РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ПОДНЕТИХ НА КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

Ha ocнoвy члaнa 24. 3aкoнa o jaвнoм информисању и медијима ("Cл. гласник РC", 6poj 83/2014, 58/2015 и 12/2016- аутент.тумачење), члана 19-23. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Cл. гласник РC", 6p.16/2016 и 8/2017) и члана 48. Статута општине Књажевац - пречишћен текст ("Cл. гласник РC", бр. 6/2019), председник општине Књажевац доноси РЕШЕЊЕ које можете у целини преузети овде

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search