ЈАВНИ УВИД И СТРУЧНУ РАСПРАВУ O НАЦРТУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРВЕ ФАЗЕ ЦЕВОВОДА И ПРАТЕЋИХ ОБЈЕКАТА ВОДОСНАБДЕВАЊА, ДЕОНИЦА „ЗУБСКА РЕКА-ЈАБУЧКО РАВНИШТЕ“ И ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРВЕ Ф

ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ – ОПШТИНСКА  УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА  УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ


ОГЛАШАВА
ЈАВНИ  УВИД  И  СТРУЧНУ  РАСПРАВУ
  O НАЦРТУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРВЕ ФАЗЕ ЦЕВОВОДА И ПРАТЕЋИХ ОБЈЕКАТА ВОДОСНАБДЕВАЊА, ДЕОНИЦА „ЗУБСКА РЕКА-ЈАБУЧКО РАВНИШТЕ“
И
ИЗВЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРВЕ ФАЗЕ ЦЕВОВОДА И ПРАТЕЋИХ ОБЈЕКАТА ВОДОСНАБДЕВАЊА, ДЕОНИЦА „ЗУБСКА РЕКА-ЈАБУЧКО РАВНИШТЕ“


Јавни увид обавиће се у трајању од 30 дана, од 21. децембра 2021. године до 21. јануара 2022. године, радним данима од 8 до 15 часова у згради СО Књажевац, соба бр.44.
Јавна седница одржаће се 27. јануара 2022. године, у 13 часова у просторијама Скупштине општине Књажевац (сала Општинског већа).
Увид у Нацрт наведеног плана може се извршити и на сајту општине Књажевац www.knjazevac.rs
Примедбе на планирана решења, у току јавног увида, могу се у писаној форми доставити Општинској управи-Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове  општине Књажевац, најкасније до 21. јануара 2022. године.
Правна и физичка лица могу пред Комисијом за планове Скупштине општине Књажевац да образложе своје примедбе, које су у писаном облику послали током јавног увида.
Пре излагања на јавни увид, Комисија за планове Скупштине општине Књажевац је на седници одржаној 16. децембра 2021. године извршила стручну контролу Нацрта  овог  плана. Јавни увид се организује на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ("Сл. глaсник РС", брoj 72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС , 24/2011 , 121/12, 42/13-одлука УС , 50/13-одлука УС, 98/2013-одлука УС,  132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 –др.закон, 9/2020 и 52/2021).
По завршетку јавне седнице Комисија за планове сачињава Извештај који  доставља  носиоцу израде планова.

Документацију за ПДР можете преузети овде

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search