РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2024. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

На основу члана 60. а у вези члана 6. став 1. тачка 1. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Сл. гласник РС“, број 62/2006, 47/2011,  93/2012, 99/2013-усклађени дин. изн., 125/2014 – усклађени дин. изн., 95/2015 – усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 – усклађени дин. изн., 104/2016 – др. Закон, 96/2017 – усклађени дин.изн., 89/2018-усклађени дин. изн., 95/2018 – др.закон, 86/2019 - усклађени дин. изн., 126/2020 - усклађени дин. изн., 99/2021 – усклађени дин. изн., 111/2021-др.закон и 124/2022- усклађени дин.изн.) члана 6. ст. 5. до 7.  и члана 7а. Закона о порезима на имовину („Сл.гласник РС“, број 26/2001, „Сл.лист СРЈ“, бр.42/2002-Oдлука СУС и „Сл.гласник РС“, бр.80/2002,   80/2002   –   др.закон,   135/2004,   61/2007,   5/2009,   101/2010,   24/2011, 78/2011,57/2012 –одлука УС, 47/2013, 68/2014 – др.закон, 95/2018, 99/2018 – одлука УС,  86/2019, 144/2020, 118/2021 и 138/2022), и члана 51. Статута општине Књажевац- пречишћен текст („Сл. лист општине Књажевац“, број 6/2019), Општинско веће општине Књажевац, на седници одржаној дана 29.11.2023. године доноси РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2024. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

 

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search