Текуће јавне набавке

Jавнa набавкa мале вредности - радови на текућим поправкама и одржавању објеката у власништву општине Књажевац

Предмет јавне набавке, број ЈН 404/1-17/2020-02, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, су радови на текућим поправкама и одржавању објеката у власништву општине Књажевац
Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чл. 75. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом. Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин доказивања испуњености услова.


Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Додатне информације и појашњења можете преузети овде.

Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search