У Општинској управи Књажевац  воде се службене евиденције у различитим областима које су у надлежности јединице локалне самоуправе - општине.

Службене евиденције обухватају прописане податке о чињеницама о којима Општина – Општинска управа Књажевац по потреби издаје уверења са својством јавне исправе.

Према примењујућим одредбама Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/16 и аутентично тумачење – 95/18) физичка и правна лица, као странке у управном поступку, више нису обавезни да сами траже издавање таквих уверења, већ је орган који води поступак дужан да оствари увид у такве податке, да их прибави и обради. У том случају, Општина – Општинска управа Књажевац  издаје уверење на захтев надлежног органа.

Уколико се уверење не издаје у оквиру службене дужности прописане Законом о општем управном поступку, Општинска управа Књажевац издаје уверења по захтеву физичких или правних лица. Уз захтев, подноси се доказ о уплаћеној републичкој административној такси.

Области у оквиру којих се воде службене евиденције у Општинској управи Књажевац јесу:

 

Р бр

Назив службене евиденције

Службено лице које је овлашћено за издавање аката из службене евиденције

Контакт телефон

email

Рок за издавање

Садржај службене евиденције

Напомена(папирна или електронска)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Евиденција о предметима из области грађевинарства      ( закључно са 1985 годином)

Сузана Крстић-Николић

019/731-623 лок 137

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

3 дана

редни број, датум пријема предмета код радника, број предмета из о. евиденције, подаци о странки и кратак садржај предмета, датум предаје захтева за првостепени поступак, датум покретања поступка по службеној дужности, датум предаје жалбе за другостепени поступак, датум достављања решења - заључка странци, предато архиви датум и потпис, ознака о начину и року решавања предмета и опис, подаци о вануправним предметима и напомена

папирна

2

Евиденција корисника права на новчану помоћ приликом рођења детета

Сања Драгићевић - Мартић

019731623 локал 133

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

1 дан

Име и презиме, ЈМБГ и адреса подносиоца захтева;  име и презиме,  датум рођења и ред рођења детета,  број и датум решења.

електронска

3

Евиденција о корисницима права на новчану помоћ незапосленој мајци терћег, четвртог и петог детета

Сања Драгићевић - Мартић

019731623 локал 133

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

1 дан

Име и презиме, ЈМБГ и адреса подносиоца захтева;  име и презиме,  датум рођења и ред рођења детета,  број и датум решења.

електронска

4

Евиденција о корисницима новчане помоћи за лечење стерилитета

Сања Драгићевић - Мартић

019731623 локал 133

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

1 дан

Име и презиме, ЈМБГ и адреса подносиоца захтева;  износ новчане помоћи, број и датум решења.

електронска

5

Евиденција о корисницима новчане помоћи за лечење детета

Сања Драгићевић - Мартић

019731623 локал 133

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

1 дан

Име и презиме, ЈМБГ и адреса подносиоца захтева;  износ новчане помоћи, број и датум решења.

електронска

6

Евиденција о корисницима ученичких и студентских стипендија

Сања Драгићевић - Мартић

019731623 локал 133

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

1 дан

Име и презиме, ЈМБГ и адреса подносиоца захтева;  разред/година студија, школа/факултет, број и датум решења.

електронска

7

Евиденција о деци којима је потребна додатна образовна, здравствена и социјална подршка

Сања Драгићевић - Мартић

019731623 локал 133

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

1 дан

Име и презиме, ЈМБГ и адреса подносиоца захтева;  разред, студија, школа, број и датум решења.

електронска

8

Евиденција о коринсицима права на дечји додатак

Микица Првуловић

019731623

локал 100

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

1 дан

Име и презиме, ЈМБГ и адреса подносиоца захтева;  име и презиме,  датум рођења детета,  број и датум решења.

електронска

9

Евиденција о коринсицима права на родитељски додатак

Микица Првуловић

019731623

локал 100

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

1 дан

Име и презиме, ЈМБГ и адреса подносиоца захтева;  име и презиме,  датум рођења детета,  број и датум решења.

електронска

10

Евиденција о коринсицима права на породиљско одсуство/одсуство ради неге детета

Микица Првуловић

019731623

локал 100

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

1 дан

Име и презиме, ЈМБГ и адреса подносиоца захтева;  име и презиме,  датум рођења детета,  број и датум решења.

електронска

11

Евиденција о коринсицима права на одсуство ради продужене неге детета

Сања Драгићевић - Мартић

019731623 локал 133

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

1 дан

Име и презиме, ЈМБГ и адреса подносиоца захтева;  име и презиме,  датум рођења детета,  број и датум решења.

електронска

12

Евиденција о корисницима права из области борачко – инвалидске заштите

Микица Првуловић

019731623

локал 100

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

1 дан

Име и презиме, ЈМБГ и адреса подносиоца захтева;  право,  број и датум решења.

електронска

13

Евиденција о предузетницима (закључно са 31.12.2005. године)

Марко Марковић

019731623

локал 142

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

1 дан

Име и презиме, назив и седиште радње, ЈМБГ предузетника, период вођења радње, бројеви решења и број улошка у регистратору.

папирна

14

Евиденција о водним условима

Саша Петровић

019731623

локал 131

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

1 дан

Назив, матични број и седиште подносиоца захтева, број и датум решења о издавању водних услова); подаци о објекту (тип објекта, назив објекта, административни и хидрографски положај, назив делатности, основни карактеристични податак); остали податке (име и презиме обрађивача, промене у подацима, напомена)

Електронска

 и папирна

15

Евиденција о водним сагласностима

Саша Петровић

019731623

локал 131

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

1 дан

(назив, матични број и седиште подносиоца захтева; број и датум решења о издавању водне сагласности); подаци о објекту (тип објекта, назив објекта, административни и хидрографски положај, назив делатности, основни карактеристични податак); остали подаци (број и датум решења о издатим водним условима, утврђивање престанка важења водне сагласности, име и презиме обрађивача, промене у подацима, напомена).

Електронска

 и папирна

16

Евиденција о водним дозволама

Саша Петровић

019731623

локал 131

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

1 дан

назив, матични број и седиште подносиоца захтева; број и датум решења о издавању водне дозволе, односно потврде, период важења водне дозволе, односно потврде); подаци о објекту (тип објекта, назив објекта, административни и хидрографски положај, назив делатности, основни карактеристични податак); остали подаци (број и датум решења о издатој водној сагласности, односно водној дозволи, утврђивање важења водне дозволе и потврде, име и презиме обрађивача, промене у подацима, напомена).

Електронска

 и папирна

17

Евиденција о корисницима средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде

Саша Петровић

019731623

локал 131

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

1 дан

Име и презиме, ЈМБГ, адреса корисника, БПГ, врста подршке, број уговора.

папирна

18

Матичне књиге (матичне књиге рођених, матичне књиге венчаних, матичне књиге рођених)

Драган Цветковић,

Жељан Тасић,

Весна Милојковић,Радиша Давидовић, Милорад Живковић, Миломир Илић

019731623

Локал 140, 115 и 138

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

1 дан

Име и презиме, пол, датум рођења, непотпуни датум рођења, ЈМБГ, подаци о родитељима, адреса, текући број уписа у матичну књигу, датум уписа у матичну књигу, држављанство, подаци о женику и невести, подаци о сведоцима код закључења брака, подаци о умрлом лицу, подаци о пријавиоцу смрти, накнадни уписи у матичне књиге

Папирна и у оквиру обједињеног регистра матичних књига

19

Евиденције о држављансту

Драган Цветковић,

Жељан Тасић,

Весна Милојковић,  Радиша Давидовић, Милорад Живковић, Миломир Илић

019731623

Локал 140, 115 и 138

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

1 дан

Име и презиме, име оца, датум и место рођења, основ стицања држављанства, основ престанка држављана Републике Србије

Папирна и у оквиру обједињеног регистра матичних књига

20

Регистар такси превозника, такси возача, такси возила и сагласности за издавање кровних ознака

Сања Драгићевић - Мартић

019731623 локал 133

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

1 дан

Пословно име, седиште и матични број такси превозника, број и датум одобрења, име и презиме такси возача, број такси дозволе за возача односно возило, број шасије, регистарске таблице такси возила

електронска

21

 Евиденција угоститеља и угоститељских објеката (угоститеља који пружају услуге  у некатегорисаном угоститељском објекту, угоститељских објеката за смештај врсте кућа, апартман, соба, сеоско туристичко домаћинство)

Сања Драгићевић - Мартић

019731623 локал 133

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

1 дан

Подаци о угоститељу (основни,  адресни и контакт подаци, контакт подаци одговорног лица)  подаци о угоститељском објекту, адреси и контакту, просторној целини и други релевантни подаци

Елелктонски кроз Централни инфомрациони систем

22

Основна евиденција о преметима

Саша Петковић, Јелена Трајковска

019731623

лок 116

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

1 дан

Име и презиме односно назив подносиоца акта, адреса, додељени број предмета, категорија (врста) предмета, кретање предмета, архива

Електронска

23

Евиденција поклона функционера

Саша Петковић

019731623

лок 116

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

1 дан

Име и презиме функционера, функција коју врши, назив органа организације и јавне службе у којој функционер врши функцију, име и презиме поклонодавца са назнакон да ли поклон даје као физичко лице или у име правног лица, датум пријема поклона, врста поклона са детаљним описом, вредност поклона изражена у динарима, укупна вредност примљених поклона које је функционер примио током календарске године као и податак у чију својину поклон прелази

папирна

24

Евиденција одборника СО, чланова Општинског већа, чланова радних тела

Данијела Ђорђевић

019731623

лок 108

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

1 дан

Име и презиме одборника СО, члана ОВ и члана радног тела, ЈМБГ,  датум рођења, пол, занимање, адреса, контакт телефон, текући рачун, банкна, функција, датум именовања на  функцију,

папирна

25

Евиденција пореских пријава по основу пореза на имовину

Весна Живковић

019731623

лок

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

1 дан

Име и презиме, ЈМБГ, адреса пребивалишта, адреса објекта, подаци о врсти и површини објекта, подаци о власништву, елементи квалитета објекта, доказ о власништву објекта

Папирана и елетронска у оквиру обједињеног Локалног ЛПА

26

Евиденција о зарадама запослених лица

Анкица Марковић

019731623

Лок 119

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

1 дан

Име и презиме, адреса, ЈМБГ, стручна спрема

електронска

27

Евиденција службених мрежних картица

Горица Петровић

019731623

Лок 139

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

1 дан

Име и презиме корисника, адреса, назив радног места односно функције, број мрежне картице, датум почетка уоптребе

 

 

28

Евиденција о службеним путовањима

Горица Петровић

019731623

Лок 139

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

1 дан

Име и презиме, назив радног места, датум и место путовања, сврха путовања, превозно средтво и врста наплате путних трошкова

папирна

29

Евиденција о присутности запослених лица

Горица Петровић

019731623

Лок 139

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

1 дан

Име и презиме, време доласка и време одласака са радног места

елетрконска

30

Попис аката учесника у комасацији

Марија Јеленковић

019731623

Лок

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

1 дан

Име и презиме, адреса учесника у комасацији, имовина у комасационој маси, месту и врсти комасационе масе

 

31

Евиденција – регистар радних књижица (закључно са 31.12.2016 год)

Саша Петковић, Јелена Трајковска

019731623

лок 116

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

1 дан

Име, име једног родитеља и презиме, адреса; ЈМБГ, место и датум рођења, држављанство, серијски, регистарски и датум и место издавања личне карте, подаци о школској спреми

папирна

32

Кадровска евиденција

Горица Петровић

019731623

Лок 139

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

1 дан

личнo имe, aдрeсу и jeдинствeн мaтични брoj грaђaнa;   мaтeрњи jeзик;  jeзик нa кoмe je стeчeнo oснoвнo, срeдњe и висoкo oбрaзoвaњe;  врсту рaднoг oднoсa и дaтум њeгoвoг зaснивaњa;   прoмeну рaднoг мeстa;  врсту и стeпeн стручнe спрeмe, oднoснo oбрaзoвaњa, пoлoжeни стручни испити, стручну oбуку припрaвникa, стручнo oспoсoбљaвaњe и стручнo усaвршaвaњe и пoсeбнa знaњa;  пoсeбнa знaњa и вeштинe;  гoдинe рaднoг искуствa, стaжa oсигурaњa и стaжa oсигурaњa кojи сe рaчунa сa увeћaним трajaњeм;  дaтум нaвршeњa рaднoг вeкa;  гoдишњe oцeнe рaдa;  изрeчeнe дисциплинскe мeрe и утврђeну мaтeриjaлну oдгoвoрнoст;  oбрaчун плaтe;  прeстaнaк рaднoг oднoсa, пoдaтaк o нaциoнaлнoj припaднoсти,  дoкумeнтa oд знaчaja зa зaснивaњe рaднoг oднoсa, рaспoрeђивaњe и oбрaчун зaрaдe;  дoкумeнтa oд знaчaja зa oбaвљaњe пoслoвa рaднoг мeстa у вeзи сa стручнoм oбукoм припрaвникa, стручним oспoсoбљaвaњeм, стручним усaвршaвaњeм и дoдaтним oбрaзoвaњeм;  дoкумeнтa oд знaчaja зa кoришћeњe гoдишњeг oдмoрa, плaћeнoг и нeплaћeнoг oдсуствa;  дoкумeнтa у вeзи сa прaћeњeм и врeднoвaњeм рeзултaтa рaдa;  дoкумeнтa o нaгрaђивaњу, дисциплинским кaзнaмa и нaкнaди мaтeриjaлнe штeтe;  дoкумeнтa oд знaчaja зa oствaривaњe прaвa из пeнзиjскoг, инвaлидскoг и здрaвствeнoг oсигурaњa.

 

Електронска

/папирна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                         ИНТЕРНЕ СЛУЖБЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ

1

Евиденција о радним местима са повећаним ризиком

 

Ластица Миливојевић

019731623

локал 131

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

2

 

Евиденција о запосленима распоређеним на радна места са повећаним ризиком и лекарским прегледима запослених распоређених на та радна места

 

Ластица Миливојевић

 

019731623

локал 131

 

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

3

 

Евиденција о повредама на раду

 

Ластица Миливојевић

 

019731623

локал 131

 

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

4

 

Евиденција о професионалним обољењима

 

Ластица Миливојевић

 

019731623

локал 131

 

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

5

 

Евиденција о болестима у вези са радом

 

Ластица Миливојевић

 

019731623

локал 131

 

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

6

 

Евиденција о запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад

 

Ластица Миливојевић

 

019731623

локал 131

 

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

7

Евиденција о опасним материјама које се користе у току рада

Ластица Миливојевић

019731623

локал 131

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

8

 

Евиденција о извршеним испитивањима услова* радне околине

 

Ластица Миливојевић

 

019731623

локал 131

 

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

9

 

Евиденција о извршеним прегледима и проверама опреме за рад

 

Ластица Миливојевић

 

019731623

локал 131

 

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

10

 

Евиденција о издатим средствима и опреми за личну заштиту на раду

 

Ластица Миливојевић

 

019731623

локал 131

 

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

11

 

Евиденција о пријавама смртних, колективних и тешких повреда на раду, као и повреда на раду због којих запослени није способан за рад више од три узастопна радна дана

 

Ластица Миливојевић

 

019731623

локал 131

 

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

12

 

Евиденција о пријавама професионалних обољења

 

Ластица Миливојевић

 

019731623

локал 131

 

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

13

 

Евиденција о извршеним лекарским прегледима запослених у складу са прописима о безбедности и здрављу на раду

 

Ластица Миливојевић

 

019731623

локал 131

 

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

14

 

Евиденција о пријавама опасних појава које би могле да угрозе безбедност и здравље запослених

 

Ластица Миливојевић

 

019731623

локал 131

 

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

15

Евиденција о печатима

Бранкица Милошевић

019731623

локал 123

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА КОЈЕ СЕ ВОДЕ У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ можете преузети овде

ОБАВЕШТЕЊЕ
Уколико је странка незадовољна поступањем надлежног Одељења/службе Општинске управе Књажевац, а у вези са разменом података из

службених евиденција, своје притужбе може поднети руководиоцу Одељења и то:

1.    Одељење за општу управу и заједничке послове
Горица Петровић
Телефон
Email:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

2.    Одељење за стручне и нормативно -  правне послове општинскигх органа

Телефон
emil

3.    Одељење за буџет, финансије и утврђивање и наплату локалних јавних прихода
Анкица Марковић
Телефон
Email:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

4.    Одељење за привреду и друштвене делатности
Марија Јеленковић
Телефон
Email:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

5.    Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове
Зоран Ђорђевић
Телефон
Email:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

6.    Одељење за инспекцијске послове
Дејан Радосављевић
Телефон
Email:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


 

 

 

 

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search