ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА СМЕШТАЈ ЖИВОТИЊА - ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА НАПУШТЕНЕ ЖИВОТИЊЕ

ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ – ОПШТИНСКА УПРАВА, ОДЕЉЕЊЕ  ЗА  УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ  ОБЈЕКТА ЗА СМЕШТАЈ ЖИВОТИЊА - ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА НАПУШТЕНЕ ЖИВОТИЊЕ - НА ДЕЛУ К.П.БР. 2034 КО КАЛИЧИНА, ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ. Јавна презентација организује се у трајању од 7 дана, од 22. марта до 28. марта 2024. године, радним данима од 8 до 15 часова у Општинској управи Књажевац- Одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, соба 44, други спрат. Увид у Урбанистички пројекат може се остварити и на сајту општине Књажевац, www.knjazevac.rs.  
Подносилац захтева за потврђивање Урбанистичког пројекта је ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“, из Књажевца, коме је поверена и стручна обрада наведеног Урбанистичког пројекта. Одговорни урбаниста је Небојша Иванковић, дипл.инж.арх. лиценца бр. 200 0387 03.    
На јавној презентацији се евидентирају све примедбе и сугестије заинтересованих лица.
Јавна презентација се организује на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. глaсник РС", брoj 72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/2013-одлука УС,  132/2014 , 145/2014 , 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023)
Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је Зоран Ђорђевић, дипл.инж.грађ. тел: 019/731-623, локал 126.
                            
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА СМЕШТАЈ ЖИВОТИЊА – ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА НАПУШТЕНЕ ЖИВОТИЊЕ НА ДЕЛУ КП БРОЈ 2034 КО КАЛИЧИНА

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search