1. ПРАВО НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК

- захтев - подносилац захтева је мајка
- изводи из Матичне књиге рођених за сву децу
- уверење о држављанству за подносиоца захтева, не старије од 6 месеци
- фотокопија личне карте
- фотокопија важеће здравствене књижице
- уверење надлежног органа старатељства да мајка:
1. непосредно брине о детету;
2. да деца претходног реда рађања нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску или старатељску породицу или дата на усвајање;
3. није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рађања
4. пријава пребивалишта за децу.

2. ПРАВО НА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК

1. ИЗВОД РОЂЕНИХ ЗА СВУ ДЕЦУ У ПОРОДИЦИ, (изводи не могу бити старији од 6 месеци)
2. УВЕРЕЊЕ  О ДРЖАВЉАНСТВУ  РС  (само за подносиоца захтева/,не старије од 6 месеци)
3. ФОТОКОПИЈА ВАЖЕЋИХ ЛИЧНИХ КАРАТА ОДРАСЛИХ ЧЛАНОВА ДОМАЋИНСТВА/ све четири стране КАО И ОРГИНАЛИ НА УВИД, А ЗА ДЕЦУ ПРИЈАВА ПРЕБИВАЛИШТА / издаје ПС Књажевац/
4. ФОТОКОПИЈУ ВАЖЕЋЕ ЗДРАВСТВЕНЕ  КЊИЖИЦЕ САМО ЗА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА/ И ОРГИНАЛ НА УВИД
5. ПОТВРДУ О ВИСИНИ ПРИХОДА У ТРИ МЕСЕЦА КОЈИ ПРЕДХОДЕ ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ЗАЈЕДНИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА / ПЛАТЕ , пензије   КАО И СВА ДРУГА ПРИМАЊА КОЈА ПОДЛЕЖУ ОПОРЕЗИВАЊУ     
6. УВЕРЕЊЕ О КАТАСТАРСКООМ ЗАДУЖЕЊУ У ПРЕДХОДНОЈ ГОДИНИ ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ЗАЈЕДНИЧКОГ домаћинства, /издаје катастар  Књажевац/ , а за лица рођена ван територије општине Књажевац потребно је  доставити и уверење из катастра по месту рођења
7. ПОТВРДЕ О СВОЈСТВУ РЕДОВНОГ УЧЕНИКА ЗА ДЕЦУ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА /основна и средња/,
8. ДОКАЗИ О ЧИЊЕНИЦАМА У ВЕЗИ НЕПОКРЕТНОСТИ И СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА / ИЛИ УВЕРЕЊЕ О ТИМ ЧИЊЕНИЦАМА (власнички лист  решење о порезу на приходе о непокретности уговор са приватним станодавцем  уговор о купопродаји и сл./,                 
9. ДОКАЗИ О НЕЗАПОСЛЕНОСТИ ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ ЧЛАНОВЕ ДОМАЋИНСТВА / УВЕРЕЊЕ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА ТРЖИШТЕ РАДА И ФОТОКОПИЈА РАДНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ КЊИЖИЦЕ /КАО И ОРГИНАЛИ НА УВИД

Докази на основу којих се остварује статус самохраног родитеља

1. ПРАВОСНАЖНА ПРЕСУДА О РАЗВОДУ БРАКА ЗА БРАЧНУ ДЕЦУ  ИЛИ
2. ПРАВОСНАЖНА ПРЕСУДА О САМОСТАЛНОМ     ВРШЕЊУ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА НАД ДЕЦОМ НАКОН ПРЕСТАНКА ВАНБРАЧНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ,    
3. УМРЛИЦА ЗА ДРУГОГ РОДИТЕЉА,
4. ИЗВОД РОЂЕНИХ ЗА ДЕЦУ НЕУТВРЂЕНОГ ОЧИНСТВА     
5.ПОТВРДА КАЗНЕНО ПОПРАВНЕ УСТАНОВЕ УКОЛИКО ЈЕ ЈЕДАН РОДИТЕЉ НА ИЗДРЖАВАЊУ  КАЗНЕ ЗАТВОРА  И
6. ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ ЗА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА ДА     НИЈЕ СТАРИЈИ ОД 6 МЕСЕЦИ   
11. ПОТВРДА О ВИСИНИ ПРИМЉЕНЕ АЛИМЕНТАЦИЈЕ  У ТРИ МЕСЕЦА КОЈИ    ПРЕДХОДЕ МЕСЕЦУ У КОМ ЈЕ ЗАХТЕВ ПОДНЕТ
12. ФОТОКОПИЈА РЕШЕЊА О СТАРАТЕЉСТВУ ИЛИ ХРАНИТЕЉСТВУ ЗА ДЕЦУ НА СТАРАЊУ ИЛИ ХРАНИТЕЉСТВУ КАО И ОРГИНАЛ НА УВИД
13. УВЕРЕЊЕ О ПОРЕСКОМ ЗАДУЖЕЊУ ДОМАЋИНСТВА ПРЕМА МЕСТУ ПРЕБИВАЛИШТА / издаје пореска управа Књажевац/  А ЗА ЛИЦА РОЂЕНА ВАН ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ПОТРЕБНО ЈЕ ДОСТАВИТИ И УВЕРЕЊЕ О ПОРЕСКОМ ЗАДУЖЕЊУ ПРЕМА МЕСТУ РОЂЕЊА
14. УВЕРЕЊЕ О ПОРЕСКОМ ЗАДУЖЕЊУ ДОМАЋИНСТВА ИЗ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ  ПРЕМА МЕСТУ ПРЕБИВАЛИШТА / издаје локална пореска администрација  Књажевац шалтер 5/  А ЗА ЛИЦА РОЂЕНА ВАН ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ПОТРЕБНО ЈЕ ДОСТАВИТИ И УВЕРЕЊЕ О ПОРЕСКОМ ЗАДУЖЕЊУ ПРЕМА МЕСТУ РОЂЕЊА

УКОЛИКО ПРЕДАТЕ  ПОТПУН ЗАХТЕВ  СА СВИМ ПОТРЕБНИМ ДОКАЗИМА ДОПРИНОСТЕ  СКРАЋИВАЊУ РОКА ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА НА 15 РАДНА ДАНА .

3. НАКНАДА ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА

- захтев - подносилац је један од родитеља
- решење послодавца о праву на породиљско одсуство
- фотокопија радне књижице
- потврда послодавца о дужини радног стажа корисника непрекидно и непосредно пре остваривања права
- потврда надлежног органа о основици на коју се плаћају доприноси за обавезно пензијско и инвалидско осигурање за месец који претходи месецу у ком еје започето коришћење одсуства, и по истеку године, у року од три месеца о коначној основици, само за лица која самостално обављају делатност
- решење надлежног органа о привременом затварању радњи, односно о привременом поверавању обављања те делатности другом лицу, односно лична изјава да у време трајања одсустванеће обавњати исту или другу делатност, само за лица која самостално обављају делатност
- извештај о превременој спречености за рад у време породиљског одсуства
- дознака
- извод из МКР за сву рођену децу у породици
- фотокопија здравствене кљижице мајке.

4. НАКНАДА ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВА РАДИ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА

- захтев - подносилац је један од родитеља
- решење послодавца о праву на породиљско одсуство
- мишљење лекарске комисије - медицинска документација
- потврда послодавца о дужини радног стажа корисника непрекидно и непосредно пре остваривања праваж
- потврда надлежног органа о основици на коју се плаћају доприноси за обавезно пензијско и инвалидско осигурање за месец који претходи месецу у ком еје започето коришћење одсуства, и по истеку године, у року од три месеца о коначној основици, само за лица која самостално обављају делатност
- решење надлежног органа о привременом затварању радњи, односно о привременом поверавању обављања те делатности другом лицу, односно лична изјава да у време трајања одсустванеће обавњати исту или другу делатност, само за лица која самостално обављају делатност
- извештај о превременој спречености за рад у време породиљског одсуства
- дознака
- извод из МКР за сву рођену децу у породици
- фотокопија здравствене кљижице мајке.

5. НАКНАДА ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА ТРЕЋЕ ДЕТЕ

- захтев
- извод из МКР за сву децу рођену у породици
- потврда предшколске установе о упису детета
- фотокопија личне карте подносиоца захтева

6. НАКНАДА ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА ДЕТЕ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА

- захтев
- решење надлежног органа старатељства о смештају у хранитељску односно старатељску породицу
- решење о остваривању права на дечји додатак – за дете смештено у хранитељску односно старатељску породицу
- потврда предшколске установе о упису детета

7. НАКНАДА ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦУ ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ

- захтев
- акт о разврставању детета ометеног у развоју
- решење о остваривању права на дечји додатак –за дете које борави у редовној васпитној групи
- потврда предшколске установе о упису детета у посебну односно редовну васпитну групу са подацима у погледу дужине дневног боравка детета

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search