Обједињена процедура

Обједињена процедура представља скуп поступака и активности које спроводи надлежна служба у вези са изградњом, доградњом или реконструкцијом објеката, односно извођењем радова и обухвата: издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи, пријаву радова, пријаву завршетка израде темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу, издавање употребне дозволе, обезбеђење прикључења на инфраструктурну мрежу, упис права својине на изграђеном објекту, измену аката која се прибављају у овој процедури, прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање сагласности на техничку документацију, као и прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе.


Обједињена процедура, као нов поступак који омогућава ефикасније издавање дозвола и прибављање сагласности неопходних у поступку изградње, доградње и реконструкције објеката прописана је Законом о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 132/2014), а почела је да се примењује од 1. марта 2015. године.

Од 1. јануара 2016. године у оквиру Агенције за привредне регистре почела је са радом Централна евиденција обједињених процедура.

Оснивањем Централне евиденције обједињених процедура по први пут се успоставља јединствена, централна, јавна, електронска база података у којој ће бити обједињени подаци о току сваког појединачног предмета, документација која је приложена и прибављена у поступцима које спроводе надлежни органи по захтевима у вези са изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката, укључујући одлуке и друга акта надлежних органа која настају у том поступку.

Софтвер неопходан за рад Централне евиденције обједињених процедура развијен је у оквиру пројекта „Развој система електронског издавања грађевинских дозвола у региону југоисточне Европе“, а спроводи се у оквиру ГИЗ Отвореног регионалног фонда за модернизацију општинских услуга који финансирају владе Немачке и Швајцарске. Имплементациони партнер је Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД), а партнери су Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, Асоцијација јединица локалне самоуправе Републике Македоније (ЗЕЛС) и др.


Од 1. јануара 2016. године сви захтеви у поступку обједињене процедуре подносиће се искључиво електронским путем, преко Централног информационог система Агенције за привредне регистре, а све информације од значаја за поступак спровођења обједињене процедуре можете добити на адреси www.gradjevinskedozvole.rs, на којој се налазе и одговори на најчешће постављена питања у вези са одредбама Закона о планирању и изградњи, прописи и други документи релевантни за област грађевинарства. Сва питања можете упутити на електронску адресу:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ У ПОСТУПКУ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ

Накнада за услуге Централне евиденције обједињених процедура

Закључци о одбацивању захтева
Издати локацијски услови, грађевинске и употребне дозволе и издата одобрења почев од 01.01.2016. год. објављују се у електронском облику путем интернета на адреси: https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/Public/Manage/Publications


Обрачун висине доприноса за уређивање грађевинског земљишта, на територији општине Књажевац, врши се у складу са Одлуком о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Сл.лист општине Књажевац“ бр. 2/2015). ЗОНЕ: Ради обрачуна висине доприноса за уређивање грађевинског земљишта, на територији општине Књажевац, утврђене су следеће зоне:

- зона 1 – Књажевац;

- зона 2 - туристички ризорт «Јабучко равниште» на Старој планини;

- зона 3 - туристички центар и скијалиште «Голема Река» на Старој планини;

- зона 4 - туристичко насеље «Коњарник - Бабин Зуб» на Старој планини;

- зона 5 - Кална и Минићево;

- зона 6 - туристички пунктови на Старој планини (Граваљоса 1, Мирица, Козарница;

- зона 7 - туристичка села на Старој планини (Црни Врх са засеоком Граваљоса, Ћуштица, Балта Бериловац, Вртовац, Иново);

- зона 8 – спортско рекреативни и здравствено рехабилитациони центар «Бањица»;

- зона 9 – Трговиште Зоне обухватају грађевинско земљиште које је одређено важећим плановима.

НАМЕНА ОБЈЕКАТА: Намене објеката за које се плаћа допринос су:

- Стамбена намена, која обухвата: вишепородичне стамбене зграде, индивидуалне породичне стамбене зграде, стамбени простор у стамбеним и стамбено – пословним зградама, стамбени простор у оквиру атељеа и смештајни простор у угоститељским објектима.

- Комерцијална намена, која обухвата: трговинске објекте, пословне објекте и канцеларије, пословно – стамбене апартмане, банке, мењачнице, кладионице, коцкарнице, видео клубове, гараже као засебне комерцијалне објекте, хотеле, угоститељске објекте, пословни простор у пословним и стамбено – пословним зградама, бензинске и гасне пумпе, радио базне станице и други стубни објекти, као и друге објекте комерцијалног и услужног карактера и објекте из области: образовања, социјалне и дечје заштите, здравства, културе, спорта, рекреације и др.

- Oсталa наменa, којој припадају: надстрешнице, гараже, оставе, монтажне бараке и киосци, гондоле, жичаре, ски лифтови, ски стазе и други објекти.

Објекти који нису напред наведени уподобиће се најсличнијој наведеној намени.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search