ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАЦИОНОГ И ЗДРАВСТВЕНО-РЕХАБИЛИТАЦИОНОГ ЦЕНТРА „БАЊИЦА“ И У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ДРЖАВНОГ ПУТА II А РЕДА БРОЈ 222, ПОТЕС „МЕЗДРЕЈА“ К.О. ЦРНИ ВРХ, ОПШТИНА КЊАЖ

ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ – ОПШТИНСКА  УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОГЛАШАВА ЈАВНИ  УВИД  У  НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  СПОРТСКО-РЕКРЕАЦИОНОГ И ЗДРАВСТВЕНО-РЕХАБИЛИТАЦИОНОГ ЦЕНТРА „БАЊИЦА“ И У НАЦРТ ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ДРЖАВНОГ ПУТА II А РЕДА БРОЈ 222, ПОТЕС „МЕЗДРЕЈА“ К.О. ЦРНИ ВРХ, ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ДРЖАВНОГ ПУТА II А РЕДА БРОЈ 222, ПОТЕС „МЕЗДРЕЈА“ К.О. ЦРНИ ВРХ, ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ


Јавни увид обавиће се у трајању од 30 дана, од 24. марта 2023. године до 24. априла 2023. године, радним данима од 8 до 15 часова у згради Општине Књажевац, Милоша Обилића бр.1, соба бр. 44 и у просторијама JП «Предузеће за развој, урбанизам и изградњу» општине Књажевац, Кеј Д. Туцовића бр. 30.
Увид у Нацрт наведених планова може се извршити и на сајту општине Књажевац www.knjazevac.rs
Примедбе на планирана решења, у току јавног увида, могу се у писаној форми доставити Општинској управи - Одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општине Књажевац, најкасније до 24. априла 2023. године.
Јавна седница одржаће се 28. априла 2023. године, у 13 часова у просторијама Општине Књажевац (сала Општинског већа).
Правна и физичка лица могу пред Комисијом за планове  општине Књажевац да образложе своје примедбе, које су у писаном облику послали током јавног увида.
Пре излагања на јавни увид, Комисија за планове општине Књажевац је на седницама одржаним 24. фебруара 2023. и 13. марта 2023. године извршила стручну контролу Нацрта ових планова.
Јавни увид се организује на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ("Сл. глaсник РС", брoj 72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС , 24/2011 , 121/12, 42/13-одлука УС , 50/13-одлука УС, 98/2013-одлука УС,  132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 –др.закон, 9/2020 и 52/2021).
По завршетку јавне седнице Комисија за планове сачињава Извештај који  доставља  носиоцу израде планова.

ПДР Мездреја

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДРЖАВНОГ ПУТА II А РЕДА БРОЈ 222, ПОТЕС “МЕЗДРЕЈА”, КО ЦРНИ ВРХ,ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАЦИОНОГ И ЗДРАВСТВЕНО-РЕХАБИЛИТАЦИОНОГ ЦЕНТРА “БАЊИЦА”

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАЦИОНОГ И ЗДРАВСТВЕНО-РЕХАБИЛИТАЦИОНОГ ЦЕНТРА “БАЊИЦА” - НАЦРТ ПЛАНА-свеска 2-

 

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search