РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕВОВОДА И ПРАТЕЋИХ ОБЈЕКАТА ВОДОСНАБДЕВАЊА ДЕОНИЦЕ „ЦРНИ ВРХ-ЗУБСКА РЕКА“

ОПШТИНА  КЊАЖЕВАЦ – ОПШТИНСКА  УПРАВА OДЕЉЕЊЕ ЗА  УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
OГЛАШАВА РАНИ ЈАВНИ  УВИД поводом израде ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕВОВОДА И ПРАТЕЋИХ ОБЈЕКАТА ВОДОСНАБДЕВАЊА ДЕОНИЦЕ „ЦРНИ ВРХ-ЗУБСКА РЕКА“

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 25.07.2023. године до 08.08.2023. године, радним данима од 8 до 15 часова у просторијама JП „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“, Кеј Д. Туцовића бр. 30 и у згради општине Књажевац, ул. М. Обилића бр. 1, соба бр. 44.
Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана детаљне регулације цевовода и пратећих објеката водоснабдевања деонице “Црни Врх-Зубска река”, биће изложен и на сајту општине Књажевац, www.knjazevac.rs.
Рани јавни увид се организује у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др. Граница обухвата Плана детаљне регулације цевовода и пратећих објеката водоснабдевања деонице “Црни Врх-Зубска река” је одређена Одлуком о изради плана. Коначна граница планског обухвата утврдиће се и дефинисати приликом припреме и верификације нацрта Плана.
Све примедбе и сугестије, у току раног јавног увида, могу се у писаној форми доставити Општинској управи - Одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општине Књажевац, најкасније до 08.08.2023. године.
Евидентиране примедбе и сугестије, правних и физичких лица, могу утицати на планска решења.
Пре излагања на рани јавни увид, Комисија за планове општине Књажевац је на седници одржаној 19.07.2023. године донела закључак о оглашавању раног јавног увида.
Рани јавни увид се организује на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Сл. глaсник РС", брoj 72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019 , 37/2019-др.закон , 9/2020 и 52/2021).

Комплетан ПДР можете видети овде

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search