СТАТУТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ (пречишћен текст)

Правилник о систематизацији радних места

Подаци о пројектима

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА ЈАВНИХ НАБАВКИ, СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА И СПРОВОЂЕЊА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

Решење о одређивању лица за пријем информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у органу општине Књажевац - Општинске управе Књажевац

Правилник о управљању сукобом интереса запослених у Општинској управи Књажевац

Решење о одређивању лица за надзор над спровођењем одредби Правилника о управљању сукобом интереса запослених у Општинској управи Књажевац

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ СЛУЖБЕНИКА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ КЊАЖЕВАЦ

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТУ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ КЊАЖЕВАЦ

Рeшeњe o утврђивaњу тaрифнoг систeмa у грaдскoм и пригрaдскoм прeвoзу

Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Књажевац за 2015. годину

Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Књажевац за 2017. годину

Одлука о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Књажевац за 2017. годину

Решење о образовању жалбене комисије

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији општине Књажевац

КОДЕКС ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ КЊАЖЕВАЦ

АНЕКС I КОДЕКСА ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ КЊАЖЕВАЦ

ДЕКЛАРАЦИЈА О УЛОЗИ ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ

ИНТЕРНО УПУТСТВО О РАДУ У АПЛИКАЦИЈИ еПИСАРНИЦА

 

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search