана, правних лица и других субјеката упућене председнику општине, Скупштини општине и Општинском већу.
Врши стручне и административне послове у вези са захтевима из области доступности информација од јавног значаја
Врши послове припреме за објављивање издања Службеног листа општине Књажевац.
Врши и друге послове у складу са законом, Статутом општине и општим актима.

4. Одељење за буџет, финансије и утврђивање и наплату локалних јавних прихода;

Руководилац Одељења Анкица Марковић, дипл. економиста,
канцеларија број 22,
тел. 019 731 623, лок.119
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Одељење за буџет, финансије и утврђивање и наплату локалних јавних прихода обавља послове из области финансија и буџета и то: послове припреме одлуке о буџету општине који обухватају издавање упутства за припрему буџета; врши израду предлога финансијског плана директних корисника буџета и учествује у изради предлога финансијског плана индиректних корисника буџета; утврђивање предлога буџета и достављање Скупштини општине; утврђивање предлога за привремено финансирање општине; утврђивање предлога одлуке о изменама и допунама буџета и финансијских планова индиректних корисника буџета; послове извршења буџета који обухватају наплату примања буџета; додељивање тромесечних апропријација; плаћање из буџета; промене у апропријацијама у току године; текуће буџетске резерве; сталне буџетске резерве; интерне финансијске контроле.

Врши послове консолидованог рачуна трезора и то: финансијско планирање које обухвата: пројекције и праћење прилива на консолидовани рачун трезора локалне власти и захтеве за извршење издатака и дефинисање тромесечних и месечних квота преузетих обавеза и плаћања;

Врши послове управљања средствима на консолидованом рачуну трезора локалне власти на који се уплаћују приходи и са којег се врше плаћања из буџета, које обухвата управљање ликвидношћу, управљање финансијским средствима и управљање примањима од задуживања.

Врши послове буџетског рачуноводства и извештавања, које обухвата обраду плаћања и евидентирање прихода, вођење пословних књига, финансијско извештавање и припрему и израду свих извештаја и израду завршног рачуна буџета локалне власти.

Врши књиговодствено-рачуноводствене послове за потребе трезора, буџета, Општинске управе, јавних служби и месних заједница.

Врши послове из области благајне и ликвидатуре.

Врши послове израде правних и других аката везаних за јавне набавке, припрему плана набавке, учествовање у изради конкурсне документације, пружање стручне и административне помоћи Комисији за јавне набавке код директних и индиректних корисника буџета.

Врши утврђивање изворних прихода локалне смоуправе, наплату и контролу локалних јавних прихода и стара се о правима и обавезама пореских обвезника а нарочито води регистар обвезника изворних прихода општине и врши утврђивање изворних прихода решењем за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник у складу са законом.

Врши послове утврђивања и наплате локалних јавних прихода и то: канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе.

Врши обезбеђење наплате локалних јавних прихода, редовну и принудну наплату локалних јавних прихода, води првостепени управни поступак против управних аката донетих у пореском поступку, подноси захтеве за покретање прекршајног поступка за пореске прекршаје и води прекршајни поступак, примењује јединствени информациони систем и води пореско књиговодство за локалне јавне приходе.

Пружа стручну и правну помоћ обвезницима по основу локалних јавних прихода.

Врши издавање уверења, и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију.

Планира и утврђује изворе финансирања за развој, изградњу  и извршавање задатака заштите и спасавања и развој цивилне заштите и спровођења мера и задатака цивилне заштите на територији општине.

Учествује у изради нормативних аката из наведених области Одељења и врши и друге стручне послове за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа из напред наведених области.

5. Одељење за привреду и друштвене делатности;

Руководилац Одељења Марија Јеленковић, дипл. економиста,
канцеларија број 43,
тел. 019 731 623, лок.134
Адреса: Милоша Обилића 1, 19350 Књажевац
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Одељење за привреду и друштвене делатности у оквиру законом утврђених надлежности локалне самоуправе обавља послове из области основног и средњег образовања, предшколског образовања и васпитања, политике и потреба младих, културе, физичке културе, спорта, дечије, социјалне и борачко инвалидске заштите, примарне здравствене заштите, заштите културних добара, повереништва Комесаријата за избеглице, потреба националних мањина, привреде,пољопривреде, водопривреде, робних резерви као и све друге послове у области привреде и друштевених делатности, у складу са законом.

У обављању послова из области привреде посебно прати област приватног предузетништва, саобраћаја (припреме и израде аката о обезбеђењу посебних услова за бављење ауто-такси превоза, режима и техничког регулисања саобраћаја, вођење регистра линијског превоза и поверавања обављања линијског превоза ), туризма (разврставање објеката и вођење регистра објеката за бављење туризмом, услови издавања одобрења и вођење евиденције за обављање угоститељске делатности у покретним објектима и ван угоститељског објекта), јавна предузећа (послови контроле цена услуга и исплате зарада, праћење реализације програма пословања и посебних програма субвенција и тромесечног извештавања надлежних министарства) и енергетски заштићеног купца.

У обављању послова из области пољпривреде посебно обавља послове који се односе на доношење програма унапређивања и развоја пољопривреде, заштиту, коришћење и уређење пољопривредног земљишта, давања у закуп пољопривредног земљишта, комасације, противградне заштите.

Врши израду планских докумената заштите од поплава, ерозије и елементарних непогода, односно послове заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара.

У обављању послова из области друштвених делатности посебно обавља послове који се односе на образовање и то: боравак и предшколско васпитање, образовање и превентивну заштиту деце предшколског узраста; регресирање трошкова у предшколским установама; мрежу предшколских установа, праћење реализације програма рада предшколске установе, основних и средњих школа; друштвене бриге о деци и социјалне заштите које су поверене општини у складу са законом; послови прекршајних пријава због непохађања наставе; послови уписа деце у први разред основне школе и у припремни предшколски разред.

Врши послове интерне финансијске контроле који обухватају контролу и оверу  захтева за  пренос средстава индиректних корисника буџета општине Књажевац, установа социјалне и здравствене заштите чији је оснивач општина Књажевац, васпитно-образовних установа на територији општине Књажевац и других правних субјеката у којима јавна средства чине више од 50% прихода.

Врши послове из области заштите животне средине и то: припремање програма коришћења и заштите природних вредности, програма заштите животне средине, акционих и санационих планова, праћење и контрола стања животне средине, предлагање мера и друге послове из ове области.

Врши послове из области противпожарне заштите, осигурања и у вези са осигурањем  непокретности, имовине и лица.

Врши послове безбедности и здравља на раду.

Врши послове управног надзора над радом установа културе чији је оснивач општина; јавних предузећа, туристичке организације, установа социјалне заштите, предшколске установе и других правних субјеката чији је оснивач општина.

Учествује у изради нормативних аката из наведених области Одељења и врши и друге стручне послове за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа из напред наведених области.

Врши и друге послове у складу са законом, Статутом општине и општим актима.

6. Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове;

Руководилац Одељења Зоран Ђорђевић, дипл. инг. грађевине,
канцеларија број 47,
Адреса: Милоша Обилића 1, 19350 Књажевац
тел. 019 731 623, лок.126
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове обавља послове из области урбанизма и просторног планирања у складу са законом, и то: послове носиоца израде планских докумената, почев од припреме одлуке о изради до доношења планских докумената; послове потврђивања урбанистичко-техничких докумената; издавање аката на основу донетих планских докумената и потврђених урбанистичко-техничких докумената и друге послове.

Спроводи обједињену процедуру за: издавање локацијских услова,  издавање грађевинске дозволе, пријаву радова,  издавање употребне дозволе, за прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објекта на инфраструктурну мрежу, за прибављање исправа  и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу овбјеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске дозволе и употребне дозволе из њихове надлежности,као и обезбеђење услова  за прикључење на инфраструктурну  мрежу и за упис права својине на изграђеном објекту, прати доношење и реализацију програма уређивања грађевинског земљишта и обавља друге послове из ове области.

Врши послове из области комуналне делатности, и то: уређење, развој и обављање комуналних делатности, старање о обезбеђивању материјалних и других услова за трајно обављање комуналних деланости, праћење остваривања основних комуналних функција (снабдевање водом и одвођење отпадних вода, чишћење јавних површина, одржавање јавних зелених површина, јавне расвете и друго, у складу са законом), праћење доношења програма и планова комуналних предузећа на територији општине и њихове реализације; праћење квалитета пружања комуналних услуга; и послове из стамбене области и то: стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења, остварује сарадњу са скупштинама станара, спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама, праћења цена стамбено-комуналних услуга, стамбену изградњу и вршење послова државне управе у стамбеној области, а које су поверене Општинској управи.

Врши послове у области имовинско-правних односа грађевинског земљишта, и то: спровођење поступака отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине; конверзију права коришћења у право својине на грађевинском земљишту; утврђивање земљишта за редовну употребу објеката и формирање грађевинске парцеле; обрада захтева за давање сагласности за израду пројеката парцелације и препарцелације; установљавање права службености, као и других права на грађевинском земљишту; послови експропријације непокретности, односно административног преноса права коришћења на непокретностима и послове деекспропријације; спровођење поступка уписа права јавне својине општине у евиденцију непокретности и правима на њима (попис и упис имовине) и вођења евиденције о непокретностима у јавној својини општине (евидентирање, припрема нацрта аката о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини); спровођење поступака доделе пословног и другог простора у закуп и на коришћење.

Учествује у изради нормативних аката из наведених области Одељења и врши и друге стручне послове за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа из напред наведених области.

Врши и друге послове у складу са Законом, Статутом општине и општим актима.

7. Одељење за инспекцијске послове

Руководилац Одељења Дејан Радосављевић, проф. ОНО и ДСЗ,
канцеларија број 50,
тел. 019 731 623, лок.129
Адреса: Милоша Обилића 1, 19350 Књажевац
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Одељење за инспекцијске послове врши послове из делокруга рада Општинске управе који се односе на обављање инспекцијског  надзора над применом републичких законских прописа, прописа и општих аката Скупштине општине и поверених послова посебним материјалним прописима из дела инспекцијског надзора грађевинарства, просвете, комуналних делатности, саобраћаја и јавних путева, заштита животне средине (екологије); вођење поступака и доношење решења о рушењу и уклањању објеката у поступку инспекцијског надзора, израду нормативно-правних аката и извршење административно-техничких послова којима се уређују и обезбеђују услови и мере које је потребно спровести и обезбедити у току рушења и уклањања бесправно подигнутих и постављених објеката.

Врши и друге послове у складу са законом, Статутом општине и општим актима.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search