РАНИ ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАЦИОНОГ И ЗДРАВСТВЕНО-РЕХАБИЛИТАЦИОНОГ ЦЕНТРА „БАЊИЦА“ И ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ДРЖАВНОГ ПУТА II А РЕДА БРОЈ 222, ПОТЕС „МЕЗДРЕЈА“ К.О. ЦРНИ ВРХ, ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ

ОПШТИНА  КЊАЖЕВАЦ – ОПШТИНСКА  УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА  УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОГЛАШАВА РАНИ ЈАВНИ  УВИД  ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  СПОРТСКО-РЕКРЕАЦИОНОГ И ЗДРАВСТВЕНО-РЕХАБИЛИТАЦИОНОГ ЦЕНТРА „БАЊИЦА“ И ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ДРЖАВНОГ ПУТА II А РЕДА БРОЈ 222, ПОТЕС „МЕЗДРЕЈА“ К.О. ЦРНИ ВРХ, ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 11.08.2022. године до 25.08.2022. године, радним данима од 8 до 15 часова у просторијама JП «Предузеће за развој, урбанизам и изградњу» општине Књажевац, Кеј Д. Туцовића бр. 30 и у згради општине Књажевац, ул. М. Обилића бр. 1, соба бр. 44.
Елаборати за рани јавни увид за потребе израде оба Плана, биће изложени и на сајту општине Књажевац, www.knjazevac.rs.
              Циљ израде измена и допуна Плана детаљне регулације спортско-рекреационог и здравствено-рехабилитационог центра „Бањица“ је спровођење Просторног плана општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац бр. 9/1/2011) и ближа разрада обухваћеног подручја од око 167 ха.
Циљ израде Планa детаљне регулације дела државног пута II А реда број 222, потес „Мездреја“ К.О. Црни Врх, Општина Књажевац је спровођење Просторног плана општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац бр. 9/1/2011) и ближа разрада обухваћеног подручја од око 4 ха.
        Граница обухвата оба Плана детаљне регулације је одређена Одлукама о изради планова. Коначна граница планског обухвата утврдиће се и дефинисати приликом припреме и верификације нацрта Плана.
Све примедбе и сугестије, у току раног јавног увида, могу се у писаној форми доставити Општинској управи - Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општине Књажевац, најкасније до 25.08.2022. године.
Евидентиране примедбе и сугестије, правних и физичких лица, могу утицати на планска решења.
Пре излагања на рани јавни увид, Комисија за планове општине Књажевац је на седници одржаној 05.08.2022. године донела закључак о оглашавању раног јавног увида.
Рани јавни увид се организује на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи ("Сл. глaсник РС", брoj 72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019 , 37/2019-др.закон , 9/2020 и 52/2021).

Прилози:

1. ПДР Мездреја

2. Изнена и допуна ПДР Бањица

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search