ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ВЕРСКОГ ОБЈЕКТА У КАЛИЧИНИ

СО КЊАЖЕВАЦ – ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ  ЗА  УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ВЕРСКОГ ОБЈЕКТА У КАЛИЧИНИ НА К.П.БР. 851/2 КО КАЛИЧИНА, ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Јавна презентација организује се у трајању од 7 дана, од 05. октобра до 11. октобра 2022. године, радним данима од 8 до 15 часова у Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове СО Књажевац, соба 44, други спрат. Увид у Урбанистички пројекат може се остварити и на сајту општине Књажевац, www.knjazevac.rs .  
Подносилац захтева за потврђивање Урбанистичког пројекта је Општина Књажевац из Књажевца, док је стручна обрада наведеног Урбанистичког пројекта поверена ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“, из Књажевца, а одговорни урбаниста је Небојша Иванковић, дипл.инж.арх. лиценца бр. 200 0387 03.  
На јавној презентацији се евидентирају све примедбе и сугестије заинтересованих лица.
Јавна презентација се организује на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. глaсник РС", брoj 72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/2013-одлука УС,  132/2014 , 145/2014 , 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021), Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је Зоран Ђорђевић, дипл.инж.грађ. тел: 019/731-623, локал 126.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search