На основу члана 10. и 11. став. 3. Одлуке о давању у закуп пословног простора општине Књажевац (“Сл. лист општине Књажевац“, број 9/2016, 15/2019, 28/2021, 37/2021-Пречишћени текст и 8/2022), и члана 51. Статута општине Kњажевац- Пречишћен текст (“Сл. лист општине Књажевац”, број 6/2019), Општинско веће општине Књажевац, на седници одржаној дана, 22.09.2022. године, расписало је

 О Г Л А С

О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

 1. Општина Књажевац, МБ 07212674, ПИБ 102106760, ул. Милоша Обилића бр. 1, даје у закуп

јавним надметањем следећи пословни простор:

-       пословни простор у Књажевцу, у улици Трг ослобођења бр. 31/2, у приземљу зграде ( код РГЗ Службе за непокретности Књажевац уписана у Листу непокретности 16453 КО Књажевац, породично стамбена зграда, на кп. бр. 910 КО Књажевац, у улици Трг ослобођења бр.  27, зграда бр. 1), у површини од 25,26 м2,     

на одређено време на период од 5 година, са наменом за зграде за трговину на велико и мало (продавнице), пословне зграде (канцеларије и друге намене).

  

 1. Пословни простор из тачке 1. овог Огласа даје се у виђеном стању.

            Заинтересовани могу разгледати пословни простор из тачке 1. овог Огласа, сваког радног дана у периоду од 9,00 сати до 14,00 сати у договору са ЈП “Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац” Књажевац.            

                       

 1. Почетни односно најнижи износ закупнине за пословни простор из тачке 1. Огласа је

10.104,00  динара нето месечно.

                

 1. Право учешћа у поступку јавног надметања имају сва правна и физичка лица, која испуњавају

услове Огласа.

                 

 1. Подносиоци пријава за јавно надметање обавезни су да изврше уплату депозита у прописаној

висини, начину у року из тачке 9. Огласа.

 Учесници поступка јавног надметања,  депозит у висини две почетне месечне закупнине уплаћују новчано у буџет Општине, на рачун број 840-592804-17.

 Пријава за јавно надметање за коју није уплаћен новчани износ депозита, а у висини депозита и року прописаним Огласом сматра се непотпуном и биће одбачена.

             Учесник Огласа депозитом  јемчи да ће закључити Уговор о закупу уколико његова понуда у поступку по Огласу буде утврђена као најповољнија.

  Доказ о уплати депозита се доставља уз пријаву.

  Подносилац депозита губи право на повраћај депозита:

-          уколико не приступи у време прописано за одржавање јавног надметања,

-          као једини учесник на надметању не прихвати почетну цену,

-          ако нико од учесника јавног надметања не прихвати почетну цену,

-          не потпише записник о јавном надметању,

-          као проглашени најповољнији понуђач не закључи уговор о закупу у прописаном  року или по прописаној процедури,

-          у свим другим случајевима предвиђеним  Огласом, Изјавом и др.

               Депозит најповољнијег понуђача пребацује се на рачун закупнине за пословни простор.

               Закупцу се износ приложеног депозита урачунава у прву/е закупнину/е, умањен за 5% на име трошкова спровођења поступка по огласу.

               Осталим учесницима депозит се враћа у року од 5 дана, од дана доношења акта Општинског већа о давању у закупу, умањен за 5% на име трошкова спровођења поступка по Огласу.

 

6.     Право учешћа у поступку јавног надметања немају правна и физичка лица, који као закупци

пословног простора имају дуговања због неизмирених обавеза по основу закупнине, као и друге неизмирене обавезе по основу ранијих или текућих уговора о закупу, лица која су у ранијим поступцима издавања у закуп проглашена најповољнијим понуђачима, а одустали су од закључења Уговора о закупу, уколико није протекао период од 6 месеци од дана одустанка од закључења Уговора о закупу.

             О измиреним обавезама, закупци пословног простора Општине Књажевац, као доказ уз пријаву прилажу потврде ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац” Књажевац,  ЈКП “Стандард” Књажевац, Електродистрибуције. 

           

 1. Писане пријаве за јавно надметање, подносе се општини Књажевац, ул. Милоша Обилића бр.

1, преко Услужног центра органа управе општине Књажевац, или препоручено поштом на адресу општине Књажевац,  у затвореним ковертама, са обавезном назнаком на коверти „Пријава на Оглас за давање у закуп пословног простора (са назнаком за који пословни простор)“.

             У случају предаје преко Услужног центра из претходног става на коверти приспелих пријава, без права отварања, означава се датум предаје, а учесницима Огласа издаје доказ о предаји пријаве.

 

8.     Пријава која се доставља обавезно садржи: назнаку пословног простора за који се подноси

пријава, доказ о уплати депозита, изјаву о прихватању почетне оглашене цене, податке и доказе о подносиоцима пријава, за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана; за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број; за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве; број рачуна за враћање депозита и друге податке и доказе прописане овим Огласом.

                    Пријава се доставља са валидним и овереним прилозима и доказима прописаним овим Огласом.

 

 1. Писане пријаве за јавно надметање подносе се у периоду од 27.09.2022. године до 04.10.2022.

године.

 

10.  Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправне пријаве

за учешће, којом се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању и проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине по којој се пословни простор може дати у закуп.

            Уколико подносилац пријаве не прихвати почетну висину закупнине или буде изабран за најповољнијег понуђача, а не закључи уговор о закупу, губи право на повраћај депозита.

 

11.  Подносиоци неблаговремене, непотпуне пријаве, или лица која су поднела пријаву а не

испуњавају услове Огласа, не могу учествовати у поступку јавног надметања, а такве пријаве се одбацују.

 

 1. Јавно надметање за пословни простор у Књажевцу, у улици Књаза Милоша бр. 30,  

ће се одржати дана 07.10.2022. године, у 11,00 сати,

            у просторијама општине Књажевац, ул. Милоша Обилића бр. 1, соба бр. 1 (сала Општинског већа) пред Комисијом за спровођење поступка давања у закуп пословног простора општине Књажевац, где учесници јавног надметања усмено дају своју понуду увећањем цена.

            Свака наредна понуда мора бити увећана за најмање 10%, а највише за 20% од претходне понуде.

            Комисија врши избор најповољнијег понуђача применом критеријума најповољније висине понуђене закупнине.

 

 1. Заинтересована лица имају право увида у документацију код Одељења за урбанизам,

комунално-стамбене и имовинско-правне послове, у периоду од ______.2022. године до _____.2022. године.

 

 1. Обавештење о резултату Огласа се истиче на огласној табли Општинске управе.

 

15.  Закупац је дужан да за закупљени пословни простор плаћа закупнину.

            За пословни простор на којем је право закупа стечено у поступку јавног надметања, закупнина се плаћа у висини закупнине која је понуђена и проглашена најповољнијом у том поступку, односно по којем је стечено право закупа увећана за припадајућу порезу.

            Обавеза плаћања закупнине настаје даном преузимања пословног простора.

            Закупнина се плаћа месечно, до 15-ог у месецу, за текући месец, на основу рачуна закуподавца.

             У случају кашњења са плаћањем закупнине закупац је дужан платити законску затезну камату на основу обрачуна закуподавца, а у складу са законским прописима.

 Закупнина утврђена Уговором о закупу усклађује се два пута годишње (шестомесечно) за висину стопе раста индекса потрошачких цена у Републици Србији према подацима органа надлежног за послове статистике у Републици Србији, о чијој ће висини закупац бити писмено обавештен.

             Закуподавац задржава право да сваке године увећа закупнину утврђену уговором о закупу имајући у виду тржишну висину закупнине за одређену зону и намену у складу са Одлуком о давању у закуп пословног простора општине Књажевац, о чијој ће висини закупац бити писмено обавештен.

 

 

 

 

16.  У висину закупнине не урачунавају се остали трошкови коришћења пословног простора

(трошкови текућег одржавања, хитних интервенција, таксе, накнаде, доприноси, порези, трошкови електричне енергије, комуналних услуга и др. трошкови који прате закуп).

 Закупац је дужан да сноси трошкове текућег одржавања пословног простора, и све трошкове настале по основу закупа, као и трошкове проистекле из предмете закупа, као и да уредно, потпуно и благовремено у целости измирује следеће:

-          Обавезе накнаде на име пружених услуга испоруке електричне енергије, топлотне енергије, воде и пружених других комуналних услуга, ПТТ, етажну накнаду и други припадајући трошкови;

-          Обавезе накнаде на име осигурања предмета Уговора уколико је Закуподавац осигурао имовину, а не директно закупац;

-          Обавезе накнаде пореских обавеза које оптерећују предмет закупа, а у складу са одлукама надлежних органа;

-          Обавезе настале на име трошкова текућег одржавања и другог одржавања предмета закупа, хитних интервенција;

-          Друге обавезе и трошкове настале у вези одржавања, коришћења предмета закупа и све друге обавезе произашле из самог предмета закупа током периода закупа.

Све обавезе из овог члана у вези плаћања започињу даном увођења закупца у посед пословног простора, односно даном записничке примопредаје на начин и по поступку прописаним Одлуком о давању у закуп пословног простора општине Књажевац (“Сл. лист општине Књажевац“, број 9/2016, 15/2019, 28/2021, 37/2021-Пречишћени текст и 8/2022).

 

17.  Пре закључења уговора о закупу закупац је обавезан да закључи и потпише посебан уговор о

обезбеђењу потраживања и положи средство обезбеђења наплате потраживања закуподавца које је у висини од четири месечне закупнине депоновањем (уплатом) новчаних средстава у висини четири месечне закупнине на рачун општине број 840-592804-17.

 

 1. Закупац не може пословни простор или његов део да даје у подзакуп.

 

19.  Закупац је у обавези да пословни простор користи у складу са наменом из овог Огласа.

 

20.  Закупац је у обавези да изврши осигурање предмета закупа о свом трошку, а у корист

закуподавца, од ризика разбојништва и провалне крађе, елементарних непогода, пожара и неких других опасности које могу да доведу до штете на предмету закупа и о томе пружи доказ закуподавцу, да надокнади сваку штету у пословном простору, опреми и покретностима која му је предата на коришћење или која се налази у предмету закупа, осим оне настале услед редовне употребе.

 

21.  Закупац је дужан да за време трајања закупа врши текуће одржавање пословног простора.

 

22.  Закупац не може вршити адаптацију и инвестиционо одржавање пословног простора, као и

извођење других грађевинских радова на пословном простору без претходне писмене сагласности Закуподавца - Општинског већа, а у складу са важећим законским и подзаконским прописима, Одлуком о давању у закуп пословног простора општине Књажевац (“Сл. лист општине Књажевац“, број 9/2016, 15/2019, 28/2021, 37/2021-Пречишћени текст и 8/2022) и закљученим уговором.

 По престанку закупа, улагања у пословни простор остају саставни део пословног простора.

 Закупац сноси трошкове поправке или других грађевинских радова у предмету закупа чију је потребу сам проузроковао, с тим што сва улагања Закупца у пословни простор остају саставни део истог.

 Остваривање права и обавеза у вези адаптације и инвестиционог одржавања пословног простора, као и у вези извођења радова на пословном простору врши се у складу са законским прописима и актима општине, Одлуком и у складу са закљученим уговором.

 

 

 1. Закупац преузима све обавезе и дужан је на поступање у складу са Одлуком о давању у закуп

пословног простора општине Књажевац (“Сл. лист општине Књажевац“, број 9/2016, 15/2019, 28/2021, 37/2021-Пречишћени текст и 8/2022).

 

 1. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон 019/731-623, локал 124.

 

 1. Поступак издавања у закуп пословног простора јавним надметањем је јаван.

 

 1. Оглас ће бити објављен на Огласној табли Општинске управе општине Књажевац, сајту

општине Књажевац и у средствима јавног информисања.

 

Број: 361-20/2022-09                                                                                     ПРЕДСЕДНИК

22.09.2022. године                                                                                   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,

К њ а ж е в а ц                                                                                            мр Милан Ђокић

 

 

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search