На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи (''Сл. Гласник РС'' број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020), и члана 4. Одлуке о грађевинском земљишту  („Сл. лист општине Књажевац“, бр. 10/2015, 5/2017 и 15/2019), члана 51. Статута општине Kњажевац- Пречишћен текст (“Сл. лист општине Књажевац”, број 6/2019) Општинско веће општине Књажевац, на седници одржаној дана 22.12.2021. године, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС  РАДИ ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ, ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА


    1. Расписује се Оглас за јавно надметање ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта (у даљем тексту: грађевинско земљиште) у јавној својини општине Књажевац, за изградњу објекта у складу са Планом генералне регулације Књажевца (Блок I „Дубрава, Бошево и Трговиште“), („Службени лист општине Књажевац“ бр. 9/1/2011 и 33/2016),  на следећој локацији:
    Адреса: Књажевац, потес/улица: Бошево;
           Број кат. парцеле:   КП бр. 1946/2  КО Књажевац, уписана у ЛН. бр. 17614 КО Књажевац, као јавна својина општине Књажевац;
           Површина катастарске односно грађевинске парцеле: КП бр. 1946/2  КО Књажевац, износи 0.14,14 ха.
           Статус кат. парцеле: Дефинисан Планом генералне регулације Књажевца (Блок I „Дубрава, Бошево и Трговиште“), („Службени лист општине Књажевац“ бр. 9/1/2011 и 33/2016);
           Предвиђена градња : индивидуално становање са пословањем (пословање са магацинским простором, стоваришта и сл.), индивидуално становање, објекти јавног карактера, објекти спортског карактера итд.;               
            Коефицијент изграђености: Ки=1,5
           Коефицијент заузетости: Кз=50%
           Спратност: макс  По+П+2+Пк (за пословно стамбене објекте);
            Саобраћајна повезаност са локалним односно градским центром, радним зонама и другим садржајима у насељу:  добра, асфалтним коловозом.
           Комунална опремљеност објектима друштвеног стандарда: добра.
           Опремљеност комуналном инфраструктуром (В, К, Ел. инст., ПТТ): у целости опремљена.
              Није дозвољена изградња индустријских објеката који угрожавају животну средину (бука, штетни гасови и сл.), у складу са Законом о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон) и уредбама и правилницима истог Закона.

      2.  Почетна цена за отуђење грађевинског земљишта утврђена је у складу са Одлуком о грађевинском земљишту  („Сл. лист општине Књажевац“, бр. 10/2015, 5/2017 и 15/2019) и износи 1.555.400,00 динара.
Гарантни износ одређује се у износу од  800.000,00 динара.
           Будући инвеститор објекта је у обавези да плати допринос за уређивање грађевинског земљишта у складу са одлуком којом се регулише ова област.
            Грађевинско земљиште се отуђује у виђеном стању.
              Заинтересовани могу разгледати предметну локацију према договору са ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац.

             
    3. Будући инвеститор је дужан да на парцели изгради објекат, тј. да грађевинско земљиште приведе намени утврђеној у тачки 1. овог Огласа у року од 5 година од дана увођења у посед, а ако то не учини Општина може раскинути Уговор о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине (у даљем тексту: Уговор) једностраном изјавом воље. 
      Будући инвеститор се обавезује да о испуњењу обавезе из става 1. ове тачке Огласа благовремено обавести Општину и приложи употребну дозволу за објекат.
     У случају немогућности Будућег инвеститора да у роковима предвиђеним Огласом изгради објекат односно грађевинско земљиште приведе намени, из разлога који му се не могу приписати у кривицу, Будући инвеститор је овлашћен да од Општине писмено тражи продужење рока за изградњу објекта.
          Општина ће прихватити предлог за продужење рока изградње односно привођења намени, ако за то постоје оправдани разлози, о чему је Будући инвеститор дужан да пружи доказе уз захтев из претходног става.
           О разлозима за продужење рока изградње односно привођења намени, Будући инвеститор је дужан да обавести Општину најкасније на 60 дана пре истека рока за изградњу објекта односно привођења намени.
           Уколико Будући инвеститор не испуни своју обавезу изградње објекта у року који је предвиђен овим Огласом и Општина једнострано раскине Уговор због неиспуњења, Будући инвеститор је дужан да парцелу преда у државину Општине у року од 60 дана од дана раскида Уговора када му и престаје право својине, тако што ће са ње о свом трошку уклонити сав материјал и евентуалне делове објеката у изградњи и изграђене и довести парцелу најмање у стање пре преузимања и омогућити Општини успостављање фактичке и правне власти на парцели.
            Будући инвеститор и Општина се могу писмено споразумети да делови објеката у изградњи остану на парцели, као и да права стечена за потребе изградње објеката, као што су права на прикључење на комуналне објекте и инсталације, као и друга права која прате Уговор и изградњу објекта, припадну новом Будућем инвеститору- општини Књажевац или новом купцу грађевинског земљишта одређеном од стране општине Књажевац, ако се он са тиме сагласи, уз обавезу плаћања накнаде Будућем инвеститору за уступање дела изграђених објеката и права стечених за потребе изградње објеката, а по посебно спроведеном поступку и одлучивању у вези с тим, од стране овлашћених органа општине Књажевац.
            Општина може Уговор раскинути једностраним отказом без отказног рока, а дан пријема писменог отказа код Будућег инвеститора се сматра даном аутоматског раскида Уговора, и то због неиспуњења услова и обавеза од стране Будућег инвеститора на начин и у роковима утврђеним у ставу 1, 2, 3, 4 и 5. ове тачке Огласа.
            Општина и Будући инвеститор могу једнострано раскинути Уговор у свим другим случајевима са отказним роком од 60 дана од дана пријема писаног отказа.

            4. Право учешћа на јавном надметању имају сва правна и физичка лица која поднесу
пријаве на начин одређен овим огласом и уплате гарантни износ на рачун буџета општине Књажевац, број 840-592804-17.
            Учеснику јавног надметања који постигне највећу цену земљишта и добије земљиште у својину, гарантни износ се урачунава у цену земљишта. Осталим учесницима гарантни износ се враћа у року од 8 дана.
            У случају да учесник у поступку јавног надметања, не приступи јавном надметању или не учествује у јавном надметању са понуђеним почетним износом цене земљишта као и учесник који је понудио највиши износ цене земљишта одустане од закључења уговора губи право на повраћај гарантног износа.

    5. Пријаве за учешће на јaвном надметању се подносе у затвореној коверти са назнаком
„За Комисију за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Књажевац“.
         
    Пријава за учешће на јавном надметању мора да садржи:
1)    За физичка лица: име, презиме и адресу, као и матични број пријављеног физичког лица, а за предузетнике и податке о упису у регистар надлежног органа (као и порески идентификациони број).
2)    За правна лица: назив, односно фирму и седиште правног лица, податке о упису у регистар надлежног органа (број, датум и назив органа)- извод из АПР -а о регистрацији привредног субјекта, порески идентификациони број, потпис овлашћеног лица и печат, овлашћење за заступање оверено од стране надлежног органа.
3)    Доказ о уплаћеном гарантном износу,
4)    Изјаву о прихватању услова из огласа.

    Пријаве за јавно надметање се подносе у периоду од 29.12.2021. године до 27.01.2022. године. 
     Пријава поднета у отвореној коверти сматраће се неуредном и као таква биће одбачена.
Неблаговремено поднета пријава се неотворена враћа подносиоцу са обавештењем да је
иста неблаговремено поднета.
    6. Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна
благовремена и потупуна пријава на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену по којој се грађевинско земљиште отуђује из јавне својине прихвати као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену губи право на враћање депозита.
 
           Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене потписује изјаву о висини понуђене цене коју је дужан да уплати у року утврђеном огласом.
            Уколико учесник из става 2. ове тачке Огласа не закључи уговор и не уплати купопродајну цену у предвиђеном року, губи право на повраћај депозита.
            Председник, и чланови Комисије не могу бити учесници у поступку јавног надметања.

    7. Јавно надметање ће се одржати дана 01.02.2022. године у просторијама општине Књажевац, улица Милоша Обилића број 1, соба број 1 (сала Општинског већа) у 10,00 сати.

    8. Поступак по огласу спроводи Комисија за отуђење и давање у закуп грађевинског
земљишта у јавној својини општине Књажевац .
            Комисија по окончаном поступку утврђује Предлог за избор најповољнијег понуђача.

    9. Грађевинско земљиште у јавној својини се отуђује лицу које понуди највећу цену за то
земљиште, и која се не може накнадно умањити.
        Цена грађевинског земљишта које се отуђује, плаћа се у целости тј. у једнократном износу пре закључења уговора о отуђењу грађевинског земљишта.

           10.  Одлуку о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине након спроведеног поступка јавног надметања, доноси надлежни орган општине Књажевац.
            На основу Одлуке из претходног става, закључује се Уговор између општине Књажевац и лица коме се отуђује грађевинско земљиште.
    У име општине Уговор о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине закључује председник Општине уз претходно прибављено мишљење Правобранилаштва општине Књажевац.

    11. Уговор о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини којим ће се регулисати међусобна права и обавезе закључује се  у року од 30 дана од дана ступања на снагу Одлуке.
            Уколико лице коме се земљиште отуђује не приступи закључивању Уговора из става 1. ове тачке Огласа,  надлежни орган доноси Одлуку којом ће ставити ван снаге Одлуку о отуђењу земљишта из тачке 10. овог  огласа.
            Одлука надлежног органа непосредно се доставља лицу на које се односи.
            Одлука надлежног органа је коначна.
           
    12. Трошкови овере Уговора, пореза и укњижбе у јавним катастарским књигама и други
трошкови отуђења грађевинског земљишта падају на терет купца.

    13. О резултатима огласа учесници ће бити обавештени на сам дан одржавања јавног
надметања.
            Сва ближа обавештења могу се добити на телефон 019/731-623, локал 124.

    14. Оглас ће бити објављен у средствима јавног информисања, на сајту општине и Огласној
табли Општинске управе.

                                                                                                      
Број: 463-76/2021-09
22.12.2021. године
К њ а ж е в а ц
                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
                                                                                                              мр Милан Ђокић

                                                                                                       

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search