ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ КЊАЖЕВАЦ

На основу члана 4. ст. 8,   члана  94., члана 102. и члана 103. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, број 21/16, 113/17, 113/17 –др закон, 95/18 и 114/21), члана 28. Одлуке о Општинској управи Књажевац ( „Сл лист општине Књажевац“, број 28/16, 8/17, 18/19, 37/21 и 24/22), члана 11. став  1 и став 2 и члана 12. став 1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног  конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе  (“Сл. гласник РС”, број 95/16 и 12/22), члана 27к Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 –испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 72/19, 149/20 и 118/21), Кадровског плана у општини Књажевац за 2023. годину („Сл. лист општине Књажевац“, број 31/22),  Решења о попуњавању радног места у Општинској управи Књажевац спровођењем Јавног конкурса, број 113-30/2023-03 од 06.10.2023. године и  Правилника о организацији и систематизацији  радних места у Општинској управи Књажевац и Правобранилаштву општине Књажевац, број 020-62/2022-09  од  08.09.2022. године, број 020-68/2022-09 од 18.10.2022. године и број 113-1/2023-09 од 30.03.2023. године, начелник Општинске управе Књажевац, оглашава ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ КЊАЖЕВАЦ који у целини можете преузети овде

Списак закона и подзаконских аката потребних

- за Радно место: шеф Одсека за буџет, финансије и трезор - шеф рачуноводства:

Статут општине Књажевац

Одлука о Општинској управи Књажевац (Сл. лист општине Књажевац бр. 28/16, 08/17, 18/19, 37/21 и 24/22)

Закон о буџетском систему

Закон о буџету Републике Србије

Закон о финансирању локалне самоуправе

Закон о јавном дугу

Закон о електронском фактурисању

Закон о ПДВ

Закон о платном промету

Уредба о буџетском рачуноводству

Правилник о буџетском рачуноводству општине Књажевац

Правилник о рачуноводственим политикама

Упутство о раду трезора општине Књажевац

Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти

Упутство за израду програмског буџета

 

 

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search