СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ на основу члана 36. став 3. и 4.  и члана 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора  Јавног комуналног предузећа за производњу и снабдевање паром и топлом водом „Топлана“ Књажевац,  брoj 023 – 24/2022-01 од 30.06.2022. године, на седници одржаној дана 30.06.2022. године, расписује

ОГЛАС

о  јавном конкурсу   за избор директора

      Јавног комуналног предузећа за производњу и снабдевање паром

и топлом водом „Топлана“ Књажевац

 

Расписује се јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа за производњу и снабдевање паром и топлом водом  „Топлана, чији је оснивач општина Књажевац.

 

            I Подаци о јавном  комуналном предузећу:

 

            Пословно име предузећа гласи: Јавно  комунално предузеће за производњу и снабдевање паром и топлом водом  „Топлана“ Књажевац 

            Седиште предузећа је у Књажевцу, ул. Милоша Обилића  бр. 1

            Претежна делатност предузећа је: 35.30 – снабдевање паром и климатизација.

            Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП „Топлана“ Књажевац

            Порески идентификациони број:  100407422

            Матични број:  17217666

            Пословање и рад уређени су Одлуком о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за производњу и снабдевање паром и топлом водом  „Топлана“ Књажевац, ради усклађивања  са законским прописима („Сл. лист општине Књажевац“ бр. 23/2016, и 3/2018) и Статутом Јавног комуналног предузећа за производњу и снабдевање паром и топлом водом  „Топлана“ Књажевац   од 03.07.2018. године, на који је Скупштина општине Књажевац, дала сагласност Решењем бр. 023-47/2018-01 од 17.07.2018. године

            II Радно место и послови:

            Радно место: Директор  Јавног комуналног предузећа за производњу и снабдевање паром и топлом водом „Топлана“ Књажевац,.

            Место рада директора јавног комуналног предузећа  је у седишту предузећа.

            Директора јавног комуналног  предузећа именује Скупштина општине Књажевац, након спроведеног јавног конкурса  на период од четири године.

            Директор јавног комуналног предузећа  заснива радни однос на одређено време.

            Директор јавног  комуналног предузећа је функционер који обавља јавну функцију.

           

            Директор јавног комуналног предузећа: представља и заступа јавно комунално предузеће; организује и руководи процесом рада; води пословање јавногкомуналног предузећа; одговара за законитост рада јавног комуналног предузећа и за реализацију одлука и других аката Скупштине општине Књажевац, Председника општине Књажевац и Општинског већа општине Књажевац; предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење; предлаже годишњи, трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење; предлаже финансијске извештаје; предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета општине Књажевац (субвенције, гаранције, или коришћење других средстава); извршава одлуке Надзорног одбора; бира извршне директоре; бира представнике јавног  односно  комуналног  предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник Јавно комунално предузеће;  закључује уговоре о раду са извршним директорима у складу са законом којим се уређују радни односи; доноси акт о организацији и  систематизацији послова; предлаже Надзорном одбору доношење акта о исплати стимулације извршним директорима и других одлука и аката  из делокруга директора; одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, колективним уговором и Статутом предузећа; доноси план јавних набавки за текућу годину и врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом предузећа.

 

            III Услови за именовање директорa јавног  комуналног предузећа:

            За директора именује се кандидат који испуњава следеће услове:

1. Да је пунолетно и пословно способно лице;

            2. Да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама, машинске, грађевинске, правне или економске струке;

            3. Да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из става 1 тачка 2 “ III Услови  за именовање директора“; 

            4. Да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног комуналног предузећа;

            5. Да познаје област корпоративног управљања;

            6. Да има радно искуство у организовању рада и вођења послова;

            7. Да има организаторске способности;

            8. Да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

            9. Да није осуђивано на казну затовра од најмање шест месеци;

            10. Да му није изречена мера безбедности у складу са законом који се уређују кривична дела и то:

            а) обавезно психијатријско лечење и чување у  здравственој установи;

            б) обавезно психијатријско лечење на слободи;

            в) обавезно лечење наркомана;

            г) обавезно лечење алкохоличара;

            д) забрана  вршења позива, делатности и дужности.

                      

            IV Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву:

           

            Уз пријаву са личном и радном биографијом ( са навођењем личних података: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адреса становања, број телефона, e/mail адреса, подаци о образовању, подаци о врсти и дужини радног искуства, са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на овај Јавни конкурс и одговорностима на тим пословима, подаци о стручном усавршавању, подаци о посебним областима знања, организаторским способностима и др.) кандидати подносе и доказе о испуњености услова и то:

            1. Извод из матичне књиге рођених ( издато на обрасцу сходно Закону о матичним књигама),

            2. Уверење о држављанству Републике Србије,

            3. Уверење о пословној способности (издато од стране надлежног центра за социјални рад),

            4. Диплому о стеченом високом образовању,

            5. Доказ о  радном искуству на пословима за које се захтева високо образовање, (потврде, решења, уговори  или други акти),

            6. Доказ о радном искуству на пословима који су повезани са пословима јавног комуналног предузећа ( уверења,  потврде и др. акта)

            7. Доказ о познавању области корпоративног управљања (уверења, потврде и др. акта)

            8. Доказ о радном искуству у организовању рада и вођењу послова и поседовању организаторских  способности, (потврде или други акти),

            9. Оверена писана изјава кандидата да  није члан органа политичке странке, односно да  му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,

            10. Уверење надлежног органа  да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног органа да кандидату, у складу са законом којим се уређују кривична дела  није изречена мера безбедности и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; обавезно психијатријско лечење на слободи; обавезно лечење наркомана; обавезно лечење алкохоличара и забрана вршења позива, делатности и дужности.

            Сви докази се прилажу у оригиналу или овереној фотокопији.

            Докази из тачке  2, 3, 9 и 10 се прилажу не старији од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“.

            Одредбама члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Сл. Гласник РС“бр. 18/16 и 95/18- аутентично тумачење) прописано је између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује лине податке о чињеницама о којим се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

            Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави и изјаву

 којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција.      

            Документи о којима се води службена евиденција су: Извод из матичне књиге рођених и Уверење о држављанству Републике Србије.

            Пример изјаве се налази на сајту општине Књажевац.

           

            IV Стручна оспособљеност знање и вештине:

            Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата за именовање за директора јавног и јавних комуналних предузећа оцењују се у изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада јавног комуналног предузећа у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Сл. гласник РС“ бр. 65/2016).

 

            VI Подношење пријаве на јавни  конкурс:

            Рок за подношење пријаве је  30 дана од дана објављивања овог јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“

            Пријава на јавни конкурс са доказима о испуњености услова подноси се  препорученом пошиљком путем поште или преко пријемне канцеларије Општинске управе Књажевац у затвореној коверти на адресу: Скупштине општине Књажевац, ул. Милоша Обилића бр. 1, за Комисију за спровођење конкурса за именовање директора јавних и јавних комуналних предузећа на територији општине Књажевац чији је оснивач општина Књажевац, са назнаком “Пријава на конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа за производњу и снабдевање паром и топлом водом „Топлана“ Књажевац– не отварати“.

 

            На полеђини коверта навести име и презиме и адресу пошиљаоца.

 

            Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је председник Комисије, Милан Павловић, тел: 063/482821.

            Изборни поступак као и проверу стручне оспособљености, знања и вештине  спроводиће Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних  и јавних комуналних предузећа на територији општине Књажевац, чији је оснивач општина Књажевац.

            О датуму, месту и времену обављања провере Комисија ће писменим путем обавестити кандидате чије су пријаве исправне најмање осам дана пре отпочињања поступка.

            Неблаговремене и неразумљиве пријаве, као и пријаве  уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних и јавних комуналних предузећа  на територији општине Књажевац,чији је оснивач општина Књажевац, одбацује  закључком против кога није дозвољена посебна жалба.

 

             Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу општине Књажевац“ једном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије и на званичној интернет страници општине Књажевац  www.knjazevac.ls.gov.rs

 

                                               СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

 

 

Број: 023 - 24/2022-01                                                                        ПРЕДСЕДНИК СО,

Дана: 30.06.2022. године                                                                     Марко Стојановић

К њ а ж е в а ц

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search