ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА НА к.п.бр. 8125 И 8126 К.О. ЦРНИ ВРХ, ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ, РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Сектор за просторно планирање и урбанизам и СО КЊАЖЕВАЦ – ОПШТИНСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ  ЗА  УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ  ПОСЛОВЕ ОБЈАВЉУЈУ ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА НА к.п.бр. 8125 И 8126  К.О. ЦРНИ ВРХ, ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Јавна презентација организује се у трајању од 7 дана, од 26. јула до 1. августа 2022. године, радним данима од 8 до 15 часова у Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове СО Књажевац, соба 44, други спрат. Увид у Урбанистички пројекат може се остварити и на сајту општине Књажевац, www.knjazevac.rs.  
Подносилац захтева за потврђивање Урбанистичког пројекта је Мојић Сандра из Београда, док је стручна обрада наведеног Урбанистичког пројекта поверена Предузећу за услуге, трговину и посредовање у грађевинарству „NIKOVIĆ COMPANY“ d.o.o., Београд, а одговорни урбаниста је Светлана Вукчевић, дипл.инж.арх. лиценца бр. 200 1328 12.  
На јавној презентацији се евидентирају све примедбе и сугестије заинтересованих лица.
Јавна презентација се организује на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. глaсник РС", брoj 72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/2013-одлука УС,  132/2014 , 145/2014 , 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021), Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је Зоран Ђорђевић, дипл.инж.грађ. тел: 019/731-623, локал 126.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТ ЗА ИЗГРАДЊУ ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА НА к.п.бр. 8125 И 8126 К.О. ЦРНИ ВРХ, ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search